Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Maardu linna noortevolikogu moodustamine ja põhimäärus

Väljaandja:Maardu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.04.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 30.03.2019, 12

Maardu linna noortevolikogu moodustamine ja põhimäärus

Vastu võetud 26.11.2015 nr 44
RT IV, 29.12.2015, 156
jõustumine 01.01.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.01.2016RT IV, 10.02.2016, 1313.02.2016
28.03.2017RT IV, 04.04.2017, 207.04.2017
27.03.2018RT IV, 07.04.2018, 4910.04.2018
26.03.2019RT IV, 30.03.2019, 602.04.2019

Määrus kehtestatakse noorsootöö seaduse § 9 lõigete 1−3 alusel ja kooskõlas kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 punktiga 1.

§ 1.   Asutamine

  Maardu Linnavolikogu juurde moodustatakse Maardu linna noortevolikogu (edaspidi noortevolikogu).

§ 2.   Üldsätted

  (1) Noortevolikogu on Maardu linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) juures tegutsev Maardu noortest koosnev nõuandva õigusega osaluskogu, mis esindab Maardu noorte huve.

  (2) Noortevolikogu tegevus rajaneb demokraatia põhimõtetel, liikmete omaalgatusel ja ühistegevusel. Noortevolikogu on poliitiliselt ja usuliselt sõltumatu. Noortevolikogu põhitegevus on kaasata noori aktiivselt osalema ühiskondliku elu korraldamises.

  (3) Noortevolikogu ettepanekud on Maardu linnavolikogule ja Maardu linnavalitsusele (edaspidi linnavalitsus) soovitusliku iseloomuga

  (4) Linnavolikogu konsulteerib noortevolikoguga linna noorsootöö kavandamisel, teostamisel ja hindamisel.

  (5) Noortevolikogu valimise ja tegutsemise alused sätestatakse põhimäärusega.

  (6) Noortevolikogu juhindub oma tegevuses riigi ja Maardu linna õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 3.   Eesmärk ja põhitegevus

  (1) Noortevolikogu eesmärk on kaitsta noorte huvisid linnas.

  (2) Eesmärgi täitmiseks noortevolikogu:
  1) arutab noori puudutavaid küsimusi, mis kuuluvad linna võimupädevusse, ning teeb linnavolikogule ja -valitsusele noorte huvidest ja vajadusest lähtuvaid ettepanekuid;
  2) tutvustab ja edendab noorte hulgas demokraatia põhimõtteid;
  3) teeb koostööd teiste linnade ja/või valdade noortevolikogudega;
  4) esindab Maardu noori maakondliku, riikliku või rahvusvahelise tasandi noorteüritustel.

§ 4.   Noortevolikogu

  (1) Noortevolikogul on 7 liiget, kes on valitud Maardus elavate noorte ja Maardu linna üldhariduskoolide õpilaste hulgast.
[RT IV, 04.04.2017, 2 - jõust. 07.04.2017]

  (2) Noortevolikogu liikmed valitakse Maardu üldhariduskoolides (edaspidi koolid) ja Maardu Noortekeskuses (edaspidi noortekeskus) ning valimiskomisjoni poolt
[RT IV, 07.04.2018, 49 - jõust. 10.04.2018]

  (3) [Kehtetu - RT IV, 04.04.2017, 2 - jõust. 07.04.2017]

  (4) Noortevolikogu liikmed valitakse demokraatlikult. Hääletamine on salajane.

  (5) Noortevolikogu liikmed valitakse üheks aastaks.

§ 5.   Valimiskord

  (1) Valimised toimuvad kahes voorus: esimene voor on valimised Maardu koolides ja noortekeskuses ning teine voor on valimised valimiskomisjonis. Maardu koolides ja noortekeskuses valitakse neli noortevolikogu liiget. Esimeses voorus osutuvad valituks enim hääli saanud kandidaadid. Valimiskomisjon valib käesoleva määruse § 5 lõikes 6 sätestatud korras kolm noortevolikogu liiget Maardu noorte hulgast, kes ei osutunud valituks koolides ja noortekeskuses
[RT IV, 07.04.2018, 49 - jõust. 10.04.2018]

  (2) Maardu Gümnaasiumis saavad hääletada Maardu Gümnaasiumi õpilased, Maardu Põhikoolis – Maardu Põhikooli õpilased, Kallavere Keskkoolis – Kallavere Keskkooli õpilased ja noortekeskuses – Maardu noored, kes ei õpi Maardu koolides. Valimiskomisjonis kandideerivad kõik Maardu noored, kes ei osutunud valituks koolides ja noortekeskuses toimunud valimisvoorus.
[RT IV, 07.04.2018, 49 - jõust. 10.04.2018]

  (3) Noortevolikogu valimised koolides korraldavad koolid, noortekeskuses – noortekeskus. Pärast koolides ja noortekeskuses toimunud valimisi valib valimiskomisjon noortevolikogu liikmed Maardu noorte hulgast, kes ei osutunud valituks koolides ja noortekeskuses toimunud valimisvoorus.
[RT IV, 07.04.2018, 49 - jõust. 10.04.2018]

  (4) Valimiskomisjoni kuuluvad:
  1) linnavalituse esindaja;
  2) volikogu haridus- ja noorsootöökomisjoni esindaja;
  3) noortevolikogu esindaja. Noortevolikogu esimeste valimiste puhul noortevolikogu algatusrühma esindaja.

  (5) Valimiskomisjon valib enda hulgast esimehe ja protokollija. Valimiskomisjon koostab ja kinnitab valimisjuhendi.

  (6) Valimiskomisjoni töövorm on koosolek. Valimiskomisjoni koosolek protokollitakse ja allkirjastatakse valimiskomisjoni esimehe ja protokollija poolt. Valimiskomisjon on otsustusvõimeline, kui selle koosolekust võtab osa vähemalt poolt komisjoni koosseisust. Valimiskomisjon otsustab tema pädevuses olevaid asju poolthäälte enamusega.

  (7) Valimiskomisjoni koosseisu ei saa kuuluda isikud, kes kandideerivad noortevolikogu liikmeks.

  (8) Valimiskomisjoni liige ei või teha agitatsiooni noortevolikogu kandidaadi poolt ega vastu.

  (9) Noortevolikogusse võib kandideerida iga 14-26-aastane noor, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Maardu linn või kes õpib EHISe andmetel Maardu üldhariduskoolis.

  (10) Valimisõiguslik isik on 14-26-aastane noor, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Maardu linn või kes õpib EHISe andmetel Maardu üldhariduskoolis.

  (11) Noortevolikogu kandidaadil tuleb valimiskomisjonile või linnavalitsusele esitada kandideerimisavaldus ja motivatsioonikiri. Kandideerimisavalduse ja motivatsioonikirja esitamise kuupäeva määrab valimiskomisjon.
[RT IV, 04.04.2017, 2 - jõust. 07.04.2017]

  (12) Kandidaadid seatakse üles Maardu linna kodulehel enne valimiskoosolekuid.
[RT IV, 04.04.2017, 2 - jõust. 07.04.2017]

  (13) Valimiskoosolekud kuulutatakse Maardu linna kodulehel välja. Valimiskoosolekute toimumise kuupäeva määrab valimiskomisjon.
[RT IV, 04.04.2017, 2 - jõust. 07.04.2017]

  (14) Valimistulemused kinnitatakse valimiskomisjoni poolt, need avaldatakse Maardu linna kodulehel. Valimistulemuste kohta vormistatakse protokoll.

  (15) Noortevolikogu valimised toimuvad igal aastal oktoobrikuus.
[RT IV, 30.03.2019, 6 - jõust. 02.04.2019]

  (16) Noortevolikogu liikmete volitused hakkavad kehtima järgmisel päeval pärast valimistulemuste avaldamist.

§ 6.   Juhtimine

  (1) Noortevolikogu esindab ja selle tööd korraldab juhatus, kuhu kuuluvad esimees ja kuni kaks aseesimeest.

  (2) Noortevolikogu esimees ja aseesimehed valitakse noortevolikogu volituste ajaks salajasel hääletusel, mis toimub uue koosseisu esimesel istungil. Uue koosseisu esimese istungi kutsub kokku ja seda juhatab kuni noortevolikogu esimehe valimiseni valmiskomisjoni määratud valmiskomisjoni liige.

  (3) Noortevolikogu juhib esimees, tema äraolekul esimehe määratud aseesimees.

  (4) Noortevolikogu võib esimehe või aseesimehe vabastada enne tähtaega kui selleks on mõjuv põhjus ja selle poolt hääletab 2/3 noortevolikogu liikmetest.

§ 7.   Liikme väljaarvamine ja uue liikme valimine

  (1) Liikme võib noortevolikogust välja arvata:
  1) istungi koosseisu häälteenamusega, kui liige ei täida põhimääruse kohaseid ülesandeid või kahjustab oma tegevusega noortevolikogu mainet;
  2) juhatuse otsusega, kui liige mõjuva põhjuseta ei ole osalenud kolmel järjestikusel istungil;
  3) isikliku avalduse alusel.

  (2) Liikme väljaarvamise korral käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud juhtudel võib valimiskomisjon valida väljaarvatud liikme asemele uue liikme Maardu noorte hulgast, kes ei osutunud valituks koolides ja noortekeskuses. Uus liige valitakse valimiskomisjoni poolt kandideerimisavalduse, motivatsioonikirja ja vestluse alusel.
[RT IV, 07.04.2018, 49 - jõust. 10.04.2018]

§ 8.   Töökorraldus

  (1) Noortevolikogu töövormiks on istung, mis toimub vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord kvartalis.

  (2) Noortevolikogu istungi kutsub kokku ja seda juhatab noortevolikogu esimees, tema puudumisel aseesimees.

  (3) Erakorraline istung kutsutakse kokku 2/3 noortevolikogu liikmete ettepanekul.

  (4) Noortevolikogu istungid toimuvad reeglina linnavolikogu ruumides.

  (5) Noortevolikogu istung on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole koosseisust.

  (6) Noortevolikogu võtab otsuseid vastu lihthäälteenamusega.

  (7) Noortevolikogu istungid on avalikud.

  (8) Kord aastas esitab noortevolikogu ülevaate oma tegevuse kohta linnavolikogule.

  (9) Noortevolikogu täpsema töökorralduse kehtestab noortevolikogu.

  (10) Noortevolikogu esitab istungite protokollid linnavolikogule.

§ 9.   Õigused

  Noortevolikogul on õigus:
  1) arutada Maardu noori puudutavaid küsimusi ning teha ettepanekuid linnavolikogule ja -valitsusele;
  2) esitada ettepanekuid linnavolikogu vastavale komisjonile linnavolikogu menetluses olevate õigusaktide eelnõude kohta, mis on seotud noorte huvidega ning osaleda ettepanekute aruteludel;
  3) teha ettepanek linnavolikogu noorsootöö küsimustega tegeleva komisjoni esimehele, et määrata oma esindaja linnavolikogu komisjoni liikmeks;
  4) kasutada linnavolikogu ruume istungite pidamiseks;
  5) kaasata oma tegevusse eksperte;
  6) moodustada töörühmi ja algatada teemaarutelusid;
  7) valida liikmete hulgast isik või isikud, kes osalevad riiklikes ja rahvusvahelistes noortevõrgustikes.

§ 10.   Põhimääruse vastuvõtmine ja muutmine

  Noortevolikogu põhimääruse kinnitab linnavolikogu ning muudab ja tunnistab kehtetuks linnavolikogu noortevolikogu ettepanekul.

§ 11.   Tegevuse lõpetamine

  Noortevolikogu tegevuse lõpetab linnavolikogu, kuulates ära noortevolikogu arvamuse.

§ 111.   Rakendussätted

  2018. aastal valitud noortevolikogu liikmete volitused kehtivad kuni järgmiste valimiste tulemuste kinnitamiseni valimiskomisjoni poolt.
[RT IV, 30.03.2019, 6 - jõust. 02.04.2019]

§ 12.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 3. päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json