Kultuur ja sportKultuuri toetamine

Kultuur ja sportSport

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Spordi treeningrühmade toetamise kord

Väljaandja:Kuusalu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.10.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 09.10.2020, 7

Spordi treeningrühmade toetamise kord

Vastu võetud 07.10.2020 nr 11

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 1, § 22 lõike 1 punkti 5 ja spordiseaduse § 3 punktide 2 ja 21 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  Kuusalu valla spordiklubide ja spordi treeningrühmas osalevate 7-19 aastaste noorte, kelle elukoht Rahvastikuregistri andmetel on Kuusalu vald, toetamise kord (edaspidi: Kord) reguleerib Kuusalu valla eelarvest sporditegevuseks raha taotlemist, määramist ja maksmist.

§ 2.   Mõisted

  Korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) spordiklubi - eraõiguslik juriidiline isik, mille põhitegevus on spordi arendamine ja mis on registreeritud Eesti Spordiregistris (edaspidi Spordiregistris) spordiklubina;
  2) treeningrühm- noorsportlasi vanuse ja ettevalmistuse järgi koondav tunniplaani alusel tegutsev spordiklubi rühm;
  3) treener - sportlasi ja teisi spordis osalevaid isikuid juhendav spordispetsialist, kellel on treeneri kutsekvalifikatsioon kutseseaduse tähenduses;
  4) noorsportlane - spordiga tegelev 7-19 aastane noor.

2. peatükk TOETUSE MAKSMISE ALUSED 

§ 3.   Toetuse eesmärk ja suuruse arvestamine

  (1) Toetuste andmise eesmärgiks on noorte, kelle elukoht Rahvastikuregistri andmetel on Kuusalu vald, spordiharrastuse toetamine.

  (2) Toetust antakse spordiklubile, kelle treeningrühma(de) treeneri(te)ks on Eesti kutsekvalifikatsiooniraamistiku mõistes vastaval spordialal vähemalt nooremtreeneri kutsega treener.

  (3) Toetus saava spordiklubi treeningrühma miinimumkoosseis on komplekteeritud vastavalt kultuuriministri 26.11.2014 määruse nr 9 „Treeneri tööjõukulu toetuse määramise tingimused, sealhulgas nõuded spordialaliidule, spordiklubile ja spordikoolile ning selle omaosalusele, treeningrühmale ja treenerile, ning toetuse suuruse, jaotamise, tagasimaksmise ja tagasinõudmise kord“ lisas 2 „Laste ja noorte vanusepiirid, treeningrühma suuruse ja treeningrühma treeningkoormuse normid spordialade ning ettevalmistava, treening- ja meisterlikkuse astmete kaupa“ toodule, lastest ja/või noortest, kelle elukohaks rahvastikuregistri andmetel on Kuusalu vald, kelle treeningul osalemist on kinnitanud ka lapsevanem ja kelle treeningkoormus on minimaalselt 4 akadeemilist tundi nädalas.

  (4) Spordiklubi toetust võib kasutada treeneri töötasuks, treeneri koolitustasuks ja kutseeksami tasu toetamiseks, laagrites ja võistlustel osalemiseks ning varustuse ja inventari soetamiseks.

  (5) Toetust makstakse spordiklubile, mis vastab antud määruses kehtestatud nõuetele, arvestades treeningrühmade arvu ning vanema või täisealise noorsportlase poolt kinnitatud noorsportlaste arvu, kelle elukohaks rahvastikuregistri andmetel on Kuusalu vald.

  (6) 30% tegevustoetuseks eraldatud summast jagatakse taotluse esitanud spordiklubide vahel võrdselt (põhisumma), 30% arvestades treeningrühma arvu ja 40% jagatakse spordiklubide vahel lähtudes noorte arvust.

  (7) Toetuse suurus arvestatakse järgmise valemi alusel: Toetus = PS (Põhisumma) + TA (Treeningrühma arvu alusel arvestatud summa) + SS (summa sportlase kohta korda osalevate noorsportlaste arv).

  (8) Põhisumma, treeningrühma summa ja treeningul osalevate sportlaste summa kinnitatakse vallavalitsuse korraldusega valdkonna komisjoni ettepanekul, arvestades tähtajaks spordiklubidelt laekunud taotlusi ja vallaeelarves sporditegevuse toetamiseks eraldatud summat.

§ 4.   Tingimused toetuse taotlejale

  Toetust on õigustatud taotlema spordiklubi, mis vastab alljärgnevatele tingimustele:
  1) taotlejal on täidetud kõik kohustused riigi ja Kuusalu valla ees sh varasemate taotluste aruandlus ja teabe avaldamise kohustused;
  2) spordiklubi tegevuskohaks spordiregistris on Kuusalu vald;
  3) spordiklubi on toetuse taotlemise hetkeks tegutsenud vähemalt 12 kuud, spordiklubi andmed on kantud spordiregistrisse ja on asjakohased ning uuendatud;
  4) spordiklubi peab treeningrühmades osalejate arvestust nimekirjade alusel, mis sisaldavad Kuusalu valla elanike registrisse kantud noorsportlase nime ja isikukoodi, treeningu toimumise aega ja kohta;
  5) spordiklubi treeningrühmal on määruse § 3 lõike 2 välja toodud nõuetega treener.

§ 5.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse saamise aluseks on elektrooniline vormikohane taotlus, milles sisalduvad järgmised andmed:
  1) taotleja üldandmed;
  2) spordiklubi järgmise aasta tegevuste kava vähemalt 10 kuu tegevuste kirjeldustega;
  3) spordiklubi järgmise aasta tegevustoetuse kululiigid ja toetuse eelarve;
  4) teave treenerite kvalifikatsiooni kohta;
  5) lapsevanemate poolt kinnitatud treeningrühmade nimekiri toetuse taotlemisele eelneva aasta 15.oktoobri seisuga, treeningute aeg, kestvus ja toimumisekoht.

  (2) Toetuse saamiseks esitatakse allkirjastatud taotlused Kuusalu Vallavalitsusele toetuse kasutamise eelneva aasta 1.novembriks. Taotlusvoor on avatud vähemalt 3 nädalat.

  (3) Kui taotluste esitamise viimane päev satub riiklikule pühale või nädalavahetusele, siis on tähtajaks sellele järgnev esimene tööpäev.

3. peatükk TAOTLUSE MENETLEMINE, TOETUSE MAKSMINE JA ARUANDLUS 

§ 6.   Taotluse menetlemine

  (1) Vallavalitsuse vastutav ametnik kontrollib 15 päeva jooksul esitatud dokumentide nõuetele vastavust ja õigsust. Ametnikul on vajaduse korral õigus ja kohustus hankida lisainformatsiooni ja nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid.

  (2) Puuduste esinemisel taotluses informeerib vallavalitsus sellest taotlejat ning annab puuduste kõrvaldamiseks aega 10 tööpäeva. Juhul, kui taotleja ei kõrvalda antud tähtajaks puudusi, tagastatakse talle esitatud materjalid ja menetlus toetuse määramiseks lõpetatakse.

§ 7.   Toetuse maksmine

  (1) Toetuste väljamaksmise otsustab vallavalitsus oma korraldusega.

  (2) Korralduse alusel sõlmib vallavalitsus ühe kuu jooksul taotlejaga sihtfinantseerimise lepingu.

  (3) Toetuse saaja kajastab Kuusalu valda kui oma toetajat reklaamides, riietusel või avalikel esinemistel.

  (4) Noorsportlaste võistlusprotokollides peab sportlaste nime taga kajastuma võimaluse korral „Kuusalu“.

§ 8.   Aruandlus ja järelevalve

  (1) Toetuse saaja on kohustatud esitama vallavalitsusele toetuse kasutamise kohta vormikohase allkirjastatud aruande koos kuluarvete ja maksekorralduste koopiatega hiljemalt järgmise aasta 31. jaanuariks.

  (2) Järelevalvet toetuse sihipärase kasutamise üle korraldab vallavalitsus. Järelevalve teostajal on õigus:
  1) nõuda sihipärase kasutamise tõendamiseks dokumente ning kontrollida toetuse saaja tegevust tema tegevuskohas;
  2) määrata puuduste avastamisel tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks;
  3) otsustada lepingu lõpetamine ning nõuda makstud toetus tagasi, kui puudused ei ole tähtajaks kõrvaldatud või neid ei ole võimalik kõrvaldada või toetuse saaja on esitanud valeandmeid.

§ 9.   Määruse rakendamine

  (1) Kuusalu Vallavolikogu 28.09.2016 aasta määrus nr 18 „Spordi treeningrühmade ja andekate sportlaste toetamise kord Kuusalu vallas“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) 2020 aastal kvalifitseeruvad ka toetust taotlevad spordiklubid, kui spordiklubi treeningrühma juhendajaks on abitreener ja kehakultuurialase kõrgharidusega juhendajad.

§ 10.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolm päeva pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Värner Lootsmann
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json