Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Juuru ja Kaiu Hooldekodu põhimäärus

Väljaandja:Rapla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 09.10.2018, 2

Juuru ja Kaiu Hooldekodu põhimäärus

Vastu võetud 27.09.2018 nr 38

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2 ning Rapla Vallavolikogu 29. oktoobri 2015. a määruse nr 20 “Rapla Vallavalitsuse hallatavate asutuste põhimääruste kinnitamise ja muutmise kord“ § 4 lõike 4 alusel.

§ 1.   Hooldekodu nimetus

  Asutuse ametlik nimetus on Juuru ja Kaiu Hooldekodu (edaspidi hooldekodu). Hooldekodu riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riikliku registri kood on 75023846.

§ 2.   Asukoht

  Hooldekodu asukoht on Rapla vallas Juuru ja Kaiu alevikes.

§ 3.   Haldusala ja õiguslik seisund

  (1) Hooldekodu on Rapla Vallavalitsuse hallatav hoolekandeasutus.

  (2) Hooldekodu põhimääruse ja selle muudatused kinnitab Rapla Vallavolikogu.

§ 4.   Pitsat, sümboolika ja eelarve

  (1) Hooldekodul võib olla oma pitsat ja sümboolika.

  (2) Sümboolika kujunduse ja kasutamise korra kehtestab vallavalitsus hooldekodu juhataja ettepanekul.

  (3) Hooldekodul on oma eelarve Rapla valla eelarve kooseisus.

  (4) Hooldekodu rahalised vahendid moodustavad:
  1) vallaeelarve eraldistest;
  2) sihtasutustest, fondidest saadavatest toetustest;
  3) tasuliste teenuste eest laekuvatest summadest.

§ 5.   Tegevuse eesmärk

  Hooldekodu on eakatele või puuetega inimestele (edaspidi klient) ajutiseks või alaliseks elamiseks loodud asutus, mille eesmärk on tagada seal viibivatel klientidele nende eale ja seisundile vastav eneseväärikust säilitav elustandard ning igapäevaeluga toimetulek ja hooldus.

§ 6.   Hooldekodu ülesanded

  (1) Eesmärgist tulenevalt täidab hooldekodu järgmisi ülesandeid:
  1) juhendab ja abistab kliente igapäevaelus vajalike toimingute sooritamisel;
  2) loob klientidele turvalise elamis- ja hooldamistingimused;
  3) kindlustab klientidele vajadusel esmatasandi arstiabi;
  4) koostab kliendi hooldusplaani;
  5) korraldab koostöös perearstiga hoolealuse raviasutusse paigutamise;
  6) teeb koostööd füüsiliste ja juriidiliste isikutega eesmärgiga võimaldada klientidele tegevusvõime säilitamiseks ja arendamiseks vajalikke teenuseid;
  7) nõustab ja informeerib klientide sotsiaalvõrgustiku kuuluvaid isikuid;
  8) korraldab klientidele huvi- ja ühistegevusi;
  9) korraldab klientidele abivahendite soetamist ja rentimist;
  10) abistab kliente ametiasutuses dokumendi taotlemisel
  11) korraldab lähedase või seadusliku esindaja puudumisel kliendi matused.

  (2) Lähtudes vajadusest võib hooldekodu osutada eneseväärikust säilitava elustandardi ja sotsiaalse turvalisuse tagamiseks ning toimetulekuvõime säilitamiseks muid toimetulekuks vajalikke sotsiaalteenuseid.

  (3) Hooldekodu osutab teenuseid eelkõige inimestele, kelle elukohana on rahvastikuregistris märgitud Rapla vald. Teiste omavalitsuste inimesi võetakse hooldekodusse vabade kohtade olemasolul.

§ 7.   Hooldekodusse vastuvõtmine

  (1) Hooldekodusse vastuvõtmine toimub inimese või tema seadusliku esindaja kirjaliku taotluse alusel ja pärast teenuse vajaduse hindamist. Hooldekodusse võib isiku vastu võtta ka tervishoiuasutuse taotlusel.

  (2) Hooldekodusse paigutatakse inimesed, kes ei ole oma ea, tervisliku seisundi või sotsiaalse olukorra tõttu suutelised iseseisvalt elama ja oma elu korraldama.

  (3) Hooldekodu teenuseid vajava kliendi või tema seadusliku esindajaga sõlmitakse tähtajaline või tähtajatu hooldamise leping.

§ 8.   Hooldekodust lahkumine

  Hooldekodust lahkumine toimub kliendi või tema seadusliku esindaja kirjaliku avalduse alusel või kliendi surma korral.

§ 9.   Hooldekodu juhataja

  (1) Hooldekodu tegevust juhib ja korraldab juhataja.

  (2) Vallavalitsus korraldab juhataja vaba ametikoha täitmiseks konkursi. Juhataja kinnitab ametisse vallavanema ettepanekul vallavalitsus. Juhatajaga sõlmib töölepingu vallavanem.

  (3) Hooldekodu juhataja ülesanded on määratud ametijuhendiga.

  (4) Juhataja äraolekul asendab teda vallavanema poolt määratud isik.

§ 10.   Hooldekodu vara

  Hooldekodu varad moodustavad Rapla valla poolt tema kasutusse antud varad.

§ 11.   Rahalised vahendid

  (1) Hooldekodul on oma eelarve Rapla valla eelarve koosseisus.

  (2) Hooldekodu kulude katteks kehtestab vallavalitsus kohamaksumuse. Kohamaksumust on õigus muuta üks kord aastas, teavitades sellest asjaosalisi kirjalikult vähemalt üks kalendrikuu ette.

  (3) Hooldekodu raamatupidamist korraldab vallavalitsus.

§ 12.   Järelevalve

  Järelevalvet hooldekodu tegevuse üle teostab vallavalitsus.

§ 13.   Aruandlus

  Hooldekodu esitab oma tegevuse kohta statistilisi jm aruandeid õigusaktidest kehtestatud korras ja tähtaegadel.

§ 14.   Hooldekodu ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Hooldekodu ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu vallavalitsuse ettepanekul.

  (2) Hooldekodu ümberkorraldamisest või tegevuse lõpetamisest teavitatakse kliente, klientide tugivõrgustiku kuuluvatele isikutele ning hooldekodu töötajatele vähealt kuus kuud ette.

  (3) Hooldekodu tegevuse lõpetamisel moodustab vallavalitsus varade ja asjaajamise üleandmiseks komisjoni. Komisjon koostab varade ning dokumentide üleandmise-vastuvõtmise akti, millele kirjutavad alla hooldekodu juhataja ja komisjoni liikmed.

  (4) Hooldekodu tegevus loetakse lõppenuks vallavolikogu otsusega, alates selles märgitud kuupäevast.

§ 15.   Õigusaktide kehtetuks tunnistamine

  Kehtetuks tunnistatakse:
  1) Juuru Vallavolikogu 24. märtsi 2016. a määrus nr 41 “Juuru Hooldekodu põhimäärus“;
  2) Kaiu Vallavolikogu 10. novembri 2000. a määrus nr 17 “Kaiu Hooldekodu põhimäärus“.

§ 16.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2019. aasta 1. jaanuarist.

Rene Kokk
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json