HaridusKool

Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Haapsalu linna haridus- ja kultuurivaldkonna töötajate ja asutuste tunnustamise kord

Väljaandja:Haapsalu Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.12.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.12.2016, 30

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Haapsalu linna haridus- ja kultuurivaldkonna töötajate ja asutuste tunnustamise kord

Vastu võetud 08.01.2014 nr 1
RT IV, 10.01.2014, 25
jõustumine 13.01.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
30.11.2016RT IV, 06.12.2016, 809.12.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2, § 30 lg 1 p 3 ja Haapsalu põhimääruse § 35 lg 1 p 3 alusel

§ 1.   Üldsätted

  (1) Haapsalu linna haridus- ja kultuurivaldkonna töötajate ja asutuste tunnustamise kord sätestab haridus- ja kultuuritöötajatele ning teistele üksikisikutele ja asutustele tunnustuse andmise ja neile haridus- või kultuuripreemiate määramise korra (edaspidi Kord).

  (2) Käesoleva Korra järgi avaldatakse tunnustust Haapsalu Linnavalitsuse kingituse või tänukirjaga, aunimetuse andmisega või haridus- või kultuuripreemia määramisega.

§ 2.   Eesmärk


Haridus- ja kultuuripreemiate eesmärgiks on tunnustada Haapsalu linna haridus- ja kultuuritöötajaid ning teisi isikuid ja asutusi, kelle töö ja isiklik eeskuju on oluliselt kaasa aidanud laste ja noorte kujunemisel mitmekülgselt arenenud isiksusteks või kelle tegevus on oluliselt mõjutanud Haapsalu haridus- ja kultuurielu või haridus- ja kultuuriasutuste arengut.

§ 3.   Tunnustusena antavad aunimetused ja preemiad

  (1) Üksikisikutele antavad aunimetused on:
  1) „Haapsalu Aasta Õpetaja“;
  2) "Haapsalu Aasta Lasteaiaõpetaja";
[RT IV, 06.12.2016, 8 - jõust. 09.12.2016]
  3) „Haapsalu Kultuuritegija“.

  (2) Üksikisikutele või asutustele määratavad haridus- ja kultuuripreemiad on
  1) „Haapsalu hariduselu edendaja“ preemia
  2) „Haapsalu kultuurielu edendaja“ preemia
  3) „Haapsalu säravaim kultuurisündmus“ preemia

§ 4.   Linnavalitsuse kingitus või tänukiri

  (1) Linnavalitsuse kingituse või tänukirjaga tunnustatakse haridus- ja kultuuritöötajaid, kes on saavutanud silmapaistvaid tulemusi oma töövaldkonnas, kõrge professionaalsuse ja autoriteedi nii avalikkuse kui ka kolleegide silmis ning kohusetundlikult ja pikaajaliselt täitnud oma tööülesandeid - nende juubelisünnipäevadel (50., 60. sünnipäev, edasi iga 5 aasta järel), asutuse juubelitähtpäeva või asutusest lahkumise puhul.

  (2) Linna loomemajanduses iseseisvalt tegutsevaid kultuuritegelasi tunnustatakse samadel alustel.

  (3) Linnavalitsuse kingituse või tänukirjaga tunnustatakse üksikisikuid, juriidilisi isikuid, mittetulunduslikke ühendusi ja teisi organisatsioone, kelle tegevus on kaasa aidanud Haapsalu linna haridus- või kultuurielu edenemisele ja positiivselt mõjutanud Haapsalu linna haridus- või kultuuriasutuste arengut.

  (4) Linnavalitsuse kingituse või tänukirjaga tunnustatakse Haapsalu linna haridus- ja kultuuriasutusi nende tegevuse juubelitähtpäevadel.

§ 5.   Aunimetused "Haapsalu Aasta Õpetaja" ja "Haapsalu Kultuuritegija";

  (1) Aunimetus „Haapsalu Aasta Õpetaja“ antakse ühele eelmisel õppeaastal eriliselt silma paistnud Haapsalu linna õpetajale, kes on aidanud kaasa oma klassi õpilaste individuaalsele ja sotsiaalsele arengule ja kelle kogemus väärib esiletõstmist ning jagamist. Aunimetuse „Haapsalu Aasta Õpetaja“ saaja on kujundanud õpiprotsessi vastavalt oma õpilaste erinevatele vajadustele ja huvidele; toetanud teadliku tegevuse ja isikliku eeskujuga õpilaste väärtushoiakute ja õpioskuste kujunemist; rakendanud erinevaid meetodeid, sealhulgas digitehnoloogia ja interneti võimalusi õppimise tõhusamaks toetamiseks ja jaganud neid kolleegidega; on loonud toimiva koostöö lapsevanemate ja teiste kogukonna liikmetega oma õpilaste arengu toetamiseks;
[RT IV, 06.12.2016, 8 - jõust. 09.12.2016]

  (11) Aunimetus „Haapsalu Aasta Lasteaiaõpetaja“ antakse ühele eelmisel õppeaastal eriliselt silma paistnud Haapsalu linna lasteaiaõpetajale, kes on silmapaistval viisil aidanud kaasa laste arengule, panustades iga lapse loovuse arendamisse arvestades lapse individuaalsusega. Toetanud oma tegevuse ja eeskujuga laste iseseisvuse, väärtushinnangute ning eneseteadlikkuse kujunemist, usaldust nii enese kui teiste vastu;
[RT IV, 06.12.2016, 8 - jõust. 09.12.2016]

  (2) Aunimetus „Haapsalu Kultuuritegija“ antakse kultuuritöötajale olenemata tema viljeldavast valdkonnast (kirjandus, kujutav kunst, muusika, fotograafia, bibliograafia, tants ja liikumine vms), kes on pälvinud nii kultuuriavalikkuse kui oma kolleegide lugupidamise, esinenud silmapaistvalt hästi konkurssidel, ülevaatustel, festivalidel ning kelle tegevus on positiivselt mõjutanud Haapsalu linna kultuurielu arengut.

  (3) Aunimetusega kaasneb Linnavalitsuse tänukiri, kingitus, linnapea vastuvõtt ja rahaline preemia summas kuni 320 eurot.

  (4) Aunimetused „Haapsalu Aasta Õpetaja“, "Haapsalu Aasta Lasteaiaõpetaja" ja „Haapsalu Kultuuritegija“ antakse üks kord aastas;
[RT IV, 06.12.2016, 8 - jõust. 09.12.2016]

  (5) Aunimetuse võib ühele inimesele omistada mitmel erineval aastal.

§ 6.   "Haapsalu hariduselu edendaja", "Haapsalu kultuurielu edendaja" ja "Haapsalu säravaim kultuurisündmus"; preemiad

  (1) Preemiad „Haapsalu hariduselu edendaja“ ja „Haapsalu kultuurielu edendaja“ antakse haridus- või kultuuritöötajale, füüsilisele või juriidilisele isikule, isikute ühendusele või organisatsioonile, kes on edukalt juhtinud Haapsalu linnale olulisi haridus- või kultuuriprojekte, aidanud kaasa vaimsete väärtuste loomisse, arendamisse ja säilitamisse või panustanud vabatahtlikkuse alusel haridus-või kultuurielu edendamisse.
[RT IV, 06.12.2016, 8 - jõust. 09.12.2016]

  (2) Preemia „Haapsalu säravaim kultuurisündmus“ antakse isikule või isikute rühmale, kes on läbi viinud üle-Eestilist või rahvusvahelist tuntust ja äramärkimist leidnud kultuuriprojekti, elavdades sellega Haapsalu linna kultuurielu.

  (3) Preemiaga kaasneb Linnavalitsuse tänukiri, kingitus, linnapea vastuvõtt preemia saanud isikule või asutuse esindajatele ja rahaline preemia summas kuni 640 eurot.

  (4) Preemiad antakse välja üks kord aastas.

  (5) Preemia võib sama isik või asutus saada mitmel erineval aastal.

§ 7.   Ettepanekute esitamine tunnustamiseks

  (1) Ettepanekuid käesoleva korra järgi tunnustuse andmiseks võtab vastu Haapsalu Linnavalitsus

  (2) Ettepanekuid kandidaatide suhtes võivad esitada üksikisikud, kollektiivid, haridus- ja kultuuriasutuste juhid, hoolekogud ja muud asutused.

  (3) Tunnustamiseks linnavalitsuse kingituse või tänukirjaga võetakse ettepanekuid vastu aastaringselt.

  (4) Põhjendatud ettepanekuid aunimetuste ning haridus- või kultuuripreemiate määramiseks esitatakse üks kord aastas eelnevalt ajakirjanduses ja Haapsalu linna veebilehel väljakuulutatud ajal.

§ 8.   Ettepanekute läbivaatamine

  (1) Ettepanekud linnavalitsuse kingituse või tänukirjaga tunnustamiseks vaadatakse läbi linnavalitsuse poolt ühe nädala jooksul.

  (2) Ettepanekuid aunimetuse või haridus- või kultuuripreemia määramiseks vaatab läbi ja otsustab linnavalitsuse poolt moodustatud vähemalt 8-liikmeline komisjon, kuhu kuuluvad haridusasutuste, linnavalitsuse ning linnavalitsuse kultuurikomisjoni esindajad.

  (3) Sobivate kandidaatide puudumisel võib komisjon jätta aunimetused või preemiad välja andmata.

§ 9.   Tunnustuse andmine

  (1) Tunnustamine linnavalitsuse kingituse või tänukirjaga toimub tunnustuse saaja juubelisünnipäeva või asutuse juubelitähtpäeva tähistamise üritusel või muul kokkulepitud viisil.

  (2) Aunimetuste ning preemiate üleandmine toimub kas pidulikul õpetajate päeva üritusel, kultuuritöötajate tänuüritusel või linnapea vastuvõtul.

§ 10.   Määruse rakendamine

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist Riigi Teatajas.

  (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

/otsingu_soovitused.json