HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Vinni-Pajusti Gümnaasiumi põhimääruse kehtestamine

Väljaandja:Vinni Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.12.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 09.12.2015, 2

Vinni-Pajusti Gümnaasiumi põhimääruse kehtestamine

Vastu võetud 26.11.2015 nr 17

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 66 lg 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Kooli nimetus on Vinni -Pajusti Gümnaasium (lühendatult VPG) (edaspidi kool).

  (2) Koolil on pitsat. Koolil võib olla pangaarve.

  (3) Koolil on oma lipp ja sümboolika (logo, aukirjad, moto, maskott ).

§ 2.   Kooli asukoht

  Kool asub Tammiku 9, Vinni alevikus, 46601, Lääne-Virumaal. E-posti aadress: [email protected]

§ 3.   Kooli tegutsemise vorm ja ülesanded

  (1) Kool on Vinni Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsuse) hallatav haridusasutus, kus põhikool ja gümnaasium tegutsevad ühe asutusena.

  (2) Põhikoolis on õppekava täitmiseks arvestatud 9 aastat.

  (3) Põhikooli kooliastmed on :
  1) I aste- 1.-3. klass;
  2) II aste- 4.-6. klass;
  3) III aste- 7.-9. klass.

  (4) Gümnaasium on põhikoolile järgnev üldhariduskool, mis loob võimalused üldkeskhariduse omandamiseks ja mille nominaalne õppeaeg on 3 aastat. Gümnaasiumis on 10.-12. klass.

§ 4.   Põhikooli ülesanne

  (1) Põhikoolil on nii hariv kui ka kasvatav ülesanne. Põhikool aitab kaasa õpilase kasvamisele loovaks, mitmekülgseks isiksuseks, kes suudab ennast täisväärtuslikult teostada erinevates rollides: perekonnas, tööl ja avalikus elus ning valida oma huvide ja võimetekohast õpiteed.

  (2) Põhikooli ülesanne on luua õpilasele eakohane, turvaline, positiivselt mõjuv ja arendav õpikeskkond, mis toetab tema õpihuvi ja õpioskuste, enesereflektsiooni ja kriitilise mõtlemisvõime, teadmiste ja tahteliste omaduste arengut, loovat eneseväljendust ning sotsiaalse ja kultuurilise identiteedi kujunemist.

§ 5.   Gümnaasiumi ülesanne

  (1) Gümnaasiumil on hariv ja kasvatav ülesanne. Gümnaasiumi ülesanne on noorte ettevalmistamine toimima loova, mitmekülgse, sotsiaalselt küpse, usaldusväärse ning oma eesmärke teadvustava ja saavutada oskava isiksusena erinevates eluvaldkondades: partnerina isiklikus elus, kultuuri kandja ja edendajana, tööturul erinevates ametites ja rollides ning ühiskonna ja looduskeskkonna jätkusuutlikkuse eest vastutava kodanikuna.

  (2) Gümnaasiumis on õpetuse ja kasvatuse põhitaotlus, et õpilased leiaksid endale huvi- ja võimetekohase tegevusvaldkonna, millega siduda oma edasine haridustee. Gümnaasiumi ülesanne on luua tingimused, et õpilased omandaksid teadmised, oskused ja väärtushoiakud, mis võimaldavad jätkata tõrgeteta õpiteed kõrgkoolis või gümnaasiumijärgses kutseõppes.

§ 6.   Kooli juhtimine

  (1) Kooli juhib direktor. Kooli direktor:
  1) esindab kooli ja tegutseb kooli nimel, teeb kooli eelarve piires tehinguid, mis on seotud seaduses sätestatud ülesannete täitmisega;
  2) tagab kooli tulemusliku töö ja kodukorra, juhib kooli õppe- ja kasvatustegevust, finants- ja majandustegevust, tuginedes hoolekogule ja õppenõukogule;
  3) vastutab kooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest;
  4) on hoolekogu ees aruandekohustuslik.

  (2) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldab vallavalitsus avaliku konkursi. Direktori kinnitab ja vabastab ametist vallavalitsus.

  (3) Töölepingu direktoriga sõlmib, muudab ja ütleb üles vallavanem.

  (4) Direktorit asendab puhkusel või töölähetuses olemise ajal ning haigestumise korral direktori poolt määratud isik. Juhul, kui direktoril ei ole võimalik asendajat määrata, otsustab asendaja määramise vallavanem.

  (5) Õppenõukogu liikmeteks on kooli pedagoogid. Õppenõukogu tegevusse kaasatakse õpilasesinduse määratud esindaja.

  (6) Õppenõukogu pädevuses on õppe-kasvatustöö korraldamine, analüüsimine ja hindamine ning kooli juhtimiseks vajalike otsuste tegemine.

§ 7.   Hoolekogu

  (1) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, õpetajate, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.

  (2) Hoolekogu täidab talle seadustes pandud ülesandeid ning teeb vallavalitsusele ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.

  (3) Hoolekogu moodustatakse ja selle töökord kehtestatakse vallavalitsuse kehtestatud korras.

§ 8.   Õppe- kasvatustöö korraldus

  (1) Õppeaasta kestab 1. septembrist järgmise aasta 31. augustini.

  (2) Õppeaasta koosneb õppeveeranditest ja koolivaheaegadest. Õppeveerandite pikkus on kokku 175 õppepäeva ja 12. klassil 185 õppepäeva.

  (3) Õpilase nädalakoormus õppeaineti määratakse kooli õppekavaga.

  (4) Direktor kehtestab päevakava, mille üheks osaks on tunniplaan. Päevakava kajastab õppetegevuste, õppekavaväliste tegevuste järjestust ja ajalist kestvust. Õppetunni arvestuslik pikkus on 45 minutit. Õppetund vaheldub vahetunniga. Õppetunni võib jagada osadeks ning kuni kaks õppetundi võib toimuda järjest, ilma vahetunnita. Vahetunni pikkus on vähemalt 10 minutit, söögivahetund vähemalt 20 minutit.

§ 9.   Õppekava

  (1) Õpingute alusdokument on riiklik õppekava, mille alusel on koostatud kooli õppekava, mille kehtestab kooli direktor.

  (2) Aine- ja töökavasid koostavad õpetajad.

  (3) Kooli õppekava täitmise tagamiseks kasutatakse haridus- ja teadusministri poolt kehtestatud korras riiklikule õppekavale vastavaks tunnistatud õpikuid, töövihikuid ja muid õppevahendeid.

  (4) Õppeperioodi arvestusühikud on õppetund, õppepäev, õppenädal, kursus, õppeveerand, poolaasta ja õppeaasta. Gümnaasiumis on kursustepõhine õpe.

  (5) Kool avab vastavalt vajadusele ja võimalusele erivajadustega lastele rühmad ja klassid.

  (6) Kool võimaldab vajadusel õpilastele õpiabi, kõneravi, koduõpet, individuaalõpet (IÕK), diferentseeritud õpet ja võimalusel ühe õpilase õpetamisele keskenduvat õpet.

  (7) Õpilaste teadmisi ja oskusi hinnatakse viiepallisüsteemis, kus “5” on “ väga hea”, “4” on “hea”, “3” on “rahuldav”, “2” on “mitterahuldav” ja “1” on “ nõrk”.

  (8) Õpilaste üleviimise järgmisesse klassi, kooli lõpetamise, klassikursuse kordama jätmise ja suvetööde määramise otsustab õppenõukogu, juhindudes haridus- ja teadusministri kehtestatud korrast.

  (9) Kool annab üldkeskharidust. Õppekeel on eesti keel. Gümnaasiumis on vähemalt 3 valiksuunda. Valiksuunad valitakse lähtuvalt õppekavast ning õpilaste soovidest. Õppekavas on kohustuslikud valikained ja vabavalikained.

  (10) Koolis õpitakse:
  1) A-võõrkeelt ( inglise keel ja saksa keel);
  2) B-võõrkeelt ( vene keel ja saksa keel);
  3) C-võõrkeelt ( soome keel ja saksa keel).

  (11) Kool tagab õpilase koolis viibimise ajal tema turvalisuse ja tervisekaitse.

  (12) Kool peab arvestust koolikohustuse täitmise üle ja kavandab vastavad tugimeetmed kooli kodukorras.

  (13) Tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamine õpilase suhtes on fikseeritud kooli kodukorra ja koolikohustuse täitmise eeskirjas.

  (14) Õpilase poolt koolile tekitatud ainelise kahju hüvitab tema vanem või seaduslik hooldaja.

  (15) Õpilastele avaldatakse tunnustust haridus- ja teadusministri määruses kooli õpilaste tunnustamise eeskirjas ettenähtud korras.

  (16) Kool teavitab õpilast ja vanemat õpilase hinnetest (e-kooli, hinnetelehtede kaudu 1-2 korda veerandis).

  (17) Klassi täituvuse ülempiir põhikoolis on 24 õpilast, kui vallavalitsus ei ole kehtestanud piirnormist suuremat klassi täitumuse piirnormi.

  (18) Põhikool võtab vastu kõik selleks soovi avaldanud koolikohustuslikud isikud, kellele see kool on elukohajärgne kool.

  (19) Koolil on kirjastusõigus.

  (20) Õppetöö toimub statsionaarses või mittestatsionaarses õppes.

§ 10.   Õppekavavälise tegevuse korraldamise alused

  (1) Koolis võivad töötada pikapäevarühmad ja huviringid.

  (2) Õppekavavälise tegevuse finantseerimiseks kaasatakse lapsevanemad, sponsoritelt, fondidest ja projektidest saadud vahendid.

  (3) Koolil on õigus pidada lasketiiru või laskepaika, laenutada relvi või müüa laskemoona lasketiirus, tegelda laskespordiga, hoida relvi ja laskemoona teenusena.

  (4) Koolis võib korraldada õppekava toetavaid ning vaba aja veetmiseks sobivaid klassiväliseid üritusi.

  (5) Koolil on õigus korraldada mitmesuguseid õppusi ja koolitusi (v.a litsenseeritavatel erialadel).

§ 11.   Raamatukogu

  Koolis on oma raamatukogu, mille põhimääruse kinnitab direktor.

§ 12.   Õpilaste ja vanemate õigused ja kohustused

  (1) Õpilasel on kohustus:
  1) täita koolikohustust vastavalt kooli koolikohustuse eeskirjas ja kooli kodukorras sätestatud korrale;
  2) mitte puududa koolist põhjuseta;
  3) käituda vastavalt kooli kodukorras sätestatud korrale;
  4) hoida koolivara ja õppevahendeid;
  5) osaleda arenguvestlusel;
  6) täita õpiülesanded ja osaleda temale päevakavas või individuaalses õppekavas ettenähtud õppes.

  (2) Õpilasel on õigus:
  1) õppida individuaalse ainekava järgi haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korras;
  2) saada vajadusel kõneravi, õpiabi, koduõpet, sotsiaalpedagoogi ja psühholoogi abi;
  3) kasutada õppekava läbimiseks vajalikke tasuta õpikuid, tööraamatuid, töövihikuid ja töölehti;
  4) saada sooja einet üks kord päevas;
  5) asutada kooli ühinguid, klubisid, stuudioid ja ringe, mille sihid ja tegevus ei ole vastuolus kooli ja kodu kasvatustaotlustega, moodustada õpilaste omavalitsus ning neis osaleda;
  6) osaleda valitud õpilasesindajate kaudu koolielu probleemide lahendamises, gümnaasiumi õpilastel olla valitud kooli hoolekogusse;
  7) kasutada klassivälises tegevuses tasuta oma kooli rajatisi, ruume, raamatukogu, õppe- ja tehnilisi vahendeid vastavalt kehtestatud kodukorrale, saada õpetajatelt täiendavalt abi ainekavades ettenähtu omandamiseks;
  8) saada ettenähtud korras ainelist abi selleks eraldatud summadest või fondidest;
  9) saada koolist teavet koolikorralduse ja õpilaste õiguste kohta, samuti esmast teavet õppimisvõimaluste kohta;
  10) saada õpetajatelt täiendavat ainealast juhendamist õpetajate üldtööaja piires;
  11) pöörduda oma õiguste kaitseks kooli direktori, kooli hoolekogu, vallavalitsuse või lastekaitseametniku poole.

  (3) Lapsevanemal on kohustus:
  1) tagada lapse koolikohustuse täitmise, teavitab kooli lapse puudumisest esimesel päeval;
  2) luua kodus õppimist soodustava keskkonna;
  3) olla kursis koolielu reguleerivate aktidega ja kooli kodukorraga;
  4) pöörduda kooli õppenõukogu otsusel nõustamiskomisjoni poole;
  5) osaleda arenguvestlusel;
  6) tulla kooli klassijuhataja, aineõpetaja, logopeedi, sotsiaalpedagoogi või direktori kutsel;
  7) osaleda kooli üldkoosolekutel.

  (4) Lapsevanemal on õigus:
  1) saada teavet lapse õppimise ja käitumise kohta;
  2) saada teavet last arendavate õppekavaväliste tegevuste kohta koolis;
  3) nõuda koolitöö ajal õpilase transporti terviseteenuse osutamiseks juhul, kui selleks on vältimatu vajadus ning õpilase vanemal puudub võimalus transporti korraldada;
  4) taotleda vastavalt vajadusele ja võimalustele tugiteenuseid hariduslike erivajadustega lapsele;
  5) pääseda juurde kooli valduses olevale tema last puudutavale teabele, kui tal on selleks juriidiline õigus;
  6) saada teavet õppeveerandi/kursuse jooksul läbitavatest peamistest teemadest, vajalikest õppevahenditest, hindamise korraldusest, planeeritavatest üritustest;
  7) saada teavet avalikul kooli veebilehel õppekava, põhimääruse ja kodukorra kohta.

§ 13.   Õpilasesinduse valimise kord

  Kooli õpilasesindusse (edaspidi ÕE) kuulub 7.-9. klassini igast klassist 1 esindaja, kes valitakse klassisiseselt, ning 10.-12. klassist maksimaalselt 3 ja minimaalselt 1 õpilane klassist.

§ 14.   Õpilaskonna poolt õpilasesinduse põhimääruse heakskiitmise kord

  (1) Kooli ÕE põhikiri jõustub siis, kui kõik ÕE liikmed on selle allkirjastanud kooli direktor kinnitanud.

  (2) Kooli ÕE põhikirja võib muuta ÕE vastava otsuse alusel. Otsuse poolt peab hääletama 2/3 ÕE liikmetest.

  (3) Kooli ÕE tegevus lõpetatakse juhul, kui 2/3 liikmetest hääletab selle poolt.

  (4) Kõik ettepanekud põhikirja kohta peavad teada olema 3 päeva enne ÕE koosolekut.

§ 15.   Koolitöötajate õigused ja kohustused

  (1) Koolitöötajad (edaspidi personal) on pedagoogid ja teised töötajad.

  (2) Personali ülesanded, kohustused, õigused ja vastutus määratakse kindlaks käesoleva põhimääruse, töösisekorra eeskirjadega, ametijuhendite ja töölepinguga, kooli arengukava, õppekava, üldtööplaaniga ning koolisiseste eeskirjadega, mis on kooskõlas tööseaduse ja töösuhteid reguleerivate muude õigusaktidega.

  (3) Teenindava personali ülesanne on tagada kooli häireteta töö, majandamine ja vara korrasolek.

  (4) Õpetajate, õppealajuhataja ja huvijuhi vabade ametikohtade täitmiseks korraldab kooli direktor konkursi, mille läbiviimise korra kinnitab hoolekogu direktori ettepanekul.

  (5) Õpetajate ametikohale vastavuse määramiseks korraldatakse nende atesteerimine. Atesteerimine toimub vastavalt haridus- ja teadusministri poolt kehtestatud tingimustele ja korrale.

§ 16.   Majandamise ja asjaajamise alused

  (1) Kooli vara moodustavad talle valla poolt sihtotstarbeliseks kasutamiseks ja valdamiseks antud maa, rajatised, hooned, seadmed, inventar ja muu vara. Kooli tegevuseks vajalike õppevahendite miinimum on loetletud riiklikus õppekavas.

  (2) Kooli vara valdamine, kasutamine ja käsutamine ning varaliste kohustuste võtmine toimub vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktides kehtestatud korras ja tingimustel.

  (3) Koolil on oma eelarve. Kooli eelarve tulud moodustuvad eraldistest riigi- ja vallaeelarvest, laekumistest eraõiguslikelt juriidilistelt isikutelt, annetustest ning kooli põhimääruses sätestatud kooli õppekavavälisest tegevusest saadud tuludest.

  (4) Kooli tegevuskulude katmises osalevad täies ulatuses teised vallad või linnad proportsionaalselt selles koolis õppivate õpilaste arvuga, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht asub nende valdade või linnade haldusterritooriumil.

  (5) Kooli õpetajate, sh klassijuhatajate töötasude alammäärad on kehtestatud Vabariigi Valitsuse poolt.

  (6) Kooli dokumentatsiooni peetakse haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korras.

  (7) Asjaajamise põhinõuded tulenevad Vinni valla asutuste ühtsest asjaajamiskorrast. Asjaajamise korraldamise täpsustatud nõuded võib vajadusel kehtestada direktor.

  (8) Kool esitab oma tegevuse kohta aruandeid rahandusministri, haridus- ja teadusministri ning vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktidega kehtestatud tähtaegadel ja korras.

§ 17.   Rakendussätted

  Vinni Vallavolikogu 25.11.2010 määrus nr 20 „Vinni-Pajusti Gümnaasiumi põhimääruse kehtestamine“ tunnistatakse kehtetuks.

Rauno Võrno
Esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json