KorrakaitseKasside ja koerte pidamine

Linna ja valla valitsemineAndmekogud ja infoturve

Teksti suurus:

Võru linna lemmikloomade registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus

Väljaandja:Võru Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.01.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 10.01.2020, 34

Võru linna lemmikloomade registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus

Vastu võetud 08.01.2020 nr 2
jõustumine 15.01.2020

Määrus kehtestatakse „Loomatauditõrje seadus“ § 11 lõike 1, ja Võru Linnavolikogu 10. aprilli 2019 määruse nr 13 „Võru linna andmekogude asutamise ja andmekogude põhimääruste kinnitamise volituste andmine“ § 1 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega asutatakse kohaliku omavalitsuse andmekogu ametliku nimetusega „Võru linna lemmikloomade register“ (edaspidi register).

§ 2.   Registri eesmärk

  Registri pidamise eesmärk on:
  1) lemmikloomade (edaspidi loom) üle arvestuse pidamine;
  2) registreeritud loomade kohta informatsiooni kogumine ja väljastamine;
  3) registreeritud järelevalveta loomade omanike kiire leidmine ja tagastamine omanikule;
  4) loomatauditõrje seaduses nõutud vaktsineerimiste kontrollimine.

§ 3.   Registri vastutav töötleja

  (1) Registri vastutav töötleja on Võru Linnavalitsus.

  (2) Vastutav töötleja:
  1) korraldab registri pidamist ning vastutab registri pidamise õiguspärasuse eest;
  2) tagab registri pidamiseks vajaliku infosüsteemi standardlahenduse kasutamise õiguse olemasolu;
  3) korraldab registri turvalise majutamise, sealhulgas võib sõlmida lepinguid registri majutamiseks väljaspool ametiasutust;
  4) määrab registri volitatud töötleja ja tema pädevuse ulatuse;
  5) annab volitatud töötlejale juhiseid tema ülesannete täitmiseks;
  6) teostab järelevalvet volitatud töötleja kohustuste täitmise üle.

§ 4.   Registri volitatud töötleja

  (1) Registri volitatud töötlejad on isikud või asutused, keda vastutav töötleja volitab täitma registri pidamisega seotud ülesandeid.

  (2) Registri volitatud töötleja ülesanded vastutava töötleja määratud ulatuses on:
  1) registri majutamine, sealhulgas registriandmete säilimise ja turvalisuse tagamine;
  2) registri pidamiseks kasutatava infosüsteemi hooldamine ja vajadusel täiustamine;
  3) õigustatud isikute juurdepääsu tagamine registriandmetele;
  4) registriandmete aktuaalsuse ja õigsuse tagamine;
  5) muud vastutava töötleja antavad ülesanded registri pidamise eesmärkide täitmiseks.

§ 5.   Registri pidamine

  (1) Registrit peetakse elektroonilise andmekoguna.

  (2) Registri pidamiseks kasutatakse veebipõhist infosüsteemi standardlahendust "Lemmikloomaregister”.

  (3) Registri pidamisel kasutatakse automatiseeritud andmetöötlust, andmed säilitatakse digitaalsel kujul ja alusdokumendid säilitatakse digitaalselt või paberkandjal.

  (4) Register on liidestatud infosüsteemide andmevahetuskihiga (X-tee), mille kaudu sooritatakse automaatselt päringud järgmistesse andmekogudesse:
  1) rahvastikuregistrist kontrollitakse isikukoodi alusel loomaomaniku eesnime, perekonnanime ja elukohaandmeid;
  2) aadressiandmete süsteemist kontrollitakse looma viibimiskoha aadressi.

§ 6.   Andmete kaitse

  (1) Andmeid kaitstakse:
  1) käideldavuse osas, tagades andmete õigeaegse ja hõlpsa kättesaadavuse selleks õigustatud isikutele;
  2) terviklikkuse osas, tagades andmete õigsuse, täielikkuse, ajakohasuse, päritolu autentsuse ning volitamata muutuste puudumise;
  3) konfidentsiaalsuse osas, tagades andmete kättesaadavuse vaid selleks volitatud tarbijatele õigustatud ulatuses.

  (2) Registri andmete käideldavus, terviklikkus ja konfidentsiaalsus tagatakse organisatsiooniliste, füüsiliste ja infotehnoloogiliste turvameetmetega.

  (3) Registri turbeaste on madal (L) ja turvaklass on K1T1S1.

§ 7.   Andmete töötlemise nõuded

  (1) Registri vastutav töötleja sisestab registrisse lemmikloomaregistri infosüsteemi standardlahenduse dokumentatsioonis loetletud andmed Võru linna haldusterritooriumil elavate loomade ning nende omanike kohta ning registri pidamist ja järelevalvet abistavad andmed.

  (2) Vastutav töötleja on kohustatud tagama registrisse kantud andmete samasuse alusdokumentidele kantud andmetega. Registris ebaõigete andmete avastamisel parandatakse andmed viivitamatult.

  (3) Muudatused kantakse registrisse viivitamata, kuid mitte hiljem kui kolme tööpäeva jooksul andmete registrisse kandmise aluseks oleva teabe laekumisest, otsuste tegemisest või sündmuse toimumisest.

§ 8.   Registrisse andmete kandmine ja õiguslik tähendus

  (1) Registri kasutajad kannavad registrisse andmed neile õigusakti, ametijuhendi või lepinguga määratud ülesannete täitmiseks vajalikus ulatuses.

  (2) Registrisse kantud andmetel on informatiivne ja statistiline tähendus, kui õigusaktides ei ole sätestatud teisiti.

§ 9.   Registrisse kantavad andmed

  (1) Loomaomaniku kohta kantakse registrisse:
  1) isikukood ning ees- ja perekonnanimi;
  2) elukoht;
  3) kontaktandmed (telefoninumber, e-post).

  (2) Lemmiklooma kohta kantakse registrisse:
  1) registrinumber - tarkvara omistatav lemmiklooma registrikande identifikaator;
  2) registreerimisnumber – volitatud veterinaararsti antud märgistusnumber (mikrokiip);
  3) nimi;
  4) vanus või sünniaeg;
  5) loomaliik;
  6) tõug või tõuta looma puhul looma välimuse lühikirjeldus;
  7) sugu;
  8) muu eritunnus;
  9) asukoht;
  10) registreerinud veterinaararsti nimi ning organisatsioon;
  11) viimase vaktsineerimise kuupäev;
  12) järgmise vaktsineerimise kuupäev;
  13) viimase kande teinud veterinaararsti nimi;
  14) surma aeg;
  15) surma põhjus.

§ 10.   Andmete andjad ja andmete alusdokumendid

  (1) Registrisse annavad andmeid:
  1) Võru linnas elava looma omanik;
  2) veterinaararst;
  3) isik, kes on lemmiklooma leidnud või kinni püüdnud.

  (2) Andmeandja vastutab esitatud andmete õigsuse eest.

  (3) Registrisse kantavate andmete alusdokumendid:
  1) loomaomaniku taotlus looma registreerimiseks või registriandmete muutmiseks;
  2) looma passi kanne vaktsineerimise kohta;
  3) veterinaararsti tõend;
  4) riigiportaali või LLRi portaali kaudu esitatud andmed.

§ 11.   Juurdepääs andmetele

  (1) Registrile on juurdepääs turvalise autentimisvahendi abil.

  (2) Registri andmed on kättesaadavad:
  1) loomaomanikule ja oma loomadega seotud andmetele;
  2) vastutavale töötlejale ja andmeid töötlevale volitatud töötlejale kõikidele registri andmetele;
  3) andmeid majutavale volitatud töötlejale ulatuses, mis on vajalik lepinguliste ülesannete täitmiseks.

§ 12.   Andmete väljastamine

  (1) Registrisse kantud andmeid väljastatakse:
  1) andmesubjektile või tema esindajale;
  2) riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutusele, avalik-õiguslikule juriidilisele isikule või eraõiguslikule juriidilisele isikule, kui see on vajalik neile seaduse või seaduse alusel antud õigusaktidega pandud ülesannete täitmiseks;
  3) kolmandale isikule põhjendatud huvi korral taotluse alusel.

  (2) Andmete väljastamine loetakse põhjendatuks, kui:
  1) järelevalveta looma leidnud isik soovib looma omanikule tagastada;
  2) järelevalveta looma kinni püüdnud Võru Linnavalitsuse määratud juriidiline isik soovib looma omanikule tagastada;
  3) tegemist on hulkuvate lemmikloomade püüdmise teenust osutava isikuga;
  4) järelevalveta viibinud loom on põhjustanud kahju.

  (3) Taotlus andmete väljastamiseks esitatakse kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, millele on märgitud taotleja nimi, kontaktandmed, soovitud andmed ja nende kasutamise eesmärk.

  (4) Andmeid töötlev vastutav töötleja väljastab andmed registrist viivituseta, kuid mitte hiljem kui kolme tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamisest.

  (5) Registrist ametlike väljavõtete saamiseks on õigus registri vastutaval ja volitatud töötlejal. Ametliku väljavõtte korral kuuluvad avaldamisele kõik registris sisalduvad andmed, kui päringus ei ole määratud teisiti.

§ 13.   Registri kasutajaõigused

  (1) Andmetele juurdepääsu haldamine on registri vastutava töötleja ülesanne ja juurdepääsude loomine vastutava töötleja taotluse alusel registrit majutava volitatud töötleja ülesanne.

  (2) Volitatud töötlejale juurdepääsu andmise ja sulgemise kord sätestatakse lepinguga.

  (3) Juurdepääs registriandmetele toimub läbi kasutaja identifitseerimise ID-kaardi autentimissüsteemiga või kasutajanime ja parooliga.

  (4) Vastutava töötleja taotlusel loob andmekogu majutav volitatud töötleja kasutajakonto (edaspidi konto) andmekogu administraatorile.

  (5) Konto sulgemiseks esitab vastutav töötleja registrit majutavale volitatud töötlejale taotluse, milles märgitakse isiku ees- ja perekonnanimi ja isikukood, kelle konto sulgemist taotletakse ning konto sulgemise aeg.

§ 14.   Registriandmete säilitamine

  (1) Registrisse kantud andmeid säilitatakse registris kolm aastat pärast looma surma. Seejärel andmed hävitatakse kustutamise teel.

  (2) Registri alusdokumente säilitatakse Võru linna dokumendihaldussüsteemis vastavalt kinnitatud liigitusskeemile.

  (3) Registrit majutav volitatud töötleja korraldab andmetest turvakoopiate tegemise üks kord ööpäevas ja andmete logimise (sisselogimine süsteemi, sisestamine, muutmine, kustutamine, vaatamine, teistesse registriga ühendatud süsteemidesse tehtud päringud jms). Logiandmeid säilitatakse kümme aastat andmete tekkimisest. Turvakoopiaid säilitatakse üks aasta.

§ 15.   Järelevalve registri pidamise üle

  Järelevalvet registri pidamise üle teostab vastutav töötleja ja järelevalveasutus vastavalt oma pädevusele.

§ 16.   Registri lõpetamine

  Registri tegevuse lõpetamise otsustab Võru Linnavalitsus.

§ 17.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2020. aasta 15. jaanuaril.

Anti Allas
linnapea

Ülle Müürsepp
linnasekretär

/otsingu_soovitused.json