Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Elva Vallavalitsuse palgajuhend

Väljaandja:Elva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.12.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 09.12.2017, 6

Elva Vallavalitsuse palgajuhend

Vastu võetud 27.11.2017 nr 2

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkt 36 ning avaliku teenistuse seaduse § 63 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Elva Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) palgajuhend (edaspidi palgajuhend) määrab kindlaks vallavalitsuse teenistujate töö tasustamise korralduse, tingimused ja tasu maksmise põhimõtted, et tagada õiglane ja arusaadav tasusüsteem.

  (2) Palgajuhendiga määratakse kindlaks teenistuskohale vastav põhipalga vahemik, muutuvpalga maksmise tingimused ja kord, muude seaduses sätestatud lisatasude ja hüvitiste maksmise tingimused ja kord ning palga maksmise aeg ja viis.

§ 2.   Mõisted

  (1) Palgajuhendis kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) vallavalitsus - Elva Vallavalitsus ametiasutusena;
  2) teenistuja - Elva vallaga avalik-õiguslikus teenistus- ja usaldussuhtes olev ametnik või eraõiguslikus töösuhtes olev töötaja;
  3) ametnik – isik, kes on Elva vallaga avalik-õiguslikus teenistus- ja usaldussuhtes ning on nimetatud vallavalitsuses ametikohale, millel teostatakse avalikku võimu;
  4) töötaja – isik, kes on võetud vallavalitsuse töökohale, millel ei teostata avalikku võimu, vaid tehakse avaliku võimu teostamist toetavat tööd. Töötaja töötab töölepingu alusel.
  5) palk – ametnikule tehtud töö eest makstav tasu, mis koosneb põhipalgast, muutuvpalgast, eritingimustes töötamise eest makstavatest lisatasudest ning asendustasust;
  6) töötasu – töötajale tehtud töö eest makstav tasu, mis koosneb põhipalgast, muutuvpalgast, eritingimustes töötamise eest makstavatest lisatasudest ning asendustasust.

  (2) Palgajuhendis käsitletakse vallavalitsuse struktuuriüksusena kantseleid ja osakondi.

§ 3.   Tasustamise üldpõhimõtted

  (1) Teenistujate palkade määramisel ja töötasude kokkuleppimisel ning maksmisel lähtutakse avaliku teenistuse seadusest, töölepingu seadusest ning palgajuhendist.

  (2) Vallavalitsus maksab ametnikele palka ja töötajatele töötasu sarnastel alustel.

  (3) Palga ja töötasu arvestusperiood on kalendrikuu. Palka ja töötasu arvestatakse ajavahemiku eest, mil teenistuja täitis talle pandud ülesandeid.

  (4) Tööaja arvestus toimub tööajaarvestuse tabeli alusel.

  (5) Teenistujatele palga määramisel või töötasu kokkuleppimisel arvestatakse vallavalitsuse personalikulude eelarvet.

§ 4.   Palga ja töötasu komponendid

  Ametniku palk ja töötaja töötasu koosneb:
  1) palgast/töötasust;
  2) muutuvpalgast;
  3) eritingimustes töötamise eest makstavatest lisatasudest (ületunnitöö, ööajal töötamise ja riigipühadel töötamise eest);
  4) lisatasust puuduva teenistuja ülesannete täitmise eest.

§ 5.   Põhipalk, palgagrupid ja põhipalga vahemik

  (1) Põhipalk on ametniku palga või töötaja töötasu fikseeritud osa, mis on määratud teenistuskoha teenistusülesannete ja vastutuse ning teenistuja teenistusalaste teadmiste, oskuste, kogemuste ja hariduse põhjal.

  (2) Ametniku põhipalga määrab käskkirjaga tema ametisse nimetamise õigust omav isik. Töötaja põhipalk lepitakse kokku töölepingus.

  (3) Teenistuja põhipalga määramisel või kokkuleppimisel lähtutakse tema teenistuskohale vastavale palgagrupile kinnitatud põhipalga vahemikust.

  (4) Vallavalitsuse teenistuskohad on jaotatud järgmistesse palgagruppidesse:
  1) teenistujate I palgagrupp, kuhu kuuluvad nooremspetsialist ja teenindav töötaja;
  2) teenistujate II palgagrupp, kuhu kuuluvad nooremspetsialist ja teenindav töötaja;
  3) teenistujate III palgagrupp, kuhu kuuluvad keskastme- ja tippspetsialist;
  4) teenistujate IV palgagrupp, kuhu kuuluvad juhid.

  (5) Igale palgagrupile vastab põhipalga vahemik, mis määrab vastavasse palgagruppi kuuluvate teenistuskohtade põhipalga alam- ja ülemmäära.
  1) teenistujate I palgagrupp Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäär kuni 900 eurot;
  2) teenistujate II palgagrupp 700– 1400 eurot;
  3) teenistujate III palgagrupp 1000 – 1800 eurot;
  4) teenistujate IV palgagrupp 1600 – 2400 eurot.

  (6) Teenistuskohale vastav palgagrupp määratakse kindlaks vallavanema käskkirjaga.

  (7) Üldjuhul määratakse ametnikule või lepitakse töötajaga katseajal kokku tema teenistuskohale planeeritud põhipalgast 10% madalam põhipalk.

  (8) Põhipalga vahemiku muutmine ei too automaatselt kaasa individuaalsete palkade muutmist. Palga ja töötasu muudatused määratakse vallavanema käskkirjaga. Töötaja töölepingus vormistatakse vastav muudatus.

§ 6.   Muutuvpalga maksmise tingimused ja kord

  (1) Muutuvpalk on ametniku palga või töötaja töötasu ebaregulaarne osa, mida võib maksta tulemuspalgana, lisatasuna täiendavate teenistusülesannete täitmise eest või preemiana erakordsete teenistusalaste saavutuste eest. Muutuvpalka makstakse eelarvevahendite olemasolul.

  (2) Tulemuspalka makstakse eelnevalt seatud eesmärkide silmapaistva saavutamise eest. Eesmärkide ja tulemuste loetelu, mille eest on võimalik maksta tulemuspalka ning soovitava tulemuse ja täitmise ajakava lepivad teenistuja ja vahetu juht kokku arengu- ja hindamisvestlusel ning see fikseeritakse teenistuja arengu- ja hindamisvestluste kokkuvõttes.

  (3) Tulemuspalka ei määrata:
  1) teenistujale katseajal;
  2) teenistujale, kelle teenistussuhe on peatunud üle poole kalendriaastast;
  3) ametnikule distsiplinaarkaristuse kehtivuse ajal;
  4) töölepingu seaduse § 88 lõike 3 kohase kirjaliku hoiatuse saanud töötajale aasta jooksul hoiatuse tegemisest;
  5) vähem kui neljakuulise töötamise korral.

  (4) Teenistujale võib erakordsete teenistusalaste saavutuste eest maksta preemiat. Preemia maksmise otsustab ja vormistatakse vallavanema käskkirjaga.

  (5) Muutuvpalka võib kalendriaasta jooksul ametniku põhipalgale juurde maksta kuni 20% ametniku aastasest põhipalgast.

§ 7.   Eritingimustes töötamise eest makstav lisatasu

  (1) Eritingimustes töötamise eest makstavateks lisatasudeks on:
  1) lisatasu ületunnitöö eest;
  2) lisatasu ööajal töötamise eest;
  3) lisatasu riigipühal töötamise eest.

  (2) Eritingimustes töötamise eest makstakse lisatasu vastavalt avaliku teenistuse seadusele ja töölepingu seadusele.

§ 8.   Lisatasu

  (1) Lisatasu täiendavate teenistusülesannete täitmise eest määratakse ühekordse või tähtaegse lisatasuna. Täiendavateks teenistusülesanneteks loetakse ametijuhendis või õigusaktides fikseerimata ülesandeid, mis oluliselt suurendavad teenistuja töömahtu ja mida talle annab vahetu juht või mille täitmine toimub seaduse alusel.

  (2) Lisatasu määratakse sõltuvalt lisaülesannete mahust ja iseloomust. Lisatasu maksmine otsustatakse ja vormistatakse üldjuhul enne lisaülesannete täitma asumist ametiasutuse juhi käskkirja või töölepinguga, milles fikseeritakse lisaülesanded, lisatasu suurus ja ajavahemik, mille jooksul ülesannet täidetakse.

  (3) Teenistujale, kes täidab puuduva teenistuja ülesandeid osaliselt, olles vabastamata oma ülesannete täitmisest, võib maksta asendustasu, kui asendamine ei tulene teenistuja ametijuhendist või tingib võrreldes ametijuhendis ettenähtuga töökoormuse olulise suurenemise.

§ 9.   Hüvitised

  Teenistujatele makstakse hüvitist nägemisteravuse vähenemisega seotud vahendite ostmiseks. Hüvitise suurus määratakse vallavanema käskkirjaga ühtsetel alustel kõigile teenistujatele.

§ 10.   Palga ja töötasu maksmise aeg ja viis

  (1) Palka ja töötasu makstakse üks kord kuus järgmise kuu neljandal kuupäeval (palgapäev). Vallavalitsus kannab palga või töötasu teenistuja määratud pangakontole.

  (2) Kui palgapäev langeb riigi- või rahvuspühale või puhkepäevale, makstakse palk ja töötasu välja sellele eelneval tööpäeval.

  (3) Teenistujale väljastatakse tema nõudel elektrooniliselt teatis arvestatud tasude ja neist tehtud kinnipidamiste kohta.

§ 11.   Varasemate määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Rannu Vallavolikogu 26.03.2013 määrus nr 52 „Rannu Vallavalitsuse palgajuhend“, Konguta Vallavolikogu 23.05.2013 määrus nr 42 „Konguta Vallavalitsuse palgajuhend“, Rõngu Vallavolikogu 18.12.2014 määrus nr 15 „Rõngu Vallavalitsuse palgajuhend“.

§ 12.   Jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas ja rakendatakse alates 1. jaanuarist 2018.

Maano Koemets
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json