SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord

Väljaandja:Toila Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.09.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.02.2018
Avaldamismärge:RT IV, 09.09.2016, 6

Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord

Vastu võetud 24.08.2016 nr 23

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 14 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Sotsiaaltoetuste maksmise kord sätestab toetuste määramise ja maksmise tingimused ning korra isikutele, kelle elukoht rahvastikuregistri järgi on Toila vallas.

 (2) Toetuste piirmäärad kinnitab vallavalitsus.

 (3) Eraldatud vahendite kasutamist korraldab ja vahendite üle peab arvestust vallavalitsuse sotsiaalspetsialist.

§ 2.  Toetuste liigid

 (1) Leibkonna sissetulekust mittesõltuvad toetused
 1) sünnitoetus;
 2) matusetoetus.

 (2) Leibkonna sissetulekust sõltuvad toetused
 1) toetus huvialakooli ja lasteaia õppemaksu (kohamaksu, osalustasu jms) osaliseks kompenseerimiseks;
 2) toetus kooliaasta alustamisega seotud kulutuste (koolitarbed, spordiriided ja -jalanõud) osaliseks kompenseerimiseks õpilastele kuni 19.eluaastani (kaasaarvatud);
 3) toetus koolieelses lasteasutuses lõunasöögi maksumuse osaliseks kompenseerimiseks;
 4) toetus retseptiravimite ning raviteenuste (visiiditasud, voodipäeva maksumus jms) osaliseks kompenseerimiseks;
 5) toetus prillide maksumuse osaliseks kompenseerimiseks;
 6) toetus invavahendite soetamise või rendi maksumuse osaliseks kompenseerimiseks;
 7) toetus küttepuude soetamise osaliseks kompenseerimiseks taotlejale, kelle omandis ei ole metsamaad;
 8) toetus sotsiaal- ning tervishoiuteenustega seotud sõidukulude osaliseks kompenseerimiseks;
 9) toetus laste spordi- ja puhkelaagrite ning klassiekskursioonide maksumuse osaliseks kompenseerimiseks;
 10) toetus erakorraliste kulude osaliseks kompenseerimiseks (tulekahju, vargus või muu ettenägematu juhtum).

 (3) Toetuse taotlemine, määramine ja maksmine
 1) Toila valla elanike registrisse kantud ja Ida-Virumaal üldhariduskoolides alg-, põhi- või keskharidust omandavatele õpilastele ühistranspordi sõidukulude kompenseerimine õppetöö perioodil.

§ 3.  Toetuse taotlemine, määramine ja maksmine

 (1) Sissetulekust mittesõltuvad toetused
 1) Sünnitoetus määratakse lapse vanemale tingimusel, et lapse elukohaks on sünnimomendil rahvastikuregistri andmetel Toila vald ning laps elab taotlejaga samal aadressil. Lapse vanemal on õigus toetusele kahe kuu jooksul pärast lapse sündi. Toetus makstakse lapse sünnikuupäeval kehtinud korras ja määras. Toetuse maksmise aluseks on sünnitõend ja rahvastikuregistri andmed. Toetus makstakse välja vallasekretäri või registripidaja teatise alusel ülekandega taotleja arvelduskontole;
 2) Mitmikute puhul makstakse sünnitoetust iga lapse kohta;
 3) Matusetoetus makstakse isiku surma korral, kelle elukohaks oli rahvastikuregistri andmetel Toila vald. Toetuse maksmise aluseks on surmatõend ja rahvastikuregistri andmed. Toetus makstakse välja vallasekretäri või registripidaja teatise alusel ülekandega taotleja arvelduskontole.

 (2) Leibkonna sissetulekust sõltuvad toetused
 1) Toetuse taotleja esitab vallavalitsusele vormikohase avalduse, milles põhjendab toetuse saamise vajadust. Avalduses märgitakse taotleja nimi, kontaktandmed, perekonna koosseis ja sissetulekud, arvelduskonto number. Avaldusele lisatakse kuludokumendid;
 2) Sotsiaalspetsialistil on õigus nõuda taotlejalt pere sissetulekuid tõendavaid dokumente ning muid andmeid ja dokumente, millest informeeritakse taotlejat avalduse vastuvõtmisel või kümne tööpäeva jooksul pärast avalduse vastuvõtmist;
 3) Toetust on õigus taotleda kahe kuu jooksul peale sündmust, millega seoses toetust taotletakse;
 4) Käesoleva korra § 2 lõikes 2 sätestatud toetuse määramise aluseks on pere või leibkonna sissetulek. Sissetuleku hulka arvatakse kõik netotulud, välja arvatud riigi- ja vallaeelarve vahenditest makstavad ühekordsed sotsiaaltoetused.
 5) Käesoleva korra § 2 lõikes 2 sätestatud toetus määratakse reeglina isikutele, kelle perekonna sissetulek iga pereliikme kohta on väiksem kui kahe kordne kehtiv toimetulekupiiri määr;
 6) Erakorraliste kulude osaliseks kompenseerimiseks on õigus määrata ühekordset toetust ka suurema sissetulekuga peredele;
 7) Toetuse suurus sõltub Toila valla eelarvest sotsiaaltoetusteks eraldatud vahenditest, toetuse piirmäärast, riiklikest sotsiaaltoetustest, taotleja leibkonna sissetulekutest, varanduslikust seisust, eluasemekuludest ning taotleja vajadustest. Sotsiaalspetsialistil on õigus, eelneval kokkuleppel taotlejaga teha kodukülastus, et hinnata sotsiaaltoetuse määramise vajadust;
 8) Toetuse andmise või sellest keeldumise otsustab vallavalitsus kümne tööpäeva jooksul, arvates toetuse taotlemiseks viimase vajaliku dokumendi saamise päevast.

 (3) Sotsiaaltoetuse määramise keeldumise aluseks on:
 1) taotleja on toetuse saamiseks esitanud teadlikult valeandmeid;
 2) taotleja jätab esitamata toetuse määramiseks vajalikke andmeid või dokumente;
 3) toetuse taotlemine ja määramine ei ole kooskõlas kehtiva korraga;
 4) toetuse mittemääramise korral teatatakse sellest toetuse taotlejale kirjalikult viie tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates, tuues välja keeldumise põhjuse.

 (4) Sihtgrupist sõltuvad toetused
 1) Sõidukulude kompenseerimist on õigus taotleda õpilase vanemal, eestkostjal, hooldajal või õpilasel endal alates 18.eluaastast. Toetuse saamiseks esitab eespool nimetatud isik Toila Vallavalitsusele vormikohase avalduse ning süstematiseeritud sõidupiletid, kus on loetavad kuupäev, maksumus, sõidumarsruut ning kellaaeg.
 2) Kompenseeritakse kahel viimasel kuul kooli ja sealt tagasi alalisse elukohta sõitmiseks kasutatud sõidupiletid, arvestusega üks edasi-tagasi sõit päevas. Väljamaksed teostatakse vallavalitsuse korralduse alusel taotleja arvelduskontole.

§ 4.  Määruse rakendamine

 (1) Määrus jõustub üldises korras.

 (2) Tunnistada kehtetuks Toila Vallavolikogu 21. novembri 2012.a. määrus nr 37 “Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord”.

Roland Peets
volikogu esimees