Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Reservfondi kasutamise kord

Väljaandja:Saarde Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.11.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 09.11.2012, 4

Reservfondi kasutamise kord

Vastu võetud 31.10.2012 nr 12

Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus“ § 5 lg 7 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Saarde vallaeelarve reservfond on mõeldud ettenägematute kulude katmiseks ja seda jaotab vallavalitsus.

 (2) Saarde vallaeelarve reservfond moodustatakse vallaeelarve kinnitamisel vähemalt 1 % ulatuses eelarve põhitegevuse kuludest.

§ 2.  Eraldised reservfondist

  Reservfondist vahendite eraldamine on lubatud juhtudel, mida ei olnud eelarve koostamisel ette näha.

§ 3.  Raha taotlemine

 (1) Reservfondist võivad raha taotleda kõik valla asutused, tegevusvaldkondade eest vastutajad, mittetulundustegevuseks toetust saavad juriidilised ja füüsilised isikud.

 (2) Taotlus reservfondist vahendite eraldamiseks esitatakse vallavalitsusele.

 (3) Taotluses tuleb näidata taotletav summa, selgitused taotletava summa arvelt tehtava väljamineku sisu ja mõjude kohta, põhjendus selle kohta, miks kavandatav väljaminek on ettenägematu.

§ 4.  Raha eraldamine

 (1) Vallavalitsus vaatab taotluse läbi esitamisele järgneval istungil, kui taotlus on esitatud vähemalt 3 tööpäeva enne vastavat istungit. Vallavalitsusel on õigus kaasata vastava tegevuslõigu eest vastutavaid haldusaparaadi töötajaid, kel on küsimuse otsustamisel nõuandev hääl.

 (2) Vallavanemal on õigus käsutada reservfondi ühekordselt ilma vallavalitsuse vastava korralduseta kuni 500 euro ulatuses. Vallavanem informeerib käsutatud summast vallavalitsust järgneval istungil.

 (3) Reservfondist raha eraldamise aluseks on vallavalitsuse korraldus, protokolliline otsus või vallavanema poolt kinnitatud taotlus (käesoleva paragrahvi lg 2 juhul ja ulatuses).

§ 5.  Raha kasutamine ja aruandlus

  Vallavalitsus peab reservfondi kasutamise kohta eraldi arvestust ja esitab fondi kasutamise aruande volikogule majandusaasta aruandega.

§ 6.  Rakendussätted

 (1) Tunnistada kehtetuks Saarde Vallavolikogu 21.12.2005.a määrusega nr 8 kinnitatud „Reservfondi kasutamise kord“.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.
Erli Aasamets
Vallavolikogu esimees