Teksti suurus:

Harku Vallavolikogu 25.04.2019 määruse nr 7 „Õpilaste tunnustamise kord“ muutmine

Väljaandja:Harku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:12.10.2021
Avaldamismärge:RT IV, 09.10.2021, 18

Harku Vallavolikogu 25.04.2019 määruse nr 7 „Õpilaste tunnustamise kord“ muutmine

Vastu võetud 30.09.2021 nr 21

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Harku Vallavolikogu 25.04.2019 määruse nr 7 „Õpilaste tunnustamise kord“ muutmine

  Harku Vallavolikogu 25. aprilli 2019 määruses nr 7 „Õpilaste tunnustamise kord“ (edaspidi määrus) tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 1 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"(1) Määrusega kehtestatakse Harku valla eelarvest iga õppeaasta 31. detsembri seisuga Harku valla elanikena Eesti rahvastikuregistrisse kantud (edaspidi ka valla elanik) üldhariduskoolide, kutseõppeasutuste ja/või muusika- ja kunstikoolide (edaspidi ka ainsuses kool või mitmuses koolid) lõpetajate ja koolides õppivate õpilaste (edaspidi ka ainsuses õpilane või mitmuses õpilased) tunnustamise kord ja määrad."
 
  2) paragrahvi 2 lõiget 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"(2) Vallavalitsus tunnustab koolide õpilasi väljapaistvalt eduka saavutuse eest rahvusvahelisel või vabariiklikel olümpiaadidel või kutsemeistrivõistlustel või konkurssidel järgmiselt:
1) I-III koht rahvusvahelisel olümpiaadil või kutsemeistrivõistlusel või konkursil – kuni 200 eurot;
2) IV-VI koht rahvusvahelisel olümpiaadil või kutsemeistrivõistlusel või konkursil – kuni 150 eurot;
3) I-III koht vabariiklikul olümpiaadil või kutsemeistrivõistlustel või konkursil – kuni 150 eurot;
4) IV-VI koht vabariiklikul olümpiaadil või kutsemeistrivõistlusel või konkursil – kuni 100 eurot.“
 
  3) paragrahvi 3 lõiget 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"(3) Taotleja esitab taotluse kooli õpilase tunnustamiseks väljapaistvalt eduka saavutuse eest rahvusvahelisel, vabariiklikul olümpiaadil või kutsemeistrivõistlustel või konkursil või kooli lõpetaja tunnustamiseks osakonnale hiljemalt jooksva õppeaasta 31.augustiks;"
 
  4) paragrahvi 3 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;
 
  5) paragrahvi 3 lõiget 5 täiendatakse tekstiosaga „hiljemalt sama kalendriaasta 30. septembriks.“.

§ 2.   Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  (2) Määruse paragrahvi 1 lõikeid 3 ja 4 rakendatakse tagasiulatuvalt alates 26. maist 2021.

  (3) Määruse paragrahv 1 lõikeid 2 ja 5 rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. septembrist 2021.

Vytautas Martinonis
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json