Teksti suurus:

Kõrgessaare Raamatukogu põhimäärus

Väljaandja:Kõrgessaare Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.11.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2014
Avaldamismärge:RT IV, 09.10.2012, 8

Kõrgessaare Raamatukogu põhimäärus

Vastu võetud 12.11.2007 nr 40

Määrus kehtestatakse Rahvaraamatukogu seaduse paragrahvi 3, paragrahv 6 lõike 1 ja Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahv 22 lõike 1 punkti 37 alusel.

§ 1.   ÜLDSÄTTED

  (1) Kõrgessaare Raamatukogu asub Hiiumaa maakond, Kõrgessaare alevik, Tööstuse 16 ja on Kõrgessaare valla Raamatukogu (edaspidi KR), mille koosseisu kuuluvad teeninduspunktid Lauka külas (Käina tee 32) ja Kõpu külas (Kõpu Internaatkooli raamatukogus).

  (2) KR on munitsipaalasutus, mis kogub, säilitab ja teeb lugejaile kättesaadavaks temale vajalikud teavikud ning võimaldab üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu avalikule teabele.

  (3) KR eesmärk on rahuldada ja arendada elanike kultuuri-, hariduse-, teabe- ja meelelahutuse vajadusi, toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist .

  (4) KR juhindub oma tegevuses Rahvaraamatukogu seadusest, rahvaraamatukogu töökorralduse juhendist, UNESCO rahvaraamatukogude manifestist, oma põhimäärusest ning kasutamise eeskirjast ning teistest kohastest õigusaktidest.

  (5) KR-is on avalik interneti punkt (AIP).

  (6) KR-l on logo, mida võib kasutada blankettidel, KR-i tutvustavatel trükistel ja esemetel, üritustel ning näitustel. Logo kasutamise õigus on KR-l.

§ 2.   KR-i ÜLESANDED

  (1) Kogude komplekteerimine ja töötlemine.

  (2) Andmebaaside loomine, pidamine ja lugejatele kättesaadavaks tegemine.

  (3) Raamatukogudevahelise laenutuse korraldamine.

  (4) Teatme-bibliograafilise töö korraldamine.

  (5) Kodulookirjanduse andmebaasi pidamine

  (6) Raamatukogutöötajate täiendkoolituse korraldamine.

§ 3.   KR TEGEVUSE KORRALDUS

  (1) KR kogu on koostiselt universaalne, sisaldades teeninduspiirkonna elanike põhivajadustele vastavaid eri tüüpi ja laadi teavikuid.

  (2) KR-i teeninduspiirkond on Kõrgessaare vald.

  (3) KR-i põhiteenused on tasuta.

  (4) KR-i eriteenuste (paljundamine, printimine, videode laenutamine) eest võetava tasu suuruse kinnitab Kõrgessaare Vallavalitsus.

  (5) Mittevajalike teavikute võõrandamine ja müümine toimub vastavalt vallavolikogu poolt kehtestatud raamatukogule mittevajalike teavikute tasuta võõrandamise ja müümise korrale.

  (6) KR-I teeninduse korraldus, lugeja ja arvutikasutaja õigused ja kohustused sätestatakse Kõrgessaare Raamatukogu kasutamise ja avaliku interneti punkti kasutamise eeskirjades, mille kinnitab Kõrgessaare Vallavolikogu.

  (7) KR-i ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine toimub vallavolikogu otsuse alusel.
KR-i asutamisest, ümberkorraldamisest ja tegevuse lõpetamisest teatab vallavalitsus kirjalikult Kultuuriministeeriumile vähemalt üks kuu enne kavandatavat tähtaega.

§ 4.   KR JUHTIMINE

  (1) KR-i tööd juhib direktor, kellega sõlmib tähtajalise või tähtajatu töölepingu ja kinnitab ametisse vallavalitsus vallavanema ettepanekul. Vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse konkurss.

  (2) KR-i direktor peab olema raamatukogunduslik haridus või sooritatud vastav kutseeksam.

  (3) Raamatukoguhoidjal peab olema raamatukogunduslik haridus või sooritatud kutseeksam.
(4 ) KR-i direktori õigused ja kohustused:
  1) raamatukogu fondi kujundamine, tutvustamine ja kättesaadavaks tegemine;
  2) raamatukogu eelarve koostamine;
  3) raamatukogutöö korralduse ühtsete põhimõtete järgimine, töö arvestus ja aruandlus;
  4) raamatukogu varade hooldamine ja säilitamine;
  5) kohalikule omavalitsusele (KOV) ettepanekute tegemine KR-i töö paremaks korraldamiseks ja selleks vajalike vahendite taotlemine;
  6) KR-i direktor sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud raamatukogu töötajatega ning koostab neile ametijuhendid.

§ 5.   RAAMATUKOGU NÕUKOGU

  (1) KR-i töö hindamiseks ja muude raamatukogu tegevust puudutavate oluliste küsimuste läbiarutamiseks moodustatakse vähemalt neljaliikmeline raamatukogu nõukogu.

  (2) Nõukogu koosseisu kinnitab vallavalitsus kaheks aastaks.

  (3) Raamatukogu nõukogu volitused pikenevad automaatselt veel kaheks järgnevaks aastaks, juhul kui KR-i direktor ei taotle kahe aasta möödumisel koosseisu muudatust.

  (4) Nõukogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt 2 korda aastas nõukogu esimehe
ettepanekul.

  (5) Nõukogu on otsustusvõimeline, kui selle koosolekust võtab peale esimehe osa vähemalt pool nõukogu koosseisust. Otsused võetakse vastu poolthäälteenamusega. Kui hääled jagunevad võrdselt, otsustab koosoleku juhataja (esimees) hääl.

  (6) Direktor on nõukogu ees aruandekohustuslik.

  (7) Nõukogu pädevuses :
  1) osaleb KR-i finantsmajanduslike ja töökorraldust puudutavate küsimuste otsustamisel;
  2) teeb ettepanekuid KR tegevusega seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.

  (8) Nõukogul on õigus saada KR-i direktorilt ja vallavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.

§ 6.   KR-I VARA JA FINANTSEERIMINE

  (1) KR-i valduses oleva vara kasutamine ja käsutamine toimub vastavalt kohaliku omavalitsuse volikogu kehtestatud korrale.

  (2) KR-i finantseeritakse:
  1) Kõrgessaare valla eelarvest;
  2) Riigieelarvest;
  3) Annetustest;
  4) laekumistest sihtasutustelt ja –kapitalidelt;
  5) põhitegevusega seotud tasulistest teenustest.

  (3) Kõrgessaare vallavalitsus tagab:
  1) töötajate töötasud;
  2) kogude regulaarse varustatuse teavikutega lähtuvalt raamatukogu teeninduspiirkonna elanike arvust;
  3) raamatukogu eripärale vastavad ruumid, sisustuse ja majanduskulud.

  (4) Toetusena riigieelarvest finantseeritakse kultuuriministeeriumi ettepanekul kulud:
  1) teavikute soetamiseks;
  2) riiklike programmide realiseerimiseks;
  3) asjakohaste tehniliste vahendite soetamiseks ja üldkasutatava andmesidevõrguga ühenduse loomiseks.

§ 7.   KONTROLL, JÄRELVALVE JA ARUANDLUS

  (1) Kontrolli KR-i tegevuse üle teostab kohalik omavalitsus.

  (2) KR esitab oma tegevuse kohta õigusaktides ettenähtud aruanded.

§ 8.   MÄÄRUSE KEHTETUKS TUNNISTAMINE

  Tunnistada kehtetuks Kõrgessaare Vallavolikogu 14. jaanuar 2000. a määrus nr 05 “Kõrgessaare Keskraamatukogu põhimääruse kinnitamine”.

§ 9.   MÄÄRUSE JÕUSTUMINE

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.
Harri Kattel
Vallavolikogu esimees

Harri Kattel
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json