Linna ja valla valitsemineLinna ja valla teenistus

Teksti suurus:

Volikogu liikme, vallavanema ja vallavalitsuse liikme teenistuslähetusse saatmise kord

Väljaandja:Mustvee Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.11.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 09.11.2018, 56

Volikogu liikme, vallavanema ja vallavalitsuse liikme teenistuslähetusse saatmise kord

Vastu võetud 31.10.2018 nr 33

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 17 lõike 42 ja § 49 lõike 44 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Mustvee Vallavolikogu (edaspidi volikogu) ja Mustvee Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) liikmete ning vallavanema teenistuslähetusse saatmise, lähetuse vormistamise ja lähetuskulude hüvitamise kord.

§ 2.   Teenistuslähetus

  (1) Teenistuslähetus (edaspidi lähetus) on volikogu liikme, vallavalitsuse liikme või vallavanema saatmine kindlaksmääratud ajavahemikuks täitma teenistusülesannet või osalema koolitusel väljaspool alalise teenistuskoha asukohta.

  (2) Lähetust välisriiki loetakse välislähetuseks.

§ 3.   Lähetusse saatmine

  (1) Volikogu esimees saadetakse lähetusse volikogu otsusega.

  (2) Volikogu liige ja vallavanem saadetakse lähetusse volikogu esimehe käskkirjaga.

  (3) Vallavalitsuse liige saadetakse lähetusse vallavanema käskkirjaga.

  (4) Lähetuse vormistamise aluseks on taotlus või volikogu esimehe või vallavanema ettepanek. Taotlus sisaldab lähetatava nime, ametinimetust, lähetuse aega, sihtkohta ja üritust või sündmust, millega seoses taotlus esitatakse.

§ 4.   Lähetuse vormistamine

  (1) Otsuses või käskkirjas märgitakse lähetatava nimi, ametikoht, lähetuse aeg, sihtkoht ja lähetuse eesmärk.

  (2) Välislähetuse käskkirjas märgitakse lähetuse sihtkoht, kuhu lähetatav suunatakse, lähetuse kestus, eesmärk ning lähetuskulude hüvitamise ja päevaraha määr.

  (3) Vallavolikogu esimehe ja vallavanema käskkirja valmistab ette ning käskkirja ja alusmaterjalid säilitab valla kantselei.

  (4) Lähetus vormistatakse kooskõlas ametiasutuse asjaajamist ning raamatupidamisarvestust ja -aruandlust reguleerivates õigusaktides sätestatud nõuetega.

§ 5.   Avansi taotlemine

  Lähetatul on õigus nõuda lähetuskulude katteks avanssi lähetuskulude eeldatavas suuruses mõistliku aja jooksul enne lähetuse algust. Avansi mittesaamise korral võib lähetatav lähetusest keelduda.

§ 6.   Lähetuskulude hüvitamine

  (1) Lähetatule hüvitatakse lähetusega seotud dokumentaalselt tõendatud sõidu- ja majutuskulu ning muu lähetusülesande täitmisega seotud kulud avaliku teenistuse seadusel sätestatud tingimustel ja korras pärast lähetuskulude aruande esitamist ülekandega lähetatu pangaarvele või sularahas.

  (2) Lähetuskulude aruande ja kulusid tõendavad dokumendid esitab lähetatu valla kantseleisse.

§ 7.   Rakendussätted

  (1) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01. oktoobrist 2018.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Aivar Saarela
Vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json