HaridusKool

Teksti suurus:

Üldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord

Väljaandja:Otepää Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.01.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.09.2023
Avaldamismärge:RT IV, 10.01.2023, 11

Üldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord

Vastu võetud 19.09.2019 nr 15
RT IV, 27.09.2019, 2
jõustumine 01.10.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.12.2022RT IV, 10.01.2023, 613.01.2023

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Otepää valla üldhariduskooli (edaspidi kool) hoolekogu moodustamise kord ja hoolekogu töökord.

2. peatükk HOOLEKOGU MOODUSTAMINE 

§ 2.   Hoolekogu liikmed

  (1) Ühe asutusena tegutseva põhikooli ja gümnaasiumi hoolekogu koosseisu kuuluvad Otepää Vallavolikogu (edaspidi volikogu) esindaja, kaks õppenõukogu esindajat, kellest üks esindab põhikooli ja teine gümnaasiumi õpetajaid, kolm vanemate esindajat, kes esindavad nii põhikooli- kui gümnaasiumiõpilaste vanemaid, vilistlaste, kooli toetavate organisatsioonide ja õpilaste esindaja.

  (2) Ühe asutusena tegutseva üldhariduskooli ja lasteasutuse hoolekogu koosseisu kuuluvad volikogu esindaja, kaks õppenõukogu esindajat, kellest üks esindab kooli ja teine lasteasutuse õpetajaid, kolm vanemate esindajat, kes esindavad nii kooli õpilaste kui lasteasutuse laste vanemaid, vilistlaste, kooli toetavate organisatsioonide ja õpilaste esindaja.

  (3) Hoolekogu koosseisu kuuluvate vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad ei tohi kuuluda koolitöötajate hulka.

  (4) Iga hoolekogu liige võib olla hoolekogus kuni kaks järjestikust perioodi.
[RT IV, 10.01.2023, 6 - jõust. 13.01.2023]

§ 3.   Hoolekogu moodustamine

  (1) Hoolekogu moodustab ja selle koosseisu kinnitab Otepää Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) kooli direktori ettepanekul.

  (2) Hoolekogu koosseisu esitab kooli direktor vallavalitsusele kinnitamiseks kahe kuu jooksul õppeaasta algusest. Hoolekogu volitused kehtivad koosseisu kinnitamisest kuni uue koosseisu kinnitamiseni.

  (3) Vallavalitsusele hoolekogu liikmete kandidaatide esitamisel lähtub kooli direktor järgmistest põhimõtetest:
  1) volikogu esindaja määratakse volikogu otsusega;
  2) õppenõukogu esindaja valitakse õppenõukogu koosolekul;
  3) vanemate esindaja valitakse vanemate poolt või erakorraliselt kooskõlastatakse vanematega või, kui ka see ei ole objektiivsetel põhjustel võimalik, teavitatakse vanemaid nende esindajast;
  4) vilistlaste esindaja kooskõlastatakse vilistlaste organisatsiooniga selle olemasolul;
  5) kooli toetava organisatsiooni esindaja kooskõlastatakse organisatsiooniga, keda liige hoolekogus esindab;
  6) õpilaste esindaja nimetatakse õpilasesinduse poolt või õpilasesinduse puudumisel valitakse õpilaste esindaja õpilaste poolt või kooskõlastatakse õpilastega.

3. peatükk HOOLEKOGU TÖÖKORD 

§ 4.   Hoolekogu juhtimine ja töö korraldamine

  (1) Hoolekogu valib enda hulgast esimehe, aseesimehe ja sekretäri.

  (2) Hoolekogu juhib ja hoolekogu tööd korraldab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

  (3) Hoolekogu töövorm on koosolek.

  (4) Hoolekogu korralised koosolekud toimuvad õppeaasta kestel vähemalt kord nelja kuu jooksul.

  (5) Koosolekut juhatab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, ning protokollib hoolekogu sekretär.

§ 5.   Hoolekogu korraline koosolek

  (1) Hoolekogu korralise koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, vastavalt vajadusele. Hoolekogu uue koosseisu esimese koosoleku kutsub kokku kooli direktor.

  (2) Korralise koosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra teatab koosoleku kokkukutsuja hoolekogu liikmetele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt seitse päeva enne koosoleku toimumist. Koosoleku dokumendid saadetakse hoolekogu liikmetele üldjuhul koos korralise koosoleku teatega, kuid mitte hiljem kui kolm päeva enne koosoleku toimumist.

§ 6.   Hoolekogu erakorraline koosolek

  (1) Kiirete ja edasilükkamatute küsimuste otsustamiseks kutsub hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, omal initsiatiivil või vähemalt kolme hoolekogu liikme nõudmisel või kooli direktori või vallavalitsuse ettepanekul kokku erakorralise koosoleku hiljemalt viie päeva jooksul ettepaneku saamisest.

  (2) Erakorralise koosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra teatab koosoleku kokkukutsuja hoolekogu liikmetele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt kolm päeva enne koosoleku toimumist. Koosoleku dokumendid saadetakse hoolekogu liikmetele üldjuhul koos erakorralise koosoleku teatega, kuid mitte hiljem kui üks päev enne koosoleku toimumist.

§ 7.   Koosoleku läbiviimine

  (1) Koosoleku päevakorda kavandatud küsimuste ja asjakohaste materjalide eelnevat ettevalmistamist ning tutvustamist hoolekogu liikmetele korraldab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

  (2) Igal hoolekogu liikmel on õigus avaldada koosolekul oma arvamust, esineda arutatavates küsimustes selgitustega ning teha otsuse suhtes ettepanekuid.

  (3) Arutatavate küsimuste analüüsimiseks ja eksperthinnangute andmiseks võib hoolekogu oma töösse kaasata vastava ala eksperte, moodustada komisjone või töörühmi.

  (4) Hoolekogu koosolekust võtab sõnaõigusega osa kooli direktor.

  (5) Hoolekogu koosolekust võivad osa võtta kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle järelevalvet teostavad ametiisikud. Teised isikud võivad hoolekogu koosolekust osa võtta hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe kutsel või loal.

§ 8.   Koosoleku protokoll

  (1) Hoolekogu koosolekud protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

  (2) Koosoleku protokolli märgitakse:
  1) koosoleku toimumise aeg ja koht;
  2) koosoleku algus- ja lõpuaeg;
  3) koosoleku juhataja ja protokollija ees- ja perekonnanimi;
  4) koosolekust osavõtnud ning koosolekult puudunud hoolekogu liikmete ees- ja perekonnanimed;
  5) koosolekule kutsutud isikute ees- ja perekonnanimed;
  6) kinnitatud päevakord;
  7) koosolekul sõnavõtnud isikute nimed ja ettepanekud;
  8) vastuvõetud otsused.

  (3) Protokoll saadetakse hiljemalt viiendal tööpäeval pärast hoolekogu koosoleku toimumist hoolekogu liikmetele.

  (4) Hoolekogu protokollid koos muude hoolekogu tööd puudutavate dokumentidega säilitatakse vastavalt kooli asjaajamiskorrale.

4. peatükk HOOLEKOGU OTSUSED 

§ 9.   Hoolekogu otsustusvõime

  (1) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt kaks kolmandikku hoolekogu liikmetest, sealhulgas esimees, tema äraolekul aseesimees.

  (2) Nõutud kvoorumi puudumisel kutsub hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, uue koosoleku kokku hiljemalt viie päeva jooksul.

§ 10.   Otsuste vastuvõtmine ja täitmine

  (1) Hoolekogu otsused võetakse vastu kohalolijate lihthäälteenamusega. Hääletamine on hoolekogu otsusel avalik või salajane. Poolt- ja vastuhäälte võrdse arvu korral on otsustavaks hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe hääl.

  (2) Hoolekogu otsused tehakse adressaatidele teatavaks koosolekule järgneval tööpäeval.

  (3) Hoolekogu ettepanekutega arvestamist korraldab ja kontrollib hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, ning teavitab sellest järgmistel koosolekutel hoolekogu liikmeid.

  (4) Kiiret otsustamist vajavates küsimustes võib hoolekogu otsuse vastu võtta ka side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu koosolekut kokku kutsumata.

§ 11.   Hoolekogu otsusega mittenõustumine

  Hoolekogu otsusega mittenõustumisel, samuti vaidlusküsimuste korral, on õpilasel, vanemal või hoolekogu liikmel õigus pöörduda kümne tööpäeva jooksul arvates otsuse vastuvõtmisest vallavalitsuse poole otsuse õiguspärasuse kontrollimiseks.

5. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 12.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 13.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. oktoobril 2019. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json