HaridusHuviharidus

Teksti suurus:

Joosep Aaviku nimelise Kuressaare Muusikakooli, Kuressaare Kunstikooli, Saaremaa Spordikooli, Orissaare Muusikakooli ja Kärla Muusikakooli õppetasu suuruse, õppetasu diferentseerimise ja õppetasust vabastamise ning õppetasu arvestamise ja maksmise kord

Väljaandja:Saaremaa Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.01.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2023
Avaldamismärge:RT IV, 10.01.2023, 10

Joosep Aaviku nimelise Kuressaare Muusikakooli, Kuressaare Kunstikooli, Saaremaa Spordikooli, Orissaare Muusikakooli ja Kärla Muusikakooli õppetasu suuruse, õppetasu diferentseerimise ja õppetasust vabastamise ning õppetasu arvestamise ja maksmise kord

Vastu võetud 16.08.2022 nr 12
RT IV, 19.08.2022, 12
jõustumine 01.09.2022

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
03.01.2023RT IV, 10.01.2023, 513.01.2023

Määrus kehtestatakse Saaremaa Vallavolikogu 18. juuni 2021. a määruse nr 39 „Joosep Aaviku nimelise Kuressaare Muusikakooli põhimäärus“ § 9 lg 7, Saaremaa Vallavolikogu 28. aprilli 2022. a määruse nr 14 „Kuressaare Kunstikooli põhimäärus“ § 9 lg 7, Saaremaa Vallavolikogu 28. aprilli 2022. a määruse nr 16 „Kärla Muusikakooli põhimäärus“ § 9 lg 7, Saaremaa Vallavolikogu 28. aprilli 2022. a määruse nr 15 „Orissaare Muusikakooli põhimäärus“ § 9 lg 7 ja Saaremaa Vallavolikogu 30. juuni 2022. a määruse nr 23 „Saaremaa Spordikooli põhimäärus“ § 11 lg 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Saaremaa valla munitsipaalomandis olevate spordi-, kunsti- ja muusikakoolides (edaspidi huvikoolides) õppimise eest tasumisele kuuluva õppetasu suurus, õppetasu diferentseerimise ja õppetasust vabastamise alused ning õppetasu arvestamise ja maksmise kord.

§ 2.   Joosep Aaviku nimelise Kuressaare Muusikakooli õppetasu

  (1) Õppetasu eelkoolis on:
  1) õppekoormusel üks õppetund rühmatunnina nädalas 10 eurot õppekuus;
  2) õppekoormusel üks õppetund individuaaltunnina nädalas 12 eurot õppekuus.

  (2) Õppetasu põhi- ja süvaõppekava alusel õppimisel on 40 eurot õppekuus.

  (3) Õppetasu pilliõppe õppekava alusel õppimisel on 45 eurot õppekuus.

§ 3.   Kuressaare Kunstikooli õppetasu

  (1) Õppetasu eelkoolis on 10 eurot õppekuus.

  (2) Õppetasu põhiõppekava alusel õppimisel on 25 eurot õppekuus.

§ 4.   Saaremaa Spordikooli õppetasu

  (1) Õppetasu algettevalmistuse õppegrupis on 15 eurot õppekuus.

  (2) Õppetasu õppe-treeningastme ja meisterlikkuse astme õppegrupis on 20 eurot õppekuus.

§ 5.   Orissaare Muusikakooli õppetasu

  (1) Õppetasu eelkoolis koormusel üks õppetund rühmatunnina nädalas on 10 eurot õppekuus.

  (2) Õppetasu põhiõppekava alusel õppimisel on 30 eurot õppekuus.

§ 6.   Kärla Muusikakooli õppetasu

  (1) Õppetasu eelkoolis koormusel üks õppetund rühmatunnina nädalas on 10 eurot õppekuus.

  (2) Õppetasu põhiõppekava alusel õppimisel on 25 eurot õppekuus.
[RT IV, 10.01.2023, 5 - jõust. 13.01.2023]

§ 7.   Õppetasu diferentseerimine

  Rahvastikuregistris Saaremaa valla elanikena registreeritud peredele, kelle lastest õpib samas huvikoolis rohkem kui üks laps, vähendatakse koolile esitatud kirjaliku avalduse alusel teise lapse eest tasutavat õppetasu 50% võrra ning vabastatakse kolmas ja iga järgnev laps õppetasu tasumisest 100% ulatuses. Huvikooli direktor lisab iga soodustust saava lapse kohta soodustuse määra Saaremaa valla huvihariduse registrisse.

§ 8.   Õppetasu maksmisest vabastamise alused

  (1) Õppetasu maksmisest võib põhjendatud avalduse alusel vabastada kuni 10% rahvastikuregistri andmetel Saaremaa valla elanikena registreeritud õppurite üldarvust kuni 100% ulatuses.

  (2) Õppetasu maksmisest vabastamise kinnitab huvikooli direktor oma käskkirjaga kooskõlastades selle eelnevalt Saaremaa Vallavalitsuse haridus- ja noorsootööosakonnaga.

§ 9.   Õppetasu arvestamise ja maksmise kord

  (1) Õppetasu makstakse Joosep Aaviku nimelises Kuressaare Muusikakoolis, Kuressaare Kunstikoolis, Orissaare Muusikakoolis ja Kärla Muusikakoolis üheksa kuu eest õppeaastas.

  (2) Õppetasu makstakse Saaremaa Spordikoolis järgmiselt:
  1) judo, kergejõustiku (algettevalmistuse aste), korvpalli, laskmise, võrkpalli ja üldkehalise treeningutel üheksa kuu eest õppeaastas;
  2) jalgrattaspordi, kergejõustiku (õppe-treeningaste, meisterlikkuse aste) treeningutel kümne kuu eest õppeaastas/kalendriaastas;
  3) purjetamise treeningutel üheteistkümne kuu eest õppeaastas/kalendriaastas.

  (3) Õppetasu arvestamise aluseks on Saaremaa valla huvihariduse registris olev kanne õppuri nimekirja arvamise või õppetegevuses osalemise alustamise kohta. Õppetasu arvestatakse õppekuu kohta täissummas kuu 10. kuupäeva seisuga. Õppur arvatakse õpperühma nimekirjast välja Saaremaa valla huvihariduse registris tehtud lahkumise kande alusel. Õppetasu arvestamine lõpetatakse nimekirjast väljaarvamise kuul, kui kanne registris tehakse enne 10. kuupäeva, hilisemal kande tegemisel järgnevast kuust.

  (4) Õppetasu kuulub maksmisele jooksva kalendrikuu eest kuu 24. kuupäevaks vastavalt väljastatud arvele.

  (5) Õpilase, kelle eest on tähtaegselt tasumata kahe järjestikuse kuu õppetasu, võib arvata õpilaste nimekirjast välja.

  (6) Õppuri mistahes põhjusel huvikoolist väljaarvamisel väljaarvamise hetkeks tasumata jäänud õppetasu nõutakse sisse õigusaktides sätestatud korras.

§ 10.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 11.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. septembril 2022. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json