Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Harku valla Noortevolikogu põhimäärus

Väljaandja:Harku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.09.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 09.09.2017, 2

Harku valla Noortevolikogu põhimäärus

Vastu võetud 31.08.2017 nr 27

Määrus kehtestatakse noorsootöö seaduse § 9 lõike 3 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Noortevolikogu on Harku Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) juures tegutsev Harku valla noortest koosnev nõuandva õigusega esinduskogu, mis esindab Harku valla noorte huve.

  (2) Noortevolikogu tegevus rajaneb demokraatia põhimõtetel, liikmete omaalgatusel ja ühistegevusel. Noortevolikogu põhitegevus on kaasata noori aktiivselt osalema ühiskondliku elu korraldamises.

  (3) Noortevolikogu ettepanekud on vallavolikogule ja Harku Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) soovituslikud.

  (4) Vallavolikogu ja vallavalitsus konsulteerivad noortevolikoguga valla noorsootöö kavandamisel, teostamisel ja hindamisel.

  (5) Noortevolikogu valimise ja tegutsemise alused sätestatakse põhimäärusega.

  (6) Noortevolikogu juhindub oma tegevuses riigi ja Harku valla õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest. Kui mõni küsimus on käesoleva põhimäärusega sätestamata kohaldatakse Harku valla põhimääruses ja/või kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses vallavolikogu kohta sätestatut.

§ 2.   Eesmärk

  (1) Noortevolikogu eesmärk on esindada noorte huvisid vallas, rääkida kaasa valla noorsootöö korralduslikes küsimustes, tutvustada noortele demokraatia põhimõtteid, julgustada noorte kodanikualgatust ning kaasata noori kohaliku elu korraldamist puudutavatesse otsustusprotsessidesse.

  (2) Eesmärgi täitmiseks noortevolikogu:
  1) arutab noori puudutavaid küsimusi, mis kuuluvad kohaliku omavalitsuse pädevusse, ning teeb vallavolikogule ja -valitsusele noorte huvidest ja vajadustest lähtuvaid ettepanekuid;
  2) tutvustab noortele demokraatia põhimõtteid ning korraldab üritusi, et suurendada noorte sotsiaalpoliitilist teadlikkust ja aktiivsust kohaliku elu korralduslikes küsimustes;
  3) teeb koostööd vallavolikogu, vallavalitsuse ja teiste noortevolikogudega.

§ 3.   Õigused ja kohustused

  (1) Noortevolikogul on õigus:
  1) arutada Harku valla noori puudutavaid küsimusi ning teha ettepanekuid vallavolikogule ja -valitsusele;
  2) teha ettepanekuid valla menetluses olevate õigusaktide eelnõude kohta, mis on seotud noorte huvidega ning osaleda ettepanekute arutelul;
  3) taotleda vallavolikogu päevakorra projekte;
  4) saada noori puudutavate õigusaktide eelnõud hiljemalt vallavolikogu istungile eelneva nädala esmaspäevaks;
  5) teha ettepanek vallavolikogu noorsootöö küsimustega tegeleva komisjoni esimehele noortevolikogu esindaja nimetamiseks noorsootöö küsimustega tegeleva komisjoni liikmeks;
  6) kasutada vallamaja ruume ja kontoritarbeid koosolekute pidamiseks;
  7) moodustada komisjone, töörühmi ja algatada teemaarutelusid.

  (2) Noortevolikogul ja tema liikmetel on kohustus:
  1) esitada oma seisukoht noori puudutavate õigusaktide eelnõude kohta hiljemalt enne vallavolikogu eestseisuse toimumist, eestseisuse toimumise päevaks;
  2) arvestada valla noorte ettepanekuid;
  3) toetada ja aidata kaasa valla noorsootöö arendamisele;
  4) teha koostööd valla koolide õpilasesinduste ning Huvitegevuse ja Noorsootöö s ihtasutusega (edaspidi sihtasutus);
  5) olla informatsiooni vahendajaks vallavolikogu ja vallavalitsuse ning noorte vahel;
  6) esitada kord aastas vallavolikogu noorsootöö küsimustega tegeleva komisjoni koosolekul ülevaade oma tegevusest;
  7) järgida ja olla valla noortele eeskujuks tervislike eluviiside, eetiliste tõekspidamiste ning käitumisega.

§ 4.   Liikmete arv ja kandideerimisõigus

  (1) Noortevolikogul on kuni 15 liiget.

  (2) Noortevolikogusse võib kandideerida iga 16-26-aastane noor, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Harku vald või kes õpib Harku valla koolis, esitades kandideerimisavalduse valimiskomisjonile.

§ 5.   Valimiskomisjon

  (1) Noortevolikogu valimisi korraldab valimiskomisjon.

  (2) Valimiskomisjon on 5-liikmeline. Valimiskomisjoni kuuluvad: 2 esindajat sihtasutusest, 2 esindajat Tabasalu Ühisgümnaasiumi õpilasesindusest ning Harku Vallavalitsuse Haridus- ja kultuuriosakonna juhataja. Valimiskomisjoni liige ei tohi kandideerida noortevolikokku.

  (3) Valimiskomisjon valib enda hulgast valimiskomisjoni esimehe ja protokollija.

  (4) Valimiskomisjon võib kehtestada endale täpsema töökorra.

§ 6.   Valimise kord

  (1) Noortevolikogu korralised valimised toimuvad üle 2 aasta oktoobrikuu viimasel täisnädalal. Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise aastal toimuvad noortevolikogu valimised oktoobrikuu viimasele täisnädalale järgneval nädalal.

  (2) Noortevolikogu liikmete valimine toimub elektrooniliselt.

  (3) Hääletamisõigus on 16–26 aastastel noortel, kelle registreeritud elukoht on Harku vallas või kes õpivad Harku valla koolides.

  (4) Valimised on salajased. Valituks osutuvad enim hääli saanud kandidaadid. Valimistulemused teeb kindlaks valimiskomisjoni esimees, kes registreerib oma otsusega noortevolikogu liikmete pingerea ning esitab Harku valla veebilehe noortevolikogu alamlehel noortevolikokku valitute nimed.

§ 7.   Juhtimine

  (1) Noortevolikogu esindab ja selle tööd korraldavad esimees ja aseesimees.

  (2) Noortevolikogu esimees valitakse noortevolikogu volituste ajaks salajasel hääletusel uue koosseisu esimesel koosolekul. Valimised korraldab valimiskomisjon ja valimistulemused tehakse kindlaks valimiskomisjoni esimehe otsusega.

  (3) Noortevolikogu aseesimehe valimised korraldab noortevolikogu.

  (4) Noortevolikogu võib esimehe või aseesimehe volitused lõpetada ennetähtaegselt mõjuval põhjusel, kui selle poolt hääletab 2/3 noortevolikogu liikmetest.

  (5) Esimees:
  1) korraldab noortevolikogu tööd, kutsub kokku ja juhatab noortevolikogu koosolekuid ning korraldab nende ettevalmistamist;
  2) kirjutab alla noortevolikogu poolt vastu võetud otsustele ja teistele noortevolikogu dokumentidele;
  3) esitab noortevolikogu otsused ettepanekuna vallavolikogule ja -valitsusele;
  4) täidab teisi talle noortevolikogu põhimääruse ja töökorraga pandud ülesandeid.

§ 8.   Töökorraldus

  (1) Noortevolikogu töövormiks on koosolek, mis toimub vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kolme kuu jooksul.

  (2) Uue koosseisu esimese koosoleku kutsub kokku ja seda juhatab kuni noortevolikogu esimehe valimiseni valimiskomisjoni esimees.

  (3) Noortevolikogu koosoleku kutsub kokku ja seda juhatab noortevolikogu esimees, tema puudumisel aseesimees.

  (4) Noortevolikogu koosolekud on avalikud. Teade koosoleku toimumise aja ja koha kohta avaldatakse noortevolikogu Facebooki lehel, vähemalt 4 päeva enne koosolekut.

  (5) Noortevolikogu esimees või esimees kutsub vajadusel koosoleku kokku vähemalt ¼ noortevolikogu koosseisu ettepanekul nende tõstatatud ja kiiret otsustamist vajavate küsimuste arutamiseks nädala jooksul pärast vastava ettepaneku esitamist.

  (6) Noortevolikogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole koosseisust. Noortevolikogu võtab otsuseid vastu lihthäälteenamusega.

  (7) Noortevolikogu koosolekuid protokollitakse, protokollid avaldatakse Harku valla veebilehel noortevolikogu alamlehel.

  (8) Noortevolikogu võib kehtestada täpsema töökorra.

§ 9.   Liikme volituste ennetähtaegne lõppemine

  (1) Liikme volitused lõppevad ennetähtaegselt:
  1) noortevolikogu koosseisu 2/3 häälteenamusega, kui liige ei täida põhimääruse kohaseid ülesandeid või kahjustab oma tegevusega noortevolikogu mainet;
  2) noortevolikogu esimehe otsusega, kui liige mõjuva põhjuseta ei ole osalenud kolmel järjestikusel koosolekul;
  3) liikme 27-aastaseks saamisel;
  4) isikliku avalduse alusel.

  (2) Liikme, kelle volitused on ennetähtaegselt lõppenud, asemele asub pingereas järgmine kandidaat kelle määrab oma käskkirjaga valimiskomisjoni esimees või nende puudumisel väheneb noortevolikogu koosseis.

§ 10.   Tegutsemisvõimetus

  (1) Noortevolikogu on tegutsemisvõimetu, kui ta:
  1) pole pidanud otsustusvõimelisi koosolekuid vähemalt neli korda aastas;
  2) pole kolmel korral kalendriaasta jooksul andnud vallavolikogule või vallavalitsusele tähtaegselt kooskõlastust või arvamust talle kooskõlastamiseks või arvamuse andmiseks esitatud õigusakti eelnõu kohta;
  3) liikmete arv on alla 3;
  4) ei esita kord aastas, ülevaadet oma tegevusest.

  (2) Kui noortevolikogu osutub tegutsemisvõimetuks, loetakse kõigi tema liikmete volitused ennetähtaegselt lõppenuks. Sellisel juhul kutsub noortevolikogu koosoleku kokku ja seda juhatab kuni noortevolikogu esimehe valimiseni valimiskomisjoni esimees.

§ 11.   Põhimääruse vastuvõtmine ja muutmine

  Noortevolikogu põhimääruse kinnitab, muudab ja tunnistab kehtetuks vallavolikogu noortevolikogu ettepanekul.

§ 12.   Tegevuse lõpetamine

  Noortevolikogu tegevuse lõpetab vallavolikogu noortevolikogu ettepanekul.

§ 13.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist.

Anne-Ly Gross-Mitt
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json