HaridusHuviharidus

HaridusKool

Teksti suurus:

Huvikooli vastuvõtmise, huvikoolistväljaarvamise ja huvikooli lõpetamise

Väljaandja:Juuru Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2021
Avaldamismärge:RT IV, 10.01.2014, 36

Huvikooli vastuvõtmise, huvikoolistväljaarvamise ja huvikooli lõpetamise

Vastu võetud 29.08.2012 nr 9
jõustumine 01.09.2012

Määrus kehtestatakse Põhikooli- ja Gümnaasiumiseaduse § 27 lõike 5, Huvikooli seaduse § 13 lõike 1 ja Juuru Vallavolikogu määruse 28. juuni 2012 nr 61 „Huvikooli kooli pidaja pädevusse antud küsimuste osaline delegeerimine Juuru Vallavalitsusele“ alusel.

§ 1.   Reguleerimisala


Määrusega kehtestatakse E. Vilde nim Juuru Gümnaasiumi huvikooli (edaspidi huvikool) vastuvõtmise, huvikoolist väljaarvamise ja huvikooli lõpetamise tingimused ja kord.

§ 2.   Õppurid

  (1) Huvikooli õppuriteks käesoleva määruse tähenduses on üldhariduskoolide õpilased ja täiskasvanud.

  (2) Huvikooli võetakse õppurid, kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Juuru vald.

  (3) Vabade kohtade olemasolul võetakse huvikooli õppureid, kelle elukohaks rahvastikuregistri andmetel ei ole Juuru vald. Õppuri vastuvõtmise aluseks on tema elukohajärgse valla- või linnavalitsuse garantiikiri huvikooli õpilaskoha arvestusliku maksumuse tasumise kohta. Alaealise õppuri puhul võib õpilaskoha arvestusliku maksumuse tasuda ka lapsevanem, eestkostja või hooldaja (edaspidi vanem). Täiskasvanud õppurid tasuvad huvikoolis õppimise kulud täies mahus ise.

§ 3.   Huvikooli vastuvõtmine

  (1) Huvikooli vastuvõtmiseks esitab õppur või alaealise õppuri puhul vanem vormikohase avalduse, mis sisaldab alljärgnevaid andmeid:
  1) õppuri ees- ja perekonnanimi, isikukood;
  2) õppuri elukoha aadress;
  3) huvikooli vastuvõtmise kuupäev;
  4) huviala/eriala nimetus;
  5) vanema ees- ja perekonnanimi, isikukood;
  6) vanema elukoha aadress;
  7) õppuri või vanema kontaktandmed;
  8) kuupäev ja allkiri.

  (2) Lõikes 1 nimetatud avalduse vormi kinnitab E. Vilde nim Juuru Gümnaasiumi direktor ning see on kättesaadav kooli kodulehe juuru.edu.ee kaudu ja kooli kantseleis.

  (3) Õppuri huvikooli vastuvõtmise kinnitab direktor käskkirjaga.

  (4) Huvikooli vastuvõetud õpilastest komplekteeritakse õpperühmad Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS) registreeritud õppekavade alusel hiljemalt 1. oktoobriks igal õppeaastal.

  (5) Huvikooli vastuvõtmisel on õppuril ja vanemal õigus tutvuda kooli põhimääruse ja muude huvikooli tegevust reguleerivate õigusaktidega ning saada teavet huvialade õppekavade ning tunniplaani kohta.

§ 4.   Vastuvõtukatsed


Huvikooli muusikaosakonda võetakse õppur vastuvõtukatsete alusel. Vastuvõtukatsete läbiviimise korra kinnitab huvikooli direktor.

§ 5.   Huvikoolist väljaarvamine

  (1) Õppuri huvikoolist väljaarvamine toimub õppuri või vanema avalduse alusel, huvikooli algatusel või huvikooli lõpetamisel.

  (2) Õppur või vanem esitab direktorile avalduse omal soovil huvikoolist lahkumiseks hiljemalt 30 päeva enne huvikoolist lahkumist.

  (3) Huvikoolist võib õppuri välja arvata:
  1) mitterahuldavate õpitulemuste tõttu;
  2) kui ta on põhjuseta puudunud järjest rohkem kui kaks kuud;
  3) kooli kodukorra ja üldtunnustatud käitumisnormide rikkumise korral;
  4) õppetasu võlgnevuse korral.

  (4) Kui õppur või vanem ei ole tasunud õppetasu ühe kuu jooksul maksetähtajast, teavitab huvikooli direktor võlgnikku kirjalikult võlgnevusest ning annab mõistliku tähtaja võla tasumiseks. Kui võlg ei ole tähtajaks tasutud, arvatakse õppur huvikoolist välja.

  (5) Õppuri huvikoolist väljaarvamine vormistatakse direktori käskkirjaga. Õppuri väljaarvamisest lõikes 3 nimetatud põhjustel teavitatakse õppurit või vanemat viie tööpäeva jooksul direktori käskkirja andmisest.

  (6) Õppuri huvikoolist väljaarvamisel tasutakse õppetasu koolist lahkumise kuu eest kuni õppuri huvikoolist väljaarvamise kuupäevani.

  (7) Õppuri huvikoolist väljaarvamisel tasumata jäänud õppetasu nõutakse sisse õigusaktides sätestatud korras.

§ 6.   Huvikooli lõpetamine

  (1) Huvikool loetakse lõpetatuks pärast huviala õppekava täitmist.

  (2) Huvikooli lõpetamist tõendab huvikooli lõpudokument, milles kajastatakse koolis õppimise aeg ja läbitud õppeainete loend.

§ 7.   Arvestuse pidamine


Arvestust huvikooli vastuvõtmise, huvikoolist väljaarvamise ja huvikooli lõpetamise üle peab kooli direktor.

§ 8.   Määruse jõustumine


Määrus jõustub 1.septembril 2012.

Margus Jaanson
Vallavanem

Liia Riisalu
Vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json