SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Koduteenuse hinna kehtestamine

Väljaandja:Mulgi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.11.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 09.11.2018, 60

Koduteenuse hinna kehtestamine

Vastu võetud 25.10.2018 nr 8

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2 ja Mulgi Vallavolikogu 23.05.2018 määruse nr 38 "Koduteenuse osutamise tingimused ja kord Mulgi vallas" § 10 lõike 2 alusel.

§ 1.  Koduteenuse hinna kehtestamine

 (1) Kehtestada koduteenuse hinnaks 3.00 eurot/tund.

 (2) Kehtestada koduteenuse miinimumtasuks 3.00 eurot.

§ 2.  Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Peeter Rahnel
vallavanem

Milja Janson
vallasekretär