Keskkond ja heakordKalmistu

Linna ja valla valitsemineAndmekogud ja infoturve

Teksti suurus:

Võru linnakalmistu registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus

Väljaandja:Võru Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.01.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 10.01.2020, 33

Võru linnakalmistu registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus

Vastu võetud 08.01.2020 nr 1
jõustumine 15.01.2020

Määrus kehtestatakse „Kalmistuseadus“ § 11, ja Võru Linnavolikogu 10. aprilli 2019 määruse nr 13 „Võru linna andmekogude asutamise ja andmekogude põhimääruste kinnitamise volituste andmine“ § 1 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega asutatakse kohaliku omavalitsuse andmekogu ametliku nimetusega „Võru linnakalmistu register“ (edaspidi register).

§ 2.   Registri eesmärk

  Registri eesmärk on:
  1) tagada Võru linnakalmistu kasutamise ja haldamisega seotud kohaliku omavalitsuse ülesannete täitmiseks vajalike aktuaalsete andmete, sealhulgas Võru linnas matmiseks avatud kalmistul asuvate hauaplatside, nende kasutajate ja sinna maetute süstematiseeritud andmete olemasolu;
  2) võimaldada Võru linnakalmistu kasutamise ja haldamise korraldamisel elektroonilist asjaajamist ja teabevahetust;
  3) teha avalikustamist võimaldavad kalmistu ja maetute andmed kättesaadavaks internetis vastava veebilehe (edaspidi kalmistuportaal) kaudu.

§ 3.   Registri vastutav töötleja

  (1) Registri vastutav töötleja on Võru Linnavalitsus.

  (2) Vastutav töötleja:
  1) korraldab registri pidamist ning vastutab registri pidamise õiguspärasuse eest;
  2) tagab registri pidamiseks vajaliku infosüsteemi standardlahenduse kasutamise õiguse olemasolu;
  3) korraldab registri turvalise majutamise, sealhulgas võib sõlmida lepinguid registri majutamiseks väljaspool ametiasutust;
  4) määrab registri volitatud töötlejad ja nende pädevuse ulatuse;
  5) annab volitatud töötlejale juhiseid tema ülesannete täitmiseks;
  6) teostab järelevalvet volitatud töötleja kohustuste täitmise üle.

§ 4.   Registri volitatud töötleja

  (1) Registri volitatud töötlejad on isikud või asutused, keda vastutav töötleja volitab täitma registri pidamisega seotud ülesandeid.

  (2) Registri volitatud töötleja ülesanded vastutava töötleja määratud ulatuses on:
  1) registri majutamine, sealhulgas registriandmete säilimise ja kaitse tagamine;
  2) registri pidamiseks kasutatava infosüsteemi hooldamine ja vajadusel täiustamine;
  3) registriandmete aktuaalsuse ja õigsuse tagamine;
  4) õigustatud isikute juurdepääsu tagamine registriandmetele;
  5) avalikustamist võimaldavate kalmistu ja maetute andmete avalikkusele teatavaks tegemine internetis vastava veebilehe kaudu;
  6) isikutele nende kohta registrisse kantud andmete kättesaadavaks tegemine;
  7) muud vastutava töötleja antavad ülesanded registri pidamise eesmärkide täitmiseks.

§ 5.   Registri pidamine

  (1) Registrit peetakse elektroonilise andmekoguna.

  (2) Registri pidamiseks kasutatakse veebipõhist infosüsteemi standardlahendust "Kalmistute Register”.

  (3) Registri pidamisel kasutatakse automatiseeritud andmetöötlust, andmed säilitatakse digitaalsel kujul ja alusdokumendid säilitatakse digitaalselt või paberkandjal.

  (4) Register on liidestatud infosüsteemide andmevahetuskihiga (X-tee).

§ 6.   Andmete kaitse

  (1) Andmeid kaitstakse:
  1) käideldavuse osas, tagades andmete õigeaegse ja hõlpsa kättesaadavuse selleks õigustatud isikutele;
  2) terviklikkuse osas, tagades andmete õigsuse, täielikkuse, ajakohasuse, päritolu autentsuse ning volitamata muutuste puudumise;
  3) konfidentsiaalsuse osas, tagades andmete kättesaadavuse vaid selleks volitatud tarbijatele õigustatud ulatuses.

  (2) Registri andmete käideldavus, terviklikkus ja konfidentsiaalsus tagatakse organisatsiooniliste, füüsiliste ja infotehnoloogiliste turvameetmetega.

  (3) Registri turbeaste on keskmine (M) ja turvaklass on K2T1S1.

§ 7.   Andmete töötlemise nõuded

  (1) Registris töödeldakse kalmistuseaduses nimetatud andmeid ning muid Võru linna halduses oleva kalmistu kasutamise ja haldamise korraldamiseks vajalikke andmeid vastavalt käesoleva määruse § 5 lõikes 2 nimetatud infosüsteemi võimalustele.

  (2) Vastutav töötleja on kohustatud tagama registrisse kantud andmete samasuse alusdokumentidele kantud andmetega. Registris ebaõigete andmete avastamisel parandatakse andmed viivitamatult.

  (3) Muudatused kantakse registrisse viivitamata, kuid mitte hiljem kui kolme tööpäeva jooksul andmete registrisse kandmise aluseks oleva teabe laekumisest, otsuste tegemisest või sündmuse toimumisest.

  (4) Registri andmete töötlemise seaduslikkuse tagamiseks logitakse kõik registri andmetega tehtud toimingud.

§ 8.   Registrisse andmete kandmine ja õiguslik tähendus

  (1) Registri kasutajad kannavad registrisse andmed neile õigusakti, ametijuhendi või lepinguga määratud ülesannete täitmiseks vajalikus ulatuses.

  (2) Registrisse kantud andmetel on informatiivne ja statistiline tähendus, kui õigusaktides ei ole sätestatud teisiti.

§ 9.   Registrisse kantavad andmed

  (1) Kalmistu andmed:
  1) nimi;
  2) aadress;
  3) kalmistu haldaja kontaktandmed.

  (2) Maetu andmed:
  1) ees- ja perekonnanimi;
  2) isikukood või sünniaeg;
  3) surmaaeg;
  4) surmatõendi või surmateatise number;
  5) vabal tahtel antud andmed maetu usutunnistuse kohta.

  (3) Matmise andmed:
  1) matmise kuupäev;
  2) matmise viis: kirstu-, urni- või sümboolne matus;
  3) urnimatuse korral põletusluba ja krematooriumi nimi;
  4) matja ees- ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg, juriidilisest isikust matja puhul ärinimi ja registrikood;
  5) hauaplatsi kasutaja poolt antud kooskõlastus (kui matja ei ole hauaplatsi kasutaja);
  6) ümbermatmise korral ümbermaetavate säilmete senise matmiskoha andmed ja esmane matmise kuupäev, kui see on teada.

  (4) Hauaplatsi andmed:
  1) asukoht kalmistul (kvartal, rida, sektor);
  2) staatus (vaba, kasutuses, likvideeritud, mälestis vms);
  3) hauakohtade arv hauaplatsil;
  4) hauaplatsil asuvate hauatähiste, -piirete ja haljastuse kirjeldus.

  (5) Hauaplatsi kasutamise andmed:
  1) hauaplatsi kasutaja ees- ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg ning kontaktandmed, juriidilisest isikust kasutaja puhul ärinimi, registrikood ja kontaktandmed;
  2) kasutusse antud hauaplatsi asukoha andmed;
  3) hauaplatsi kasutamise lepingu number ja andmise kuupäev;
  4) hauaplatsi kasutamise lõppemise kuupäev ja kasutamise lõppemise põhjendus.

  (6) Hooldamata hauaplatsiks tunnistamise menetluse andmed:
  1) hauaplatsi tähistamise kuupäev;
  2) hauaplatsi tähistamise põhjus;
  3) hauaplatsi tähise number;
  4) hauaplatsi hooldatuse kontrollimise kuupäev;
  5) hauaplatsi kontrollimise tulemus (hooldamata hauaplatsiks tunnistamise või mittetunnistamise otsus).

  (7) Lõigetes 1-6 nimetatud andmete detailne koosseis on esitatud infosüsteemi standardlahenduse "Kalmistute Register” andmeobjektide nimekirjas.

§ 10.   Andmete allikad

  (1) Registrisse andmete andjad on hauaplatsi kasutusse taotleja, hauaplatsi kasutaja, matmise loa taotleja, matja, kalmistu haldaja ja registri vastutav töötleja.

  (2) Registri andmete alusdokumendid on:
  1) hauaplatsi kasutusloa taotlus;
  2) hauaplatsi kasutamise leping;
  3) hauaplatsi kasutusõiguse üleandmise taotlus;
  4) hauaplatsi kasutusõigusest loobumise taotlus;
  5) hauaplatsile matmise kooskõlastamise taotlus;
  6) enne registri asutamist Võru linnakalmistu ja sinna maetute andmete kogud.

  (3) Alusdokumentide põhjal registrisse kantavate andmete osas, mis on registreeritud rahvastikuregistris, toimub andmevahetus X-tee kaudu.

§ 11.   Kasutajaõigused

  (1) Kasutajad on vastutava töötleja poolt selleks volitatud teenistujad.

  (2) Kasutajal on juurdepääs registris sisalduvatele andmetele ametijuhendi, õigusakti või lepinguga määratud ülesannete täitmiseks vajalikus ulatuses.

  (3) Kasutajad kannavad registrisse andmeid neile õigusakti, ametijuhendi või lepinguga määratud kohustuste ulatuses.

  (4) Kasutaja juurdepääsuõiguste andmine, muutmine, peatamine ja lõpetamine toimub linnapea poolt kehtestatud korras.

§ 12.   Kannete tegemine

  (1) Kõik registrisse kogutavad andmed kannab registrisse vastutava töötleja määratud teenistuja (edaspidi registripidaja).

  (2) Registripidaja tagab registrisse kantud andmete õiguspärasuse ja aktuaalsuse temale registreerimiseks esitatud andmete alusel.

  (3) Andmete õiguspärasuse ja aktuaalsuse tagamiseks on registripidajal õigus:
  1) küsida registrisse kogutavaid andmeid vastavalt andmete sisule ja iseloomule hauaplatsi kasutusse taotlejalt, hauaplatsi kasutajalt, matjalt, kalmistu haldajalt ja vastutavalt töötlejalt;
  2) kontrollida esitatud andmete õigsust ning keelduda andmete registrisse kandmisest, kui esitatud andmed on ebaõiged või ei ole kooskõlas kehtiva õigusega;
  3) maetu, matja ja hauaplatsi kasutaja isikuandmete saamiseks või kontrollimiseks teha päringuid rahvastikuregistrisse.

  (4) Registripidaja parandab registris ilmnenud ebaõiged andmed:
  1) omal algatusel, kui registripidaja valduses on andmete õigsust tõendavaid dokumente;
  2) isiku nõudel muude andmete õigsust tõendavate dokumentide alusel, kui isik leiab, et tema või maetu, kelle lähedane ta on, kohta on registris ebaõigeid andmeid.

  (5) Registripidaja kannab andmed registrisse kolme tööpäeva jooksul nende teatavaks saamisest arvates.

  (6) Registrisse kantud ebaõiged isikuandmed parandatakse andmesubjekti põhjendatud nõudmisel ja muude andmete õigsuse tõendatuse korral viivitamatult.

  (7) Hauaplatsi ja sinna maetute andmed seotakse kalmistu kaardiga, mille tulemusel on selgesti arusaadav, kus asub registrisse kantud hauaplats ja kes on sinna maetud.

§ 13.   Juurdepääs registri andmetele

  (1) Igaühel on õigus veebilehel kalmistuportaali kaudu tutvuda järgmiste registris sisalduvate andmetega:
  1) kalmistu andmed;
  2) maetu ees- ja perekonnanimi, sünniaeg ja surmaaeg;
  3) hauaplatsi asukoha andmed;
  4) hauaplatsi staatuse andmed;
  5) muinsuskaitseliste ja kultuuriväärtustega hauaplatside andmed;
  6) kalmistu kaart.

  (2) Lõikes 1 nimetatud andmeid saab kalmistuportaalis otsida maetu nime ning sünni- ja surmaaja järgi.

  (3) Juurdepääs lõikes 1 nimetamata andmetele on lubatud:
  1) registri vastutava ja volitatud töötleja ülesandeid täitvatele isikutele nende personaalsete kasutajakontode kaudu registri pidamise ning kalmistute kasutamise ja haldamisega seotud töö korraldamiseks;
  2) hauaplatsi kasutajale tema kasutuses oleva hauaplatsiga seotud andmete osas kalmistuportaali kaudu.

  (4) Igal isikul või tema seaduslikul või volitatud esindajal on õigus saada vastutavalt töötlejalt teavet selle kohta, millistel eesmärkidel ja milliseid tema isikuandmeid registris töödeldakse, kes on registri volitatud töötleja tema isikuandmete osas, kellelt saadakse tema kohta käivaid andmeid, kellele võidakse neid isikuandmeid edastada ning kellele on neid juba edastatud.

§ 14.   Andmete säilitamine

  (1) Alaliselt säilitatakse registris:
  1) maetu andmed;
  2) matmise andmed;
  3) hauaplatsi andmed;
  4) hauaplatsi kasutamise andmed.

  (2) Hooldamata hauaplatsiks tunnistamise menetluse andmeid säilitatakse:
  1) üks aasta pärast hooldamata hauaplatsiks mittetunnistamise otsuse tegemist;
  2) hooldamata hauaplatsiks tunnistamise otsuse tegemise korral kaks aastat pärast sama hauaplatsi teise isiku kasutusse andmist.

  (3) Registri andmetega teostatud toimingute (sisestamine, muutmine, kustutamine, vaatamine, edastamine jms) logisid säilitatakse 10 aastat toimingu tegemisest arvates.

§ 15.   Järelevalve registri pidamise üle

  Järelevalvet registri pidamise üle teostab vastutav töötleja ja järelevalveasutus vastavalt oma pädevusele.

§ 16.   Registri lõpetamine

  Registri tegevuse lõpetamise otsustab Võru Linnavalitsus.

§ 17.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2020. aasta 15. jaanuaril.

Anti Allas
linnapea

Ülle Müürsepp
linnasekretär

/otsingu_soovitused.json