HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja väljaarvamise kord Elva linnas

Väljaandja:Elva Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.12.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:01.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 09.12.2015, 10

Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja väljaarvamise kord Elva linnas

Vastu võetud 01.12.2015 nr 2

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lõige 4 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja väljaarvamise kord (edaspidi kord) reguleerib Elva linnale kuuluvatesse koolieelsetesse lasteasutustesse (edaspidi lasteaed) laste vastuvõtu taotlemist, laste vastuvõttu ja sealt väljaarvamist.

 (2) Lasteaia ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamisega seoses korraldab laste ümberpaigutamist Elva Linnavalitsus (edaspidi Linnavalitsus).

 (3) Arvestust lapsele koha taotlemise avalduste üle peab Linnavalitsus.

 (4) Arvestust laste lasteaeda vastuvõtmise ja väljaarvamise kohta peab lasteaia direktor.

 (5) Lapse vanemal või eestkostjal (edaspidi vanem) on õigus saada lasteaiast informatsiooni vabade kohtade olemasolu, vanema poolt kaetava rahalise osa suuruse ja selle kehtestamise korra kohta, samuti muud lasteaia töökorraldust puudutavat teavet.

 (6) Lapse lasteaeda võtmisel tutvustab direktor vanemale käesolevat korda, lasteaia kodukorda ning informeerib vanemaid nende poolt kaetavatest rahalistest kuludest seoses lasteaia ülalpidamisega.

 (7) Erivajadustega lapsed suunatakse eri- ja sobitusrühmadesse nõustamiskomisjoni otsuse põhjal.

 (8) Eri- ja sobitusrühmade avamise ja sulgemise otsustab Linnavalitsus.

 (9) Lapse erilasteaeda või -rühma vastuvõtmisel ja sealt väljaarvamisel lähtutakse haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korrast.

 (10) Laps võetakse lasteaeda ja arvatakse sealt välja lasteaia direktori käskkirja alusel.

§ 2.  Lapsele lasteaeda koha taotlemine

 (1) Lasteaeda koha taotlemiseks esitab vanem Linnavalitsusele digitaalselt allkirjastatud elektroonilise või allkirjastatud kirjaliku avalduse (lisa 1).

 (2) Vanem märgib taotluses lasteaia valiku ning lasteaia koha saamise soovitud aja (aasta).

 (3) Avaldused registreeritakse saabumisel Linnavalitsuse dokumendihaldussüsteemis. Esitatud avaldused kantakse nende registreerimise järjekorras lasteaiakoha taotlejate ühtsesse järjekorda (edaspidi järjekord).

 (4) Vanemal on võimalik igal ajal muuta taotlusele märgitud lasteaia valikut ja koha soovimise aega. Lasteaia valiku ja aja muutmiseks tuleb esitada uus taotlus. Taotluse alusel tühistatakse eelnev valik ning tehakse infosüsteemis muudatus.

 (5) Kui laps on kantud lasteaia järjekorda, kuid vanem paigutab lapse vahepeal teise lasteaeda või loobub kohast muul põhjusel, tuleb vanemal sellest Linnavalitsusele teatada.

§ 3.  Laste lasteaeda vastuvõtmine

 (1) Vabad kohad lasteaias täidetakse järjekorra alusel. Lasteaiakoha vabanemisest teavitab Linnavalitsus järjekorras vastava vanusegrupi esimese lapse vanemat ühe nädala jooksul.

 (2) Vabade kohtade olemasolu korral saab lasteaeda lapsi vastu võtta kogu aasta kestel.

 (3) Rühmade komplekteerimine uueks õppeaastaks:
 1) Linnavalitsus teatab vanemale kuni 31. maini lapse lasteaia nimekirja kandmisest.
 2) Vanem annab Linnavalitsusele vastuse nõustumise kohta, lapse lasteaia nimekirja kandmise peatamise kohta või lasteaiakohast loobumise kohta hiljemalt viie tööpäeva jooksul alates teate saamisest.
 3) Lapse lasteaia nimekirja kandmise peatamisel lapsevanema poolt loeb Linnavalitsus koha vakantseks ning selle saab järjekorras olev järgmine laps. Lapse lasteaia nimekirja kandmise peatamisel säilib lapsel koht järjekorras.
 4) Lasteaiakohast loobumisel loeb Linnavalitsus koha vakantseks ning selle saab järjekorras olev järgmine laps. Lasteaiakohast loobumisel kantakse laps järjekorra lõppu. Kui laps on paigutatud teise lasteaeda kustutatakse laps järjekorrast.
 5) Lasteaeda vastuvõetud laste nimekirjad koos andmetega kinnitab direktor käskkirjaga hiljemalt 20. septembriks.

 (4) Vanemaga sõlmib lasteaiakoha kasutamise lepingu lasteaia direktor (Lisa 2).

 (5) Vanem informeerib kirjalikult lasteaia direktorit lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest (soovitavalt esitab arstitõendi).

§ 4.  Laste lasteaiast väljaarvamine

 (1) Laps arvatakse lasteaia nimekirjast välja direktori käskkirja alusel ja leping lõpetatakse järgmistel juhtudel:
 1) lapse õppima asumisel kooli;
 2) vanema kirjaliku avalduse või digitaalselt allkirjastatud elektroonilise avalduse alusel;

 (2) Vanema soovil lapse lasteaiast väljaarvamiseks esitab vanem avalduse lasteaia direktorile.

 (3) Pikaajalise puudumise vms korral säilitatakse lapsele koht antud rühmas ja vanemal on õigustemale sobival ajal laps rühma tagasi tuua. Vanem on kohustatud katma igakuiselt kogu äraoleku perioodi jooksul osalustasu.

 (4) Lapse väljaarvamisel või lahkumisel lasteaiast on vanem kohustatud tasuma osalustasu ja toidukulu kuni lasteaiast väljaarvamisele järgneva kuuni.

 (5) Lapse pikaajalise puudumise ja vanema poolt osalustasu mittemaksmise korral tuvastab Linnavalitsus haldusmenetluse käigus lapse lasteaiakoha kasutamise vajaduse, osalustasu mittemaksmise põhjused ja muud asjaolud ning arvab põhjendatud juhul haldusakti alusel lapse lasteaiast välja ning leping lõpetatakse.

§ 5.  Vaidluste lahendamine

  Käesoleva korraga seonduvad vaidlused lahendab Linnavalitsus, läbirääkimistel kokkuleppe mittesaavutamise korral lahendatakse vaidlused seaduses sätestatud korras.

§ 6.  Rakendussätted

 (1) Enne 01.01.2015 Lasteaedadesse esitatud avaldused kantakse järjekorda ajalises järjestuses nende esitamise kuupäeva alusel.

 (2) Määrusega tunnistatakse kehtetuks Elva Linnavalitsuse 02. aprilli 2013 määrus nr 3 „Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja väljaarvamise kord".

 (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Eva Kams
Linnapea

Salle Ritso
Liinnasekretär

Lisa 1 Avaldus

Lisa 2 Leping