Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Tee liiklusväliseks otstarbeks kasutamise ja sulgemise kord

Väljaandja:Tartu Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 10.01.2023, 1

Tee liiklusväliseks otstarbeks kasutamise ja sulgemise kord

Vastu võetud 03.01.2023 nr 1

Määrus kehtestatakse liiklusseaduse § 72 lõike 3 alusel arvestades Tartu Linnavolikogu 25. juuni 2015. a määrust nr 82 "Liiklusseaduses sätestatud ülesannete delegeerimine" ja Tartu Linnavolikogu 12. septembri 2013. a määruse nr 98 "Tartu linnavara eeskiri" § 17 lõiget 1 ning asjaolu, et Tartu linn on oma omandis oleva tee või muu maa-ala omanikuna õigustatud otsustama tee ja muu maa-ala valdamise ja kasutamise üle.

§ 1.   Reguleerimisala ja üldsätted

  (1) Käesolev määrus reguleerib Tartu linna omandis oleva tee sulgemise vajadusest teavitamist või muu Tartu linna omandis oleva maa-ala kasutamise vajadusest teavitamist, sh vajadusel sulgemise või kasutamise põhjuseks oleva ehitamisega kaasneva kaevetöö kohta andmete esitamist, mis võimaldab tagada kõigi konkreetses asukohas huve, õigusi või kohustusi omavate isikute huve, õigusi ja kohustusi ning Tartu linna omandi korrastamist või taastamist vähemalt sulgemisele või kaevetööde tegemisele eelnenud seisundiga samaväärses seisundis ning tee sulgemise maksu suuruse välja selgitamiseks vajalike andmete esitamist.

  (2) Käesolevas määruses sätestatut ei rakendata Tartu linna tellitud ehitustööde tegemisel Tartu linnale kuuluvatel hoonestatud kinnistutel või hoonestamata kinnistutel, kui kinnistu seniseid kasutusvõimalusi muudetakse (haljasalale ehitatakse mänguväljak vms). Ehitamise alast ohutu möödapääs ja sellest avalikkuse teavitamine tagatakse erinevate linnavalitsuse struktuuriüksuste koostöös.

  (3) Käesolevas määruses kasutatakse mõistet tee liiklusseaduse tähenduses.

  (4) Käesolevas määruses loetakse tee sulgemiseks teel täielikku või osalist läbipääsu puudumist, sh teel läbipääsu puudumist üksnes jalakäijale või teatud sõidukile või tee kasutamist piiratud tingimustel, sh vähendatud liikumiskiirusega läbipääsu enne teekatte lõplikku taastamist.

  (5) Käesolevas määruses loetakse muu maa-ala sulgemiseks perioodi, mis algab maa-alal ehitamisega kaasnevate kaevetööde alustamisega ja lõpeb maa-ala korrastamise või taastamisega kaevetööde tegemisele eelnenud seisundiga samaväärses seisundis.

  (6) Käesoleva määruse tähenduses on kaevetööks igasugune kaevamine Tartu linna omandis oleval maa-alal, kus minnakse sügavamale kui 40 cm, kaevetööks ei loeta puittaimede istutamist ja juurimist.

§ 2.   Tee ja muu maa-ala sulgemise ja kaevetööde tegemise lubatavus

  (1) Tee ja muu maa-ala sulgemine on lubatav eelkõige ehitus- ja hooldustööde tegemiseks või muudeks tegevusteks (asjade ladustamine, ohutuse tagamiseks juurdepääsu piiramine vms), mis on seotud konkreetse asukohaga ning mida ei ole võimalik sulgemiseta teostada. Sulgemine ei tohi olla ulatuslikum, st kesta kauem, alata varem või ulatuda suuremale alale, kui käesoleva määruse kohases registreeringus või heakskiidus lubatud ja kui ehitamiseks või muuks tegevuseks on vajalik. Tee või muu maa-ala sulgemisele eelistatakse linnale kuuluva sellise maa-ala kasutusse andmist, mis ei ole kasutuses liiklemiseks.

  (2) Ehitamisega seotud kaevetööde tegemisel teel tuleb arvestada Tartu linna kodulehel avalikustatud tehniliste nõuetega teekatte taastamise osas ning võimalusel tee ehitamise järgsel garantiiajal (3 aasta jooksul asfaltbetoon- või monoliitse betoonkatte ehitamist) kaevetöid mitte kavandada.

§ 3.   Andmete esitamine

  (1) Tee sulgemise vajadusest teavitamiseks, muu Tartu linna omandis oleva maa-ala kasutamise vajadusest teavitamiseks, sulgemise või kasutamise põhjuseks oleva ehitamisega kaasneva kaevetöö tegemiseks ja teede sulgemise maksu suuruse välja selgitamiseks tuleb füüsilisel ja juriidilisel isikul esitada taotlus ja vajalikud andmed Tartu linnaportaalis.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatu tuleb esitada hiljemalt kolm tööpäeva enne tee sulgemist või hiljemalt viis tööpäeva enne tee sulgemist, kui suletakse tee, mida mööda kulgevad bussiliinid või hiljemalt viis tööpäeva enne ehitamisega kaasneva kaevetöö algust.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmetena tuleb esitada Tartu linnaportaali vastava vormi kaudu vormil nõutud järgmised andmed:
  1) tee sulgemise või muu maa-ala kasutamise tellija andmed;
  2) suletaval alal või muul maa-alal töid teostava isiku andmed;
  3) suletaval alal või muul maa-alal tehtavate tööde kirjeldus (sh kaevetööde tegemise ulatus ning dokumendid);
  4) suletava tee või muu kasutatava maa-ala ulatus ja liikluskorralduslahendus (sh ajutine liikluskorraldusskeem, mis peab vastama majandus- ja taristuministri kehtestatud ajutise liikluskorralduse nõuetele).

§ 4.   Sulgemise võimalikkuse hindamine

  Sulgemise võimalikkust taotletud ajavahemikul ja ulatuses hindab linnamajanduse osakonna teedeteenistuse ajutise liikluskorralduse peaspetsialist, kellel on õigus:
  1) kiita sulgemise aeg ja ulatus heaks;
  2) teha sulgemise ajas või ulatuses ilmse eksimuse tuvastamisel ise parandus ning kiita sulgemise aeg ja ulatus heaks;
  3) teha ettepanek sulgemise aja või ulatuse muutmiseks pakkudes välja võimaliku sulgemise aja ja ulatuse või määrata konkreetne lubatav sulgemise aeg ja ulatus ning lükata taotlus paranduste tegemiseks esitajale tagasi;
  4) keelduda sulgemisest taotletud ajal või ulatuses, kui esitaja ei ole valmis pakutud sulgemise aega või sulgemise ulatust aktsepteerima.

§ 5.   Ehitamisega kaasneva kaevetöö võimalikkuse hindamine

  Ehitamisega kaasneva kaevetöö võimalikkuse ning ehitamisega kaasnevate tingimuste sätestamiseks esitab linnamajanduse osakonna teedeteenistuse kaevelubade peaspetsialist ehitamisega kaasneva kaevetöö kavatsuse vastavalt vajadusele kaevetöö alas asuvate tehnovõrkude omanikele ja Muinsuskaitseametile. Tehnovõrkude omanikul ja Muinsuskaitseametil on õigus seada tingimusi, mida tuleb kaevetööde tegemisel arvestada.

§ 6.   Sulgemise ja kaevetöö tegemise heakskiitmine ning tee sulgemise maksu määramine

  (1) Kui sulgemise ja kaevetööde tegemise on põhjustanud vajadus likvideerida ohtlikku olukorda, registreeritakse taotlus ning teavitatakse registreeringust tehnovõrkude omanikke. Registreeringu tegemisel võib seada täiendavaid tingimusi, mida tuleb tööde käigus arvestada.

  (2) Sulgemiseks ja kaevetöö tegemiseks antakse heakskiit, mis sisaldab vastavalt asjaoludele sulgemise ja kaevetöö tegemise jaoks olulisi tingimusi, sh tingimusi, mille on seadnud Tartu Linnatransport, tehnovõrgu omanik või Muinsuskaitseamet.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud heakskiidus määratakse vajadusel hüvitise maksmise kohustus ühistranspordi ümbersuunamisega seotud kulude katteks.

  (4) Tee sulgemise maksuteate koostab linnamajanduse osakonna teedeteenistuse ajutise liikluskorralduse peaspetsialist lähtuvalt suletud ala suurusest ja sulgemise ajast pärast sulgemise lõpetamist.

§ 7.   Sulgemise ja kaevetööde tegemise heakskiidu andmisest keeldumine

  Sulgemise ja kaevetööde tegemiseks heakskiidu andmisest võib keelduda, kui:
  1) taotlejal on Tartu linna tee sulgemise maksu võlg;
  2) taotlejale varasemalt väljastatud käesoleva määruse kohases heakskiidus määratud tähtaeg sulgemiseks või kaevetööde tegemiseks on ületatud või on taotlejal sulgemisel või kaevetööde tegemisel ilmnenud olulisi probleeme (muud käesoleva määruse tingimused on täitmata või teostatud tööde kvaliteet on olnud ebarahuldav jms);
  3) kui samal ajal varem väljastatud ja kehtiva heakskiidu tõttu muutuks liiklemine raskendatuks või võimatuks;
  4) tee sulgemine ja kaevetööde tegemine on võimalik üksnes kindlal kellaajal ööpäevas või kindlal kuu- või nädalapäeval ja taotleja nimetatuga ei nõustu;
  5) esineb muu põhjendatud juhtum.

§ 8.   Sulgemise ja kaevetööde tegemise aegsed toimingud linnaportaalis

  (1) Kui tee sulgemine või muu maa-ala kasutamise vajadus muutub sulgemise või kasutamise ajal (sh nii pikeneb kui lüheneb või muutub ala ulatus), tuleb Tartu linnaportaalis esitada viivitamatult sulgemise pikendamiseks ja maa-ala muutmiseks vastav raport või esitada sulgemise või maa-ala kasutamise lõpetamiseks vajalikud dokumendid.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud raporti esitamata jätmisel korrigeerib sulgemise aega ja suletud maa-ala linnamajanduse osakonna teedeteenistuse ajutise liikluskorralduse peaspetsialist arvestades reaalset sulgemist.

  (3) Kui tee sulgemise või muu maa-ala kasutamise vajadus muutub enne sulgemise või kasutamise algust, tuleb uuest ajast teavitada linnamajanduse osakonna teedeteenistuse ajutise liikluskorralduse peaspetsialisti.

  (4) Ehitus- või muude tööde tegemisel tuleb täitepinnase tihendamise ja kandevõime kontrollakt koos kontrollpunktide asukohtadega asendiplaanil esitada linnaportaali kaudu heakskiitmiseks enne asfalteerimistööde alustamist või muu kõvakatte paigaldamist.

§ 9.   Sulgemise ja kaevetööde lõpetamine

  (1) Sulgemise ja kaevetööde lõpetamiseks peavad teel või muul maa-alal olema tööd tähtaegselt lõpetatud vastavalt ehitusprojektile, ehitisteatisele, ehitusloale ja käesoleva määruse kohaselt antud heakskiidule, sulgemise ja kaevetööde lõpetamise hetkel peab ala olema samaväärses seisus sulgemisele eelneva ajaga.

  (2) Sulgemise või kaevetööde lõpetamisel tuleb paigaldatud piirded ja liikluskorraldusvahendid eemaldada ning esitada linnaportaalis teostatud tööde lõpetamise kohta fotod samal tööpäeval ja tööde lõpetamist kajastavad dokumendid (viide teostusjoonisele geoarhiivis, kasutatud materjali kvaliteeti tõendav dokument) hiljemalt 10 tööpäeva jooksul tööde lõpetamisest.

  (3) Sulgemine ja kaevetööd loetakse lõpetatuks, kui esitatud fotod ja muud dokumendid on läbi vaadatud ning lõpetamisele on läbi Tartu linnaportaali antud kinnitus.

§ 10.   Nõuded tee sulgemisele ja muul maa-alal ehitamisega seotud kaevetööde tegemisele

  (1) Suletav tee ja muu kasutatav maa-ala tuleb tähistada piirete ja liiklusmärkidega vastavalt heaks kiidetud liiklusskeemile ja õigusaktidele ning vajadusel tuleb luua ohutud ning kokku lepitud läbipääsud jalakäijatele ja sõidukitele. Ohutust tagavaid ja kiiruspiiranguid seadvaid liiklusmärke ei tohi eemaldada enne teekatte lõplikku taastamist.

  (2) Üle ühe ööpäeva kestva sulgemise või maa-ala kasutamise korral tuleb vahetusse lähedusse paigaldada infotahvel, kuhu on märgitud tellija ja teostaja nimi, vastutava isiku nimi, telefoninumber ja töö lõpetamise aeg. Infotahvel peab olema olemas kuni sulgemise lõpuni.

  (3) Ehitustöid tuleb teha vastavalt ehitusprojektile, ehitusloale või ehitisteatisele ja ehitamise kohta kehtivatele õigusaktidele, sh
  1) kui 20 m ulatuses on kaks või 100 m ulatuses kolm või enam kaevamist, tuleb teekate nende kohal taastada laoturiga ühise paigana;
  2) tee taastamisel täidetakse kaevik vähemalt samaväärsete omadustega, mitte külmakerkeohtliku materjaliga, kasutades kihtide viisi tihendamist koos kastmisega. Täitematerjali tihedus peab vastama tihendustegurile 0,98;
  3) erinevate asfaltbetoonkatte kihtide pind ning uue ja vana asfaltbetoonkihi vaheline kontaktpind krunditakse bituumeniga. Vertikaalsed vuugid tuleb vuukida vuugiliimiga. Pealmise asfaltbetoonkatte vuugikohad kaetakse bituumeniga ja puistatakse üle graniitsõelmetega. Asfaltkatendi kulumiskihis tuleb kasutada 100% tardkivi segu.

  (4) Ehitus- ja muud tööd tuleb teha tehnoloogiliselt võimaliku lühima aja jooksul teed ning muud pinnast ning haljastust vähimal kahjustaval viisil, sh tee katendi täielik taastamine peab olema teostatud võimalikult lühima ajaga. Juhul, kui on vaja liiklus kiiresti avada või kui töid teostatakse talveperioodil, taastatakse kate ajutiselt külmasfaldiga, madalama prioriteediga teedel võib kasutada freespuru. Ajutise taastamise korral hoiab teed, sh killustikuga kaetud teed, korras töö tellija.

  (5) Ehitus- ja muude tööde tegemisel tuleb lähtuda tehnovõrkude omanike ja Muinsuskaitseameti esitatud tingimustest.

  (6) Ehitus- või muude tööde tegemisel on keelatud hävitada, vigastada või kooskõlastamata ümber paigutada liikluskorraldusvahendeid ja geodeetilisi märke. Geodeetilise märgi ümberpaigutamise vajadusel kooskõlastab kaevetöö tegija selle linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna geodeesiateenistusega.

  (7) Ehitus ja muude tööde tegemisel tekkiva tolmu tõrje ja tööde ala lumetõrje korraldab töövõtja.

§ 11.   Nõuded puittaimede juurestiku kaitsealal või muul haljasalal ehitamisega seotud kaevetööde tegemisele või ehitamiseks vajaliku materjali paigaldamisele

  (1) Ehitustööde tegemisel tuleb puittaimede juuri, tüve ja võra kaitsta vigastuste eest ning juurestiku kaitsealal rakendada järgmisi meetmeid:
  1) juurestiku kaitseala tuleb piirata ajutise piirdeaiaga või paigaldada puule tüvekaitse;
  2) juurestiku kaitsealal on keelatud ehitusmasinatega liiklemine, parkimine, soojakute paigaldamine, materjalide ja pinnase ladustamine;
  3) kui juurestiku kaitsealal on ehitustööde tegemine, ehitusmasinate liiklemine või materjalide ladustamine vältimatu, tuleb maapinna tihenemise vältimiseks rakendada järgmisi meetmeid:
(a) maapind katta geotekstiiliga;
(b) geotekstiilile paigaldada 15-30 cm paksune kaitsekiht (puidulaastud, liiv, kergkruus);
(c) kaitsekihi peale asetada terasplaadid, puidust restid või pinnasekaitse matid;
  4) ehitustöid segavate okste eemaldamisele tuleb eelistada okste ülessidumist või kõrvale painutamist;
  5) keelatud on okste katki rebimine;
  6) okste eemaldamise hädavajadusel võib oksi eemaldada ainult kutsetunnistusega arborist;
  7) kui juurestiku kaitsealal on kaevetööde tegemine vältimatu, tuleb rakendada järgmisi meetmeid:
(a) eelistada kinnist kaeve meetodit;
(b) teha kaevetöid käsitsi või kergseadmetega, keelatud on juurte katki rebimine;
(c) juuri lõigata sirgelt terava lõikevahendiga (oksakäärid, saag);
(d) üle 2,5 cm läbimõõduga juured võimalusel säilitada;
(e) üle 4 cm läbimõõduga juurte läbilõikamine tuleb kooskõlastada linnavalitsuse linnamajanduse osakonna arboristiga;
(f) kui vegetatsiooniperioodil on kaevis lahti üle ühe päeva, tuleb paljastunud juured koheselt katta niiskust säilitava materjaliga, et vältida juurte kuivamist;
(g) kui vegetatsiooniperioodil on kaevis lahti üle ühe nädala, tuleb paljastunud juurte kaitseks kaevise puittaime poolne serv koheselt toestada tugiseinaga. Juurte ja tugiseina vahe tuleb täita niiskust säilitava materjaliga (nt kasvumuld, liiva- ja turbasegu) soovitavalt vähemalt 25 cm paksuse kihina. Tugiseina ja kaeve seina vahelist täitematerjali tuleb kasta, täitematerjal peab olema niiske igal ajahetkel;
  8) tagasitäite tööde tegemisel eemaldatakse juurte kuivamise vältimiseks paigaldatud juurte kasvu takistavad kattematerjalid ja juured ümbritsetakse taimede kasvuks sobiliku mullaga;
  9) vältida tuleb maapinna reljeefi muutmist ja säilitada puittaimede juurekaela endine kõrgus.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 tähenduses on juurestiku kaitseala ring puu ümber, mille raadius puu tüvest on võrdne puu 12-kordse rinnasläbimõõduga (tüve läbimõõt mõõdetuna 1,3 m kõrguselt maapinnast) ja juurestiku kaitseala arvutatakse järgmiselt: tüve rinnasläbimõõt cm x 0,12 = kaitseala raadius puu tüvest meetrites.

  (3) Haljasalade murukatete taastamisel võib tagasitäiteks kasutada kaevekohast väljavõetud pinnast, pealmine külvialune kiht peab olema 10 cm paksuse kihina täidetud taimede kasvuks sobiliku sõelutud umbrohujuurte vaba kvaliteetse mullaga. Murukatte või rohukamara taastamiseks külvatakse muruseeme või paigaldatakse murumättad, külvamiseks sobilik aeg on aprillist oktoobrini. Murukate loetakse taastatuks, kui muru on ühtlaselt tärganud ning teostatud on esimene niide.

  (4) Ehitustööde teostaja peab ehitamisega kaasnevate veoste vedamisel kindlustama sõidukite rehvide puhtuse ja vältima pinnase, tolmu, vee, ehitusprahi ning muu materjali kandumise väljapoole sulgemise ala piiri. Heakorra taastamise kulud kannab tellija.

§ 12.   Järelevalve

  Käesoleva määruse täitmise üle teostavad järelevalvet linnamajanduse osakonna teedeteenistuse ajutise liikluskorralduse peaspetsialist ja kaevelubade peaspetsialist kaasates vajaduselt teiste erialade spetsialiste.

§ 13.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tartu Linnavalitsuse 28. detsembri 2012. a määrus nr 20 "Teede ja tänavate sulgemise kord" tunnistatakse kehtetuks.

§ 14.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. märtsil 2023. a.

Urmas Klaas
linnapea

Jüri Mölder
linnasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json