Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Noorte projektlaagri pidamise kord

Väljaandja:Anija Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.05.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 09.10.2013, 33

Noorte projektlaagri pidamise kord

Vastu võetud 19.05.2011 nr 47

Määrus kehtestatakse noorsootöö seaduse § 8 p 5 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 37 alusel.

§ 1.   Üldsäte

  Noorte projektlaagri (edaspidi laager) pidamise kord reguleerib laagri pidajale laagri läbiviimiseks kehtestatud tingimusi, laagri pidamise loa taotlemise, menetlemise ja väljastamise korda Anija valla haldusterritooriumil korraldatavale laagrile.

§ 2.   Laagri pidamise tingimused

  (1) Laagri pidajaks on äriregistrisse, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse või usuliste ühenduste registrisse kantud isik, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikusse registrisse kantud asutus või avalik-õiguslik juriidiline isik.

  (2) Laagrit, mille ühe vahetuse pikkus on vähemalt kuus ööpäeva ja mis tegutseb aastas kuni 60 päeva, peetakse Anija Vallavalitsuse (edaspidi valitsus) loal.

  (3) Laagris osutatakse noortele tervistava ja arendava puhkuse teenust.

  (4) Laagri juhataja ja kasvataja peavad vastama haridus- ja teadusministri kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele.

  (5) Laagri tegevuseks vajalik maa-ala, hooned, ruumid ja sisustus peavad vastama tervisekaitse ja ohutusnõuetele.

§ 3.   Loa taotlemine

  (1) Laagri pidaja esitab valitsusele taotluse laagri pidamise loa väljastamiseks.

  (2) Laagri pidamise loa taotluses esitatakse järgmised andmed:
  1) laagri pidaja nimi, asukoht ja kontaktandmed (telefoni number, e-posti aadress);
  2) laagri pidamise eest vastutava isiku nimi, isikukood ja elukoht;
  3) laagri pidamise täpne asukoht;
  4) laagri eesmärk;
  5) laagri läbiviimise aeg ja päevakava.

  (3) Laagri pidaja esitab lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud taotlusele järgnevad dokumendid:
  1) laagri juhataja ja kasvatajate kirjalikud nõusolekud laagris osalemise kohta;
  2) laagri juhataja ja kasvatajate kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate tunnistuste koopiad;
  3) laagri läbiviimiseks vajaliku maa-ala, hoonete, ruumide ja sisustuse kasutamise õiguse kohta ja nende tervisekaitse- ja ohutuse nõuetele vastavuse kohta.

  (4) Taotlust menetleval valitsuse noorsootöö spetsialistil (edaspidi spetsialist) on õigus nõuda laagri pidajalt muid täiendavad dokumente, mis võimaldavad hinnata laagri pidaja või laagri pidamiseks vajaliku objekti vastavust õigusaktidega kehtestatud nõuetele ning selgitusi.

§ 4.   Taotluse menetlemine

  (1) Spetsialist vaatab laagri pidamise loa taotluse, selles esitatud andmed ja lisatud dokumendid läbi kümne päeva jooksul arvates taotluse esitamisest.

  (2) Kui laagri pidamise taotlus või selles esitatud või lisatud dokumendid ei vasta õigusaktidega kehtestatud nõuetele, teavitab spetsialist taotlejat kümne päeva jooksul taotluse esitamisest ning annab täiendavate dokumentide esitamiseks ja/või selgituste andmiseks ja/või puuduste kõrvaldamiseks tähtaja kuni viis päeva.

§ 5.   Loa väljastamine

  (1) Luba väljastatakse laagri läbiviimise ajaks, kuid mitte kauemaks kui 60 päevaks.

  (2) Otsuse loa väljastamise või selle väljastamisest keeldumise kohta teeb valitsus korraldusega 30 tööpäeva jooksul, arvates loa taotlemiseks viimase vajaliku dokumendi saamise päevast.

  (3) Valitsus keeldub loa väljastamisest kui:
  1) laagri pidaja, loa taotlus, selles esitatud andmed või lisatud dokumendid ei vasta õigusaktidega kehtestatud nõuetele;
  2) taotluse on esitanud isik, kellel ei ole selleks õigust;
  3) taotluse esitaja ei ole ametniku nõudel esitanud ametniku poolt määratud tähtaja jooksul täiendavaid dokumente ja/või selgitusi ja/või kõrvaldanud taotluses puudusi;
  4) laagri korraldamine on vastuolus avaliku huviga.

  (4) Korraldus loa väljastamise või väljastamisest keeldumise kohta edastatakse taotlejale viie tööpäeva jooksul, arvates selle tegemise päevast.

  (5) Valitsus tunnistab laagri pidamise loa kehtetuks, kui laagri pidaja on esitanud loa taotlemisel valeandmeid, teinud otsuse laagri tegevuse lõpetamise kohta, laagri pidaja või laagri tegevus ei vasta õigusaktidega kehtestatud nõuetele või laagri pidaja ei ole etteantud tähtaja jooksul ja korras täitnud järelevalve teostamise käigus tehtud ettekirjutust.

§ 6.   Järelevalve laagri üle

  Järelevalvet laagri pidamise tingimuste ja korrale vastavuse osas teostab valitsuse noorsootöö spetsialist.

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 23.05.2011.

Jaan Oruaas
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json