HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Saaremaa Toetava Hariduse Keskuse põhimäärus

Väljaandja:Saaremaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.09.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2021
Avaldamismärge:RT IV, 09.09.2020, 4

Saaremaa Toetava Hariduse Keskuse põhimäärus

Vastu võetud 27.08.2020 nr 30

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 66 lõigete 1 ja 2 ning Saaremaa Vallavolikogu 8. detsembri 2017. a määruse nr 15 „Saaremaa valla põhimäärus“ § 34 lõike 1 ja Saaremaa Vallavolikogu 24. novembri 2017. a määruse nr 14 „Saaremaa Vallavalitsuse põhimäärus“ § 27 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Kooli nimetus

  Kooli nimetus on Saaremaa Toetava Hariduse Keskus (edaspidi kool).

§ 2.   Kooli õiguslik seisund ja tegutsemise vorm

  (1) Kool on Saaremaa Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus, mis tegutseb vallavalitsuse haridus- ja noorsootööosakonna haldusalas.

  (2) Kool on Kallemäe Kooli õigusjärglane.

  (3) Kooli tegutsemise vorm on põhikool tõhustatud tuge ja erituge vajavatele õpilastele.

§ 3.   Kooli asukoht ja tegutsemiskoht

  (1) Kooli asukoht on Saaremaa vald, Saare maakond.

  (2) Kooli tegutsemiskohad on Kallemäe küla ja Kuressaare linn.

§ 4.   Pitsat ja sümboolika

  (1) Koolil on oma sümboolika ja kool võib kasutada Saaremaa valla vappi.

  (2) Koolil võib olla oma sümboolika ja oma nimega pitsat.

  (3) Kooli sümboolika kujunduse ja kasutamise korra kehtestab kooli direktor käskkirjaga.

§ 5.   Asjaajamise keel ja õppekeel

  (1) Kooli asjaajamise keel on eesti keel.

  (2) Kooli õppekeel on eesti keel.

§ 6.   Kooli tegevuse eesmärgid ja ülesanded

  (1) Kool on innovaatiline, edasiviivatele haridusuuendustele avatud ning pidevas arengus olev kool-oskusteabekeskus, kus õpilastele pakutakse vajaduspõhiseid tugiteenuseid tagamaks parimad võimalused põhihariduse omandamiseks ja isiksuse mitmekülgseks arenguks.

  (2) Kooli ülesandeks on õpilastele arendava ja motiveeriva õppe-kasvatustegevuse ning turvalise ja innovaatilise õppekeskkonna kindlustamine, mis tagab hilisemas elus iga õpilase individuaalsetest võimetest lähtuva maksimaalse iseseisva toimetuleku.

  (3) Kooli ülesandeks on nõustada valla teisi haridusasutusi lapse toetamiseks rakendatavate erinevate keskkonna- ja õppekorralduslike tugimeetmete osas.

2. peatükk KOOLI ÕPPE JA KASVATUSE KORRALDUS 

§ 7.   Õppe ja kasvatuse korralduse alused

  (1) Koolis omandatakse põhiharidust statsionaarses õppes.

  (2) Õpingute alusdokumendiks on põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava ja põhikooli riikliku õppekava alusel koostatud kooli õppekava.

  (3) Koolis viiakse läbi hooldus-, toimetuleku- ja lihtsustatud õpet ning õpet õpilastele, kes riikliku õppekava järgi õppides vajavad eri- või tõhustatud tuge ja kellel on püsiv õpiraskus.

  (4) Kooli võetakse vastu õpilane, kelle puhul elukohajärgses haridusasutuses rakendatud erinevad keskkonna- ja õppekorralduslikud tugimeetmed, sh kooli spetsilistide soovitatud meetmed ei ole andnud õppe- ja kasvatustegevuses soovitud tulemusi ning kes ei kahjusta teiste koolis õppivate õpilaste heaolu. Käesolevat nõuet ei kohaldata toimetuleku- ja hooldusõppe puhul.

  (5) Õpilase õpitulemuste ja sotsiaalsete oskuste arenedes võib õpilane pöörduda tagasi elukohajärgsesse kooli. Õpilase valmisolekut selleks hindab kooli spetsilistide meeskond koostöös pere, lastekaitsetöötaja ja elukohajärgse kooli esindajaga.

§ 8.   Kooli raamatukogu


Koolil on raamatukogu, mille põhiülesanne on toetada trükiste, audiovisuaalsete ja muude teabekandjate hoidmise ja kättesaadavaks tegemise kaudu kooli õppekava järgset õpet, arendada õpilaste iseseisva õpitöö ja teabe hankimise oskust ning lugemishuvi.

§ 9.   Toitlustamine


Koolis on tagatud õpilaste toitlustamine.

3. peatükk KOOLI ÕPPEKAVAVÄLINE TEGEVUS 

§ 10.   Kooli õppekavaväline tegevus

  (1) Õppekavaväline tegevus jaguneb kooli korraldatud ja õpilastele suunatud õppekavaväliseks tegevuseks (edaspidi õppekavaväline tegevus) ning kooli osutatavateks teenusteks.

  (2) Õppekavaväliseks tegevuseks loetakse käesoleva põhimääruse tähenduses kooli korraldatud huvitegevust, tegevust pikapäevarühmas, õpilaskodus, üritustel ja väljasõitudel.

  (3) Õppekavavälist tegevust kajastatakse kooli päevakavas ja selle korraldamisel lähtutakse kooli kodukorrast.

  (4) Kool võib korraldada õppekavavälist tegevust, mille kulude katmine toimub õppekavavälises tegevuses osalejate kaasrahastamisel.

  (5) Tingimusel, et see ei lähe vastuollu kooli põhitegevusega, võib kool osutada järgmisi teenuseid:
  1) sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus;
  2) tööturuteenuste ja -toetuste seaduses sätestatud tööalase rehabilitatsiooniteenus;
  3) koolitus ja nõustamine erivajadustega õpilastega töötavatele ja tegelevatele isikutele;
  4) õppematerjalide koostamine ja levitamine;
  5) ürituste korraldamine, majutus- ja toitlustusteenus;
  6) sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud lapsehoiuteenus;
  7) tervistavate tegevuste osutamise teenus;
  8) ettevalmistusrühmas koolieelses eas olevate intellektipuudega laste arendamine ja õpe koolivalmiduse toetuseks;
  9) kooli kasutuses oleva vara üürimine ja rentimine.

  (6) Teenuste osutamise eest võtab kool tasu teenuste hinnakirja alusel. Teenuste osutamise tingimused ja korra ning teenuste hinnakirja kehtestab vallavalitsus.

  (7) Koolis korraldatud nõustamisteenus on õpilastele, nende vanematele ja kooli töötajatele tasuta.

  (8) Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse eest tasu võtmisel ja tasu suuruse määramisel lähtutakse sotsiaalhoolekande seadusest.

§ 11.   Kooli õpilaskodu

  (1) Koolil on õpilaskodu.

  (2) Õpilaskodus korraldatakse õppekavavälist tegevust, millega tagatakse õpilasele tema vajadustele ja huvidele vastavad õpi-, elamis- ja kasvatustingimused.

  (3) Õpilase elukorraldus õpilaskodus ning õpilaskodusse vastuvõtmise ja õpilaskodust väljaarvamise tingimused ja kord määratakse õpilaskodu kodukorras. Õpilaskodu kodukorra kehtestab kooli direktor, esitades selle enne kehtestamist arvamuse andmiseks õppenõukogule, hoolekogule ja õpilasesindusele.

  (4) Õpilaskodus elamine on õpilase jaoks tasuta

4. peatükk KOOLI JUHTIMINE 

§ 12.   Direktor

  (1) Kooli juhib direktor.

  (2) Kooli direktor:
  1) tagab koostöös õppenõukogu, kooli hoolekogu ja õpilasesindusega kooli tulemusliku ja häireteta töö ning kooli arengukava, õppekava ja kodukorra täitmise;
  2) juhib õppe- ja kasvatustegevust koolis;
  3) esindab kooli ja tegutseb kooli nimel ning teeb kooli eelarve piires tehinguid, mis on seotud tema õigusaktides, sealhulgas põhimääruses sätestatud ülesannete täitmisega;
  4) täidab talle õigusaktide, töölepingu ja ametijuhendiga pandud ülesandeid, on kooli töötajate jaoks tööandja esindaja ning määrab oma äraolekuajaks endale asendaja;
  5) võib moodustada õppe- ja kasvatustegevuse ning koolieluga seotud küsimuste lahendamiseks nõuandvaid komisjone ja töörühmasid;
  6) vastutab oma pädevuse piires õppe- ja kasvatustegevuse ning muu kooli tegevuse, kooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest;
  7) annab oma pädevuse piires välja käskkirju;
  8) esitab vallavalitsusele viimase nõudel kooli tegevust kajastavaid andmeid ja dokumente.

  (3) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldab vallavalitsus avaliku konkursi.

  (4) Direktoriga sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töölepingu vallavanem või tema volitatud isik.

§ 13.   Kooli hoolekogu

  (1) Kooli hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, õpetajate, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, kavandamisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.

  (2) Hoolekogu moodustamise korra ja töökorra kehtestab vallavalitsus.

  (3) Hoolekogu täidab oma ülesandeid põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses ning teistes õigusaktides sätestatu alusel.

§ 14.   Kooli õppenõukogu

  Koolil on õppenõukogu, mille ülesanne on oma pädevuse piires õppe ja kasvatuse analüüsimine ja hindamine ning õppe- ja kasvatusalaste otsuste tegemine.

5. peatükk ÕPILASTE, VANEMATE JA TÖÖTAJATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 15.   Õpilaste kooli vastuvõtmine

  Õpilaste kooli vastuvõtu tingimused ja korra kehtestab kooli direktor, olles eelnevalt ära kuulanud kooli hoolekogu arvamuse ning kooskõlastades eelnõu enne vastuvõtmist vallavalitsusega.

§ 16.   Õpilaste õigused

  Õpilasel on õigus:
  1) kvaliteetsele üldharidusele;
  2) saada õppekavas ettenähtu omandamiseks täiendavat õpiabi, sh tugimeetmete rakendamist õigusaktidega sätestatud tingimustel ja korras;
  3) võtta osa õppekavavälisest tegevusest, mis on ette nähtud kooli päevakavas;
  4) luua koolis ühinguid, klubisid, ringe ja stuudioid ning osaleda nende töös, arvestades õigusaktides sätestatut;
  5) kasutada kooli rajatisi, ruume, raamatukogu, õppe-, spordi- ja tehnilisi vahendeid õppekavaväliseks tegevuseks kooli direktori kehtestatud korras tasuta;
  6) moodustada koolis õpilasesindus, kes esindab õpilaskonda koolisisestes suhetes ning suhetes teiste organisatsioonide, asutuste ja isikutega, ning osaleda selle töös;
  7) osaleda õpilasesindajate kaudu koolielu korraldamises;
  8) saada koolist teavet koolikorralduse ja oma õiguste kohta;
  9) teha kooli direktorile ja teistele õppe- ja kasvatusalal töötavatele isikutele ettepanekuid õppe- ja kasvatustegevuse ning õppekavavälise tegevuse kohta;
  10) taotleda vastavalt kehtestatud korrale kohta õpilaskodus;
  11) pöörduda õppe- ja kasvatustegevust puudutavate vaidlusküsimuste lahendamiseks kooli juhtkonna, hoolekogu ning vallavalitsuse ja Haridus- ja Teadusministeeriumi poole;
  12) kasutada muid õigusi, mis on ette nähtud kooli tegevust reguleerivates õigusaktides.

§ 17.   Õpilaste kohustused

  Õpilane on kohustatud:
  1) osalema õppetöös õpilase jaoks koolis ettenähtud tunniplaani ja õppekorralduse kohaselt;
  2) täitma õpiülesandeid ning omandama teadmisi ja oskusi oma võimete kohaselt;
  3) täitma mõjutusmeetmeid ja kasutama tugimeetmeid;
  4) suhtuma kaasinimestesse lugupidavalt ja järgima üldtunnustatud moraalinorme;
  5) täitma kooli kodukorda;
  6) hoidma kooli head mainet;
  7) järgima tervislikke eluviise;
  8) hoidma kooli kasutuses olevat vara;
  9) täitma teisi õigusaktidest tulenevaid kohustusi.

§ 18.   Esimese õpilasesinduse valimise ning õpilaskonna poolt õpilasesinduse põhimääruse heakskiitmise kord

  (1) Direktor korraldab õpilaste teavitamise põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest tulenevast õigusest valida õpilasesindus. Direktor korraldab esimese õpilasesinduse valimise juhul, kui selleks on soovi avaldanud 1/10 kooli õpilaskonnast.

  (2) Esimene õpilasesindus valitakse õpilaskonna üldkoosolekul. Koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt 2/3 õpilaskonnast. Kui õpilaskonna üldkoosolek ei ole otsustusvõimeline, kutsub direktor kokku uue üldkoosoleku hiljemalt järgmisel poolaastal.

  (3) Õpilasesinduse liikmete arvu otsustab õpilaskonna üldkoosolek lihthäälteenamusega. Õpilasesinduse liikmete valimiseks on igal üldkoosolekul osalejal õpilasesinduse liikmete arvule vastav häälte arv. Õpilasesinduse liikmeteks valitakse koosolekul enam hääli saanud õpilased.

  (4) Kui esimene õpilasesindus on valitud, koostab õpilaskond õpilasesinduse põhimääruse, milles neid toetab direktori määratud koolitöötaja. Õpilasesinduse põhimäärus ja selle muudatused kiidetakse heaks õpilaskonna üldkoosolekul, mis on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt 2/3 õpilaskonnast. Õpilasesinduse põhimäärus kiidetakse heaks lihthäälteenamusega.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 4 sätestatud õpilaskonna üldkoosoleku kutsub kokku direktor, kes teavitab õpilasi koosoleku toimumise ajast ja kohast kooli infotahvlil või muul neile kõige enam kättesaadaval viisil vähemalt kaks nädalat ette.

§ 19.   Vanemate õigused ja kohustused

  (1) Vanemal on õigus:
  1) saada koolist teavet oma lapse kohta ning selgitusi õppe- ja kasvatustegevuse teemal;
  2) teha koolielu korralduse kohta ettepanekuid;
  3) taotleda haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korras oma lapsele koduõppe rakendamist;
  4) taotleda koolilt või lapse elukohajärgselt valla- või linnavalitsuselt oma lapse koolikohustuse täitmise tagamiseks meetmete rakendamist;
  5) otsustada õigusaktides sätestatud juhtudel oma lapsele kooli pakutavate tugimeetmete rakendamise üle;
  6) osaleda vanemate koosolekul;
  7) kandideerida kooli hoolekogusse;
  8) pöörduda õppe- ja kasvatustegevust puudutavate vaidlusküsimuste lahendamiseks kooli juhtkonna, hoolekogu, vallavalitsuse ning Haridus- ja Teadusministeeriumi poole.

  (2) Vanem on kohustatud võimaldama ja soodustama koolikohustuse täitmist, sealhulgas:
  1) looma oma koolikohustuslikule lapsele kodus õppimist soodustavad tingimused ja õppes osalemise eeldused;
  2) esitama koolile oma kontaktandmed ja teavitama kooli nende muutumisest;
  3) tutvuma koolielu reguleerivate aktidega;
  4) tegema kooliga koostööd;
  5) kasutama meetmeid, mida talle pakub kool või elukohajärgne valla- või linnavalitsus;
  6) pöörduma kooli ettepanekul koolivälise nõustamismeeskonna poole;
  7) taotlema vajaduse korral koolilt ja oma lapse elukohajärgselt valla- või linnavalitsuselt õigusaktides sätestatud koolikohustuse täitmise tagamise meetmete rakendamist.

§ 20.   Töötajate õigused ja kohustused

  (1) Koolitöötajad on kõik kooliga töösuhte kaudu seotud isikud.

  (2) Kooli struktuuri ja ametikohtade koosseisu ning palgakorralduse põhimõtted kinnitab direktor käskkirjaga.

  (3) Töötajal on õigus:
  1) saada koolilt teavet õppe- ja töökorralduse reeglite kohta;
  2) saada täiskasvanute koolituse seaduses ja koolis sätestatud tingimuste kohaselt erialast täienduskoolitust;
  3) töötada õigusaktides sätestatud nõuetele vastavates tingimustes;
  4) kasutada kooli eesmärkidest tulenevaks õppekavaväliseks tegevuseks kooli ruume, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid kooli direktori kehtestatud tingimustel ja korras tasuta;
  5) esitada direktorile ja hoolekogule õppetegevuse ja töökorralduse parendamise ettepanekuid;
  6) kasutada muid õigusaktides sätestatud töötajate õigusi.

  (4) Õpetajate ja teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute ülesanne on tagada õpilaste areng õppe- ja kasvatustegevuse abil, mis tugineb ühiselt seatud eesmärkidele ja kokku lepitud hindamispõhimõtetele. Teiste töötajate ülesanne on tagada kooli häireteta töö ja majanduslik teenindamine.

  (5) Töötajad on kohustatud lähtuma oma ülesannete täitmisel kooli arengukavas sätestatud põhimõtetest ja väärtustest ning tuginema nii omavahelises suhtluses kui ka suhtluses õpilaste ja nende vanematega vastastikusele lugupidamisele, üksteisemõistmisele ja koostööle.

  (6) Töötajate täpsemad õigused, kohustused ja vastutus määratakse kindlaks tööandja kehtestatud töökorralduse reeglite, ametijuhendi ja töölepinguga.

6. peatükk KOOLI MAJANDAMISE JA ASJAAJAMISE ALUSED 

§ 21.   Kooli vara

  (1) Kooli kasutuses oleva vara moodustavad maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar, muu vara ja eelarvevahendid, mille vallavalitsus on koolile andnud sihtotstarbeliseks kasutamiseks ja valdamiseks. Kooli vara on vallavara.

  (2) Kool on vallavara valitseja.

  (3) Kool on kohustatud majandama vallavara heaperemehelikult ning tagama vallavara säilimise, korrashoiu ja sihipärase kasutamise, tuginedes Saaremaa Vallavolikogu poolt kehtestatud vallavara valitsemise korrale ning lähtudes kooli tegevuse eesmärkidest ja ülesannetest.

§ 22.   Kooli eelarve

  (1) Koolil on oma eelarve, mille kinnitab ning mille täitmist kontrollib vallavalitsus.

  (2) Kooli eelarve tulu moodustavad eraldised riigieelarvest ja valla eelarvest, laekumised eraõiguslikelt juriidilistelt isikutelt, annetustest ning põhimääruses sätestatud õppekavavälistest tasulistest teenustest saadud tulud.

  (3) Kooli finantstegevust juhib direktor koostöös kooli hoolekoguga. Kooli raamatupidamist korraldab vallavalitsuse rahandusteenistus koos kooli direktoriga vastavalt õigus- ja haldusaktidele.

§ 23.   Asjaajamine ja aruandlus

  (1) Kooli asjaajamine toimub eesti keeles asjaajamiskorra ühtsete aluste kohaselt, lähtudes kehtivatest õigusaktidest.

  (2) Koolil on koduleht, mille kaudu teeb kool üldsusele kättesaadavaks avalikustamist vajavad dokumendid ja muu asjakohase informatsiooni.

  (3) Kooli õppe- ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike dokumentide täitmisel ja pidamisel lähtub kool haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud kooli õppe- ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike dokumentide loetelust, vormidest ja nende täitmise korrast.

  (4) Kool annab oma tegevuse kohta aru õigusaktidega sätestatud korras ja tähtaegadel.

7. peatükk JÄRELEVALVE 

§ 24.   Järelevalve

  (1) Haldusjärelevalvet kooli tegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium eesmärgiga tagada põhihariduse kättesaadavaus ja sellele võrdsetel alustel juurdepääsetavus, õppe ja kasvatuse korraldamine ning selle kvaliteet ja tulemuslikkus.

  (2) Kui haldusjärelevalve tulemusel tehtud ettekirjutuse täitmata jätmisel rakendub sunniraha, siis tasutakse see kooli eelarvest.

  (3) Haldusjärelevalvet õpilastele koolitervishoiuteenuse osutamise üle teostab vastavalt oma pädevusele Terviseamet.

  (4) Teenistuslikku järelevalvet kooli ja kooli direktori tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teeb vallavalitsus.

8. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 25.   Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  (2) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 01.09.2020.

Tiiu Aro
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json