Rahandus ja eelarveFinantsjuhtimine

Teksti suurus:

Anija valla finantsjuhtimise kord

Väljaandja:Anija Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.10.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 09.10.2018, 29

Anija valla finantsjuhtimise kord

Vastu võetud 27.09.2018 nr 36

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5 lõike 7 ja § 21 lõike 1 ning Anija valla põhimääruse § 66 lõike 5 ja § 67 lõike 3 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Anija valla finantsjuhtimise kord (edaspidi kord) sätestab kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse (edaspirdi KOFS) täitmise korraldamise tingimused.

  (2) Korraga reguleeritakse Anija vallas:
  1) eelarve ja lisaeelarve ülesehituse ja liigendamise põhimõtted;
  2) eelarve ja lisaeelarve eelnõu koostamine, menetlemine, vastuvõtmine ja avalikustamine;
  3) vastu võtmata eelarve korral väljaminekute tegemise kord;
  4) eelarve täitmise reeglid ja aruandlus;
  5) reservfondi kasutamine;
  6) finantsdistsipliini tagamine ja kohustuste võtmine;
  7) majandusaasta aruande koostamine, menetlemine, kinnitamine ja avalikustamine.

§ 2.   Mõisted

  (1) Korras kasutatakse mõisteid KOFS-e ja raamatupidamise seaduse ning nende alusel antud õigusaktide tähenduses.

  (2) Lisaks kasutatakse käesolevas määruses mõisteid järgmises tähenduses:
  1) ametiasutus – vallavalitsus kui ametiasutus;
  2) hallatav asutus – vallavalitsuse hallatav asutus, mis ei teosta avalikku võimu;
  3) hallatavate asutuste alaeelarved – Anija Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) kui ametiasutuse ja hallatavate asutuste eelarved vastutajate lõikes;
  4) valdkonna alaeelarved – vallavalitsuse hallatavatele tegevustele kavandatud eelarved vastutajate lõikes;
  5) alaeelarvete kasutajad – hallatavate asutuste eelarvete koostamise ja täitmise eest vastutavad isikud.

2. peatükk EELARVE 

§ 3.   Eelarve koostamise üldpõhimõtted

  (1) Eelarveaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

  (2) Eelarves määratakse arengukavas ja eelarvestrateegias sätestatud eesmärkidest ja tegevustest tulenevalt valla rahaliste vahendite plaan üheks eelarveaastaks. Eelarve seletuskirjas võib esitada informatsiooni ka eelarveaastast pikema perioodi kohta.

  (3) Eelarve on tekkepõhine (tehinguid kajastatakse vastavalt nende toimumisele, sõltumata sellest, millal nende eest raha laekub või välja makstakse).

  (4) Eelarve ja lisaeelarve eelnõu koostamise, muutmise ja täitmise korraldajaks on vallavalitsus.

  (5) Eelarve ja lisaeelaarve võtab vastu volikogu määrusega.

  (6) Eelarves kajastatakse summad täiseurodes.

  (7) Eelarveosad on:
  1) põhitegevuse tulud;
  2) põhitegevuse kulud;
  3) investeerimistegevus;
  4) finantseerimistegevus;
  5) likviidsete varade muutus.

§ 4.   Eelarve liigendus, koostamise ja vastuvõtmise detailsus

  (1) Volikogu poolt kinnitatavas eelarves ja lisaeelarves liigendatakse valla eelarve KOFS paragrahvides 14-19 sätestatut detailsuses.

  (2) Eelarve- ja lisaeelarve seletuskirjas liigendatakse:
  1) põhitegevuse tulud majandusliku sisu järgi allikate viisi;
  2) põhitegevuse kulud majandusliku sisu järgi tegevusalade kaupa koondsummadena;
  3) investeerimistegevus objektide viisi;
  4) finantseerimistegevus laenu- ja muude pikajaliste kohustuste lepingute kaupa.

  (3) Lähtudes volikogu poolt kinnitatud eelarvest või lisaeelarvest, kinnitab vallavalitsus korraldusega valla ametiasutuse ja valdkonna alaeelarved ning hallatavate asutuste alaeelarved kahekohaliste kontode lõikes.

  (4) Eelarve reservfond ettenägematute väljaminekute tegemiseks on vähemalt 1% kavandatud põhitegevustulude mahust, mis planeeritakse eraldi põhitegevuse kuluna ja aasta jooksul lisaeelarvega ei muudeta.

  (5) Tulude ja kulude arvestus raamatupidamises toimub klassifikaatori kõige detailsemal tasandil.

§ 5.   Eelarve eelnõu koostamine, menetlemine ja kinnitamine

  (1) Vallavalitsus kehtestab igaks aastaks eelarveprojekti koostamise tingimused ja vormid.

  (2) Eelarvete koostamise protsess algatatakse hiljemalt eelarveaastale eelneva aasta 15. oktoobril vallavalitsuse korraldusega. Korralduses määratakse eelarveprotsessi ajagraafik, hallatavate asutuste alaeelarvete taotluse koostajad, valdkondade alaeelarvete taotluse koostajad, piirsummad ja vormid.

  (3) Hallatavate asutuste juhid ja ametiasutuses valdkondi kureerivad vastutavad ametnikud esitavad alaeelarve taotlused koos selgitustega (olulisemad tegevused, eesmärgid, saavutatavad tulemused jms) finantsjuhile hiljemalt 01. novembril.

  (4) Valla sihtasutuste juhid esitavad tegevustoetuse taotlused finantsjuhile hiljemalt 01. novembril.

  (5) Esitatud eelarvetaotluste põhjal koostab ja esitab finantsjuht koondtabelid vallavalitsusele. Koondi alusel ja eelarve eelnõu koostamiseks menetletakse esitatud taotlusi aruteludena, hinnates tulude ja kulude põhjendatust ja otstarbekust ning vastavust õigusaktidele, arengukavale ning planeeritud tegevustele. Vallavalitsus võtab vastu seisukoha eelarve tasakaalu viimiseks.

  (6) Finantsjuht koostab ja esitab eelarve koondprojekti vallavalitsusele hiljemalt 25. novembril.

  (7) Vallavalitsuse kooskõlastatud eelnõu esitatakse volikogule ja volikogu alatistele komisjonidele hiljemalt 30. novembril.

  (8) Eelarve eelnõule esitatakse seletuskiri, mis peab sisaldama KOFS paragrahv 22 lõikes 2 sätestatut, valla eelarveaastasse planeeritud uusi tegevusi koos maksumustega ning ülevaadet vallaeelarve põhinäitajatest tabelite või graafikute kujul.

  (9) Eelarve kavand ja seletuskiri avaldatakse Anija valla veebilehel seitsme tööpäeva jooksul volikogule esitamisest arvates. Eelarve seletuskiri peab olema veebilehel kättesaadav kuni eelarveaasta lõpu

  (10) Eelarve lugemiste vahel võib vallavalitsus täiendada eelarve eelnõu sihtotstarbeliste tuludega, sihtotstarbeliste tulude arvelt tehtavate kuludega ning teha tehnilisi muudatusi ja täpsustusi.

  (11) Volikogule esitatakse teiseks lugemiseks muudatusettepanekute koond, milles kajastatakse ettepanekud, mis on saanud toetuse nii vallavalitsuselt kui ka eelarve- ja arengukomisjonilt.

  (12) Pärast muudatuste läbihääletamist otsustab volikogu eelnõu vastuvõtmise või teise lugemise katkestamise.

  (13) Eelarve vastuvõtmisega samal ajal otsustab volikogu loa andmise kohustuste võtmiseks, määrates ära kohustuste piirmäärad.

  (14) Vallavalitsus kinnitab eelarvejaotuse ja määrab vallaeelarve täitmise eest vastutavad isikud alaeelarvete kaupa ühe kuu jooksul eelarve vastuvõtmisest arvates.

  (15) Eelarve avaldatakse Anija valla veebilehel koos volikogu istungi ja komisjonide protokollidega seitsme tööpäeva jooksul vastuvõtmisest arvates.

§ 6.   Tegemata jäänud kulude kavandamine järgmisesse eelarveaastasse

  (1) Eelmisel aastal eelarvestatud tegemata jäänud kulud, mis lükkuvad edasi järgnevasse eelarveaastasse lisatakse peale eelarve esimest lugemist muudatusettepanekute koondisse või lisatakse lisaeelarvesse.

  (2) Järgmisesse eelarveaastasse võib üle kanda ja kasutada eelmise aasta eelarves määratud otstarbeks järgmisi tegemata jäänud kulusi, kui need tulenevad:
  1) investeeringute elluviimiseks sõlmitud lepingust või välja kuulutatud riigihankest;
  2) sõlmitud lepingu alusel põhivara soetuseks antavast sihtfinantseerimisest;
  3) sõlmitud lepingu alusel saadud sihtfinantseerimisest.

§ 7.   Lisaeelarve eelnõu koostamine, menetlemise protsess ja kinnitamine

  (1) Eelarveaasta jooksul võib eelarvet muuta lisaeelarvega.

  (2) Lisaeelarve eelnõu algatab vallavalitsus ja esitab kinnitamiseks volikogule.

  (3) Lisaeelarvet ei pea koostama kui eelarve muutub KOFS paragrahv 26 lõikes 4 sätestatud asjaoludest tulenevalt.

  (4) Lisaeelarve eelnõule lisatakse seletuskiri, milles kajastatakse:
  1) põhjendus täiendavate kulude vajaduse ning nende tegemise paratamatuse kohta käesoleval eelarveaastal;
  2) andmed kulude kohta, mille täiendamist/vähendamist muudetakse, sh andmed lisatulude või –säästude kohta, millega lisakulud kaetakse;
  3) selgitused muudatuste kohta, võrreldes põhieelarvega ja info muudatuse mõju kohta.

  (5) Eelarve menetlemise käigus ei pea vallavalitsus ega volikogu arvestama muudatusettepanekuid, mis suurendavad eelarve kulude kogusummat ja millele pole näidatud katteallikaid.

  (6) Tulude alalaekumise korral on vallavalitsusel õigus piirata eelarves ettenähtud väljaminekute tegemist ning vajadusel esitada volikogule negatiivne lisaeelarve.

  (7) Vallavalitsus võib käesoleva määruse paragrahv 6 lõikest 2 tulenevalt väljaminekuid teha enne eelarve või lisaeelarve vastuvõtmist.

  (8) Kui eelarveaasta jooksul lisaeelarvet ei koostata, esitatakse ülevaade sihtotstarbeliselt eraldatud raha ja annetuste kasutusse võtmise kohta volikogule eelarve täitmise aruande koosseisus.

  (9) Kui lisaeelarve eelnõu muutmiseks ei ole muudatusettepanekuid avalikustamise ja volikogu komisjonides menetlemise tulemusel tehtud, võib volikogu otsustada lisaeelarve vastuvõtmise esimesel lugemisel.

  (10) Kui lisaeelarve eelnõusse tehakse muudatusettepanekuid avalikustamise ajal ja volikogu komisjonides, saadetakse lisaeelarve teisele lugemisele.

  (11) Lisaeelarve eelnõu ja seletuskiri avaldatakse Anija valla veebilehel seitsme tööpäeva jooksul volikogule esitamisest arvates. Seletuskiri peab veebilehel olema kättesaadav eelarveaasta lõpuni.

§ 8.   Eelarve täitmine

  (1) Eelarve täitmine on tulude kogumine, kulude tegemine ning tehingud varade ja kohustistega ning nende kohta arvestuse pidamine vastavuses tekkepõhiste arvestuspõhimõtetega.

  (2) Eelarve täitmise seiret korraldab vallavalitsus.

  (3) Eelarve kulude tegemisel tuleb kinni pidada eelarve jaotusest kontogruppide lõikes.

  (4) Vallavalitsus võib anda juhiseid eelarve täitmiseks ja kehtestada eelarveaasta sees eelarve jaotuse muutmise piiranguid.

  (5) Alaeelarvete kasutajad võivad teha tehinguid ainult alaeelarvetega kinnitatud kulude summa piires. Eelarveaasta alguse perioodil, mil eelarve on veel vastuvõtmata ja eelarveaasta viimasel kalendrikuul võib teha kulutusi KOFS § 24 toodud ulatuses.

  (6) Alaeelarvete kasutajad võivad sõlmida lepinguid, millega võetakse kohustusi eelarveaastast pikemaks perioodiks, ainult kooskõlas eelarvestrateegiaga.

  (7) Jooksva aasta eelarves ja järgnevateks aastateks eelarvestrateegias kinnitatud summade piires on vallavalitsusel ametiasutusena ja hallatavatel asutustel õigus ilma täiendava volikogu loata ning ilma eelarvestrateegias konkreetse lepingu andmeid välja toomata korraldada hankeid ja sõlmida kuni kolme aastaseid lepinguid, mille esemeks on:
  1) vallale täitmiseks kohustuslike sotsiaalteenuste osutamine, sh hooldamis- ja raviteenused;
  2) vallale täitmiseks kohustuslike hariduskulude tasumine;
  3) vallavara igapäevane majandamine, sh kommunaal-, korrashoiu-, valve-, sideteenuste osutamine ja tehosüsteemide hooldamine;
  4) info- ja kommunikatsioonitehnoloogia rentimine;
  5) omavalitsuse tööks vajalike registrite kasutamise teenuse ostmine;
  6) ruumide rentimine vallavalitsuse ametiasutuste hallatava asutuse põhimäärusest tulenevate ülesannete täitmiseks.

  (8) Kui lepinguga, millega kaasneb kulu tulevastel eelarveaastatel, ei ole eelarvestrateegias arvestatud, võib lepingu sõlmida ainult volikogu loal.

  (9) Kui eelarve täitmise käigus on tulude laekumine kavandatust väiksem, võib vallavalitsus kuni kolmeks kuuks piirata eelarves ettenähtud väljaminekute tegemist, lubades vaid vältimatute kulude tegemist, lähtudes väljamaksete teostamisel järgnevast järjekorrast:
  1) töötasud, töötasudelt kinnipeetavad ja töötasudelt arvestatud maksud ning maksed, valla laenude teenindamisega seotud maksed;
  2) lepingulistest kohustustest tulenevad maksed.

  (10) Vallavalitsus peab kulude piiramisest volikogu teavitama ja vajadusel koostama lisaeelarve eelnõu ja esitama volikogule vastuvõtmiseks.

  (11) Kaupade ja teenuste müügieelarve (majandustegevuse tulud) alatäitumise korral võib vallavalitsus vähendada vastavate valdkondade ja hallatavate asutuste finantseerimist alatäitumise summa võrra.

  (12) Eelarveaasta jooksul valla ametiasutuse, hallatavate asutuste ja valdkondade piires tehtavad ümberjaotamised personalikulude ja majandamiskulude vahel kinnitab vallavalitsus korraldusega.

  (13) Vallavalitsus võib teha eelarve eelnõus kavandatud kulutusi, kui need tulenevad seadustest ja seaduste alusel antud õigusaktidest ning enne eelarveaasta algust sõlmitud lepingutest, mis on kooskõlas valla eelarvestrateegiaga.

  (14) Hallatavate asutuste eelarve täitmise eest vastutab asutuse juht ja valdkonna eelarve täitmise eest vastutab valdkonna juht, kui vallavalitsuse korraldusega ei ole määratud teisiti.

  (15) Finantsjuht esitab allasutuste juhtidele eelarve täitmise info iga kuu, volikogule ja vallavalitsuse liikmetele ülevaate eelarve täitmisest kord kvartalis.

3. peatükk RESERVFOND 

§ 9.   Reservfondi raha eraldamise alused, kasutamine ja aruandlus

  (1) Reservfondi täpse suuruse igaks eelarveaastaks otsustab volikogu eelarve vastuvõtmisel. Miinimum suurus on toodud käesoleva määruse paragrahv 4 lõikes 4.

  (2) Reservfond moodustatakse igal aastal ettenägematute väljaminekute tegemiseks, mida eelarve koostamise käigus ei olnud võimalik ette näha ja eelarvesse planeerida. Reservfondi ei planeerita kulutusi, mis tõenäoliselt tuleb eelarveaasta jooksul teha, kuid mille suurust ega sisu ei osata täpselt hinnata. Nimetatud kulud nähakse eelarves ette kulude tegeliku tegevusala ja majandusliku sisu järgi ning vajadusel tehakse eelarveaasta jooksul korrektsioonid lisaeelarve kaudu.

  (3) Reservfondist eraldatakse raha sihtotstarbeliselt.

  (4) Reservfondi kasutamist korraldab vallavalitsus ja reservfondist tehakse eraldisi vallavalitsuse korralduse alusel.

  (5) Reservfondist raha eraldamiseks esitatakse finantsjuhile taotlus, mis sisaldab andmeid raha kasutamise eemärgi ja perioodi ning ettenägematu kulu vajalikkuse põhjenduse kohta. Finantsjuht kontrollib taotletava summa põhjendatust ja vastavust käesolevas korras sätestatud nõuetele ning koostab vallavalitsuse korralduse eelnõu.

  (6) Vallavalitsusel on õigus nõuda taotlejalt täiendavaid selgitusi ja põhjendusi, jätta taotlus rahuldamata või rahuldada osaliselt või täielikult.

  (7) Iga üksik eraldis reservfondist ei tohi ületada 25% eelarves kinnitatud reservfondi mahust.

  (8) Reservfondist eraldatud vahendite ulatuses võib taotleja teha kulutusi pärast vallavalitsuse vastava korralduse jõustumist.

  (9) Reservfondi kasutamist kontrollib volikogu revisjonikomisjon vastavalt vajadusele. Vallavalitsus esitab volikogule aruande reservfondi kasutamise kohta koos eelarve täitmise aruandega või volikogu nõudmisel.

4. peatükk FINANTSDISTSIPLIINI TAGAMINE JA KOHUSTUSTISTE VÕTMINE 

§ 10.   Finantsdistsipliini meetmed

  (1) Eelarvestatud põhitegevuse tulude ja kulude vahe (tulem) aasta lõpu seisuga peab olema null või positiivne.

  (2) Netovõlakoormus võib ulatuda KOFS sätestatud määrani eelarveaasta põhitegevuse tuludest.

  (3) Netovõlakoormus võib ületada kehtestatud netovõlakoormuse mahu ülemmäära välisabi sildfinantseerimiseks võetud võlakohustuste kogusumma võrra.

  (4) Finantsdistsipliini tagamise meetmeid rakendatakse eelarvestrateegia- ja eelarve koostamisel ning eelarve täitmisel ja kohustuste võtmisel.

§ 11.   Nõuded varadele ja kohustistele

  (1) Likviidseid varasid tohib paigutada kuni üheaastase tähtajaga hoiustesse krediidiasutustes, vahendeid ei tohi paigutada fondidesse.

  (2) Omada võib ainult kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses sätestatud kohustuslike ülesannete täitmisega seotud ettevõtetes enamusosalust või enamusaktsiaid.

  (3) Laenukohustisi võib võtta ainult investeerinuguteks või olemasolevate laenukohustiste refinantseerimiseks.

  (4) Arvelduskrediiti või lühiajalist laenu käibevahendite juhtimiseks võib võtta ainult tingimusel, et see makstakse tagasi eelarveaasta lõpu seisuga.

  (5) Kooskõlas eelarvestrateegiaga võib laenu anda sõltuvale üksusele investeeringuteks või tagada sõltuva üksuse samaks ostarbeks võetud kohustusi.

  (6) Sõltuvale üksusele saab volikoguga kooskõlastatult laenu anda rahavoogude juhtimise eesmärgil tingimusel, et laen tagastatakse eelarveaasta lõpuks.

  (7) Sõltuvad üksused võivad võtta laenu, mille tagasimakse tähtaeg ületab ühte aastat, ainult volikogu loal.

5. peatükk MAJANDUSAASTA ARUANNE 

§ 12.   Majandusaasta aruande koostamine, kinnitamine ja avalikustamine

  (1) Majandusaasta aruande koostamisel lähtutakse raamatupidamise seaduses ja avaliku sektori finantsarvestuse ja –aruandluse juhendis sätestatud põhimõtetest ning arvestades KOFS toodud erisusi.

  (2) Majandusaasta aruande koostamist korraldab vallavalitsus.

  (3) Tegevusaruanne koosneb allasutuste juhtide ja valdkonna juhtide poolt koostatud kokkuvõtetest arengukavas toodud eesmärkide ja tegevuste täitmise kohta.

  (4) Sõltuvad üksused esitavad oma majandusaasta aruanded vallavalitsusele hiljemalt 30. aprillil.

  (5) Majandusaasta aruannne esitatakse audiitorile hiljemalt 15. mail.

  (6) Majandusaasta aruanne esitatakse revisjonkomisjonile hiljemalt 31. mail.

  (7) Vallavalitsus kiidab majandusaasta aruande heaks protokollilise otsusega.

  (8) Vallavanem allkirjastab majandusaasta aruande, kui vallavalitsus on aruande heakskiitnud.

  (9) Vallavalitsus esitab heakskiidetud ja allkirjastatud majandusaasta aruande volikogule kinnitamiseks hiljemalt 31. mail. Majandusaasta aruandele lisatakse audiitori aruanne ja vallavalitsuse protokolliline otsus aruande heakskiitmise kohta.

  (10) Enne majandusaasta aruande kinnitamist volikogus vaatab revisjonikomisjon volikogule esitatud majandusaasta aruande läbi ja koostab selle kohta kirjaliku aruande volikogule esitamiseks. Aruandes avaldab revisjonikomisjon, kas ta toetab vallavalitsuse koostatud majandusaasta aruande kinnitamist ning annab ülevaate komisjoni tegevuse kohta.

  (11) Volikogu kinnitab majandusaasta aruande otsusega hiljemalt 30. juunil.

  (12) Majandusaasta aruanne, audiitori aruanne, vallavalitsuse protokolliline otsus aruande heaks kiitmise kohta ning volikogu otsus aruande kinnitamise kohta avaldatakse valla veebilehel seitsme tööpäeva jooksul kinnitamisest arvates.

§ 13.   Finantsaudit

  (1) Konsolideerimisgrupi audiitor valitakse volikogu poolt kaheks aruandeaastaks.

  (2) Finantsauditi viib läbi volikogu poolt kinnitatud audiitor, andes arvamuse konsolideerimisgrupi majandusaasta aruandele.

  (3) Sõltuvad üksused esitavad vallavalitsusele audiitori aruande koos majandusaasta aruandega käesoleva määruse paragrahv 12 lõikes 4 toodud tähtajaks.

  (4) Konsolideerimisgrupi audiitor koostab majandusaasta aruande kohta sõltumatu audiitori aruande ja esitab vallavalitsusele hiljemalt 25. mail.

6. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 14.   Õigusaktide kehtetuks tunnistamine

 
  1) Tunnistada kehtetuks Anija Vallavolikogu 24.11.2011 määrus nr 58 „Anija valla eelarve ja eelarvestrateegia menetlemise kord“.
  2) Tunnistada kehtetuks Aegviidu Vallavolikogu 27.08.2014 määrus nr 6 „Aegviidu valla eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord“.

§ 15.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Jaan Oruaas
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json