SotsiaalhoolekanneTeenused

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Hoolduse seadmise, hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise kord

Väljaandja:Järvakandi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2016
Avaldamismärge:RT IV, 09.12.2014, 18

Hoolduse seadmise, hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise kord

Vastu võetud 24.11.2010 nr 19
RT IV, 27.09.2012, 17
jõustumine 01.12.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.11.2014RT IV, 09.12.2014, 1301.01.2015

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 6 lõige 1, paragrahvi 22 lõige 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse paragrahvi 282 lõige 5 ja paragrahvi 41 alusel ning seoses eurole üleminekuga 1. jaanuarist 2011. a.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Hoolduse seadmise, hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise kord (edaspidi kord) sätestab sotsiaalhoolekande seaduse alusel hooldusvajadusega isikule hoolduse seadmise, hooldaja määramise ja hoolduse lõpetamise menetluse, hooldajale või eestkostjale hooldajatoetuse maksmise ja maksmise lõpetamise korra Järvakandi vallas.

 (2) Hooldus seatakse raske või sügava puudega täisealisele isikule, kes vaimse või kehalise puude tõttu vajab abi oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks (edaspidi hooldatav), kui eestkoste seadmine sellele isikule ei ole vajalik.

 (3) Hooldus seatakse, kui isiku toimetulekut ei ole võimalik tagada muude teenuste, täiendavate toetuste või muu abi osutamisega.

 (4) Hooldajaks võib olla isik, kes ei ole hooldatava suhtes ülalpidamiskohustusega ning kellel ei ole sügavat või rasket puuet. Hooldajaks võib olla ülalpidamiskohustusega isik, kui hooldatava toimetulek igapäevastes majapidamistoimingutes ja eneseteeninduses on raskelt häiritud ja hooldatav ei suuda neis osaleda ja neid teostada.

 (5) Erandkorras seatakse hooldus hooldatavale, kellel on olemas perekonnaseaduse alusel ülalpidamise kohustusega isikud, kuid nimetatud isikud ei suuda täita hooldustvajava isiku suhtes ülalpidamise kohustust.

 (6) Hooldusvajadus on isiku abivajadus hügieenitoimingutel, söömisel, riietumisel, liikumisel, juhendamisel või suhtlemisel ning järelevalve on ohutuse tagamine inimese suhtes, kes oma tegevuse või tegevusetusega võib tekitada kahju iseenda või teiste inimeste elule, tervisele või varale.

 (7) Hooldatava rahvastikuregistrijärgne elukoht peab olema Järvakandi vallas.

§ 2.  Hoolduse seadmise, hooldaja määramise ja hooldajatoetuse määramise taotlemine

 (1) Hoolduse seadmiseks, hooldaja määramiseks ja hooldajatoetuse eraldamiseks esitavad hooldust vajav isik ja potentsiaalne hooldaja avaldused, isikut tõendavad dokumendid ning otsuse puude raskusastme kohta. Järvakandi Vallavalitsusel (edaspidi tekstis vallavalitsus) on õigus nõuda avalduste kontrollimiseks täiendavaid dokumente ja selgitusi.

 (2) Avalduste lahendamiseks viiakse vajadusel läbi hooldusvajaduse hindamine. Hooldus- vajaduse väljaselgitamisel võib aluseks võtta ka isiku rehabilitatsiooniplaani või arstliku ekspertiisi otsuse ja konsulteerida hinnangu saamiseks teiste eriala spetsialistidega.

 (3) Sotsiaaltöötaja teeb vallavalitsusele ettepaneku hoolduse seadmiseks ja hooldaja määramiseks või sellest keeldumiseks, hooldajatoetuse määramiseks või sellest keeldumiseks või hooldajatoetuse määra muutmiseks või sellest keeldumiseks.

 (4) Hooldus seatakse tähtajaliselt määratud arstliku ekspertiisi otsuse alusel puude raskusastme kehtivuseni ja tähtajatult määratud arstliku ekspertiisi otsuse alusel võib hoolduse seada tähtajatult

 (5) Korraldus võetakse vastu 30 päeva jooksul taotluse esitamisest ja tehakse teatavaks 10 päeva jooksul korralduse vastuvõtmisest.

§ 3.  Hooldaja kohustused

 (1) Hooldaja on kohustatud teostama hooldust või järelvalvet lähtuvalt hooldatava vajadusest, mida ta esitas sooviavalduses hoolduse seadmisel.

 (2) Hooldaja on kohustatud teavitama vallavalitsust hooldusega seotud kõikvõimalikest probleemidest, hooldusvajaduse lõppemisest ja muudest asjaoludest, mis takistavad hooldajal oma kohustusi täita.

§ 4.  Hoolduse lõpetamine

 (1) Hooldus lõpetatakse hooldatava või hooldaja taotluse alusel või hoolduse seadmise aluse äralangemisel.

 (2) Hoolduse seadmise aluse äralangemise aluseks on:
hooldaja või hooldatava elukoha vahetus teise omavalitsusse;
 1) hooldatava hoolduse korraldamine ööpäevases hoolekandeasutuses;
 2) hooldatavale keskmise puude määramine;
 3) hooldajale sügava või raske puude määramine;
 4) hooldusvajaduse vähenemine;
 5) eestkoste seadmine;
 6) hooldatava või hooldaja surm;
 7) hooldaja suutmatus hooldust korraldada;

§ 5.  Hooldajatoetus ja selle suurus

 (1) Hooldajatoetus on hooldajale või eestkostjale makstav igakuine sotsiaaltoetus, mille maksmise alguse määratakse kindlaks vallavalitsuse korraldusega ja makstakse kuni maksmise lõpetamist tingivate asjaolude tekkimiseni.

 (2) Hooldaja toetuse suuruseks on 30 eurot, kui hooldatakse sügava puudega isikut, ning 20 eurot, kui hooldatakse raske puudega isikut.
[RT IV, 09.12.2014, 13 - jõust. 01.01.2015]

 (3) Hooldajatoetus kantakse selle saaja pangakontole või makstakse sularahas arvestatava kuu 25. kuupäevaks.

§ 6.  Rakendussätted

 (1) Vallavalitsuse poolt eelnevalt perekonnaseaduse paragrahvi 105 alusel täisealise isiku hooldaja määramise korraldused jäävad edasi kehtima, kui nad vastavad käesoleva määruse tingimustele.

 (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 7.  Määruse jõustumine

  Määrust rakendatakse 1. novembrist 2010. a.