Linna ja valla valitsemineKOV põhimäärused

Teksti suurus:

Elva Vallavalitsuse põhimäärus

Elva Vallavalitsuse põhimäärus - sisukord
Väljaandja:Elva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.12.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 09.12.2017, 5

Elva Vallavalitsuse põhimäärus

Vastu võetud 27.11.2017 nr 1

Määrus on antud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 ja avaliku teenistuse seaduse § 14 lõike 3 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  Elva Vallavalitsuse kui ametiasutuse (edaspidi ametiasutus) põhimäärusega sätestatakse ametiasutuse üldandmed, tegevusvaldkond ja ülesanded, juhtimine, struktuur ning teenistuskorraldus, sealhulgas nõuded ametnike haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele.

§ 2.   Asutuse liik ja nimi

  (1) Ametiasutuse ametlik nimi on Elva Vallavalitsus.

  (2) Ametiasutus registreeritakse riigi- ja kohaliku omavalitsusüksuse riiklikus registris.

§ 3.   Ametiasutuse staatus ja esindamine

  Ametiasutus ei ole iseseisev juriidiline isik, vaid oma ülesandeid täites esindab ametiasutus Elva valda kui avalik-õiguslikku juriidilist isikut.

§ 4.   Ametiasutuse asukoht

  Ametiasutus asub Elva vallas. Ametiasutuse aadress on Kesk tn 32, Elva linn, Elva vald 61507.

§ 5.   Aruandekohustuslikkus

  Ametiasutus on aruandekohustuslik Elva Vallavalitsuse kui omavalitsusüksuse täitevorgani ees, kes suunab ja koordineerib ametiasutuse tegevust ja teostab õigusaktidega sätestatud korras asutuse üle teenistuslikku järelevalvet.

§ 6.   Ametiasutuse pitsatid

  (1) Ametiasutuses on kasutusel väikese riigivapi kujutisega pitsat ning Elva valla vapi kujutisega pitsat.

  (2) Riigivapi kujutisega pitsat on sõõrikujuline 35 mm läbimõõduga pitsat, mille keskel on väikese riigivapi kujutis. Sõõri ülemisel äärel on sõnaühend „ELVA VALD“.

  (3) Vallavapi kujutisega pitsat on sõõrikujuline 35 mm läbimõõduga pitsat, mille keskel on Elva valla vapi kujutis. Sõõri ülemisel äärel on sõnaühend „ELVA VALLAVALITSUS“.

  (4) Ametiasutuses võib kasutusele võtta muid seaduse või ametiasutuse asjaajamiskorraga ette nähtud pitsateid.

  (5) Pitsatite kasutamine reguleeritakse õigusaktide ja ametiasutuse asjaajamiskorraga.

§ 7.   Ametiasutuse eelarve ja pangakonto

  (1) Ametiasutusel on oma eelarve Elva valla eelarves.

  (2) Ametiasutusel on oma pangakonto. Asutusel võib olla kasutusel mitu pangakontot.

§ 8.   Ametiasutuse asjaajamiskeel ja dokumentide vormistamine

  (1) Ametiasutuse asjaajamiskeel on eesti keel.

  (2) Ametiasutuses koostatavad õigusaktid ja muud dokumendid vormistatakse õigusaktidega ettenähtud korras.

  (3) Ametiasutuse dokumendiplankidel kasutatakse Elva valla vapi kujutist.

§ 9.   Ametiasutuse hoonel lippude kasutamine

  Ametiasutuse hoonele või hoone juures olevasse lipumasti heisatakse vastavalt Eesti lipu seadusele alaliselt Euroopa Liidu lipp, Eesti riigilipp ning vastavalt Elva valla põhimäärusele Elva valla lipp.

2. peatükk AMETIASUTUSE ÜLESANDED JA JUHTIMINE 

§ 10.   Valitsemisala

  Ametiasutuse valitsemisalas on seaduses ja seaduse alusel antud õigusaktides ning Elva valla õigusaktides ametiasutusele pandud ülesannete täitmine, valla elanikele avalike teenuste osutamine ning valla elanike seaduslike õiguste ja vabaduste tagamine.

§ 11.   Ametiasutuse põhiülesanded

  Ametiasutuse põhiülesanded on:
  1) valla territooriumil seaduste ja seaduste alusel antud õigusaktidega kohaliku omavalitsusüksuse pädevusse antud ülesannete täitmine ja avalike teenuste osutamine, lähtudes valla elanike õigustatud huvist;
  2) omavalitsusüksuse organite (Elva Vallavolikogu ja Elva Vallavalitsuse) asjaajamise korraldamine, organite pädevusse kuuluvate õigus- ja haldusaktide, istungite, koosolekute ja nõupidamiste ettevalmistamine ning dokumentide vormistamine;
  3) omavalitsusüksuse toimimiseks ning omavalitsusorganite tegevuseks organisatsiooniliste, majanduslike ja tehniliste tingimuste tagamine;
  4) vallas kui omavalitsusüksuses täpne, õigeaegne ja õigusaktidele vastav asjaajamine;
  5) valla suhete korraldamine avalikkusega;
  6) ametiasutuste hallatavate asutuste tegevuse korraldamine ning juhendamine.

§ 12.   Ametiasutuse juht

  (1) Ametiasutuse juht on Elva vallavanem (edaspidi vallavanem) või tema asendaja, kes korraldab ametiasutuse teenistust.
§ 13 Vallavanema pädevus ja ülesanded ametiasutuse juhtimisel

  (2) Vallavanem
  1) juhib ametiasutust ning tagab ametiasutuse eesmärkide saavutamise ja ülesannete täitmise;
  2) esindab ametiasutust kõigi füüsiliste ja juriidiliste isikute ning asutuste ja organisatsioonide ees ning annab volitusi ametiasutuse esindamiseks.

  (3) Vallavanem korraldab ametiasutuse tegevust õigusaktidega ametiasutuse pädevuses olevate ülesannete täitmisel, juhib ametiasutuse teenistust ning täidab ametiasutuse ametnike ning töötajate suhtes avaliku teenistuse seaduse alusel ametisse nimetamise õigust omava isiku ja töölepingu seaduse alusel tööandaja ülesandeid.

  (4) Vallavanem annab ametiasutuse juhtimisel ja ametiasutuse töö korraldamiseks teenistusalaseid käskkirju ning suulisi ja kirjalikke korraldusi.

  (5) Vallavanema ülesanded:
  1) koostab ametiasutuse teenistuskohtade koosseisu ja teenistusgruppideks liigitamise eelnõu ning esitab selle kehtestamiseks Elva Vallavolikogule;
  2) kehtestab seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevalt ametiasutuse tööd reguleerivad eeskirjad, juhised ja korrad (teenistusalased aktid) ning tagab ametiasutuse ametnike ja töötajate informeerimise vastavatest aktidest;
  3) kinnitab ametnike ametijuhendid, nimetab ametnikud konkursi korras ametikohale ning sõlmib töötajatega töölepingud ja täidab teisi õigusaktidega asutuse juhi või tööandja pädevusse antud ülesandeid;
  4) sõlmib ametiasutuse pädevusse kuuluvates ülesannetes Elva valla nimel lepingud või volitab selleks vajadusel teisi ametnikke, töötajaid või isikuid;
  5) koostab ametiasutuse eelarve eelnõu ning korraldab ametiasutuse eelarve täitmist;
  6) korraldab ametiasutuse valduses oleva vallavara valitsemise kooskõlas Elva Vallavolikogu kehtestatud valla vara valitsemise korra ja teiste õigusaktidega;
  7) otsustab ametiasutuse ülesannete täitmiseks vajamineva vara hankimise või teenuste tellimise kooskõlas riigihangete seadusega;
  8) moodustab vajadusel käskkirjaga nõuandva õigusega komisjone ja töörühmi ametiasutuse pädevuses olevate ülesannete täitmiseks, määrab nende ülesanded ja töökorra;
  9) otsustab ametiasutuse pädevusse kuuluvaid küsimusi, kui neid ei ole delegeeritud struktuuriüksustele või teenistujatele.
  10) täidab muid ülesandeid, mis on talle pandud seaduste, nende alusel antud õigusaktide ning Elva Vallavolikogu või Elva Vallavalitsuse otsuste või korraldustega.

  (6) Vallavanem annab Elva Vallavolikogule ja Elva Vallavalitsusele aru ametiasutuse tegevusest ning vastutab seadustega, seaduste alusel antud riiklike õigusaktidega ja Elva Vallavolikogu ning Elva Vallavalitsuse õigusaktidega ametiasutuse pädevusse antud ülesannete täitmise eest.

§ 13.   Juhtivametnikud

  (1) Juhtivametnikud on vallasekretär ja osakonnajuhatajad.

  (2) Juhtivametnike vahetu juht on vallavanem või vastava valdkonna abivallavanem.

  (3) Juhtivametnike täpsed teenistuskohustused määratakse kindlaks vastava ametniku ametijuhendiga.

  (4) Juhtivametnikel on õigus:
  1) saata ametiasutuse teistele osakondadele ja ametiasutuse hallatavatele asutustele arvamuse andmiseks oma või osakonna tegevusvaldkonna õigusaktide eelnõusid ja muid dokumente ning saada neilt oma tegevusvaldkonna või osakonna tööks vajalikku informatsiooni;
  2) saada omavalitsusorganite liikmetelt, vallavanemalt ning ametiasutuse ametnikelt ja töötajatelt osakonnale pandud ülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni;
  3) tagastada ametiasutuse teistele osakondadele ja ametiasutuse hallatavatele asutustele nõuetekohaselt vormistamata dokumente puuduste kõrvaldamiseks ja määrata selleks tähtaeg.

  (5) Juhtivametnikud vastutavad oma tegevusvaldkonnaga seotud või vastava osakonna ülesannete õiguspärase, täpse ja õigeaegse täitmise eest.

§ 14.   Vallasekretär

  (1) Vallasekretär juhib vallakantseleid ning tagab vallakantselei pädevuses olevate ülesannete täitmise.

  (2) Vallasekretäriks võib nimetada vähemalt 21-aastase Eesti kodaniku, kes on omandanud õiguse õppesuunal vähemalt riiklikult tunnustatud magistrikraadi, sellele vastava kvalifikatsiooni Eesti Vabariigi haridusseaduse § 28 lõike 22 tähenduses või sellele vastava välisriigi kvalifikatsiooni;

  (3) Vallasekretäri ametiülesanded tulenevad eeskätt seadustest ja nende alusel antud õigusaktidest. Vallasekretärile laienevad osakonnajuhataja õigused ja kohustused.

  (4) Vallasekretäril on õigus anda kantselei sisemise töö korraldamiseks käskkirju.

  (5) Vallasekretäril on õigus kontrollida ametiasutuste ametnikke ja töötajaid asjaajamise korraldamisel.

  (6) Vallasekretäri asendamine toimub kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 55 lõikes 5 sätestatud tingimustel.

§ 15.   Osakonnajuhataja

  (1) Osakonnajuhataja juhib ametiasutuse osakonda kui ametiasutuse struktuuriüksust.

  (2) Osakonnajuhataja
  1) juhib osakonna tööd ning tagab osakonnale pandud ülesannete õiguspärase, täpse ja õigeaegse täitmise;
  2) korraldab osakonna pädevuses olevate õigus- ja haldusaktide eelnõude koostamist;
  3) täidab temale antud juhiseid ja korraldusi või teatab vallavanemale nende täitmise takistustest;
  4) annab temale alluvatele ametnikele ja töötajatele juhiseid ja korraldusi;
  5) kontrollib temale alluvate ametnike ja töötajate teenistuskohustuste täitmist;
  6) allkirjastab või viseerib osakonnas koostatud dokumendid kooskõlas ametiasutuse asjaajamiskorra ja oma ametijuhendiga;
  7) esindab osakonda oma ülesannete täitmisel ja annab osakonna nimel arvamusi ja kooskõlastusi vallavanemale ja Elva Vallavolikogule ning Elva Vallavalitsusele;
  8) teeb vallavanemale ettepanekuid osakonna organisatsioonilise struktuuri, koosseisu ja töö- ning palgakorralduse kohta;
  9) teeb ettepanekuid osakonna pädevuses olevate ülesannete täitmiseks vajaliku raha planeerimiseks ning vastutab vastavalt kehtivatele õigusaktidele eelarveraha sihtotstarbelise kasutamise eest;
  10) teeb ettepanekuid osakonna ametnike või töötajate tööalaseks koolitamiseks;
  11) kirjutab alla osakonna vormistatud informatiivse sisuga märgukirjadele ja selgitustaotlustele, millega ei võeta rahalisi ega muid kohustusi ning ei anta õigusi ega panda kohustusi osakonnavälistele ametnikele ja töötajatele;
  12) võib teha Elva Vallavolikogule või Elva Vallavalitsusele ettepanekuid komisjonide ja töörühmade moodustamiseks osakonna ülesandeid puudutavate küsimuste lahendamiseks;
  13) täidab muid ametijuhendiga või vallavanema antud ülesandeid.

  (3) Osakonnajuhatajat asendab üks vastava osakonna tippspetsialist või vallavanema poolt määratud muu juhtivametnik. Osakonnajuhataja asendaja määratakse ametijuhendi või vallavanema käskkirjaga.

3. peatükk AMETIASUTUSE STRUKTUUR JA STRUKTUURIÜKSUSTE ÜLESANDED 

§ 16.   Ametiasutuse struktuuri põhialused

  (1) Ametiasutuse põhiülesannete täitmiseks võib moodustada spetsiifilisi ülesandeid täitvad osakonnad sealhulgas vallakantselei, vahetult vallavanemale alluvad teenistuskohad, mis ei kuulu ühegi osakonna koosseisu ja piirkondlikud teenuskeskused.

  (2) Ametiasutuse struktuuri kehtestab Elva Vallavolikogu.

§ 17.   Osakonna tegevuse põhialused

  (1) Ametiasutuse osakond on ametiasutuse struktuuriüksus, mille eesmärgiks on kindlaks määratud valdkonnas seadustega kohaliku omavalitsuse üksuse või ametiasutuse pädevusse antud ülesannete täitmine.

  (2) Osakond juhindub oma tegevuses seadustest ja nende alusel antud õigusaktidest, sh Elva Vallavolikogu ja Elva Vallavalitsuse õigusaktidest, Elva valla põhimäärusest ning ametiasutuse põhimäärusest.

  (3) Osakondade tööd koordineerib vallavanem või vallavanema poolt määratud vastava valdkonna abivallavanem.

  (4) Osakonda juhib osakonnajuhataja, vallakantseleid juhib vallasekretär.

  (5) Osakonnale pandud ülesandeid täidavad vastavate osakondade ametnikud ja töötajad, kes:
  1) valmistavad ette osakonna tegevusvaldkonnaga seonduvate õigus- ja haldusaktide eelnõud;
  2) annavad vastavalt õigusaktide ja ametijuhenditega antud pädevusele haldusakte ning vastavad ametijuhendiga sätestatud pädevusest lähtuvalt ametiasutuse nimel ametiasutusele saadetud kirjadele või koostavad kirjade kavandid;
  3) esitavad õigusaktidest ja ametijuhenditest tulenevalt andmed riiklikesse registritesse ja Elva valla registritesse või andmekogudesse ning väljastavad registritest teavet;
  4) vaatavad läbi ning teevad ettepanekuid ja annavad arvamusi riiklike õigusaktide eelnõude ning riiklike, maakondlike ja valdkondlike arengudokumentide kohta;
  5) korraldavad vastavalt oma pädevusele riigihangete seadusest tulenevaid toiminguid;
  6) täidavad vastavalt antud volitustele haldusjärelevalve ning kohtuvälise menetleja ülesandeid;
  7) täidavad muid osakonna tegevusega seonduvaid vallavanema ja vahetu juhi antud ülesandeid;
  8) osalevad valla arengukava väljatöötamises ja selle elluviimises;
  9) informeerivad avalikkust osakonna tegevusvaldkonnaga seonduvatest tegevustest.

4. peatükk TEENISTUSKORRALDUS 

1. jagu Ametiasutuse teenistuse korraldamise üldalused 

§ 18.   Ametiasutuse teenistuse korraldamise üldised alused

  (1) Töö- või teenistussuhe ametiasutuse ülesannete täitmiseks on avalik teenistus.

  (2) Teenistuskohad jagunevad ameti- ja töökohtadeks ning teenistuskohale nimetatud või tööle võetud isikud ametnikeks ning töötajateks.

  (3) Teenistuskohad jaotatakse vastavalt ametnike ja töötajate iseseisvale otsustuspädevusele, vastutusele ja teenistuskohale kehtestatud nõuetele teenistusgruppideks järgmiselt:
  1) juht – oluline ja iseseisev otsustus- ning vastutuspädevus ametiasutuse teatud valdkonna või struktuuriüksuse juhtimisel; organiseerib ja kontrollib valdkonna või struktuuriüksuse tööd; lahendab iseseisvalt vastava eluvaldkonna ülesandeid või probleeme; kindlustab teenistuseks vajalike ressursside olemasolu; juhendab struktuuriüksuse ametnikke ja töötajaid; nõustab ja teenindab isikuid;
  2) tippspetsialist – oluline otsustus- ja vastutuspädevus oma ameti- või tööülesannete täitmisel, omab teenistus- või tööülesannete täitmiseks eriteadmisi või kvalifikatsiooni; osaleb valdkonna arendustegevuses; on oskus juhendada või juhendab oma tegevusvaldkonnas teisi ametnikke või töötajaid; lahendab iseseisvalt keerukaid ülesandeid;
  3) keskastme spetsialist – otsustus- ja vastutuspädevus oma ameti- või tööülesannete täitmisel, eeskätt isikute teenindamisel; täidab õigusaktidega reguleeritud ülesandeid; lahendab iseseisvalt oma tegevusvaldkonnas vähemkeerukaid ülesandeid, nõustab isikuid ja ametiasutuse ametnikke ning töötajaid oma spetsiifilises teenistusvaldkonnas;
  4) nooremspetsialist ja teenindav töötaja – otsustus- ja vastutuspädevus kindlalt reguleeritud ameti- või tööülesannete piires, toetab protsesse, täidab rutiinseid ja ühetaolisi tegevusi, vähese iseseisva otsustuspädevusega.

  (4) Ametiasutuse teenistuskohtade koosseisu (jaotuse ameti- ja töökohtadeks) ja liigituse (ameti- ja töökohtade nimetuse, teenistuskohtade tähtaja ja koormuse) ja teenistuskoha vastavuse käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud teenistusgrupile kehtestab Elva Vallavolikogu otsusega.

§ 19.   Ametnik

  (1) Isik, kes täidab ametiasutuses avaliku võimu ülesandeid, on ametiasutuse ametnik ning ametiasutuse avaliku võimu ülesannete täitmiseks on tal Elva vallaga avalik-õiguslik teenistus- ja usaldussuhe.

  (2) Ametniku teenistusülesanded kehtestatakse vastava ametikoha ametijuhendiga. Ametijuhendi kehtestab vallavanem käskkirjaga. Ametijuhend peab olema kehtestatud enne ametniku ametikohale asumist.

  (3) Ametniku nimetab ametikohale ja vabastab ametikohalt vallavanem käskkirjaga.

§ 20.   Töötaja

  (1) Isik, kes täidab ametiasutuses avaliku võimu teostamist toetavaid ülesandeid, on ametiasutuse töötaja ning ametiasutuse selliste ülesannete täitmiseks, mis ei ole seotud avaliku võimu teostamisega, on isikul Elva vallaga eraõiguslik töösuhe.

  (2) Töösuhted reguleeritakse lähtuvalt töölepingu seadusest ja teistest töösuhteid reguleerivatest seadustest, sh osaliselt avaliku teenistuse seadusest.

  (3) Töölepingu töötajaga sõlmib ja töösuhte lõpetab vallavanem.

§ 21.   Ametnike ja töötajate kohustused ja õigused

  Ametniku ja töötaja õigused ja kohustused on sätestatud seaduses, ametijuhendis ja teistes õigusaktides.

2. jagu Nõuded teenistuskohtade täitmiseks 

§ 22.   Konkursi korraldamise kohustus

  Teenistuskohtade koosseisus märgitud vaba teenistuskoht täidetakse vastavalt Elva Vallavalitsuse kehtestatud ametiasutuse teenistujate värbamise ja valiku korrale.

§ 23.   Teenistusse võtmise üldised tingimused

  (1) Ametnikuna võib teenistusse võtta isiku, kes vastab avaliku teenistuse seaduse §-s 14 sätestatud nõuetele.

  (2) Ametnikuna ei või teenistusse võtta isikut, kelle suhtes kehtib vähemalt üks avaliku teenistuse seaduse §-s 15 sätestatud piirangutest.

§ 24.   Nõuded ametnike haridusele, töökogemusele ja oskustele

  (1) Miinimumnõuded ametnike haridusele:
  1) ametnikul peab olema vähemalt keskharidus;
  2) juhi teenistuskohal oleval ametnikul peab olema kõrgharidus;
  3) ametnik, kelle ametikohale on muu õigusaktiga sätestatud haridus- või pädevusnõue, peab vastama õigusaktis sätestatud nõuetele.

  (2) Nõuded ametnike töökogemusele:
  1) juhil peab ametisse nimetamiseks olema vähemalt 2-aastane juhtimiskogemus või selle puudumisel kõrghariduse omandamisele järgnenud vähemalt 2-aastane töökogemus riigi või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses või ametikoha töövaldkonnas.

  (3) Nõuded teadmistele ja oskustele:
  1) ametnik peab teadma oma teenistusülesannetega seonduvaid õigusakte ning oskama neid teenistusülesannete täitmisel rakendada;
  2) ametnik peab tundma asjaajamisele kehtestatud reegleid ning neid teenistusülesannete täitmisel nõuetekohaselt täitma.
  3) ametnik peab oskama koostada õigusakti eelnõu ja haldusakti ning teadma ja järgima haldusmenetlusele kehtestatud reegleid.
  4) Juhi ja tippspetsialisti ametikohal olev ametnik peab suhtlustasandil oskama ühte enamkasutatavat võõrkeelt.

  (4) Vallavanem võib tulenevalt ametikoha vajadusest kehtestada ametnikule täpsemad nõuded haridusele, töökogemusele ning teadmistele ja oskustele.

3. jagu Palgakorraldus ja hindamine 

§ 25.   Palgakorraldus

  (1) Ametiasutuse ametnikul on õigus saada palka vastavalt avaliku teenistuses seaduses ja töötajal saada töötasu vastavalt töölepingu seaduses sätestatule.

  (2) Ametnikule ja töötajale palga (töötasu) määramine ja maksmine toimub vastavalt ametiasutuse palgajuhendile. Palgajuhendi kehtestab Elva Vallavolikogu.

  (3) Ametniku palk avalikustatakse vastavalt avaliku teenistuse seadusele, töötaja töötasu ei avalikustata.

§ 26.   Hindamine

  (1) Vähemalt ühel korral aastas hinnatakse ametniku töötulemusi, ametialast arengut ja koolitusvajadust.

  (2) Hindamiseks peab ametniku vahetu juht temale alluva ametnikuga vestluse. Vestluse tulemused vormistatakse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

  (3) Ametnike arengu- ja hindamisvestluse pidamise korra kehtestab vallavanem käskkirjaga.

  (4) Töötajate arengu- ja hindamisvestluse läbiviimise otsustab vallavanem rakendades käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud korda.

5. peatükk FINANTSTEGEVUS JA VARA 

§ 27.   Ametiasutuse finantseerimine

  Ametiasutuse tegevust finantseeritakse Elva valla eelarvest.

§ 28.   Vara kasutamine

  (1) Ametiasutus valitseb ametiasutuse valduses ja kasutuses olevat vallavara, tehes seda Elva Vallavolikogu kehtestatud korras.

  (2) Ametiasutuse varade arvestust korraldatakse raamatupidamise sise-eeskirjaga kehtestatud korras.

6. peatükk AMETIASUTUSE HALLATAVAD ASUTUSED JA TEENISTUSLIK JÄRELEVALVE 

§ 29.   Ametiasutuse hallatavad asutused

  (1) Ametiasutusel on teenuste osutamiseks ametiasutuse hallatavad asutused, mis ei ole iseseisvad juriidilised isikud ning ei teosta avalikku võimu.

  (2) Elva Vallavolikogu võib asutada ja lõpetada ametiasutuse hallatava asutused tegevuse.

  (3) Ametiasutuse hallataval asutusel on põhimäärus, mille kinnitab ja muudab Elva Vallavolikogu. Põhimääruses sätestatakse ametiasutuse hallatava asutuse struktuuri ja koosseisu kinnitamise ja muutmise kord.

§ 30.   Teenistuslik järelevalve

  (1) Ametiasutuse ja selle ametiisikute tegevuse seaduslikkuse ning otstarbekuse üle teostab seadusega ettenähtud korras teenistuslikku järelevalvet Elva Vallavalitsus (Elva valla täitevorgan).

  (2) Ametiasutuse hallatavate asutuste ja nende juhtide tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab kontrolli (teenistuslik järelevalve) Elva valla täitevorgan, kaasates selleks ametiasutuse.

  (3) Teenistusliku järelevalve hallatavate asutuste ja nende juhtide tegevuse üle algatab Elva valla täitevorgan. Elva valla täitevorgan võib teha ametiasutuse ametnikele ülesandeks materjalide ja seletuste kogumise akti andmise või toimingu sooritamise asjaolude väljaselgitamiseks.

7. peatükk AMETIASUTUSE ÜMBERKORRALDAMINE, ÜMBERKUJUNDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 31.   Ametiasutuse tegevuse ümberkorraldamine või ümberkujundamine

  (1) Ametiasutuse ümberkorraldamise või ümberkujundamise otsustab Elva Vallavolikogu.

  (2) Ametiasutuse ümberkorraldamine seisneb ametiasutuste ühinemises või jagunemises.

  (3) Ametiasutused ühinevad või jagunevad järgmiselt:
  1) ametiasutused ühendatakse üheks ametiasutuseks, kusjuures ühendatavad ametiasutused lõpetavad tegevuse ja nende baasil moodustatakse uus ametiasutus;
  2) ametiasutus liidetakse teise ametiasutusega ja liidetav ametiasutus lõpetab tegevuse;
  3) ametiasutus jaotatakse vähemalt kaheks ametiasutuseks ja jagunev ametiasutus lõpetab tegevuse;
  4) ametiasutus eraldatakse teisest ametiasutusest, selle tulemusena moodustatakse uus ametiasutus ja säilib esialgne ametiasutus.

  (4) Ametiasutuse ümberkujundamine on ametiasutuse muutmine millekski muuks asutuseks kui kohaliku omavalitsuse asutus.

  (5) Ametiasutus korraldatakse või kujundatakse ümber Elva Vallavolikogu otsuse alusel Elva Vallavalitsuse kehtestatud korras.

§ 32.   Ametiasutuse tegevuse lõpetamine

  Ametiasutuse tegevuse lõpetamise otsustab Elva Vallavolikogu.

8. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 33.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

§ 34.   Varasemate määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Puhja Vallavolikogu 27.05.2015 määrus nr 3 „Puhja Vallavalitsuse põhimäärus“ 1. jaanuarist 2018.

Maano Koemets
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json