Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Raieloa andmise tingimused ja kord

Väljaandja:Viljandi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.11.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 09.10.2014, 9

Raieloa andmise tingimused ja kord

Vastu võetud 25.09.2014 nr 44
jõustumine 01.11.2014

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse seaduse § 6 lõike 3 punkti 1 ja looduskaitseseaduse § 45 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Raieloa andmise tingimused ja kord (edaspidi kord) määrab kindlaks Viljandi valla tiheasustusalal (detailplaneeringu koostamise kohustusega alal) asuvate üksikpuude (edaspidi puu) raie.

  (2) Puude raie Viljandi valla territooriumil punktis 1 nimetatud aladel on keelatud ilma raieloata.

  (3) Raie toimub raieloa alusel.

  (4) Raieluba ei ole vajalik eravalduses olevate viljapuude ja põõsaste eemaldamiseks või lõikamiseks.

  (5) Kord ei reguleeri metsaseaduse § 3 lõikest 1 tulenevaid juhtumeid, mil raiet teostatakse metsaseaduse § 23 kohaselt.

  (6) Puu raiumiseks on vajalik raieluba, mille rinnasdiameeter (tüve läbimõõt 1,3 m kõrguselt) on vähemalt 8 cm.

§ 2.   Raieloa taotlemine ja selle menetlemine

  (1) Raieluba võib taotleda puu kasvukoha maaomanik või seaduslik valdaja omaniku nõusolekul. Erastatava maa korral esitab raieloa taotluse maa erastamise õigustatud subjekt.

  (2) Kui raiutav puu asub korteriühistule kuuluval maa-alal, tuleb lisada ka korteriühistu üldkoosoleku protokoll või juhatuse otsus.

  (3) Looduskaitseliste objektide puhul tuleb lisada Keskkonnaameti nõusolek ning muinsuskaitseliste objektide puhul Muinsuskaitseameti nõusolek.

  (4) Raieloa saamiseks esitatakse Viljandi Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) vormikohane taotlus (käesoleva määruse lisa 1), milles peavad olema märgitud järgmised andmed:
  1) kinnistu andmed (aadress, katastritunnus, omanik);
  2) taotleja andmed (nimi, aadress, kontaktandmed);
  3) puu(de) arv, -liik ja -läbimõõt;
  4) põhjendus puu(de) raieks;
  5) raiutud puu(de) käitlemiseviis, -aeg ja –koht.

  (5) Raieloale lisatakse katastriüksuse plaan, millel märgitakse eemaldamisele kuuluva(te) puu(de) asukoht.

  (6) Raieloa taotlusele lisatakse vajadusel:
  1) ehitusluba;
  2) muid dokumente.

§ 3.   Raieloa taotluse menetlemine

  Keskkonnaspetsialist kontrollib taotluses esitatud andmete õigust, selgitab välja raiet piiravad võimalikud kitsendused või piirangud, hindab kavandatud raie põhjendatust (puu elujõulisus või oht ehitisele) ning korraldab vajalike kooskõlastuste saamise.

§ 4.   Raieluba

  (1) Raieloaga määratakse kindlaks raie ulatus, tingimused ja tähtaeg.

  (2) Raieloa kehtivus on kuni üks aasta. Juhul, kui tööd selle aja jooksul ei ole lõpetatud, on võimalik taotleda loa pikendamist.

  (3) Raieluba väljastatakse tasuta.

  (4) Raieluba vormistatakse kahes eksemplaris, millest üks eksemplar väljastatakse taotlejale ning teine jääb vallavalitsusele.

  (5) Raieloa väljastab keskkonnaspetsialist.

§ 5.   Raie

  (1) Puude raiumine, puidu- ja orgaaniliste jäätmete äravedu ning raiekoha koristamine toimub raieloa saanud isiku kulul ja vastutusel.

  (2) Pärast tööde lõpetamist avalikus kasutuses oleval territooriumil on raieloa saanud isik kohustatud kahe nädala jooksul raiekoha üle andma. Üleandmisel keskkonnaspetsialist, kas lõpetab raieloa või määrab tähtaja ilmnenud puuduste kõrvaldamiseks.

§ 6.   Tuuleheide ja tormimurd

  (1) Raieluba ei vormistata tuuleheidete ja tormimurru korral ning kohest likvideerimist nõudvale (avariiohtlikule) puule, kui ohustatudon inimese elu, tervis või vara. Maaomanik või valdaja teatab vallavalitsusele maha kukkunud või ohtlike puude arvu, liigid, diameetrid ja täpse asukoha esimesel võimalusel avastamise hetkest.

  (2) Keskkonnaspetsialist fikseerib käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud puu likvideerimise, vajadusel kontrollib sündmuspaigal olukorra vastavust kirjeldatule.

§ 7.   Raie keelamine raierahu perioodil

  Raierahu perioodil võib keelata puu raiumist ja puistutes raiumist kohtades, kus on registreeritud pesitsevaid linde.

§ 8.   Raiutud puu käsitlemine

  (1) Raiutud puu käsitlemise ja raiumiskoha korrastamise korraldab raieloa saaja.

  (2) Vallavalitsus võib kehtestada eritingimused raiutud puu käsitlemisele, näiteks keelata raiejäätmete põletamise tuleohtlikul perioodil või elumajade ja/või sotsiaal- haridusasutuste vahetus läheduses.

§ 9.   Haljastuse taastamine

  Raieloa väljastamise kõrvaltingimusena võib keskkonnaspetsialist nõuda raiutavate puude asendamist.

§ 10.   Raieloa väljastamisest keeldumine

  (1) Raieloa andmisest võib keelduda, kui kavandatud raie ei ole põhjendatud, eelkõige kui:
  1) puu on terve ja elujõuline ning ei ohusta hoonete ja rajatiste struktuure (vundamenti, seinu, katust);
  2) raiuda soovitakse puud, mis on määratud säilitatavaks detailplaneeringuga või ehitusprojektis;
  3) puu on riikliku või kohaliku kaitse all;
  4) raieloa taotleja on esitanud tegelikkusele mittevastavaid andmeid;
  5) raieloa taotleja on jätnud täitmata varasema vallavalitsuse poolt määratud asendusistutuse kohustuse.

  (2) Keskkonnaspetsialist teavitab raieloa taotlejat raieloa andmise keeldumisest ning põhjendab seda kirjalikult.

§ 11.   Vastutus

  (1) Korra rikkuja kannab vastutust looduskaitseseaduse § 73 sätete järgi.

  (2) Korra rikkumise menetlus toimub vastavalt karistusseadustiku üldosa ja väärteomenetluse seadustiku sätetele.

§ 12.   Rakendussätted

  (1) Kinnitada vorm raieloa taotlemiseks (lisa 1).

  (2) Kinnitada raieloa vorm (lisa 2).

  (3) Määrus jõustub 1.november 2014.

  (4) Tunnistada kehtetuks:
  1) Paistu Vallavolikogu 19.02.2004. a määrus nr 4 „Raiemäärus Paistu valla tiheasustuspiirkondades“;
  2) Pärsti Vallavolikogu 19.10.2011. a määrus nr 41 „Raieloa andmise tingimused ja kord“;
  3) Saarepeedi Vallavolikogu 11.05.2006. a määrus nr 9 „Raielubade väljastamise korra kinnitamine“.

Hellar Mutle
vallavolikogu esimees

Lisa Raieloa taotlus

Lisa  Raieluba

/otsingu_soovitused.json