Teksti suurus:

Kohtla-Järve Linnavolikogu 26. augusti 2015. a määruse nr 72 „Kohtla-Järve linna eelarvest eraõiguslikele spordiklubidele ja spordikoolidele toetuste andmise kord“ muutmine

Väljaandja:Kohtla-Järve Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.09.2016
Avaldamismärge:RT IV, 09.09.2016, 1

Kohtla-Järve Linnavolikogu 26. augusti 2015. a määruse nr 72 „Kohtla-Järve linna eelarvest eraõiguslikele spordiklubidele ja spordikoolidele toetuste andmise kord“ muutmine

Vastu võetud 31.08.2016 nr 118

Määrus kehtestatakse haldusmenetluse seaduse § 64 lõike 1 ja § 68 lõike 2 alusel.

§ 1.   Kohtla-Järve Linnavolikogu 26. augusti 2015. a määruse nr 72 „Kohtla-Järve linna eelarvest eraõiguslikele spordiklubidele ja spordikoolidele toetuste andmise kord“ muutmine

  (1) Kohtla-Järve Linnavolikogu 26. augusti 2015. a määruse nr 72 „Kohtla-Järve linna eelarvest eraõiguslikele spordiklubidele ja spordikoolidele toetuste andmise kord“ (edaspidi määrus) paragrahvi 4 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(7) Noortespordi toetuse andmisel lähtutakse tingimusest, et ühe treeneri harrastajate arv on vähemalt 10 ning ei ületa 50 harrastajat“.

  (2) Määruse paragrahvis 7 tehakse järgmised muudatused:
  1) lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Noortespordi toetuse taotlus esitatakse linnavalitsusele jooksva aasta 1. novembriks. Kahel või enamal erineval spordialal tegutsev taotleja esitab noortespordi toetuse taotluse iga spordiala kohta eraldi“.
  2) lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Spordiklubi või spordikool esitab linnavalitsusele 1. novembriks spordiklubi või spordikooli treeningrühmade harrastajate nimekirjad veebipõhise sporditoetuste taotlemise keskkonna kaudu“.
  3) lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(4) Spordiklubile või spordikoolile noortespordi toetuse taotlemisel peab noortespordi toetuse saamiseks nimekirja kantud täisealine harrastaja või harrastaja seaduslik esindaja kinnitama harrastaja osalust vastava spordiklubi või spordikooli treeningrühmas. Tuleb ära märkida üks eelistatud treeningrühm. Kinnitus koos treeningrühma märkimisega esitatakse elektrooniliselt sporditoetuste taotlemise keskkonnas jooksva aasta 2. novembrist - 1. detsembrini. Kui määratud tähtpäevaks kinnitus ja treeningrühma valik puudub, ei arvata nimekirjas esitatud harrastajat noortespordi toetust saavate harrastajate hulka“.
  4) lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(5) Taotlus linna spordiürituste korralduskulude osaliseks hüvitamiseks esitatakse linnavalitsusele hiljemalt jooksva aasta 1. novembriks veebipõhise sporditoetuste taotlemise keskkonna kaudu.“
  5) lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(6) Taotlus võistlustel osalemiseks esitatakse linnavalitsusele hiljemalt jooksva aasta 1. novembriks veebipõhise sporditoetuste taotlemise keskkonna kaudu. Taotluses märgitakse esitatud harrastaja/võistkonna nimi, tulemuste loetelu ja viited vastavate tulemuste protokollidele”.

  (3) Määruse paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:
„(31) Perioodil 2. november – 1. detsember on spordiklubil või spordikoolil võimalus täiendada või muuta treeningrühmade harrastajate nimekirju ning suurendada või vähendada harrastajate ja treeninggruppide arvu.“

  (4) Määruse paragrahvi 9 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(4) Linnavalitsus otsustab noortespordi toetuse andmisest keelduda, kui vastavalt käesoleva määruse § 1 lõikes 2 punktis 3 sätestatule ei ole taotleja kohta 1. detsembriks täisealine harrastaja või harrastaja seaduslik esindaja noortespordi toetuse andmise soovi kinnitanud.“

  (5) Määruse paragrahvi 12 lõikes 2 tehakse järgmised muudatused:
  1) punkti 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„7) tagama ühe treeneri summaarset treeningkoormust vähemalt 720 minutit (16 õppetundi) nädalas;“
  2) punkt 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„11) kajastama seisuga 1. november veebipõhises sporditoetuste taotlemise keskkonnas spordiklubi või spordikooli treeneri(te) andmed ning treeningrühmade harrastajate nimekirjad;“
  3) punkt 12 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„12) avaldama seisuga 1. november veebipõhises sporditoetuste taotlemise keskkonnas spordiklubi või spordikooli treeningrühmade tunniplaani ja vajadusele tegema selles muudatusi;“.

§ 2.   Määruse jõustumine

  (1) Määruse § 1 lõiked 2, 3, 4 ja 5 jõustuvad 30. septembril 2016. a.

  (2) Määruse § 1 lõige 1 jõustub 1. jaanuaril 2017. a.

Riina Ivanova
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json