SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Projekti "Tartu linnas üksi jäänud vanemaealise kaasamise programm "Üheskoos üksinduse vastu"" raames teenuse osutamise kord

Väljaandja:Tartu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.10.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 09.10.2021, 31

Projekti "Tartu linnas üksi jäänud vanemaealise kaasamise programm "Üheskoos üksinduse vastu"" raames teenuse osutamise kord

Vastu võetud 07.10.2021 nr 158

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega reguleeritakse Tartu linna ja Tartu Puuetega Inimeste Koja projekti "Tartu linnas üksi jäänud vanemaealiste kaasamise programm "Üheskoos üksinduse vastu"" raames tugigrupis osalemise teenusele saamine ja teenuse osutamine.

§ 2.   Teenuskohtade arv

  Projekti "Tartu linnas üksi jäänud vanemaealiste kaasamise programm "Üheskoos üksinduse vastu"" mahust lähtuvalt võimaldatakse tugigrupis osalemise teenust 2021/2022 hooajal kuni 125 isikule ja 2022/2023 hooajal kuni 125 isikule.

§ 3.   Teenuse eesmärk

  Tugigrupis osalemise teenuse eesmärk on 60-aastase ja vanema üksinduse tõttu abi vajava isiku toimetuleku toetamine, tema sotsiaalsesse ellu kaasamise võimekuse suurendamine ning sotsiaalsesse isolatsiooni jäämise ennetamine.

§ 4.   Teenuse sisu

  (1) Tugigrupis võimaldatakse osalejal tegeleda eelkõige järgmiste teemadega (teenus):
  1) sotsiaalnõustamine;
  2) terviseseisundiga toimetuleku nõustamine;
  3) majandusliku toimetuleku nõustamine;
  4) juriidiline nõustamine;
  5) psühholoogiline nõustamine;
  6) vaba aja veetmise võimaluste tutvustamine ning nende kasutamise tõhustamine;
  7) toimetulekuoskuste arendamine;
  8) muu tugigrupi liikmele vajaliku teenus või tegevus.

  (2) Teenust võimaldatakse ühe hooaja jooksul ja vähemalt 10 korral.

§ 5.   Teenuse hind

  Teenus on saajale tasuta.

§ 6.   Teenuse sihtgrupp

  Teenust osutatakse 60-aastasele ja vanemale inimesele:
  1) kes vajab üksindustundest või muudest asjaoludest põhjustatud sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või terviseprobleemide tõttu olulisel määral sekkumist iseseisva toimetuleku võimekuse suurendamiseks ja
  2) kelle rahvastikuregistrisse kantud elukoht on Tartu linn ja kelle tegelik elukoht on Tartu linnas.

§ 7.   Taotlemine

  (1) Teenuse saamiseks esitab isik taotluse Tartu Linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna elukohajärgse piirkonnakeskuse hoolekande spetsialistile (hoolekande spetsialist) või Tartu Puuetega Inimeste Kojale.

  (2) Taotlemise tähtpäev 2021/2022 hooajal teenuse saamiseks on 31.10.2021 ja 2022/2023 hooajal teenuse saamiseks 30.09.2022.

  (3) Taotluses märgitakse:
  1) taotleja nimi, isikukood ja kontaktandmed (elukoht, kontakttelefoni number, e-post);
  2) abivajaduse kirjeldus.

§ 8.   Teenusvajaduse hindamine

  (1) Hoolekande spetsialist hindab taotleja abivajadust käesoleva määruse lisaks oleva hindamisvahendi alusel.

  (2) Vajadusel võib hoolekande spetsialist isiku abivajaduse väljaselgitamiseks teha kodukülastuse või viia läbi vestluse.

§ 9.   Otsus teenusele suunamise kohta

  (1) Teenuse saamise otsustab hoolekande spetsialist isiku teenusele suunamise otsusega.

  (2) Teenusele suunamise otsuses märgitakse teenuse saaja nimi, isikukood ja teenuse saaja kohustused.

  (3) 2022/2023 hooajal suunatakse teenusele isikuid, kes eelmisel hooajal teenust ei saanud.

§ 10.   Teenuse osutamine

  (1) Teenust osutab Tartu Puuetega Inimeste Koda (teenuse osutaja).

  (2) Teenuse osutaja koostab teenuse saajale tegevusplaani, milles nähakse ette teenuse saaja toimetulekuvõimekust suurendavad ning tema isolatsiooni jäämist vähendavad tegevused.

§ 11.   Teenuse saaja kohustused

  (1) Teenuse saaja kohustub:
  1) pöörduma teenuse saamiseks Tartu Puuetega Inimeste Koja poole kahe nädala jooksul teenusele suunamise otsuse teatavakstegemisest arvates;
  2) teavitama teenuse osutajat teenuselt puudumisest või teenusest loobumisest;
  3) osalema temale koostatud tegevusplaanis ettenähtud tegevustes.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 sätestatud tähtaja jooksul teenuse osutaja poole mittepöördumise korral loetakse teenusele suunamise otsus kehtetuks.

§ 12.   Teenuse lõppemine

  (1) Teenuse osutaja võib lõpetada teenuse osutamise, kui teenuse saaja pole mõjuva põhjuseta osalenud tugigrupi tegevuses kahel järjestikusel korral.

  (2) Teenuse osutamine lõpeb:
  1) teenuse saaja loobumisel;
  2) muul teenuse osutamist välistaval põhjusel.

Lemmit Kaplinski
esimees

Lisa Hindamisvahend tugigrupiteenusele suunamiseks

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json