HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Lüganuse valla koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanemate poolt kaetava osa määr ja tasumine

Väljaandja:Lüganuse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 09.12.2014, 1

Lüganuse valla koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanemate poolt kaetava osa määr ja tasumine

Vastu võetud 27.11.2014 nr 49

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõigete 3 ja 4 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesolev määrus reguleerib Lüganuse valla koolieelsetes munitsipaallasteasutustes (edaspidi lasteasutus) kulude (majandamiskulud, personali töötasu ja sotsiaalmaks ning õppevahendite kulud) vanemate poolt kaetava osa (edaspidi osalustasu) määra kehtestamist ja tasumise korda.

§ 2.   Osalustasu määr

  Osalustasu määr on ühe lapse kohta summa, mis moodustab 4% Eesti Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast kuus.

§ 3.   Osalustasu tasumine

  (1) Osalustasu maksmise kohustus algab päevast, mil jõustub lapse lasteasutuse nimekirja arvamine ehk päevast, mil lapsel tekib õigus minna lasteaeda ja lõpeb lapse lasteasutuse nimekirjast väljaarvamise päevast. Kui laps arvatakse lasteaia nimekirja enne jooksva kuu 15. kuupäeva, siis tasutakse vastava kuu osalustasu täies ulatuses. Kui laps arvatakse lasteaia nimekirja pärast 15. kuupäeva, siis tasutakse vastava kuu osalustasu pooles ulatuses.

  (2) Osalustasu tuleb vanemal tasuda kohta kasutava lapse nimel eelmise kuu eest (aluseks koha kasutamise tabel) jooksval kuul Lüganuse Vallavalitsuse finantsosakonna poolt esitatud arvete alusel lasteaia koha kasutamise lepingus märgitud kuupäevaks.

  (3) Osalustasu tuleb tasuda ka lapse lasteaiast puudutud perioodi eest.

  (4) Lasteasutuse ajutise sulgemise ajal (ruumide remont, töötajate kollektiivpuhkus), mis vältab rohkem kui 2 nädalat, tasutakse osalustasu proportsionaalselt lasteasutuse lahtioleku ajale.

§ 4.   Vanemate poolt kaetava osa soodustuste määrad

  (1) Kui lapse ja vähemalt ühe tema vanema elukoht on Lüganuse vallas siis kehtib alljärgnev soodusosalustasu:
  1) kui ühest perekonnast käib lasteaias kaks last, siis teise lapse eest makstakse 3 % palga alammäärast kuus;
  2) perekond, kelle kolm või enam last õpivad valla munitsipaalharidusasutuses, mujal gümnaasiumiastmes, kutseõppeasutuses või lähimas vene õppekeelega üldhariduskoolis on vanema poolt esitatud vormikohase avalduse alusel osalustasu maksmisest vabastatud.

  (2) Lõike 1 punktis 1 nimetatud soodustuse saamiseks vanem avaldust esitama ei pea.

  (3) Soodustuse saamisest avalduse esitajat kirjalikult ei informeerita. Soodustuse saamisest keeldumisest teatatakse otsuse tegemisest 5 tööpäeva jooksul.

  (4) Soodustuse andmine lõpetatakse, kui lapse või vanema elukoht registreeritakse Eesti Rahvastikuregistris teise omavalitsusse.

§ 5.   Võlgnevused

  Võlgnevusi käsitletakse vastavalt lasteaia koha kasutamise lepingus sätestatule.

§ 6.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Püssi Linnavolikogu 26.10.2006 määrus nr 16 “Püssi linna koolieelsete lasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine ning vanemate poolt kaetava osa ja toidukulu maksmise korra kinnitamine”.

  (2) Määrus jõustub 01.01.2015.

Marja-Liisa Veiser
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json