Teksti suurus:

Võru Vallavolikogu 14.12.2016 otsuse nr 196 „Lasva valla, Sõmerpalu valla ja Võru valla ühinemislepingu kinnitamine“ muutmine

Väljaandja:Võru Vallavolikogu
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.10.2017
Avaldamismärge:RT IV, 09.11.2017, 14

Võru Vallavolikogu 14.12.2016 otsuse nr 196 „Lasva valla, Sõmerpalu valla ja Võru valla ühinemislepingu kinnitamine“ muutmine

Vastu võetud 11.10.2017 nr 239
jõustumine 11.10.2017

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 101, p 35, § 543, avaliku teenistuse seaduse § 61 lg 5 alusel ning arvestades Rahandusministeeriumi märgukirja nr 14-1/05063 „Ühinemislepingute kooskõla seadustega”, mille kohaselt peavad volikogud tegema parandused kinnitatud ühinemislepingutes lähtudes Riigikogus 14. juulil 2017. a vastu võetud „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” paragrahvist 543, millega sätestati ametnike ja töötajate sotsiaalsed garantiid haldusterritoriaalse korralduse muutmisest tuleneva ameti- või töökoha koondamisel, Võru Vallavolikogu otsustab:

1. Muuta Võru Vallavolikogu 14.12.2016 otsusega nr 196 kinnitatud Lasva valla, Sõmerpalu valla ja Võru valla ühinemislepingu punkti 6.11. ja sõnastada see alljärgnevalt:
6.11. Ametnik või töötaja, kellele pakutud ametikoht ei ole samaväärne ja ta ei soovi seetõttu vallas oma teenistus- või töösuhet jätkata, koondatakse ning ametnikule või töötajale makstakse koondamisel hüvitist või preemiat pikaajalise ja eeskujuliku teenistus- või tööülesannete täitmise eest kolme kuu ametipalga ulatuses, kui ta on töötanud valla ametiasutuses ametniku või töötajana kaks kuni kaheksa aastat, ja kuue kuu ametipalga ulatuses, kui ta on töötanud valla ametiasutuses ametniku või töötajana rohkem kui kaheksa aastat.

2. Ühinemislepingu muudatus avalikustatakse Lasva valla, Sõmerpalu valla ja Võru valla veebilehtedel ning Riigi Teatajas.

3. Käesolevat otsust on õigus vaidlustada 30 päeva jooksul, arvates päevast, millal vaiet esitama õigustatud isik otsusest teada sai või oleks pidanud teada saama, esitades vaide Võru Vallavolikogule haldusmenetluse seadusega vaidemenetlusele kehtestatud korras. Otsuse peale on kaebeõigusega isikul õigus esitada kaebus 30 päeva jooksul haldusakti teatavaks tegemisest arvates Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Priit Süüden
volikogu esimees