HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Toila valla munitsipaallasteaedades lastevanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine

Väljaandja:Toila Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.11.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 09.10.2018, 1

Toila valla munitsipaallasteaedades lastevanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine

Vastu võetud 26.09.2018 nr 27

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lg 3 ja 4 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrus sätestab Toila valla munitsipaallasteaedades ja -koolide juures asuvates lasteaiarühmades (edaspidi lasteaed) käivate laste vanemate (edaspidi vanemad) poolt kaetava osa (kohatasu) suuruse lasteaiakulude katmisel.

§ 2.  Kohatasu

  Kohatasu on lasteaia majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulude osaline katmine lapsevanema poolt.

§ 3.  Kohatasu määr ja selle diferentseerimine

 (1) Kohatasu lasteaias käiva lapse eest ühes kuus on 5% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast.

 (2) Vanem vabastatakse kohatasu maksmisest teise või enama lapse eest 100% ulatuses alljärgnevatel tingimustel:
 1) peres on kaks või enam last, kes käivad lasteaias ja
 2) nii vanema kui ka laste elukoht on rahvastikuregistri andmetel Toila vald.

 (3) Vanem esitab kohatasu maksmisest vabastuse saamiseks Toila Vallavalitsusele avalduse, milles on nimetatud lasteaed, laste nimed ja isikukoodid.

 (4) Toila vallavalitsuse spetsialist kontrollib käesoleva paragrahvi lõikes 4 toodud avalduses esitatud andmeid ja teeb otsuse iga kuu 5-ks kuupäevaks kohatasu maksmisest vabastamiseks või keeldumiseks.

§ 4.  Kohatasu maksmine

 (1) Kohatasu arvestamine algab lapse lasteaia nimekirja arvamise kuu esimesest päevast ning lõpeb sealt välja arvamise kuu viimase päevaga.

 (2) Vanem tasub kohatasu igakuiselt jooksva kuu eest esitatud arve alusel.

 (3) Kohatasu ei maksta kui lasteaed on kollektiivpuhkusel.

 (4) Lapse puudumine lasteaiast ei vabasta vanemat kohatasu maksmisest.

§ 5.  Üleminekusätted

 (1) Käesoleva määruse § 3 lõiget 1 rakendatakse Kohtla-Nõmme lasteaia osas alates 1.aprillist 2019.a.

 (2) Alates määruse jõustumisest kuni 30.märtsini 2019. a rakendatakse Kohtla-Nõmme lasteaia osas ülemineku perioodi ning kohatasu määr lasteaias käiva lapse eest ühes kuus on 20 eurot.

§ 6.  Rakendussätted

 (1) Toila Vallavolikogu 22.10.2014. a määrus nr 9 „Voka lasteaias Naksitrallid lastevanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine” tunnistatakse kehtetuks.

 (2) Toila Vallavolikogu 23.05.2018. a määrus nr 16 „Kohtla-Nõmme lasteaias lastevanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine” tunnistatakse kehtetuks.

 (3) Määrus jõustub 1. novembril 2018. a.

Roland Peets
Volikogu esimees