Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Tallinna eelarvestrateegia ja arengustrateegia „Tallinn 2035“ rakenduskava aastateks 2023–2026

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2023
Avaldamismärge:RT IV, 09.11.2022, 1

Tallinna eelarvestrateegia ja arengustrateegia „Tallinn 2035“ rakenduskava aastateks 2023–2026

Vastu võetud 20.10.2022 nr 15

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 lg-te 1 ja 3 ning kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 7, § 372 lg-te 4, 6 ja 7 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 17. detsembri 2020 määrusega nr 26 kinnitatud „Tallinna arengustrateegiaga „Tallinn 2035““, Tallinna põhimääruse § 71 lg 4 p-ga 2 ja lg-ga 5 ning Tallinna Linnavalitsuse 3. märtsi 2021 määruse nr 8 „Tallinna arengudokumentide koostamise, avalikustamise ja aruandluse kord“ § 6 lg 1 p-ga 2, § 7 lg-ga 6, § 12 lg-ga 4 ja § 36 lg-ga 3 ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust.

§ 1.  Tallinna eelarvestrateegia aastateks 2023–2026 kinnitamine

  Kinnitada Tallinna eelarvestrateegia aastateks 2023–2026 vastavalt lisale 1.

§ 2.  Tallinna Linnavolikogu määruse kehtetuks tunnistamine

  Tallinna Linnavolikogu 17. juuni 2021 määrus nr 15 „Tallinna eelarvestrateegia aastateks 2022–2025“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 3.  Tallinna arengustrateegia „Tallinn 2035“ rakenduskava aastateks 2023-2026 kinnitamine

  Täiendada arengustrateegiat „Tallinn 2035“ lisaga 2 „„Tallinn 2035“ rakenduskava aastateks 2023-2026“ (lisa 2).

§ 4.  Tallinna eelarvestrateegia 2023–2026 ja „Tallinn 2035“ rakenduskava 2023-2026 avalikustamine

  Tallinna Strateegiakeskusel avaldada määrus seitsme tööpäeva jooksul selle vastuvõtmisest arvates Tallinna veebilehel.

§ 5.  Määruse rakendamine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2023.

Jevgeni Ossinovski
Esimees

Lisa 1 Tallinna eelarvestrateegia aastateks 2023-2026

Lisa 2 Tallinna arengustrateegia Tallinn 2035 rakenduskava aastateks 2023-2026

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json