Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Meremäe Hooldekodu põhimäärus

Väljaandja:Meremäe Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.10.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.10.2018
Avaldamismärge:RT IV, 09.11.2012, 9

Meremäe Hooldekodu põhimäärus

Vastu võetud 28.09.2011 nr 12

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 35 lõike 2 ning „Sotsiaalhoolekande seaduse” § 17 lõike 4 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Meremäe Hooldekodu (edaspidi hooldekodu) on Meremäe Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav hoolekandeasutus.

  (2) Hooldekodu aadress on Meremäe küla, Meremäe vald, 65302 Võru maakond.

  (3) Hooldekodu asutamise, ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab Meremäe Vallavolikogu (edaspidi volikogu) õigusaktidega sätestatud korras.

  (4) Hooldekodul on Meremäe valla eelarve koosseisus oma eelarve, mille kinnitab volikogu.

  (5) Hooldekodu osutab teenuseid sõlmitud lepingute alusel eelkõige elanikele, kelle elukoha andmetena on rahvastikuregistris märgitud Meremäe vald.

  (6) Hooldekodu arengukava on osa Meremäe valla arengukavast.

  (7) Hooldekodu asjaajamise ja suhtlemise keel on eesti keel.

  (8) Hooldekodu juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, volikogu määrustest ja otsustest, vallavalitsuse määrustest ja korraldustest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 2.   Hooldekodu tegevuse eesmärk ja ülesanded

  (1) Hooldekodu on vanurite ja puuetega, v.a. vaimupuudega, isikute ajutiseks või alaliseks elamiseks loodud üldtüüpi ööpäevaringselt tegutsev hoolekandeasutus, mille eesmärk on tagada seal viibivate isikute nende eale ja seisundile vastav hooldamine.

  (2) Hooldekodu hooldusteenuse kohamaksumuse kinnitab vallavalitsus. Kohamaksumuse muudatuste jõustumisest teatatakse asjaosalistele ette vähemalt 1 kuu.

  (3) Osutavateks teenusteks on:
  1) majutamine;
  2) turvaliste elutingimuste tagamine;
  3) ööpäevaringne hooldus ja valve;
  4) esmatasandi arstiabi korraldamine;
  5) haiglaravi ja meditsiiniliste konsultatsioonide organiseerimine;
  6) toitlustamine hooldatavate vanust ja tervislikku seisundit arvestades;
  7) sotsiaalnõustamine;
  8) abistamine seaduslike õiguste ja vabaduste teostamisel;
  9) klientidele huvialaseks tegevuseks võimaluste loomine ja vaba aja sisustamine.

  (4) Teenuse ja muu abi osutamisel säilitatakse hoolealuse eneseväärikus ja toetatakse tema võimalikult iseseisvat toimetulekut.

  (5) Hooldusteenust osutatakse hooldatavaga ning tema seadusjärgse ülalpidajaga ja/või hooldatava elukohajärgse kohaliku omavalitsusüksusega sõlmitud lepingu(te) alusel.

§ 3.   Juhtimine ja struktuur

  (1) Hooldekodu tegevust juhib ja korraldab hooldekodu juhataja.

  (2) Hooldekodu töö korraldamise kohta ettepanekute tegemiseks, hooldekodu töö hindamiseks ja tegevust puudutavate oluliste küsimuste arutamiseks moodustatakse hooldekodu hoolekogu (edaspidi hoolekogu).

  (3) Hooldekodu struktuuri, töötajate koosseisu ja palgamäärad kinnitab vallavalitsus hooldekodu juhataja ettepanekul.

§ 4.   Hoolekogu

  (1) Hooldekodu kõrgemaks organiks on vähemalt 3-liikmeline hoolekogu, mille koosseisu kinnitab vallavalitsuse ettepanekul volikogu. Hoolekogu volitused kestavad kolm aastat.

  (2) Hoolekogu nõustab hooldekodu juhatajat ja teeb volikogule ja vallavalitsusele ettepanekuid hooldekodu töö korraldamiseks.

  (3) Hoolekogu:
  1) abistab hooldekodu juhatajat hooldekodu arengukava ja investeeringute plaani väljatöötamisel, eelarve koostamisel, klientidele paremate tingimuste loomisel;
  2) analüüsib hooldekodu põhi- ja majandustegevust ning teeb ettepanekuid -tegevuse parandamiseks;
  3) kooskõlastab hooldekodu struktuuri, töötajate koosseisu ja palgamäärad ning hooldekodu kohamaksumuse suuruse hooldekodu juhatajaga enne ettepaneku vallavalitusele kinnitamiseks esitamist;
  4) jälgib rahaliste ja materiaalsete vahendite sihipärast kasutamist;
  5) otsib kontakte vabariiklike ja rahvusvaheliste organisatsioonidega parandamaks hooldekodu sotsiaalset ja majanduslikku olukorda;
  6) vaatab läbi hoolealuste kaebused;
  7) abistab hooldekodu juhatajat hooldekodus viibivate isikute vaba aja sisustamise korraldamisel.

  (4) Hoolekogul on õigus:
  1) hooldekodu tegevuse tõhustamiseks kaasata töösse asjatundjaid ja eksperte väljastpoolt hooldekodu;
  2) teha järelepärimisi ja ettepanekuid hooldekodu sisulise töö ja majandustegevuse kohta.

  (5) Hoolekogu töövorm on koosolek. Hoolekogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele. Hoolekogu koosolekutel osaleb hooldekodu juhataja, kes ei ole hoolekogu liige.

  (6) Hoolekogu koosoleku kutsub kokku ja seda juhatab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees. Hoolekogu koosoleku kokkukutsumisest informeeritakse hoolekogu liikmeid vähemalt 7 päeva enne koosoleku toimumist. Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui kohal on kaks kolmandikku liikmetest, sealhulgas esimees või aseesimees. Hoolekogu teeb oma otsused poolthäälteenamusega. Häälte võrdsuse korral on otsustav koosoleku juhataja hääl.

  (7) Hoolekogu koosolekud protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

§ 5.   Hooldekodu juhataja

  (1) Hooldekodu juhataja vaba ametikoha täitmiseks korraldab vallavalitsus avaliku konkursi ning kehtestab konkursi läbiviimise tingimused. Hooldekodu juhatajaga sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töölepingu vallavanem.

  (2) Hooldekodu tegevuse korraldamisel ja tegevust reguleerivate küsimuste lahendamisel nõustab hooldekodu juhatajat hoolekogu.

  (3) Hooldekodu juhataja vastutab hooldekodu üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.

  (4) Hooldekodu juhataja vastutab hooldekodu arengukava osa koostamise ja uuendamise eest valla arengukavas.

  (5) Hooldekodu juhataja kindlustab hooldekodu häireteta töö ning teeb koostööd hooldekodu hoolekoguga ja vallavalitsusega.

  (6) Hooldekodu juhataja:
  1) esindab hooldekodu oma pädevuse piires;
  2) korraldab hooldekodu tegevust ja vastutab selle ülesannete täitmise eest;
  3) esitab vallavalitsuse raamatupidamisele hooldekodu eelarve eelnõu, tagab eelarve täitmise ning vastutab eelarve täitmise eest;
  4) esitab vallavalitsusele kehtestamiseks hooldekodu kohamaksumuse suuruse ja hooldekodu arengukava kooskõlastades need eelnevalt hoolekoguga;
  5) koostab töötajate ametijuhendid ning sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töötajatega töölepingud;
  6) sõlmib lepinguid hooldekodu ülesannete täitmiseks hooldekodu eelarves ettenähtud vahendite piires;
  7) annab oma pädevuse piires hooldekodu töö sisemiseks korraldamiseks käskkirju;
  8) tagab töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise;
  9) koostab ja esitab vallavalitsusele hooldekodu tegevuse kohta aruanded;
  10) täidab muid õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest tulenevaid ülesandeid;
  11) vastutab hooldekodu kasutuses ja valduses oleva vara sihipärase, heaperemeheliku kasutamise, säilimise ja korrashoiu eest;
  12) vastutab käesoleva põhimääruse täitmise, hooldekodu arengu, rahaliste vahendite sihipärase kasutamise ja volikogu poolt kinnitatud eelarvest kinnipidamise eest;
  13) korraldab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise;
  14) teeb vallavalitsusele ettepanekuid hooldekodu töö paremaks korraldamiseks, sh hooldekodu personali koosseisu kohta;
  15) on aruandekohustuslik vallavalitsuse, volikogu ja hooldekodu hoolekogu ees;
  16) täidab ja lahendab muid talle pandud kohustusi ja ülesandeid.

§ 6.   Hooldekodusse vastuvõtmine, hooldekodust lahkumine, väljaarvamine

  (1) Hooldekodu osutab teenuseid eelisjärjekorras Meremäe valla elanikele. Väljastpoolt Meremäe valda võetakse Kliente vastu vabade kohtade olemasolul.

  (2) Hooldekodusse koha taotleja või tema esindaja esitab vallavalitsuse kinnitatud vormikohase avalduse hooldekodu juhatajale või vallavalitsuse sotsiaalnõunikule.

  (3) Hooldekodusse saabumisel esitab Klient või Kliendi esindaja järgmised dokumendid:
  1) kehtiv isikut tõendav dokument;
  2) perearstilt väljavõte tervislikust seisundist või haiglast tulijatel väljavõte haigusloost;
  3) puude olemasolul koopia kehtivast arstliku ekspertiisi otsusest puude raskusastme ja töövõimetuse protsendi kohta;
  4) omavalitsusüksuse kinnitus osaluse kohta hooldekodu kulude katmisel (kui kohalik omavalitsus osaleb kulude katmisel).

  (4) Vastunäidustuseks hooldusele asumisel on:
  1) nakkushaigused;
  2) psüühika- ja käitumishäired, mille tõttu on inimene ohtlik enesele või teistele.

  (5) Kliendiga sõlmitakse leping, kus üheks osapooleks on hooldekodu juhataja, teiseks klient ja/või kolmandaks kliendi esindaja.

  (6) Iga hooldekodusse vastuvõetud hoolealuse kohta seatakse sisse isiklik toimik ja hoolduskava.

  (7) Klient on kohustatud täitma hooldekodu kehtestatud sisekorraeeskirju.

  (8) Hooldekodust väljaarvamine toimub hooldekodu kodukorra sagedase rikkumise või hoolduskulude mittetasumise korral vallavalitsuse korralduse alusel.

§ 7.   Finantseerimine, aruandlus ja järelevalve

  (1) Hooldekodu rahalised vahendid moodustavad:
  1) valla eelarvelistest vahenditest;
  2) hooldekodu majandustegevusest, tasuliste teenuste osutamisel saadud vahenditest;
  3) annetustest ja sihtotstarbelistest eraldistest ning muudest seadusega lubatud vahenditest.

  (2) Hooldekodu arendamise eesmärgil võivad hooldekodule tagastamatut abi anda ja annetusi teha nii juriidilised kui füüsilised isikud. Tagastamatu abina ja annetustena saadud vara võetakse arvele õigusaktidega kehtestatud korras.

  (3) Hooldekodu eelarve on vallaeelarve osa.

  (4) Hooldekodu majandustegevuse kooskõla vallaeelarvega kontrollib vallavalitsuse raamatupidamine.

  (5) Hooldekodu majandustegevuse otstarbekust hindab vallavalitsus ning vastavust vallaeelarvele revideerib volikogu revisjonikomisjon.

§ 8.   Hooldekodu ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Hooldekodu ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise põhjendatud taotluse teeb vallavalitsus volikogule.

  (2) Hooldekodu ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine toimub volikogu poolt kehtestatud korras.

  (3) Hooldekodu korraldatakse ümber kui:
  1) muutuvad hooldekodu täidetavad ülesanded;
  2) muutub vajadus osutada teenuseid hooldekodus;
  3) muutub vallaeelarvest finantseerimise võimalus;
  4) tegevuse ümberkorraldamine tuleneb seadusest, volikogu määrusest või otsusest.

  (4) Hooldekodu tegevus lõpetatakse kui:
  1) puudub vajadus tegevust jätkata;
  2) muutub finantseerimise võimalus;
  3) teistel seadusega ettenähtud juhtudel.

  (5) Hooldekodu tegevust ei lõpetata enne nelja kuu möödumist sellekohase otsuse vastuvõtmise päevast.

  (6) Hooldekodu tegevuse lõpetamiseks moodustatakse likvideerimiskomisjon, mille koosseisu kinnitab vallavalitsus. Komisjon tagab hooldekodu valduses oleva vallavara ja asjaajamise üleandmise vallavalitsusele ning koostab töö lõpetamisel vallavara ja asjaajamise üleandmis-vastuvõtmisakti.

  (7) Hooldekodu loetakse ümberkorraldatuks või lõpetatuks volikogu otsuses märgitud kuupäevast.
04.12.2012 10:06
Veaparandus - Parandatud §-i 8 lõiked 5, 6, 7 on pandud lõike 4 punktideks 1, 2 ja 3 ning lõigete 8, 9 ja 10 õiged numbrid on 5, 6 ja 7. Alus: "Riigi Teataja seaduse" § 10 lg 3; Meremäe 27.11.2012 taotlus nr 19.-3-9/1587

§ 9.   Lõppsätted

  (1) Meremäe Hooldekodu põhimääruse kinnitab, muudab ja tunnistab kehtetuks volikogu.

  (2) Meremäe Vallavolikogu 06. novembri 1997.a. määrus nr 26 “Turvakorteri tubade eraldamise ja kasutamise kord” tunnistatakse kehtetuks.

  (3) Määrus jõustub 03. oktoobril 2011. a.

Arno Vares
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json