HaridusHuviharidus

HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Mustamäe Huvikooli põhimäärus

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.10.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 09.10.2021, 20

Mustamäe Huvikooli põhimäärus

Vastu võetud 06.10.2021 nr 31

Määrus kehtestatakse huvikooli seaduse § 7 lg 2, Tallinna põhimääruse § 52 lg 7 ja Tallinna Linnavolikogu 15. novembri 2007 määruse nr 37 „Huvikooli seaduses kooli pidaja pädevusse antud ülesannete delegeerimine“ § 1 ja Tallinna Linnavolikogu 26. augusti 2021 otsuse nr 91 „Mustamäe Laste Loomingu Maja nimetuse muutmine“ p 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Nimetus

  Huvikooli nimetus on Mustamäe Huvikool (edaspidi huvikool).

§ 2.  Asukoht

  Huvikool asub Tallinnas. Huvikooli postiaadress on E. Vilde tee 54, 13416 Tallinn.

§ 3.  Haridusasutuse liik ja haldusala

  (1) Huvikool on munitsipaalhuvikool.

  (2) Huvikool on Tallinna Haridusameti (edaspidi haridusamet) hallatav asutus.

  (3) Huvikool juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest, haridusameti juhataja käskkirjadest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 4.  Pitsat ja sümbol

  Huvikoolil on Tallinna suure vapi kujutise ja oma nimetusega pitsat ning oma sümbol. Huvikoolil võivad olla linna logomärgiga sümbolid, mis põhinevad Tallinna ühtsel visuaalsel identiteedil.

§ 5.  Põhimääruse kinnitamise ja muutmise kord

  Huvikooli põhimääruse kinnitab ja seda muudab Tallinna Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) haridusameti ettepanekul.

2. peatükk TEGEVUSE EESMÄRGID JA ÜLESANDED 

§ 6.  Tegevuse eesmärk

  Huvikooli tegevuse eesmärk on luua lastele ja noortele mitmekülgse arengu võimalus ning muusika ja kunsti, spordi, tehnika, looduse ja üldkultuuri valdkonnas huvihariduse omandamise võimalused.

§ 7.  Ülesanded

  (1) Huvikooli ülesanded:
  1) laste ja noorte võimete avastamine ja kavakindel arendamine, arvestades iga õppuri eripära, töövõimet ja tulevikusoove;
  2) huvihariduse andmine muusika ja kunsti, spordi, tehnika, looduse ja üldkultuuri õppekava alusel;
  3) täiskasvanutele huvitegevusvõimaluste loomine.

  (2) Õppekavaväliste tegevustena osutab huvikool käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ülesannete täitmisel tasulisi teenuseid, mille hinnad kehtestatakse riigi ja Tallinna õigusaktides sätestatud korras.

3. peatükk STRUKTUUR JA STRUKTUURIÜKSUSTE ÜLESANDED 

§ 8.  Struktuur

  Huvikooli struktuuriüksused on muusika ja kunsti-, spordi-, tehnika-, looduse- ja üldkultuuriringid.

§ 9.  Struktuuriüksuste ülesanded

  Struktuuriüksuste ülesanded:
  1)  järjepideva õppe- ja kasvatustegevuse korraldamine;
  2) õppurite vaba aja sisustamine;
  3) näituste, kontsertide, etenduste, konkursside ja muude ürituste korraldamine. 

4. peatükk ÕPPEKORRALDUS 

§ 10.  Õppekavad

  (1) Iga huvikoolis õpetatava huviala kohta koostatakse huviala õppekava. Õppekava kiidab heaks õppenõukogu ja õppekava kinnitab direktor.

  (2) Huviala õppekava vastab huviharidusstandardile ja huviala riiklikule raamõppekavale (selle olemasolu korral).

  (3) Huviala õppekava määrab kindlaks:
  1) õppe eesmärgid ja kestuse;
  2) õppeainete loendi;
  3) ainekavad.

  (4) Huviala õppekavad registreeritakse Eesti hariduse infosüsteemis õigusaktides sätestatud korras.

§ 11.  Õppekeel

  Huvikooli õppetöö toimub eesti ja vene keeles.

§ 12.  Õppeperiood ja õppevaheajad

  (1) Õppeaasta algab 1. septembril ja kestab järgmise kalendriaasta 31. augustini.

  (2) Õppeperiood kestab 1. septembrist järgmise kalendriaasta 31. maini.

  (3) Õppevaheajad on üldjuhul haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatavate üldhariduskooli õppeaasta koolivaheaegadega samal ajal. Õppevaheajad kinnitab direktor käskkirjaga.

§ 13.  Õppevormid ja -rühmad

  (1) Õpe toimub õpperühmades või individuaalselt.

  (2) Õpperühmade suuruse ja moodustamise alused kehtestab haridusameti juhataja käskkirjaga. 

§ 14.  Õppekavaväline tegevus

  Lisaks õppekavas ettenähtule korraldab huvikool laagreid, kursusi ja üritusi.

§ 15.  Huvikooli vastuvõtmine, huvikoolist väljaarvamine ja huvikooli lõpetamine

  Huvikooli vastuvõtmine, huvikoolist väljaarvamine ja huvikooli lõpetamine toimub linnavalitsuse määruses kehtestatud korras.

5. peatükk ÕPPURID JA KOOLITÖÖTAJAD 

§ 16.  Õppurite õigused ja kohustused

  (1) Õppuril on õigus:
  1) tutvuda enne huvikooli õppima asumist ja õppimise ajal huvialade õppekavade, huvikooli põhimääruse ja kodukorraga;
  2) saada huviala õppekavale vastavat õpet;
  3) osaleda valitud esindaja kaudu huvikooli hoolekogu tegevuses;
  4) moodustada õpilasomavalitsus ja osaleda selle tegevuses;
  5) kasutada muid õigusaktides sätestatud õigusi.

  (2) Õppuril on kohustus:
  1) võtta osa õppetööst õppekavas määratud mahus;
  2) järgida huvikooli kodukorda;
  3) hoida huvikooli kasutuses olevat vara;
  4) täita muid õigusaktides sätestatud kohustusi.

§ 17.  Koolitöötajad

  (1) Koolitöötajad on õppe- ja kasvatustegevusega seotud töötajad ja muud töötajad.

  (2) Koolitöötajate koosseisu määrab direktor. Õppe- ja kasvatustegevusega seotud töötajate vabade ametikohtade täitmiseks korraldab huvikooli direktor konkursi.

  (3) Pedagoogide kvalifikatsiooninõuded kehtestatakse linnavalitsuse määrusega.

  (4) Koolitöötajate ülesanne on korraldada ja teha õppe- ja kasvatustööd ning osaleda huvikooli arendamises.

  (5) Koolitöötajate õigused ja kohustused, vastutus ja tööülesanded määratakse kindlaks töökorralduse reeglites, ametijuhendites ja töölepingutes.

6. peatükk HUVIKOOLI JUHTIMINE 

§ 18.  Direktor

  (1) Huvikooli juhib direktor, kelle kinnitab Tallinna õigusaktides kehtestatud korras ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus. Direktoriga sõlmib töölepingu, seda muudab, selle peatab ja lõpetab haridusameti juhataja.

  (2) Direktor:
  1) tagab huvikooli tulemusliku töö, vastutab huvikooli üldseisundi ja arengu eest;
  2) juhib huvikooli majandustegevust, korraldab huvikooli valduses oleva vara valdamist, kasutamist ja käsutamist;
  3) vastutab linnavara säilimise ning eelarvevahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest huvikoolile kinnitatud eelarve piires;
  4) esindab huvikooli ilma lisavolitusteta kõigis riigi- ja omavalitsusorganites ja -asutustes ning suhetes teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega, v.a juhul, kui riigi või Tallinna õigusaktides on sätestatud teisiti;
  5) teeb tehinguid huvikooli kasuks Tallinna linna nimel seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks Tallinna linna eelarves huvikoolile selleks ette nähtud kulutuste piires ja tagab eelarves kavandatud tulude täitmise ja laekumise;
  6) koostab huvikooli eelarve projekti ja esitab selle koos hoolekogu hinnanguga haridusametile kinnitamiseks Tallinna õigusaktides kehtestatud korras ja tähtpäevadel, jälgib jooksvalt eelarve täitmist ja esitab vajaduse korral haridusametile ettepanekuid eelarve muutmiseks;
  7) vastutab huvikooli teenindavale raamatupidamisüksusele tööks vajalike dokumentide ja teabe õigeaegse edastamise eest;
  8) tagab haridusameti otsuste ja ülesannete täitmise;
  9) tagab huvikooli hoolekogu ja õppenõukogu otsuste täitmise;
  10) juhatab huvikooli õppenõukogu;
  11) kinnitab koolitöötajate ametijuhendid ning sõlmib ja lõpetab töötajatega töölepingud ja muudab neid;
  12) kinnitab koolitöötajate koosseisu ja töö tasustamise alused (töötasujuhend);
  13) kinnitab huvikooli asjaajamiskorra ja kodukorra ning muud töökorraldusdokumendid;
  14) kinnitab huvialade õppekavad, nende muudatused, lisamise ja sulgemise;
  15) esitab vähemalt üks kord aastas huvikooli tegevuse aruande huvikooli hoolekogule ja haridusameti juhatajale;
  16) tagab riigi ja Tallinna õigusaktides ning lepingutes ette nähtud aruannete koostamise ja tähtaegse esitamise;
  17) annab oma pädevuse piires huvikooli tegevuse korraldamiseks käskkirju ning kontrollib nende täitmist;
  18) korraldab huvikoolile saabunud märgukirjadele, selgitustaotlustele ja teabenõuetele vastamist;
  19) täidab muid riigi ja Tallinna õigusaktides talle pandud ülesandeid.

  (3) Direktori äraolekul asendab teda haridusameti juhataja määratud isik.

§ 19.  Õppenõukogu

  (1) Huvikoolil on õppenõukogu, kelle ülesanne on analüüsida ja hinnata õppetegevust ning teha selle juhtimiseks vajalikke otsuseid.

  (2) Õppenõukogu liikmed on huvikooli õppe- ja kasvatustegevusega seotud töötajad.

  (3) Õppenõukogu tööd juhatab huvikooli direktor.

  (4) Õppenõukogu töövorm on koosolek. Huvikooli direktor kutsub õppenõukogu kokku vajadust mööda, kuid vähemalt neli korda aastas.

  (5) Õppenõukogu erakorraline koosolek kutsutakse kokku, kui seda nõuab vähemalt kaks kolmandikku õppenõukogu liikmetest või kui see on vajalik erakorralise küsimuse lahendamiseks.

  (6) Õppenõukogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt kaks kolmandikku õppenõukogu liikmetest.

  (7) Õppenõukogu võtab oma pädevuse piires üksikküsimuste lahendamiseks vastu otsuseid. Õppenõukogu otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustav hääl direktoril.

  (8) Õppenõukogu otsused protokollitakse.

§ 20.  Hoolekogu

  (1) Huvikoolil on viie- kuni üheksaliikmeline hoolekogu, kes suunab huvikooli tegevust ning teeb direktorile ja haridusametile ettepanekuid huvikooli arengu, vara ja eelarvega seotud küsimustes.

  (2) Hoolekogu liikmed:
  1) linnaosakogu esindaja;
  2) huvikooli toetavate organisatsioonide või vilistlaste esindaja(d), kellele teeb hoolekogus osalemise ettepaneku direktor;
  3) õppe- ja kasvatustegevusega seotud töötajate esindaja(d), kelle valib õppenõukogu;
  4) õppurite esindaja, kes valitakse õppurite üldkoosolekul;
  5) lastevanemate esindaja(d), kes valitakse lastevanemate üldkoosolekul.

  (3) Hoolekogu koosseisu esitab direktor kinnitamiseks haridusameti juhatajale.

  (4) Hoolekogu valib oma liikmete hulgast juhataja.

  (5) Hoolekogu:
  1) teeb vajaduse korral haridusametile ettepaneku teha järelevalvet huvikooli tegevuse üle;
  2) kuulab ära huvikooli direktori aruande huvikooli tegevuse ja eelarve täitmise kohta ning annab sellele hinnangu;
  3) kuulab ära direktori koostatud eelarveprojekti ning annab sellele hinnangu;
  4) teeb ettepanekuid huviala õppekava või õppekorralduse muutmiseks;
  5) teeb ettepanekuid huvikooli põhimääruse muutmiseks.

  (6) Hoolekogu teeb üksikküsimustes otsuseid.

  (7) Hoolekogu juhataja kutsub hoolekogu kokku vajadust mööda, kuid vähemalt neli korda aastas.

  (8) Hoolekogu erakorraline koosolek kutsutakse kokku, kui seda nõuab vähemalt neli hoolekogu liiget või kui see on vajalik erakorralise küsimuse lahendamiseks.

  (9) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt neli hoolekogu liiget. Hoolekogu otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Hoolekogu otsused protokollitakse.

7. peatükk FINANTSEERIMISE, MAJANDAMISE JA ASJAAJAMISE ALUSED 

§ 21.  Eelarve

  (1) Haridusameti juhataja kinnitab huvikooli eelarve, lähtudes linnavolikogu kinnitatud Tallinna linna eelarvest ja huvikooli ettepanekust.

  (2) Huvikooli eelarve tulud moodustuvad riigieelarve eraldistest, huvikooli põhitegevusega seotud tasuliste teenuste osutamisest saadud tulust, sihtasutustelt ja teistelt juriidilistelt isikutelt laekunud summadest, annetustest ja huvikooli põhimääruses sätestatud huvikooli õppekavavälisest tegevusest saadud tuludest ning muudest vahenditest.

  (3) Huvikooli kulud katab kooli pidaja huvikoolile kinnitatud eelarve piires.

§ 22.  Vara valdamine, kasutamine ja käsutamine

  Huvikooli vara kuulub Tallinna linna omandisse. Huvikool valdab, kasutab ja käsutab seda linnavolikogu kehtestatud korra kohaselt.

§ 23.  Asjaajamine ja aruandlus

  (1) Huvikooli asjaajamist korraldatakse direktori kehtestatud asjaajamiskorra järgi.

  (2) Huvikooli raamatupidamisarvestust ja -aruandlust korraldatakse riigi ja Tallinna õigusaktide kohaselt. Huvikool esitab aruandeid riigi ja Tallinna õigusaktides kehtestatud korras ja tähtpäevadel.

§ 24.  Kontroll tegevuse üle

  (1) Huvikooli tegevust ja juhtimist kontrollib haridusamet.

  (2) Haldusjärelevalvet huvikooli õppe- ja kasvatustegevuse üle teeb Haridus- ja Teadusministeerium.

  (3) Teenistuslikku järelevalvet huvikooli tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teeb linnavalitsus.

8. peatükk ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 25.  Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Huvikooli korraldab ümber või selle tegevuse lõpetab haridusameti ettepanekul linnavolikogu otsuse alusel linnavalitsus riigi ja Tallinna õigusaktides ette nähtud korras.

  (2) Huvikooli võib ümber korraldada või selle tegevuse lõpetada järgmistel juhtudel:
  1) koolitusnõudluse suurenemine või vähenemine;
  2) finantseerimisvõimaluste suurenemine või vähenemine;
  3) ümberkorraldused Tallinna haridusasutuste võrgus;
  4) muud õigusaktides ettenähtud juhud.

  (3) Huvikool korraldatakse ümber või selle tegevus lõpetatakse pärast õppeperioodi lõppu. Ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsus tehakse teatavaks õppuritele, lastevanematele ja koolitöötajatele ning Eesti hariduse infosüsteemi volitatud töötlejale vähemalt neli kuud enne õppeperioodi lõppu.

9. peatükk RAKENDUSSÄTE 

§ 26.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tallinna Linnavalitsuse 15. oktoobri 2008 määrus nr 74 „Mustamäe Laste Loomingu Maja põhimäärus“ tunnistatakse kehtetuks.

Priit Lello
Linnasekretär

Mihhail Kõlvart
Linnapea

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json