Transport ja liiklusÜhistransport

Teksti suurus:

Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnad

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:29.02.2016
Avaldamismärge:RT IV, 09.10.2015, 40

Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnad

Vastu võetud 13.11.2014 nr 29
RT IV, 21.11.2014, 14
jõustumine 24.11.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
01.10.2015RT IV, 09.10.2015, 112.10.2015, osaliselt 01.01.2016

Määrus kehtestatakse ühistranspordiseaduse § 13 lõike 1 punktide 8, 10, 11 ja lõigete 2-4, § 31 lõike 2 punktide 3 ja 4, § 34, § 36 lõike 1 punkti 1 ja lõigete 4-5 ning § 37 alusel.
[RT IV, 09.10.2015, 1 - jõust. 12.10.2015]

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesolev kord määrab kindlaks sõidusoodustuse saamise ja sõidu eest tasumise korra ning kehtestab Tallinna ühtse piletisüsteemi bussi-, trammi- ja trolliliinide sõidupiletite hinnad.

§ 2.   Mõisted

  Korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) Tallinna ühtse piletisüsteemi ühistransport (edaspidi ühistransport) on avalik veoteenus, mida osutatakse avaliku teenindamise lepingu alusel Tallinna linna tellimusel bussi-, trammi- ja trolliliinidel. Tallinna ühistranspordis kehtib ühtne piletisüsteem (edaspidi e-piletisüsteem). Tallinna ühissõidukid on tähistatud Tallinna Transpordi logoga;
  2) e-piletisüsteem on Tallinna ühtne piletisüsteem, mille kaudu saab osta elektroonilisi sõidupileteid veebilehelt www.pilet.ee, müügipunktidest ja ühissõidukitest validaatori abil ning paberpileteid ühissõiduki juhilt. E-piletisüsteemis kasutatakse Ühiskaarti ning muid e-piletisüsteemiga ühilduvaid kontaktivabu andmekandjaid, mis vastavad raadiosageduslikku tuvastamist ehk RFID-tehnoloogiat toetavale standardile;
  3) sõiduõigust tõendav dokument on sõidupilet (paberpilet või elektrooniline pilet) või käesolevas määruses nimetatud sõidusoodustuse õigust tõendav dokument (käesoleva määruse § 5). Elektroonilise sõidupileti olemasolu tõendatakse valideeritud Ühiskaardiga (isikustatud Ühiskaart kehtib koos isikut tõendava dokumendiga) või muu käesolevast määrusest tuleneva andmekandja abil;
  4) Ühiskaart on kontaktivaba isikustatud või isikustamata kiipkaart. Ühiskaardile on trükitud Tallinna Transpordi logo. Ühiskaart ei ole sõidupilet ega muu sõiduõigust tõendav dokument. Ühiskaart ja muud e-piletisüsteemiga ühilduvad andmekandjad on seotud veebilehe www.pilet.ee kontoga (edaspidi Ühiskaardi konto), millele saab laadida raha ja osta sõidupileteid ning kus saab aktiveerida sõidusoodustusi. Valideeritud isikustamata Ühiskaardiga saab tõendada elektroonilise sõidupileti olemasolu Ühiskaardi kontol ning valideeritud isikustatud Ühiskaardiga (kehtib koos isikut tõendava dokumendiga) saab tõendada nii elektroonilise sõidupileti kui ka aktiveeritud sõidusoodustuse olemasolu Ühiskaardi kontol;
  5) isikustamine on Ühiskaardi numbri sidumine isikukoodiga. Andmete uuendamiseks ja sõidusoodustuse õiguse aktiveerimiseks tuleb Ühiskaart uuesti isikustada vastavalt käesoleva määruse § 12 lõikele 4;
  6) validaator ehk e-komposter on ühissõiduki iga ukse juures paiknev seade, mis tuvastab ja registreerib sõiduõiguse ning vajaduse korral müüb Ühiskaardi kontol oleva raha eest tunnipileteid. Sõiduõiguse olemasolust või puudumisest annavad märku seadme ekraanil kuvatav tekst ning heli- ja valgussignaalid;
  7) valideerimine on validaatori abil sõiduõiguse tuvastamine ja registreerimine ning elektroonilise sõidupileti ostmine. Ühiskaardi kontol oleva sõidupileti omanik ja sõidusoodustuse õigusega isik on kohustatud Ühiskaardi valideerima igal ühissõidukisse sisenemisel;
  8) sõidupilet on ühe sõidu pilet, tunnipilet, päevapilet või ühispilet. Elektroonilise sõidupileti olemasolu tõendatakse valideeritud Ühiskaardiga (isikustatud Ühiskaart kehtib koos isikut tõendava dokumendiga) või muu käesolevast määrusest tuleneva andmekandja abil;
  9) ühe sõidu pilet on ühissõiduki juhi käest ostetud paberpilet, mis annab ühe sõidu õiguse samas ühissõidukis;
  10) tunnipilet on elektrooniline sõidupilet, mis ostetakse validaatori abil Ühiskaardi kontol oleva raha eest. Pilet aktiveerub ostmise hetkel ja kehtib piiramatu arvu sõidukordi kuni viimase valideeritud sõidu lõpuni. Esimese ja viimase valideerimise ajavahe võib olla kuni 60 minutit;
  11) päevapilet on elektrooniline sõidupilet, mis annab sõitjale õiguse kasutada ühistransporti piiramatu arv sõidukordi määratud aja jooksul;
  12) „Pargi ja reisi" (P&R) süsteemi kasutaja on sõidukijuht, kes pargib sõiduki (sõiduauto või kaubiku) P&R parklasse ning liigub sihtpunkti ja tagasi ühistranspordiga;
  13) P&R pilet on P&R parkla ja ühistranspordi kasutamiseks mõeldud elektrooniline sõidupilet, mis ostetakse Ühiskaardi kontol oleva raha eest vahetult enne teenuse kasutamist;
  14) Elroni ja Tallinna ühispilet on e-piletisüsteemi kaudu ostetud elektrooniline sõidupilet, mis annab õiguse kasutada ühistransporti ja sõita ASi Eesti Liinirongid reisirongidega määratud aja jooksul piiramatu arv sõidukordi;
  15) Tallinna-Harjumaa ühispilet on elektrooniline sõidupilet, mis annab õiguse kasutada ühistransporti ja Harju maakonna avalike liinide teenust määratud aja jooksul piiramatu arv sõidukordi;
  16) sõidusoodustus on teatava kategooria sõitjale seadusega või seaduse alusel kehtestatud korras antud õigus sõita ühissõidukis tasuta või osalise tasu eest (ühistranspordiseaduse § 32 lg 1 p 1).
[RT IV, 09.10.2015, 1 - jõust. 12.10.2015]
  17) isikut tõendav dokument on Eesti Vabariigi riigiasutuse väljastatud dokument, kuhu on kantud kasutaja nimi, sünniaeg või isikukood, foto või näokujutis ning allkiri või allkirjakujutis, kui seaduses või selle alusel kehtestatud õigusaktis ei ole määratud teisiti;
  18) sotsiaalhoolekandeosakonna tõend on linna- või vallavalitsuse tõend sõidusoodustuse õiguse kohta või linna- või vallavalitsuse pitseriga väljavõte rahvastikuregistrist (isiku päring iseenda kohta rahvastikuregistrist rahvastikuregistri seaduse 12. peatüki alusel);
  19) ajateenija on kaitseväeteenistuse seaduse alusel ajateenistuskohustust täitev kaitseväekohustuslane;
  20) õpilane on kuni 19-aastane (19-aastaseks saamisel jooksva õppeaasta lõpuni) isik, kes õpib statsionaarses õppes või muus õppevormis põhikoolis või gümnaasiumis või omandab põhikooli baasil kutseharidust;
  21) üliõpilane on isik, kelle andmed on EHISes õpilaste, üliõpilaste või arst-residentide alamregistris, kuid kes ei ole õpilane käesoleva paragrahvi punkti 20 järgi;
  22) laps on kuni 18-aastane isik (kaasa arvatud) või kuni 19-aastane õpilane;
  23) pere on sotsiaalne üksus, mille koos elavad liikmed kuuluvad samasse leibkonda ja mille elukoha andmed on Eesti Vabariigi rahvastikuregistrisse (edaspidi rahvastikuregister) kantud samal aadressil. Käesoleva määruse raames käsitatakse perena vähemalt ühte vanemat ja temaga koos elavaid lapsi;
  24) tallinlane on isik, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Tallinna linn;
  25) mittetallinlane on isik, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht ei ole Tallinna linn;
  26) Eesti hariduse infosüsteem (edaspidi EHIS) on riiklik register, mille alamregister sisaldab kõigi Eesti Vabariigis õppivate isikute (õpilased, üliõpilased) andmeid, kaasa arvatud Eesti Vabariigis õppivate välismaalaste andmeid. EHIS ei sisalda andmeid välismaal õppivate Eesti Vabariigi kodanike kohta;
  27) Sotsiaalkindlustusameti infosüsteem (edaspidi SKAIS) sisaldab riiklikku pensionikindlustuse registrit, mis kogub, hoiab ja töötleb andmeid Sotsiaalkindlustusameti kaudu määratavate ja makstavate riiklike pensionide, toetuste ja hüvitiste kohta;
  28) ühisliinid on Tallinna ja selle lähipiirkondade haldusterritooriume ühendavad maakonnaliinid (1A, 18, 20A, 25, 27, 30, 34A, 38);
  29) Tallinn Card ehk linnapilet (edaspidi Tallinn Card) on kontaktivaba kiipkaart, mis annab sõiduõiguse selle valideerimisel igal ühissõidukisse sisenemisel piletil määratud aja jooksul;
  30) transpordipäev on ajavahemik, mis algab hommikul kell 4 ja kestab 24 tundi.

2. peatükk PILETISÜSTEEM 

§ 3.   Sõidupiletid

  (1) E-piletisüsteemi piletid jagunevad järgmiselt:
  1) ühe sõidu piletid;
  2) tunnipiletid;
  3) päevapiletid;
  4) Elroni ja Tallinna 30 päeva ühispiletid;
  5) Tallinna-Harjumaa 30 päeva ühispiletid;
  6) Tallinn Cardi piletid.

  (2) Ühe sõidu piletid jagunevad järgmiselt:
  1) 1 sõidu pilet;
  2) 1 sõidu sooduspilet.

  (3) Tunnipiletid jagunevad järgmiselt:
  1) 1 tunni pilet;
  2) 1 tunni sooduspilet.

  (4) Päevapiletid jagunevad järgmiselt (kehtivuse aeg):
  1) 1 päeva pilet (24 tundi);
  2) 3 päeva pilet (72 tundi);
  3) 5 päeva pilet (120 tundi);
  4) 30 päeva pilet;
  5) 30 päeva sooduspilet;
  6) P&R 1 päeva pilet.

  (5) Elroni ja Tallinna 30 päeva ühispiletid jagunevad järgmiselt:
  1) 1. tsooni ühispilet;
  2) 1. tsooni soodusühispilet;
  3) 1.-2. tsooni ühispilet;
  4) 1.-2. tsooni soodusühispilet;
  5) 1.-3. tsooni ühispilet;
  6) 1.-3. tsooni soodusühispilet;
  7) 1.-4. tsooni ühispilet;
  8) 1.-4. tsooni soodusühispilet;
  9) 1.-5. tsooni ühispilet;
  10) 1.-5. tsooni soodusühispilet.

  (6) Tallinna-Harjumaa 30 päeva ühispiletid jagunevad järgmiselt:
  1) 1. tsooni ühispilet;
  2) 1.-2. tsooni ühispilet;
  3) 1.-3. tsooni ühispilet;
  4) 1.-4. tsooni ühispilet;
  5) 1.-5. tsooni ühispilet.

  (7) Tallinn Cardi piletid jagunevad järgmiselt:
  1) 24 tunni pilet isikule alates 15. eluaastast;
  2) 24 tunni pilet isikule vanuses 6-14 aastat;
  3) 48 tunni pilet isikule alates 15. eluaastast;
  4) 48 tunni pilet isikule vanuses 6-14 aastat;
  5) 72 tunni pilet isikule alates 15. eluaastast;
  6) 72 tunni pilet isikule vanuses 6-14 aastat;
  7) VIP-pilet.

§ 4.   Sõidupiletite hinnad

  (1) Sõidupiletite hinnad (kõik hinnad sisaldavad käibemaksu).

Hind €
Ühe sõidu piletidÜhissõiduki juhilt sularaha eest
1 sõidu pilet1,60
1 sõidu sooduspilet0,80
TunnipiletidÜhiskaardi kontol oleva raha eest*
1 tunni pilet1,10
1 tunni sooduspilet0,55**
PäevapiletidMüügipunktist, internetist või mobiiltelefoniga
1 päeva pilet (24 tundi)3,00
3 päeva pilet (72 tundi)5,00
5 päeva pilet (120 tundi)6,00
30 päeva pilet23,00
30 päeva sooduspilet8,50**
P&R 1 päeva pilet3,00***
* Tunnipileteid saab osta Ühiskaardi või muu andmekandja valideerimisel Ühiskaardi kontol oleva raha eest.
** Soodushinnaga elektroonilisi sõidupileteid saab osta ainult isikustatud Ühiskaardi kontole. Isikustamata Ühiskaardi kontole saab osta ainult täishinnaga sõidupileteid.
*** P&R süsteemi kasutamiseks peab isikustatud Ühiskaardi kontol olema vähemalt 3 eurot.

  (2) Elroni rongide sõidutsoonide jagunemise aluseks on Harju maavanema käskkiri. Elron kehtestab ühispiletite hinnad Tallinna Linnavalitsusega sõlmitud kokkuleppe kohaselt.

  (3) Tallinna Linnavalitsusega sõlmitud kokkuleppe kohaselt kehtestab Tallinna-Harjumaa sõidutsoonid ja sõidupiletite hinnad Harju maavanem.

  (4) Tallinn Cardi piletite hinnad kehtestatakse Tallinna Linnavalitsuse korraldusega.

3. peatükk SÕIDUSOODUSTUSE ÕIGUS JA SEDA TÕENDAVAD DOKUMENDID 

§ 5.   Sõidusoodustuse õigus ja seda tõendavad dokumendid

  (1) Tasuta sõidu õigus on järgmistel isikutel:
  1) eelkooliealine laps - dokumenti ei nõuta;
  2) alla kolmeaastase lapse saatja - dokumenti ei nõuta;
  3) puudega laps ja tema saatja - Sotsiaalkindlustusameti väljastatud puuet tõendav dokument koos isikut tõendava dokumendi või õpilaspiletiga. Puudega lapse saatjalt dokumenti ei nõuta;
  4) sügava puudega 19-aastane ja vanem isik ning tema saatja - Sotsiaalkindlustusameti väljastatud puuet tõendav dokument koos isikut tõendava dokumendiga. Puudega isiku saatjalt dokumenti ei nõuta;
  5) sügava või raske nägemispuudega 19-aastane ja vanem isik ja tema saatja - Sotsiaalkindlustusameti väljastatud puuet tõendav dokument koos isikut tõendava dokumendiga. Puudega isiku saatjalt dokumenti ei nõuta;
  6) 65-aastane ja vanem isik, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Eesti Vabariik - valideeritud isikustatud Ühiskaart koos isikut tõendava dokumendiga või isikut tõendav dokument;
  7) represseeritu ja temaga võrdsustatud isik - valideeritud isikustatud Ühiskaart koos isikut tõendava dokumendiga või represseeritu tõend;
  8) Tšernobõli aatomielektrijaama avarii tagajärgede likvideerimisest osavõtnu - valideeritud isikustatud Ühiskaart koos isikut tõendava dokumendiga või Tšernobõli aatomielektrijaama avarii tagajärgede likvideerimisest osavõtnu tunnistus;
  9) kaitseväelase vormiriietuses ajateenija - valideeritud isikustatud Ühiskaart koos isikut tõendava dokumendiga või väeosa tõend ajateenistuses viibimise kohta;
  10) vormiriietuses Eesti Vabariigi politseiametnik - ametitõend;
  11) Tallinna linnaosa valitsuse, linnaosa valitsuse hallatava asutuse või Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti hallatava asutuse hooldustöötaja ja sotsiaalpedagoog tööülesannete täitmisel - valideeritud isikustatud Ühiskaart koos isikut tõendava dokumendiga;
  12) Tallinna linnaga sõlmitud sõitjateveo avaliku teenindamise lepingu alusel tegutseva veondusettevõtte töötaja - valideeritud isikustatud Ühiskaart koos isikut tõendava dokumendiga;
  13) Tallinna Transpordiameti töötaja tööülesannete täitmisel - valideeritud isikustatud Ühiskaart koos isikut tõendava dokumendiga;
  14) Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti töötaja tööülesannete täitmisel - valideeritud isikustatud Ühiskaart koos isikut tõendava dokumendiga;
  15) tallinlane - valideeritud isikustatud Ühiskaart koos isikut tõendava dokumendiga;
  16) õpilane, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Eesti Vabariik - valideeritud isikustatud Ühiskaart kas koos isikut tõendava dokumendi, ISICu õpilaspileti (ISIC Scholar) või Eesti õpilaspiletiga või valideeritud Eesti õpilaspilet, mis vastab RFID-tehnoloogiat toetavale standardile või valideeritud ISICu õpilaspilet või valideeritud IYTC noortekaart;
  17) Tallinna Kommunaalameti töötaja tööülesannete täitmisel - valideeritud isikustatud Ühiskaart koos isikut tõendava dokumendiga;
  18) P&R süsteemi kasutaja - valideeritud isikustatud Ühiskaart koos isikut tõendava dokumendiga §-s 10 sätestatud tingimustel;
  19) rahvusvahelise tasuta ühistranspordi võrgustiku loomise memorandumiga ühinenud linna elanik - elukohajärgse kohaliku omavalitsusüksuse poolt väljastatud elukohta tõendav dokument koos isikut tõendava dokumendiga või elukohajärgse kohaliku omavalitsuse poolt väljastatud valideeritud Ühiskaart koos isikut tõendava dokumendiga.
[RT IV, 09.10.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

  (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 6, 15 ja 16 nimetatud isikute sõidusoodustus aktiveerub Ühiskaardi konto isikustamisel.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 15 nimetatud sõidusoodustuse tõendamiseks on tallinlane kohustatud igal ühissõidukisse sisenemisel valideerima isikustatud Ühiskaardi (kehtib koos isikut tõendava dokumendiga). Isiku rahvastikuregistrijärgset elukohta kontrollib e-piletisüsteem automaatselt üks kord kuus. Kui isik registreerib enda elukohaks väljaspool Tallinna linna asuva aadressi, kaotab ta õiguse saada sõidusoodustust.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 7-9, 11-14 ja 17 märgitud isik saab sõidusoodustust tõendada valideeritud isikustatud Ühiskaardiga (kehtib koos isikut tõendava dokumendiga) vaid juhul, kui tema isikuandmed on esitatud Tallinna linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekandeosakonnale või Tallinna Transpordiametile.

  (5) Ühe sõidu sooduspiletit on elukohast sõltumata õigus kasutada järgmistel isikutel allnimetatud dokumentide alusel:
  1) õpilane, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht ei ole Eesti Vabariik - IYTC noortekaart või ISICu õpilaspilet (ISIC Scholar);
  2) üliõpilane - Eesti üliõpilaspilet, ISICu üliõpilaspilet (SEB ISIC Tudeng Electron või Swedbanki ISIC MasterCard Tudengikaart) või IYTC noortekaart;
  3) pensionär - Eesti Vabariigi pensionitunnistus koos isikut tõendava dokumendiga;
  4) raske või keskmise puudega 19-aastane ja vanem isik - isikut tõendav dokument kas koos Sotsiaalkindlustusameti väljastatud puuet tõendava dokumendi või koos Eesti Vabariigi pensionitunnistusega;
  5) kolme ja enama lapsega pere vanem (kes ei ole tallinlane) - kohaliku omavalitsuse sotsiaalhoolekandeosakonna tõend koos isikut tõendava dokumendiga.

  (6) Soodustunnipiletit, sooduspäevapiletit ning Elroni ja Tallinna soodusühispiletit on elukohast sõltumata õigus kasutada järgmistel isikutel allnimetatud dokumentide alusel:
  1) üliõpilane - valideeritud isikustatud Ühiskaart koos isikut tõendava dokumendiga või Eesti üliõpilaspilet või ISICu üliõpilaspilet (SEB ISIC Tudeng Electron või Swedbanki ISIC MasterCard Tudengikaart) või IYTC noortekaart. Üliõpilase isikuandmed peavad olema kantud EHISesse;
  2) pensionär - valideeritud isikustatud Ühiskaart koos isikut tõendava dokumendiga, kui tema andmed on kantud SKAISi;
  3) raske või keskmise puudega 19-aastane või vanem isik - valideeritud isikustatud Ühiskaart koos isikut tõendava dokumendiga. Kui isikuandmed ei ole kantud SKAISi, tuleb toimida käesoleva paragrahvi lõike 8 kohaselt ja esitada lisaks eelnimetatud dokumentidele kas Sotsiaalkindlustusameti väljastatud puuet tõendav dokument või Eesti Vabariigi pensionitunnistus;
  4) kolme ja enama lapsega pere vanem (kes ei ole tallinlane) - valideeritud isikustatud Ühiskaart koos isikut tõendava dokumendiga ja kohaliku omavalitsuse sotsiaalhoolekandeosakonna tõend.

  (7) Sõidusoodustuse saamiseks peavad olema täidetud käesolevas paragrahvis ja peatükis 4 sätestatud tingimused.

  (8) Ühiskaardi isikustamisel tuleb käesolevas lõikes nimetatud isikutel aktiveerida Ühiskaardi kontol sõidusoodustus kas müügipunktis või veebilehel www.pilet.ee, tehes märke lahtrisse „Olen sooduspiletiga sõitja ja tõendan sõidusoodustuse õigust soodustust tõendava dokumendiga":
  1) kolme ja enama lapsega pere vanem (kes ei ole tallinlane);
  2) raske või keskmise puudega 19-aastane ja vanem isik (kes ei ole tallinlane);
  3) üliõpilane või isik, kes tõendab sõidusoodustuse õigust Eesti üliõpilaspileti, ISICu üliõpilaspileti (SEB ISIC Tudeng Electron või Swedbanki ISIC MasterCard Tudengikaart) või IYTC noortekaardiga.

  (9) Sõidusoodustuse õiguse tõendamiseks tuleb kontrolliõigusega ametiisikule esitada kas paberpilet koos sõidusoodustuse õigust tõendava dokumendiga või valideeritud isikustatud Ühiskaart koos isikut tõendava dokumendiga. Kui sõidusoodustuse õigust ei saa elektroonilistest registritest kontrollida, tuleb lisaks esitada muu sõidusoodustuse õigust tõendav dokument.

4. peatükk SÕIDU EEST TASUMINE 

§ 6.   Sõitja kohustused

  Sõitja on kohustatud:
  1) omama ühissõidukis sõiduõigust tõendavat dokumenti;
  2) igal ühissõidukisse sisenemisel valideerima Ühiskaardi. Ühiskaardi kontol olev sõidupilet ja/või aktiveeritud sõidusoodustus annab sõiduõiguse pärast Ühiskaardi valideerimist;
  3) tuvastama sõiduõiguse olemasolu, mille olemasolust või puudumisest annavad valideerimisel märku heli- ja valgussignaal ning seadme ekraanil kuvatav tekst.

§ 7.   Validaator

  (1) Validaator on e-piletisüsteemi elektrooniline seade, mis on paigaldatud ühissõiduki iga ukse juurde. Validaatori juhtpaneelil on ekraan, puutenupud ja indikaatortuled ning seade annab helisignaale.

  (2) Validaator on töökorras, kui ekraanil on kuvatud: kohanimi Tallinn, kellaaeg ja tekst „Näita kaarti!".

  (3) Olenevalt Ühiskaardi kontol olevast sõidupiletist või sõidusoodustuse olemasolust kuvatakse Ühiskaardi valideerimisel ekraanil järgmist teavet:
  1) teave sõiduõiguse olemasolu kohta, kui sõitjal on tähtajatu tasuta sõidu õigus (tekst „Pilet kehtib");
  2) päevapileti kehtivuse viimane kuupäev, kui kehtivus lõppeb pärast transpordipäeva lõppu (näiteks „Pilet kehtib: 15.06.2014") või valideerimisvahemiku lõppaeg, kui kehtivus lõppeb enne transpordipäeva lõppu (näiteks „Pilet kehtib: 23:15");
  3) tunnipileti valideerimisvahemiku lõppaeg (näiteks „Pilet kehtib 13:50");
  4) raha jääk Ühiskaardi kontol (näiteks tunnipileti müügil kaardikontol oleva raha eest „Müüdud: 1 pilet 1,10 €. Raha jääk 2,15 €"). See teave kuvatakse ainult juhul, kui summa on 50 eurot või vähem;
  5) lisapiletite ostmisel kuvatakse kõigepealt kaardiomaniku pileti kehtivus koos raha jäägiga (näiteks „Pilet kehtib: 23:15. Raha jääk: 3,25 €"). Pärast parema noolenupu iga puudutamist kuvatakse, mitu piletit on valitud (näiteks „2 piletit 2,20 €. Kinnituseks vali OK"). Kahe lisapileti ostmise korral kuvatakse pärast OK-nupu puudutamist tekst „2 piletit 2,20 €. Näita kaarti!" ja pärast kaardi valideerimist „Müüdud: 2 piletit 2,20 €. Raha jääk: 1,05 €". Järgmistel valideerimistel (tunni aja jooksul samas või teistes ühissõidukites) kuvatakse tekst „Kehtib 3 piletit 23:15. Raha jääk: 1,05 €";
  6) kui validaator otsib keskserverist teavet pileti või raha jäägi kohta, kuvatakse tekst „Otsin piletit… Palun oota!".
  7) Kui kaardikontol ei ole piletit ega raha, kuvatakse tekst „Puudub sõiduõigus. Osta pilet juhilt".

  (4) Kui validaatori lugemisvälja asetada näiteks rahakott, kus on mitu kontaktivaba kaarti, kuvatakse ekraanil tekst „Leitud mitu kaarti. Vali üks kaart".

  (5) Kui validaatori lugemisvälja asetada kaart, mis ei ühildu e-piletimüügisüsteemiga, kuvatakse ekraanil tekst „Tundmatu kaart. Vali sobiv kaart".

  (6) Kui validaator on suletud piletite kontrolliks, kuvatakse ekraanil tekst „Suletud. Piletite kontroll".

  (7) Indikaatortulede tähendused:
  1) sinine tuli - validaator on töökorras;
  2) roheline tuli - tunni- või päevapilet või sõidusoodustus kehtib või tunnipileti müük õnnestus;
  3) punane tuli - sõiduõigus puudub ning Ühiskaardi kontol ei ole piisavalt raha tunnipileti ostmiseks;
  4) kollane tuli - seade teeb päringut keskserverist.

  (8) Helisignaalide tähendused:
  1) kaks lühemat eri helikõrgusega signaali - Ühiskaardi kontol on kehtiv sõidupilet või on aktiveeritud sõidusoodustus;
  2) kaks pikemat sama helikõrgusega signaali - sõiduõigus puudub ning Ühiskaardi kontol ei ole piisavalt raha tunnipileti ostmiseks.

  (9) Validaator ei ole töökorras, kui ekraanil on kuvatud tekst „Süsteem suletud" või ekraan on tühi. Kui ekraanil on kuvatud tekst „Süsteem suletud", peab sõitja teavitama ühissõiduki juhti. Kui ekraan on tühi, tuleb valideerimiseks kasutada teist validaatorit. Kui ka teised validaatorid pole töökorras, tuleb sellest teavitada ühissõiduki juhti.

§ 8.   Müügikanalid

  (1) Müügipunktis, telefonioperaatori vahendusel ja internetipanga kaudu veebilehel www.pilet.ee saab osta elektroonilisi sõidupileteid ja laadida Ühiskaardi kontole raha.

  (2) Ühissõiduki juhilt saab sularaha eest osta ühe sõidu pileti või ühe sõidu sooduspileti.

  (3) Validaatori abil saab Ühiskaardi kontol oleva raha eest osta endale ühe tunni pileti või sooduspileti ja kuni viiele kaaslasele tunnipileti.

§ 9.   Sõidu eest tasumine

  (1) Ühiskaardi valideerimisel tuvastab e-piletisüsteem kehtiva sõidupileti ja sõidusoodustuse olemasolu. Kui sõitja Ühiskaardi kontol ei ole sõidupiletit ega aktiveeritud sõidusoodustust, kuid sinna on laaditud raha, aktiveerub valideerimisel ühe tunni pilet. Kui Ühiskaarti valideeritakse ühe tunni pileti kehtivuse ajal, ei müüda uut tunnipiletit, vaid ekraanil kuvatakse Ühiskaardi konto teavet. Kui Ühiskaardi kontol ei ole piisavalt raha, kehtivat sõidupiletit ega aktiveeritud sõidusoodustust, tuleb sõitjal osta ühissõiduki juhilt ühe sõidu pilet või laadida mobiilse seadmega Ühiskaardi kontole raha juurde.

  (2) Ühiskaardi kontol oleva raha eest on võimalik validaatori abil osta ühe tunni pilet korraga kuni kuuele isikule: üks tunnipilet Ühiskaardi omanikule ja kuni viis lisapiletit. Ühiskaardi omanik kas tuvastab Ühiskaarti valideerides oma sõiduõiguse (kui tal on kehtiv tunni- või päevapilet) või ostab endale tunnipileti, valib seejärel noolenupu abil lisapiletite arvu ning puudutab nuppu OK. Lisapiletite ostu kinnitamiseks tuleb Ühiskaart uuesti validaatori juhtpaneeli ette asetada ja oodata kinnitavat heli- ja valgussignaali. Lisapilet on täishinnaga pilet ka juhul, kui Ühiskaart on isikustatud ja selle omanikul on kas tasuta sõidu õigus või sooduspileti kasutamise õigus. Lisapilet kehtib koos Ühiskaardiga, millega lisapilet osteti. Sõltumata Ühiskaardiga ostetud lisapiletite arvust piisab piletite kehtivusajal igal järgneval ühissõidukisse sisenemisel Ühiskaardi ühekordsest valideerimisest.

  (3) Kui transpordipäeva jooksul Ühiskaardi kontol oleva raha eest ostetud tunnipiletite maksumus ületab ühe päeva pileti maksumuse, siis arvestatakse tunnipiletid ümber ühe päeva piletiks. Tunnipiletite automaatseks ümberarvestamiseks ühe päeva piletiks peab enne kolmandat valideerimist olema Ühiskaardi kontol raha vähemalt ühe tunnipileti hinna ulatuses. Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud lisapileteid ei võeta arvesse tunnipiletite päevapiletiks ümber arvestamisel.

  (4) Ühiskaardi kontole ostetud 30 päeva pilet kehtib kas alates ostuhetkest või ostja määratud kuupäevast alates kella 00.00st kuni 30. päeval kella 23.59ni. 30 päeva pileteid on võimalik osta ette kuni kolmeks järjestikuseks ajavahemikuks. Soetatud 30 päeva pilet peab hakkama kehtima 70 päeva jooksul alates ostuhetkest.

  (5) Ühiskaardi kontole ostetud 1, 3 või 5 päeva pilet kehtib kas alates ostuhetkest ettenähtud arvu tunde (24, 72 või 120 tundi) või ostja määratud kuupäevast alates kella 00.00st ettenähtud arvu kalendripäevi (1, 3 või 5) kuni kella 23.59ni.

  (6) Ühe sõidu pileteid müüb ühissõiduki juht ainult sularaha eest. Ühe sõidu pileti ostmiseks tuleb ühissõidukisse siseneda esiuksest. Ühe sõidu piletit ei valideerita ja selle peab sõidu lõpuni alles hoidma. Ühe sõidu pilet kehtib ainult sõidukis, kust pilet osteti.

  (7) Ühisliinidel kehtivad käesolevas määruses nimetatud sõidupiletid ja -soodustused liini alguspunktist lõpp-punktini.

  (8) Valideeritud Tallinn Card annab sõiduõiguse ühistranspordis. Sõitja on kohustatud Tallinn Cardi valideerima igal ühissõidukisse sisenemisel.

§ 10.   „Pargi ja reisi" süsteem

  (1) P&R süsteemi saavad samadel tingimustel kasutada nii tallinlased kui ka mittetallinlased ainult isikustatud Ühiskaardiga.

  (2) P&R süsteemi kasutaja:
  1) valideerib sõidukiga P&R parklasse sisenemiseks isikustatud Ühiskaardi, mille kontol on vähemalt kolm eurot, mis on P&R pileti maksumus. Valideerimise hetkel broneeritakse P&R pileti maksumus;
  2) kasutab ühistransporti ja valideerib sama Ühiskaardi igal ühissõidukisse sisenemisel;
  3) valideerib sama Ühiskaardi P&R parklast väljasõiduks;
  4) teeb kõik punktides 1-3 loetletud toimingud ühe transpordipäeva jooksul.

  (3) P&R pileti maksumuse broneering tühistatakse, kui P&R süsteemi kasutaja:
  1) toimib käesoleva paragrahvi lõike 2 kohaselt;
  2) lahkub parklast sõidukiga 15 minuti jooksul pärast sisenemist.

  (4) Kui P&R süsteemi kasutaja ei valideeri oma sõite ühissõidukites ja/või tuleb sõidukile järele pärast transpordipäeva lõppu, ei kanta Ühiskaardi kontole P&R pileti maksumust tagasi. Kui P&R süsteemi kasutaja tuleb sõidukile järele järgmisel transpordipäeval, võetakse Ühiskaardi kontolt maha P&R ühe päeva pileti maksumus, kui ülejärgmisel transpordipäeval, siis kahe päeva pileti maksumus jne.

  (5) Kui P&R süsteemi kasutaja Ühiskaardi kontol ei ole piisavalt raha, et teenuse eest tasuda, ei takista süsteem tal parklast väljasõitu, kuid blokeerib Ühiskaardi konto. Negatiivse saldoga Ühiskaardi konto jääb blokeerituks kuni võlgnevuse tasumiseni.

  (6) Ühiskaardi kaotamise korral peab P&R süsteemi kasutaja helistama parkla tõkkepuu avamiseks parkla infoliini numbril. Tõkkepuu avamisel blokeeritakse isiku Ühiskaardi konto. Ühiskaardi konto taasavamiseks peab uue või ülesleitud Ühiskaardi uuesti isikustama.

§ 11.   Sõidupiletite kehtivus

  (1) Sõidupileteid tagasi ei osteta ja ümber ei vahetata. Sõitmata osa eest sõidupileti kehtivusaega ei pikendata ja sõidupileti hinda ei hüvitata.

  (2) Ärajäänud, hilinenud või katkenud liiniveo tõttu sõitjale tekkinud kahju ei hüvitata. Sihtpunkti jõudmiseks kehtib ostetud sõidupilet teistes Tallinna ühtse piletisüsteemi ühissõidukites samal liikumisteel.

§ 12.   Ühiskaardi soetamine, isikustamine ja kehtivus

  (1) Ühiskaardi hind müügipunktis on kaks eurot.

  (2) Ühiskaardi isikustamine müügipunktis maksab ühe euro. Veebilehel www.pilet.ee ja Tallinna Linnavalitsuse teenindussaalis (Vabaduse väljak 7) on Ühiskaardi isikustamine tasuta.

  (3) Isikustatud Ühiskaart on seotud rahvastikuregistris oleva isikukoodiga ja võimaldab Ühiskaardi omanikul kasutada sõidusoodustust vastavalt käesoleva määruse §-le 5.

  (4) Sõidusoodustuse aktiveerimiseks tuleb Ühiskaart uuesti isikustada, kui soodustuse saamise alus (rahvastikuregistrijärgne elukoht, õpilase õppeasutus jms) on muutunud.

  (5) Isikustatud Ühiskaart kehtib ainult koos isikut tõendava dokumendiga.

  (6) Tallinna Linnavalitsus võib teha otsuse väljastada teatud sõitjakategooriatele tasuta Ühiskaardid.

§ 13.   Ühiskaardi tagastamine

  (1) E-piletisüsteemi kaudu ostetud Ühiskaardi saab tagastada e-piletisüsteemi haldajale Ridango ASile kuue kuu jooksul pärast esimest valideerimist. Ühiskaarte võetakse vastu Tallinna Linnavalitsuse teenindussaalis (Vabaduse väljak 7).

  (2) Ridango AS tagastab Ühiskaardi eest selle hinna kaks eurot.

  (3) Tagastusraha ei maksta füüsiliselt rikutud, märgistatud ja tasuta väljastatud Ühiskaartide eest.

§ 14.   Ühiskaardi konto

  (1) Ühiskaardi kontole saab laadida raha ja osta sõidupileteid ning seal saab aktiveerida sõidusoodustusi.

  (2) Ühiskaardi kontol olevat rahajääki ja ostetud sõidupileteid saab kontrollida validaatori abil või veebilehel www.pilet.ee.

  (3) Isikustatud Ühiskaardi kaotamise korral ei kao Ühiskaardi kontol olevad kehtivad sõidupiletid ja raha jääk, sest isikustamisel seotakse uus Ühiskaart sama isiku Ühiskaardi kontoga.

  (4) Ühiskaardi kontol oleva rahajäägi tagastab Ridango AS kaardiomaniku taotluse alusel. Taotlusi võetakse vastu internetis ja Tallinna Linnavalitsuse teenindussaalis (Vabaduse väljak 7).

5. peatükk SÕIDUÕIGUSE KONTROLLIMINE 

§ 15.   Sõiduõiguse kontrollimine

  (1) Ühissõidukites kontrollivad sõiduõigust kontrolliõigusega ametiisikud.

  (2) Sõitja on kohustatud kontrolliõigusega ametiisiku esimesel nõudmisel esitama sõiduõigust tõendava dokumendi. Koos isikustatud Ühiskaardiga esitatakse isikut tõendav dokument.

6. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 16.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json