Teksti suurus:

Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 "Tallinna linna ehitusmäärus" muutmine

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:13.02.2016
Avaldamismärge:RT IV, 10.02.2016, 3

Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 "Tallinna linna ehitusmäärus" muutmine

Vastu võetud 28.01.2016 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ning ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 7 lõigete 1 ja 2 alusel.

§ 1.   Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruses nr 21 „Tallinna linna ehitusmäärus" tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõike 1 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) asjaomase riigiasutusega;";

2) paragrahvi 12 lõike 1 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 12 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

„(41) Amet kontrollib muinsuskaitseseaduses sätestatud juhul detailplaneeringu koostamise algatamisettepaneku vastavust muinsuskaitseseaduse nõuetele, lähtudes Muinsuskaitseametiga sõlmitud halduslepingust.";

4) paragrahvi 14 lõike 2 punkt 5 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 14 lõiget 2 täiendatakse punktidega 8 ja 9 järgmises sõnastuses:

„8) Tallinna Kommunaalametiga, kui detailplaneeringuga kavandatakse avalikuks kasutamiseks ette nähtud tee, parkla ja tehnoehitiste rajamist;

9) Tallinna Transpordiametiga, kui planeeritavat ala läbib ühistransport, detailplaneeringuga kavandatav toob kaasa avalikult kasutataval tänaval liikluskorralduse muudatused või liikluskoormuse olulise kasvu.";

6) paragrahvi 14 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

„(41) Amet kontrollib detailplaneeringu koostamisel muinsuskaitseseaduses sätestatud juhul muinsuskaitseseaduse nõuetest kinnipidamist, lähtudes Muinsuskaitseametiga sõlmitud halduslepingust.";

7) paragrahvi 15 lõike 3 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 16 lõike 1 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Kui detailplaneering näeb ette avalikuks kasutamiseks ette nähtud tee ja sellega seonduvate rajatiste, välisvalgustuse ja tehnoehitiste valmisehitamise ja haljastuse rajamise, sõlmib Tallinna Kommunaalamet detailplaneeringust huvitatud isikuga linna nimel halduslepingu. Lepinguga võtab huvitatud isik kohustuse ehitada detailplaneeringukohased rajatised.";

9) paragrahvi 20 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Detailplaneeringu kehtestab linnavalitsus. Planeerimisseaduse § 130 lõikes 2 nimetatud juhul kehtestab detailplaneeringu linnavolikogu.";

10) paragrahvi 31 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Kui projekteerimistingimusi taotletakse avalikuks kasutamiseks ette nähtud tee, parkla ja tehnoehitise rajamiseks, väljastab need Tallinna Kommunaalamet koostöös Tallinna Linnaplaneerimise Ameti, Tallinna Transpordiameti ja Tallinna Keskkonnaametiga. Tallinna Kommunaalamet järgib projekteerimistingimuste väljastamisel kõiki käesolevas paragrahvis ja §-s 32 projekteerimistingimuste andmise menetlusele ette nähtud nõudeid.";

11) paragrahvi 31 lõike 3 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

12) paragrahvi 31 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

„(41) Amet kontrollib projekteerimistingimuste andmise menetluses muinsuskaitseseaduses sätestatud juhul projekteerimistingimuste vastavust muinsuskaitseseaduse nõuetele, lähtudes Muinsuskaitseametiga sõlmitud halduslepingust.";

13) paragrahvi 49 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Kinnisasja, mida läbib detailplaneeringu kohaselt avalikuks kasutamiseks määratav olemasolev või kavandatav tee, ehitusseadustiku § 95 lõikest 1 tuleneva ostueesõiguse teostamise otsustab linnavalitsus. Sellise kinnisasja ostueesõigusest loobumine vormistatakse linnavalitsuse korraldusena juhul, kui kinnisasja müügitehingu pool seda kirjalikult taotleb.";

14) paragrahvi 49 lõikes 2 asendatakse sõna „esitab" sõnadega „esitamise korraldab";

15) paragrahvi 491 täiendatakse kolmanda ja neljanda lausega järgmises sõnastuses:

„Projekteerimistingimuste taotlus avalikuks kasutamiseks ette nähtud tee, parkla ja tehnoehitise rajamiseks esitatakse Tallinna Kommunaalametile. Avalikuks kasutamiseks ette nähtud tee, parkla ja tehnoehitiste projekteerimistingimuste taotluse menetluse viib läbi ja projekteerimistingimused väljastab Tallinna Kommunaalamet vastavalt käesoleva määruse § 31 lõikele 21.".

23.02.2016 15:35
Veaparandus. Eemaldatud ekslikud topelt tekstiosad tulenevalt Riigi Teataja seaduse § 10 lõikest 3.

Kalev Kallo
Tallinna Linnavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json