Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Viljandi linna haldusterritooriumil projektlaagrite läbiviimiseks loa andmise kord

Väljaandja:Viljandi Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.05.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:04.10.2020
Avaldamismärge:RT IV, 09.10.2012, 6

Viljandi linna haldusterritooriumil projektlaagrite läbiviimiseks loa andmise kord

Vastu võetud 28.04.2006 nr 18

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2, § 22 lõike 2 ja noorsootöö seaduse § 15 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse Viljandi linna haldusterritooriumil korraldatavate projektlaagrite läbiviimiseks loa taotlemise ning selle väljaandmise tingimused ja kord (edaspidi kord).

  (2) Projektlaager on laager, mille ühe vahetuse pikkus on vähemalt 6 ööpäeva ja mis tegutseb aastas mitte üle 60 päeva.

  (3) Projektlaagri läbiviimiseks on vajalik luba.

§ 2.   Taotluse esitamine ja sellele eelnevad toimingud

  (1) Viljandi linna haldusterritooriumil korraldatava projektlaagri läbiviimiseks annab loa Viljandi Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus).

  (2) Luba võivad taotleda õigusaktides kehtestatud nõuetele vastavad füüsilised ja juriidilised isikud.

  (3) Loa taotlemiseks esitatakse kirjalik taotlus linnavalitsusele.

  (4) Taotlus peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) projektlaagri läbiviija andmed (nimi, isiku- või registrikood, aadress, kontakttelefoni number, e-posti aadress jms);
  2) projektlaagri läbiviimise täpne asukoht;
  3) projektlaagri läbiviimise eesmärk ja põhjendus;
  4) projektlaagri läbiviimise konkreetne aeg ja päevakava;
  5) projektlaagri läbiviimise eest vastutava isiku nimi, isikukood, elukoht.

  (5) Taotlus peab sisaldama järgmisi lisasid:
  1) õigusaktides kehtestatud nõuetele vastavate projektlaagri juhataja ja kasvatajate kirjalikud nõusolekud ning dokumendid, mis võimaldavad nõuetele vastavust hinnata;
  2) andmed projektlaagri tegemiseks vajalike ruumide (hoonete), sisustuse ja maa-ala kohta ning õigusaktides kehtestatud nõuete olemasolul Tervisekaitseinspektsiooni ja Päästeameti tõendid ruumide (hoonete), sisustuse ja maa-ala vastavuse kohta tervisekaitse-, tuleohutuse- ja päästealade nõuetele või majutus- või toitlustusteenust pakkuva ettevõtja tegevusloa koopia.

§ 3.   Loa andmine või selle andmisest keeldumine

  (1) Linnavalitsuse haridus- ja kultuuriamet:
  1) kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust;
  2) nõuab vajadusel taotlejalt täiendavaid dokumente ja selgitusi ning annab dokumentide ja selgituste esitamiseks tähtaja;
  3) võib otsuse tegemiseks kaasata eksperte või ära kuulata nende seisukohti;
  4) edastab vajalikud materjalid Linnavalitsusele otsuse tegemiseks.

  (2) Linnavalitsus otsustab loa andmise või sellest keeldumise hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul arvates nõuetekohase taotluse esitamisest.

  (3) Linnavalitsus võib keelduda laagri läbiviimiseks loa andmisest kui:
  1) taotlus ja taotluse lisad ei ole esitatud korrektselt ja tähtaegselt;
  2) projektlaagri korraldamine on vastuolus avaliku huviga.

§ 4.   Rakendussätted

  Määrus jõustub 02.05.2006.

Karl Õmblus
Linavolikogu aseesimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json