Transport ja liiklusSadamad

Transport ja liiklusÜhistransport

Teksti suurus:

Leppneeme – Kelnase parvlaevaliini piletihindade kehtestamine

Leppneeme – Kelnase parvlaevaliini piletihindade kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Viimsi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 09.12.2020, 6

Leppneeme – Kelnase parvlaevaliini piletihindade kehtestamine

Vastu võetud 02.12.2020 nr 20
jõustumine 01.01.2021

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, ühistranspordiseaduse § 13 lõike 1 punkti 8, § 31 lõike 2 punkti 4 ning lõike 3 punkti 3 ning Viimsi Vallavolikogu 9. oktoobri 2007. a otsuse nr 88 „Ühistranspordiseadusest tulenevate ülesannete delegeerimine avaliku laevaliiniveo korraldamiseks Viimsi valla haldusalas olevate saartega“ alusel.

§ 1.   Eesmärk

  Käesolev määrus reguleerib Viimsi valla poolt korraldatava püsiasustusega Prangli saare ühenduse sõidupiletihinnad ning sõidusoodustused ja -tingimused.

§ 2.   Üldsätted

  Kehtestada alates 1. jaanuarist 2021. a Leppneeme - Kelnase parvlaevaliini piletihinnad vastavalt Lisale.

§ 3.   Sõidusoodustused ja -tingimused

  (1) Tasuta sõidu õigus on:
  1) eelkooliealisel lapsel;
  2) puudega kuni 16-aastasel isikul, sügava puudega 16-aastasel ja vanemal isikul, raske nägemispuudega isikul ning raske nägemispuudega isiku saatjal või puudega isikut saatval juht- või abikoeral;
  3) väljaspool Prangli saart üld-, kutse- ja huvialahariduskoolides õppival õpilasel, kelle rahvastikuregistrijärgseks elukohaks on Prangli saar, õppeperioodi jooksul;
  4) pensionäridel, kelle rahvastikuregistrijärgseks elukohaks on Prangli saar;
  5) Viimsi vallavalitsuse, valla konsolideerimisgruppi kuuluvate äriühingute (AS Viimsi Vesi, AS Rannapere Pansionaat, OÜ Viimsi Haldus) ja valla sihtasutuste töötajatel tööülesannete täitmisel.

  (2) Sooduspiletiga sõidu õigus on:
  1) sügava puudega isiku saatjal ja puudega kuni 16-aastase isiku saatjal;
  2) Eesti Vabariigi pensionäril;
  3) päevases õppevormis õppival üldharidus- ja kutsekooli õpilasel ning statsionaarses õppevormis õppival üliõpilasel.

  (3) Viimsi vallavalitsus edastab avaliku laevaliini operaatorile nimekirja saare püsielanikest, kelle elukohaks rahvastikuregistris on märgitud Prangli saar.

  (4) Tasuta sõidu õigust tõendatakse:
  1) eelkooliealisel lapsel isikutunnistuse alusel;
  2) Prangli saare elanikul rahvastikuregistri kande alusel;
  3) Viimsi vallavalitsuse teenistujatel ning valla konsolideerimisgruppi kuuluvate äriühingute ja sihtasutuste töötajatel töötõendi alusel.

  (5) Sooduspiletiga sõidu õigust tõendatakse:
  1) üldharidus-, huviala- ning kutsekoolide õpilased õpilaspiletiga;
  2) üliõpilased üliõpilaspiletiga;
  3) Eesti Vabariigi pensionäril pensionitunnistuse esitamisel;
  4) puudega kuni 16- aastasel isikul, sügava puudega 16-aastased ja vanemad isikud puuet tõendava dokumendiga.

  (6) Üleveo tasust on vabastatud Prangli kauplust, Prangli avalikke toitlustusasutusi ja kooli teenindavad sõidukid, Prangli püsielanike, kelle elukohaks rahvastikuregistris on Prangli saar, tellimusel kaubaveoteenuseid osutatavad sõidukid ning Viimsi vallavalitsuse tellimusel vedusid teostavad sõidukid.

§ 4.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks 20. detsembri 2013. a määrus nr 24 „Leppneeme - Kelnase parvlaevaliini piletihindade kehtestamine“.

  (2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2021.

Illar Lemetti
vallavanem

Helen Rives
vallasekretär

Lisa Piletihinnad Leppneeme - Kelnase parvlaevaliinil

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json