Teksti suurus:

Raieloa andmise kord Kuressaare linnas

Väljaandja:Kuressaare Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:03.11.2014
Avaldamismärge:RT IV, 09.11.2012, 35

Raieloa andmise kord Kuressaare linnas

Vastu võetud 17.02.2011 nr 10

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 1 ja looduskaitseseaduse § 45 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse eesmärk ja põhimõtted

  (1) Raieloa andmise tingimused ja kord Kuressaare linnas (edaspidi kord) reguleerib Kuressaare linna territooriumil puu raieks loa taotlemist, loa väljaandmist ning loa andmisel võimalike täiendavate kõrvaltingimuste seadmist.

  (2) Korda ei kohaldata puude raiele kasvavas metsas metsaseaduse tähenduses.

§ 2.   Raieloa väljastamise üldised alused

  (1) Puu raie on lubatud linnavalitsuse heakorra- ja haljastuse spetsialisti (edaspidi ametnik) poolt käesoleva korra kohaselt väljastatud raieloa alusel.

  (2) Raieloa taotluste sisuliseks menetlemiseks moodustab Kuressaare Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) raiekomisjoni ja kehtestab selle töökorra.

  (3) Puu raieks tuleb taotleda raieluba, kui
  1) puu rinnasdiameeter 1,3 m kõrguselt maapinnast on vähemalt 15 cm ning puul on selgelt nähtav või määratav tüvi ja võra, või
  2) avalikul haljasalal, pargis või alleel kasvava mistahes puu rinnasdiameeter 1,3 m kõrgusel maapinnast on alla 15 cm, või
  3) kavandatav okste kärpimine ületab 50% võra kõrgusest ja/ või laiusest.

  (4) Raieluba ei ole vaja viljapuude raiumiseks, va avalikel haljasaladel kasvavate viljapuude raiumiseks.

  (5) Raiekomisjon võib raieloaga seada täiendavaid kõrvaltingimusi raiutud puu käitlemise (näiteks tuleohtlikul perioodil), asendusistutuse korraldamise ja istutatud püsihaljastuse hooldamise osas, samuti raie keelamise osas raierahu perioodil.

§ 3.   Mõisted

  Korras kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
  1) puu - kõrghaljastuse element, millel on selgelt nähtav või määratav tüvi ja võra;
  2) raie - puu langetamine või okste kärpimine üle 50% võra kõrgusest ja/ või laiusest;
  3) rinnasdiameeter – puu tüve läbimõõt mõõdetuna 1,3 m kõrguselt juurekaelast;
  4) raieluba - vormikohane luba, mis annab õiguse puu raieks või puuokste kärpimiseks ning määrab raietööde tingimused;
  5) raierahu periood - ajavahemik lindude pesitsemise ja puude aktiivse vegetatsiooni ajal, millal puu raiumist võib mitte lubada;
  6) asendusistutus – maharaiutava(te) puu(de) asemele puu(de) või muu püsihaljastuse istutamine asendusistutuse garantiikirjas märgitud kohas ja hulgal;
  7) püsihaljastus - asendusistutuse korras istutatav puu/puud või põõsas/põõsad.

2. peatükk RAIELOA TAOTLEMINE JA VÄLJAANDMINE 

§ 4.   Raieloa taotlemine

  (1) Raieluba võib taotleda puu kasvukoha maa omanik, seaduslik valdaja omaniku nõusolekul või nende esindaja.

  (2) Puu raiumiseks esitatakse linnavalitsusele vormikohane raieloa taotlus (lisa 1), millele lisatakse:
  1) krundiplaan, millel on näidatud raiutavad puud;
  2) foto(d) raiutava(te)st puu(de)st;
  3) korteri- või elamuühistu üldkoosoleku raiesoovi kajastav protokoll, kui raieõigust taotletakse ühistu territooriumil olevale puule;
  4) esindusõigust tõendav dokument, kui taotluse esitab esindaja;
  5) kaitstava loodusobjekti valitseja nõusolek, kui raiutav puu asub kaitstaval loodusobjektil;
  6) Muinsuskaitseameti nõusolek, kui raiutav puu asub Kuressaare vanalinna muinsuskaitsealal.

  (3) Kui puu raiumisel suletakse liiklejate ohutuse tagamiseks või mõnel muul põhjusel liikluseks kõnnitee ja /või sõidutee, siis tuleb taotleda linnavalitsuselt luba tee või tänava ajutiseks sulgemiseks vastavalt teede ja tänavate ajutise sulgemise eeskirjale.

§ 5.   Raieloa taotluse menetlemine

  (1) Ametnik
  1) registreerib raieloa taotluse;
  2) kontrollib raieloa taotluse vastavust määruse paragrahvis 4 sätestatud nõuetele ning puuduste esinemise korral annab mõistliku tähtaja puuduste kõrvaldamiseks;
  3) kontrollib raieloa taotluses esitatud ja taotlusele lisatud dokumentides sisalduvate andmete õigsust ning nõuab vajadusel taotlejalt täiendavaid dokumente (nt dendroloogi hinnangut, haljastusprojekti vms) ja selgitusi.

  (2) Raiekomisjon
  1) hindab kavandatava raie põhjendatust;
  2) korraldab puu ülevaatuse ja märgistab vajadusel raiumisele kuuluva puu looduses;
  3) määrab vajadusel asendusistutuse käesoleva määruse § 11 sätestatud juhtudel ja tingimustel. Asendusistutuse tagamiseks on ametnikul õigus nõuda raieloa taotlejalt asendusistutuse garantiikirja (lisa 3).

  (3) Raieluba väljastatakse taotlejale või teavitatakse teda raieloa taotluse rahuldamata jätmisest 30 kalendripäeva jooksul raieloa taotluse lahendamiseks viimase vajaliku ja /või nõuetekohase dokumendi registreerimisest. Raieloa taotluse rahuldamata jätmist peab põhjendama.

§ 6.   Raieloa väljastamine

  (1) Ametnik vormistab raiekomisjoni otsuse alusel vormikohase raieloa (lisa 2) kahes eksemplaris, millest üks eksemplar väljastatakse raieloa taotlejale ja teine jääb linnavalitsusele.

  (2) Raieluba väljastatakse tasuta ja on tähtajatu. Raieloa saaja kohustub teatama ametnikule raiumise aja 3 päeva enne või pärast raiumist.

  (3) Väljastatud raieloal olev teave raie asukoha, puude arvu, asendusistutuse kohustuse ja raieloa väljaandmise kuupäeva kohta avalikustatakse linna veebilehel.

§ 7.   Raieloa väljastamisest keeldumine

  Raieloa andmisest võib keelduda, kui kavandatud raie ei ole põhjendatud, eelkõige kui:
  1) raieloa taotlus ei vasta § 4 esitatud nõuetele ja taotleja ei kõrvalda puudusi talle ettenähtud aja jooksul;
  2) puu on terve ja elujõuline ning ei ohusta hoonete ja rajatiste struktuure (vundamenti, seinu, katust vm.) ega avalikus kohas liiklejaid;
  3) raiuda soovitakse puud, mis on määratud säilitatavaks detailplaneeringuga, ehitusprojektis või haljastusprojektis;
  4) puu on riiklikul või kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstava loodusobjektina looduskaitse all;
  5) raieloa taotleja on esitanud tegelikkusele mittevastavaid andmeid;
  6) raieloa taotleja on jätnud täitmata varasema linnavalitsuse poolt määratud asendusistutuse kohustuse või rikkunud muid raieloaga sätestatud tingimusi;
  7) tegemist on olulise tähtsusega põlispuuga, eripärase või muul põhjusel väärtusliku puuga, raiumine kahjustaks väärtuslikku loodus-ja kultuurmaastikku, rohevõrgustikku, rikuks vaateid või oleks muul viisil vastuolus avaliku huviga.

3. peatükk ERITINGIMUSED 

§ 8.   Tormimurd

  (1) Tormimurru korral kohest likvideerimist nõudvale (avariiohtlikule) puule raieluba ei vormistata, kui raieloa taotlemise ajal tekiks oht inimeste elule, tervisele või varale. Maaomanik või valdaja teatab linnavalitsusele maha kukkunud või ohtlike puude arvu, liigid, diameetrid ja täpse asukoha esimesel võimalusel avastamise hetkest.

  (2) Ametnik fikseerib lõikes 1 nimetatud puu likvideerimise, kontrollides sündmuspaigal olukorra vastavust kirjeldatule.

§ 9.   Raiutud puu käitlemine

  (1) Raiutud puu käitlemise ja raiumiskoha korrastamise korraldab raieloa saaja.

  (2) Raiekomisjon võib kehtestada eritingimused raiutud puu käitlemisele, näiteks keelata raiejäätmete põletamise tuleohtlikul perioodil või elumajade ja/või sotsiaal- haridusasutuste vahetus läheduses.

§ 10.   Kännu ja juurestiku eemaldamine.

  (1) Raiutud puu känd eemaldada vähemalt maapinnani, kui ei ole vajadust kännu ja/või juurestiku täielikuks eemaldamiseks.

  (2) Raiutud puu kännu ja/või juurestiku eemaldamisel tuleb lähtuda Kuressaare linna kaevetööde eeskirjast.

4. peatükk ASENDUSISTUTUS 

§ 11.   Asendusistutus

  (1) Raieloa väljastamise kõrvaltingimusena võib nõuda ühe raiutava puu asendamist kahe puu või muu püsihaljastusega, välja arvatud § 8 lg 1 nimetatud juhtudel.

  (2) Asendusistutuse asukohad ja istikud peavad vastama Eesti Vabariigi standarditele EVS 843:2003 ja EVS 778:2001.

  (3) Asendusistutuse korras rajatava püsihaljastuse istutamise aja ja asukoha, istikute arvu, istiku liigi ja tüve läbimõõdu määrab raiekomisjon. Raiekomisjoni vastava otsuse alusel vormistab ametnik raieloa lisana vormikohase asendusistutuse garantiikirja (lisa 3).

  (4) Asendusistutust võib ette näha ka detailplaneeringu menetluses koostatava planeeringudokumendiga, projekteerimistingimustega ja ehitusprojektiga või ehitusloa väljaandmise kõrvaltingimusena.

  (5) Asendusistutust võib nõuda, kui puu kärpimisega ei tagatud puu elujõulisust ja puu sureb kärpimise tagajärjel kahe aasta jooksul peale raieloa väljastamist.

  (6) Asendusistutust võib nõuda kasvujõuetuseni või hävinemiseni vigastatud puu eest.

  (7) Kui asendatud püsihaljastus hävib asendusistutuse tingimuste rikkumise tõttu 2 aasta jooksul istutuse fikseerimisest ametniku poolt, võib nõuda samaväärse püsihaljastuse rajamist samasse istutuskohta raieloa taotleja poolt ja kulul.

5. peatükk JÄRELEVALVE 

§ 12.   Raieloa peatamine ja kehtetuks tunnistamine

  (1) Järelevalvet teostab raieloa väljastanud ametnik, kellel on õigus peatada raieloa kehtivus või see kehtetuks tunnistada juhul kui ilmneb, et:
  1) taotleja on esitanud tegelikkusele mittevastavaid andmeid;
  2) rikutakse raieloaga seatud täiendavaid tingimusi raiutud puude käitlemise, raierahu vm osas;
  3) raiutakse raieloale mittekantud puid.

  (2) Raieloa peatamisest või kehtetuks tunnistamisest teavitatakse taotlejat kirjalikult. Loa peatamise puhul teavitatakse taotlejat loa peatamise kestvusest.

§ 13.   Vastutus

  (1) Puu ebaseadusliku raie eest karistatakse looduskaitseseaduses, karistusseadustiku üldosa ja väärteomenetluse seadustikus sätestatud viisil ja korras.

  (2) Asendusistutuse kohustuse täitmise nõudmisel lähtutakse võlaõigusseaduse sätetest.

6. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 14.   Vormide kinnitamine

  (1) Kinnitada raieloa taotluse vorm (lisa 1).

  (2) Kinnitada raieloa vorm (lisa 2).

  (3) Kinnitada asendusistutuse garantiikirja vorm (lisa 3).

§ 15.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Kuressaare Linnavolikogu 22. mai 2008.a. määrus nr 15 "Raieloa andmise kord Kuressaare linnas" (mida on muudetud Kuressaare Linnavolikogu 23. aprilli 2009.a. määrusega nr 13).

§ 16.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01. märtsil 2011. a.

Jaan Lember
Volikogu esimehe asendaja

Lisa 1  Raieloa taotluse vorm

Lisa 2  Raieloa vorm

Lisa 3  Asendusistutuse garantiikirja vorm

/otsingu_soovitused.json