Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Ametnike haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele esitatavad nõuded

Väljaandja:Tartu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 09.12.2017, 2

Ametnike haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele esitatavad nõuded

Vastu võetud 21.11.2017 nr 9

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse seaduse § 22 lõike punkt 37 ja avaliku teenistuse seaduse § 14 lõike 3 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

 (1) Määrusega kehtestatakse nõuded Tartu valla ametiasutuse ametnike haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele, mis on vajalikud teenistusülesannete täitmiseks.

 (2) Teenistusülesannete täitmiseks vajalikud täpsemad nõuded ametnike eri-, kutse- ja ametialasele haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele sätestatakse ametikoha ametijuhendis, arvestades ametikoha eripära

§ 2.  Nõuded haridusele

 (1) Ametnikul peab olema vähemalt keskharidus.

 (2) Tippjuhtide teenistusgruppi kuluval ametnikul peab olema vähemalt kõrgharidus.

§ 3.  Nõuded töökogemusele

  Tippjuhtide teenistusgruppi kuuluva ametikoha täitmisel tuleb võrdsete kandidaatide olemasolul eelistada erialase töökogemusega kandidaati.

§ 4.  Nõuded oskustele ja teadmistele

  Ametnik peab:
 1) omama üldisi teadmisi riigi põhikorrast;
 2) omama põhjalikke teadmisi kohaliku omavalitsuse korraldusest, seda reguleerivatest õigusaktidest ning oma töövaldkonda reguleerivatest õigusaktidest ja parimast praktikast ning oskama neid teenistusülesannete täitmisel rakendada;
 3) valdama eesti keelt seaduses või seaduse alusel sätestatud ulatuses;
 4) tundma asutuse asjaajamisele kehtestatud reegleid ning neid teenistusülesannete täitmisel nõuetekohaselt ja täpselt täitma;
 5) oskama kasutada arvutit, sealhulgas ametikohal vajalikke teksti- ja tabeltöötlusprogramme ning teisi tööks vajalikke arvutiprogramme ja andmekogusid;
 6) olema avatud koostööks ja hea suhtlemisoskusega.

§ 5.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Tabivere Vallavolikogu 26.03.2013 määrus nr 9 „Ametnikele esitatavad nõuded“.

§ 6.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01.01.2018.

Üllar Loks
volikogu esimees