SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Täiendavate sotsiaaltoetuste määrade ja sihtgrupi toetuste suuruste kehtestamine

Täiendavate sotsiaaltoetuste määrade ja sihtgrupi toetuste suuruste kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Valga Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.01.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:17.08.2014
Avaldamismärge:RT IV, 10.01.2014, 14

Täiendavate sotsiaaltoetuste määrade ja sihtgrupi toetuste suuruste kehtestamine

Vastu võetud 30.12.2013 nr 17

Määrus kehtestatakse Valga Linnavolikogu 18. jaanuari 2013 määruse nr 2 “Sotsiaalhoolekandeliste vahendite kasutamise kord” § 4 lõike 1, § 9 lõike 4, § 10 lõike 3, § 11 lõike 4 ja § 111 lõike 4 alusel.

§ 1.  Täiendavate sotsiaaltoetuste määrad

  Kehtestada täiendavate sotsiaaltoetuste määrad järgmiselt:
 1) küttematerjali ostu või küttepuude ülestöötamise kuludeks kuni 64 eurot aastas pere kohta;
 2) lastele huvialaringide osalustasudeks kuni 10 eurot lapse kohta kuus;
 3) laste õppe- ja huvitegevuse vahenditeks, laagrite ja kooliekskursioonide osaluskuludeks ning linnasisese ühistranspordi kuludeks kuni 20 eurot lapse kohta kvartalis;
 4) ravikuludeks (transport raviasutusse, ravimid, visiidi- ja voodipäevatasud, raviteenused, põetus-hooldusvahendid) kuni 25 eurot kvartalis;
 5) isikut tõendavate dokumentide taotlemisega seonduvate kuludeks kuni 50% kulutusest;
 6) vältimatuks abiks (toiduainete ja esmatarvete ostuks) isikutele, kellel on ootamatult tekkinud sissetulekute puudus ning neil pole õigus saada teisi sotsiaaltoetusi või muudel põhjendatud juhtudel kuni 32 eurot pere kohta kuus, kuid mitte üle 96 euro aastas;
 7) invaabivahendi kulude katmiseks kuni 50% kulust;
 8) asjaajamiskuludeks linna eestkostel olevate täisealiste ja alaealistega seotud toimingutes, kohtukuludeks jms 100% kulust.

§ 2.  Sihtgrupi toetuste suurused

  Kehtestada sihtgrupi toetuste suurused järgmiselt:
 1) sünnitoetus 330 eurot, sellest esimene osa 130 eurot, teine osa 100 eurot ja kolmas osa 100 eurot;
 2) ranitsatoetus 100 eurot;
 3) kolme- ja enamalapselise pere koolitoetus 130 eurot;
 4) matusetoetus 120 eurot.

§ 3.  Rakendussätted

 (1) Määrust rakendatakse alates 1. jaanuarist 2014.

 (2) Tunnistada kehtetuks Valga Linnavalitsuse 5. veebruari 2013 määrus nr 2 „Täiendavate sotsiaaltoetuste määrade ja sihtgrupi toetuste suuruste kehtestamine”.

Kalev Härk
linnapea

Diana Tipka
linnasekretär