HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Nissi Põhikooli põhimäärus

Väljaandja:Nissi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.10.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 10.05.2017, 9

Nissi Põhikooli põhimäärus

Vastu võetud 09.12.2010 nr 24
RT IV, 09.10.2012, 53
jõustumine 01.01.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
17.10.2013RT IV, 30.10.2013, 402.11.2013
19.06.2014RT IV, 28.06.2014, 1101.07.2014
19.04.2017RT IV, 10.05.2017, 124.10.2017, jõustus 2017. aasta kohaliku omavalitsuse valimiste valimistulemuste väljakuulutamise päevast alates

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 66 ja Saue valla põhimääruse § 57 lõike 3 alusel.
[RT IV, 10.05.2017, 1 - jõust. 24.10.2017, jõustus 2017. aasta kohaliku omavalitsuse valimiste valimistulemuste väljakuulutamise päevast alates]

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Nimetus

  Kooli nimetus on Nissi Põhikool (edaspidi kool).

§ 2.  Asukoht ja tegutsemiskoht

  Kooli asukoht on Harju maakond Nissi vald. Kool tegutseb aadressil Nissi tee 33, Riisipere alevik.

§ 3.  Tegutsemise vorm ja haldusala

 (1) Kool on üldhariduskool, mis loob võimalused põhihariduse omandamiseks ja koolikohustuse täitmiseks.

 (2) Kool on põhikool, kus õpe toimub I, II ja III kooliastmel.

 (3) Kool on munitsipaalkool. Kooli pidajaks on Nissi vald (edaspidi vald). Kool on Nissi Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus.

 (4) Kool juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, muudest õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

§ 4.  Pitsat ja sümboolika

 (1) Koolil on oma nimetusega pitsat ja oma sümboolika.

 (2) Kooli pitsat on sõõrikujuline, läbimõõduga 35 mm. Pitsati sõõri ülemisel äärel on kiri “Nissi Põhikool” ja sõõri alumisel äärel kiri “Harju maakond”. Pitsati keskel kasutatakse valla vappi.

 (3) Kooli sümboolika kujunduse ja kasutamise korra kehtestab direktor.

2. peatükk Õppe ja kasvatuse korraldus 

§ 5.  Õppe korraldus ja õppekeel

 (1) Koolis toimub statsionaarne õpe.

 (2) Õppetöö koolis toimub eesti keeles.

§ 6.  Hariduslike erivajadustega õpilaste rühmad ja klassid

 (1) Kooli juures võivad tegutseda õpiabirühmad eripedagoogilise või logopeedilise abi osutamiseks ning pikapäevarühmad.

 (2) Kooli juures võivad tegutseda klassid õpiraskustega ja lihtsustatud õppel olevatele õpilastele.

§ 7.  Huvitegevus ja õppekavaväline tegevus

 (1) Huvitegevus on koolis toimuv või kooli korraldatud õppekava läbimist toetav tegevus või muu õppekavaväline tegevus.

 (2) Huvitegevuses kasutatakse erinevaid õppevorme ja -meetodeid, sealhulgas ringid, loengud, stuudiod jms.

 (3) Koolil on õigus korraldada õppekavaväliseid tasulisi tegevusi, mille hinnad kehtestab vallavalitsus.

3. peatükk Õpilaste ja vanemate õigused ja kohustused 

§ 8.  Õpilase õigused

  Õpilasel on õigus:
 1) saada täiendavat pedagoogilist juhendamist vastavalt direktori poolt kinnitatud konsultatsioonide ajakavale;
 2) saada õpiabi vastavalt oma hariduslikele erivajadustele;
 3) valida oma huvidele ja võimetele vastavaid õppeaineid kooli õppekavas määratletud valikainete piires;
 4) õppida individuaalõppekava järgi lähtuvalt kooli õppekavast;
 5) olla valitud õpilasesindusse;
 6) osaleda valitud õpilasesinduse kaudu õpilaselu küsimuste lahendamisel;
 7) moodustada ühinguid, klubisid, stuudioid, ringe mille sihid ja tegevus ei ole vastuolus kooli ja kodu kasvatustaotlustega;
 8) kasutada nii kooli õppekava läbimiseks kui ka õppekavavälises tegevuses tasuta oma kooli rajatisi, ruume, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid kooli kodukorras sätestatud korras;
 9) saada teavetkoolikorralduse, karjääri planeerimise ja õpilase õiguste kohta ning esmast teavet õppetöö sisu ja õppimisvõimaluste kohta;
 10) saada teavet õppeveerandi või kursuse jooksul läbitavatest peamistest teemadest, vajalikest õppevahenditest, planeeritavatest üritustest, hindamise korraldusest koolis ning vastavalt klassi- või aineõpetajalt teavet talle pandud hinnete ja antud hinnangute kohta;
 11) saada teavet temale kohalduva päevakava kohta;
 12) vaidlustada hindeid ja sõnalisi hinnanguid (selleks tuleb kooli direktorile esitada kirjalikult vastav taotlus koos põhjendustega kümne päeva jooksul pärast hinde või hinnangu teadasaamist);
 13) saada teavet ainelise abi ja soodustuste saamise võimaluste kohta ning saada soodustusi õigusaktidega kehtestatud ulatuses ja korras;
 14) saada psühholoogilist abi;
 15) pöörduda oma õiguste kaitseks hoolekogu, vallavalitsuse, maavanema, Haridus- ja Teadusministeeriumi, lastekaitseametniku või -organisatsioonide poole.

§ 9.  Õpilase kohustused

  Õpilane on kohustatud:
 1) täitma kooli kodukorda;
 2) osalema õppetöös talle kehtiva päevakava alusel;
 3) kasutama säästlikult kooli vara;
 4) kasutama mitterahuldava õppeedukuse korral talle määratud tugimeetmeid;
 5) täitma muid õigusaktidega õpilasele pandud kohustusi.

§ 10.  Esimese õpilasesinduse valimise kord

 (1) Esimese õpilasesinduse valimised korraldab kooli direktor klassikoosolekutel salajasel hääletamisel.

 (2) Õpilasesindusse valitakse üks või kaks õpilast igast 5.–9. klassist.

§ 11.  Õpilasesinduse põhimääruse heakskiitmise kord

 (1) Õpilasesinduse põhimääruse eelnõu kohta annavad arvamuse õppenõukogu ja hoolekogu.

 (2) Õpilasesinduse põhimääruse kiidavad 5.–9. klassi õpilased heaks klassikoosolekutel. Põhimäärus on heaks kiidetud, kui vastav otsus on vastu võetud kõigil nimetatud klassikoosolekutel.

§ 12.  Vanema õigused

  Vanemal on õigus:
 1) olla valitud kooli hoolekogusse;
 2) saada koolilt teavet ja selgitusi koolikorralduse ning õpilase õiguste ja kohustuste kohta;
 3) saada teavet õppeveerandi või kursuse jooksul läbitavatest peamistest teemadest, vajalikest õppevahenditest, planeeritavatest üritustest ja hindamise korraldusest koolis;
 4) saada teavet õpilasele kohalduva päevakava kohta;
 5) saada nõustamist õpilase erivajadustest tulenevalt;
 6) pöörduda hoolekogu poole õpetamist ja kasvatamist puudutavate vaidlusküsimuste korral;
 7) taotleda sätestatud korras õpilasele rakendatavaid tugimeetmeid;
 8) taotleda õpilase õpingute jätkamist madalamas klassis, kui õpilane on eelnevalt õppinud välisriigis.

§ 13.  Vanema kohustused

  Vanem on kohustatud:
 1) võimaldama õpilasel koolikohustuse täitmist;
 2) looma õpilasele kodus õppimist soodustavad tingimused ja õppes osalemise eeldused;
 3) teatama koolile oma kontaktandmed ning muutused nendes;
 4) tutvuma koolielu reguleerivate õigusaktidega ning nendega arvestama;
 5) tegema kooliga koostööd;
 6) kasutama kooli või vallavalitsuse poolt pakutud tugimeetmeid;
 7) pöörduma kooli ettepanekul nõustamiskomisjoni poole;
 8) teavitama kooli õpilase puudumisest kooli kodukorras sätestatud korras.

4. peatükk Koolitöötajate õigused ja kohustused 

§ 14.  Koolitöötajate koosseis

  Koolitöötajate koosseisu kinnitab direktor, esitades selle enne kinnitamist kooskõlastamiseks vallavalitsusele.
[RT IV, 30.10.2013, 4 - jõust. 02.11.2013]

§ 15.  Koolitöötajate õigused ja kohustused

 (1) Koolitöötajate õigused, kohustused ja vastutus määratakse kindlaks tööandja poolt kehtestatud töökorralduse reeglite, ametijuhendi ja töölepinguga, pedagoogide osas ka käesoleva põhimäärusega.

 (2) Pedagoogil on õigus:
 1) kuuluda oma ainevaldkonna töögruppidesse;
 2) osaleda kooli arendustegevuses;
 3) osaleda tööalasel täiendkoolitusel;
 4) saada tööandjalt õppekirjandust ja muid tööks vajalikke õppevahendeid.

 (3) Pedagoogil on kohustus:
 1) teha tulemuslikku õppe- ja kasvatustööd, lähtudes kooli õppekavast, kohusetundest ja südametunnistusest;
 2) tegeleda enesetäiendusega;
 3) kasutada säästlikult kooli vara;
 4) mitte avalikustada õpilaselt saadud teavet tema perekonna kohta;
 5) anda teavet sotsiaalabiasutustele, kui on selgunud, et lapse kodune kasvukeskkond on ebarahuldav või kui laps on kehalise, emotsionaalse või seksuaalse väärkohtlemise ohver.

5. peatükk Kooli hoolekogu ja direktori ülesanded 

§ 16.  Kooli hoolekogu moodustamine ja töökord

  Kooli hoolekogu moodustamise korra ja töökorra kehtestab vallavolikogu.

§ 17.  Kooli hoolekogu ülesanded

  Kooli hoolekogu:
 1) osaleb kooli arengukava ettevalmistamisel ning annab selle kohta enne kinnitamist oma arvamuse;
 2) annab arvamuse kooli põhimääruse kehtestamiseks ja muutmiseks;
 3) annab arvamuse kooli õppekava kehtestamiseks ja muutmiseks;
 4) annab nõusoleku suurendada erandjuhul õpilaste arvu klassis;
 5) annab nõusoleku haridus- ja teadusministri kehtestatud koolivaheaegade muutmiseks;
 6) annab arvamuse kooli kodukorra kehtestamiseks ja muutmiseks;
 7) kehtestab kooli õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ning õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra;
 8) annab arvamuse direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra kohta;
 9) annab arvamuse kooli eelarve projekti kohta;
 10) annab arvamuse arenguvestluse korraldamise tingimuste ja korra eelnõu kohta;
 11) annab arvamuse sisehindamise korra kohta;
 12) annab arvamuse kooli palgakorralduse põhimõtete kohta;
 13) annab hinnangu huvitegevuse ja pikapäevarühma vajaduse ja töökorralduse kohta;
 14) annab arvamuse õpilasesinduse põhimääruse kohta;
 15) annab arvamuse kooli ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise kohta;
 16) täidab teisi seadusega või seaduse alusel antud õigusaktidega talle pandud ülesandeid ning teeb kooli pidajale ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.
[RT IV, 30.10.2013, 4 - jõust. 02.11.2013]

§ 18.  Direktor

 (1) Direktor:
 1) juhib kooli;
 2) vastutab kooli arengukava koostamise ja elluviimise eest;
 3) kehtestab kooli õppekava;
 4) esindab kooli ja tegutseb kooli nimel ning käsutab kooli eelarvevahendeid põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning kooli põhimäärusega antud volituste ulatuses;
 5) kehtestab kooli palgakorralduse põhimõtted, esitades need enne kehtestamist arvamuse andmiseks õpetajatele ja hoolekogule ning kooskõlastamiseks vallavolikogule;
 6) sõlmib õpetajate ning teiste töötajatega töölepingud;
 7) kinnitab koolitöötajate koosseisu, esitades selle enne kinnitamist kooskõlastamiseks vallavalitsusele;
 8) teeb vallavalitsusele ja hoolekogule ettepaneku suurendada erandjuhul õpilaste arvu klassis;
 9) kehtestab kooli sisehindamise korra;
 10) kehtestab arenguvestluste korraldamise tingimused ja korra;
 11) täidab teisi seadusega või seaduse alusel antud õigusaktiga talle pandud ülesandeid.
[RT IV, 30.10.2013, 4 - jõust. 02.11.2013]

 (2) Direktoril on õigus moodustada nõuandvaid komisjone.

6. peatükk Kooli majandamise ja asjaajamise alused 

§ 19.  Kooli vara ja eelarve

 (1) Kooli vara moodustavad talle kooli pidaja poolt sihtotstarbeliseks kasutamiseks ja valdamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara. Kooli vara on Nissi valla omand. Kooli vara valitsemine toimub vallavolikogu poolt kehtestatud korras.

 (2) Koolil on oma eelarve, mis on vallaeelarve osaks. Eelarve eelnõu koostamiseks esitab direktor vallavalitsusele põhjendatud ettepanekud.

 (3) Direktor peab teavitama vallavalitsust kõigist kooli tuludest peale riigi- ja vallaeelarve eraldiste, sh laekumistest eraõiguslikelt juriidilistelt isikutelt, annetustest ning kooli õppekavavälisest tegevusest saadud tuludest, ning tagama nimetatud vahendite arvestuse raamatupidamises.

§ 20.  Asjaajamine ja aruandlus

 (1) Kooli raamatupidamisarvestust peetakse vallavalitsuses.

 (2) Kool esitab statistilisi aruandeid õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadeks.

 (3) Asjaajamine koolis toimub kooli direktori poolt kehtestatud asjaajamiskorra alusel.

7. peatükk Kooli põhimääruse jõustumine 

§ 21.  Määruse kehtetuks tunnistamine ja jõustumine

 (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

 (2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2011. a.