Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Palgajuhend

Väljaandja:Õru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.02.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT IV, 10.02.2016, 33

Palgajuhend

Vastu võetud 29.01.2016 nr 1

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 36 ja avaliku teenistuse seaduse § 63 lõike 2 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Õru valla ametiasutuse palgajuhendiga (edaspidi palgajuhend) määratakse kindlaks ametiasutuse töö- ja teenistusülesannete tasustamise korraldus, tingimused ja tasu maksmise põhimõtted.

§ 2.  Mõisted

  Palgajuhendis kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
 1) teenistuja – Õru vallaga avalik-õiguslikus teenistus- ja usaldussuhtes olev ametnik või eraõiguslikus töösuhtes olev töötaja;
 2) ametnik – isik, kes on Õru vallaga avalik-õiguslikus teenistus- ja usaldussuhtes ning on nimetatud vallavalitsuses ametikohale, millel teostatakse avalikku võimu;
 3) töötaja – isik, kes on võetud vallavalitsuse töökohale, millel ei teostata avalikku võimu, vaid tehakse avaliku võimu teostamist toetavat tööd. Töötaja töötab töölepingu alusel;
 4) palk – ametnikule tehtud töö eest makstav tasu, mis koosneb põhipalgast, muutuvpalgast, eritingimustes töötamise eest makstavatest lisatasudest ning asendustasust;
 5) töötasu – töötajale tehtud töö eest makstav tasu, mis koosneb põhipalgast, muutuvpalgast, eritingimustes töötamise eest makstavatest lisatasudest ning asendustasust.
 6) sotsiaalsed garantiid – tasu, mida makstakse soorituse tulemuslikkusest mittesõltuvatel asjaoludel;
 7) preemia – kauaaegse laitmatu teenistuse või teenistuskohustuste silmapaistvalt hea täitmise eest kohaldatav ergutus.

§ 3.  Tasustamise üldpõhimõtted

 (1) Ametnike, teenistujate palkade määramisel ja töötasude kokku leppimisel ning maksmisel lähtutakse avaliku teenistuse seadusest, töölepingu seadusest, vallavolikogu otsusest ning palgajuhendist.

 (2) Ametiasutuse struktuuri, teenistuskohtade koosseisu (sh jaotus ameti- ja töökohtadeks), teenistuskohtade ning ametiasutuse ning hallatavate asutuste palgaastmete põhipalgad kehtestab vallavolikogu otsusega.

 (3) Vallavalitsusel on õigusteha eelarveaasta jooksul ametiasutuse struktuuris ja teenistuskohtade koosseisus muudatusi kehtestatud personalikulude eelarve piires.

 (4) Ametiasutus maksab ametnikele palka ning töötajatele töötasu sarnastel alustel.

 (5) Palga ja töötasu arvestusperiood on kalendrikuu. Palka ja töötasu arvestatakse ajavahemiku eest, mil teenistuja täitis talle pandud ülesandeid.

 (6) Tööaja arvestus toimub tööajaarvestuse tabeli alusel. Tööajaarvestuse tabeli koostajad määrab vallavanem.

 (7) Ametnikule säilitatakse palk või töötasu mõistliku aja eest, kui teenistusülesandeid ei täideta lühiajalise isikliku või perekondliku takistuse korral.

 (8) Ametnikule, teenistujale palga määramisel või töötajale töötasu kokku leppimisel arvestatakse personalikulude eelarvet.

§ 4.  Palga ja töötasu komponendid

  Ametniku palk ja töötaja töötasu koosneb:
 1) põhipalgast,
 2) muutuvpalgast,
 3) eritingimustes töötamise eest makstavatest lisatasudest (lisatasu ööajal töötamise, riiklikel pühadel töötamise ja ületunnitöö eest) ning
 4) lisatasust puuduva ametniku, teenistuja, töötaja ülesannete täitmise eest (asendustasu).

§ 5.  Põhipalk

 (1) Põhipalk on ametniku palga või töötaja töötasu fikseeritud osa, mis on määratud teenistuskoha teenistusülesannete ja vastutuse ning teenistuja teenistusalaste teadmiste, oskuste, kogemuste ja hariduse põhjal.

 (2) Teenistuja põhipalga määramisel või kokku leppimisel lähtutakse tema teenistuskohale vastavast kuu põhipalga vahemikust.

 (3) Katseajal võib ametnikule või töötajale määrata vähemalt ühe palgaastme võrra madalam tema teenistus/töökohale planeeritud põhipalgast madalam põhipalk.

 (4) Vallavanema otsusel võib maksta praktikandile tulemusliku töö eest ühekordset tasu kuus kuni palga alammäära ulatuses.

§ 6.  Muutuvpalga maksmise tingimused ja kord

 (1) Muutuvpalk on ametniku palga või töötaja töötasu ebaregulaarne osa, mida võib maksta tulemuspalgana, lisatasuna täiendavate teenistusülesannete täitmise eest või preemiana erakordsete teenistusalaste saavutuste eest.

 (2) Muutuvpalka makstakse eelarvevahendite olemasolul.

 (3) Tulemuspalka makstakse eelnevalt seatud eesmärkide silmapaistva saavutamise eest. Teenistusülesannete eesmärkide ja tulemuste loetelu, mille eest on võimalik maksta tulemuspalka fikseeritakse eelnevalt ametiasutuse ja ametniku poolt.

 (4) Lisatasu täiendavate ülesannete täitmise eest makstakse sõltuvalt lisaülesannete mahust ja iseloomust. Täiendavateks loetakse ametijuhendis või õigusaktides fikseerimata ülesandeid, mis oluliselt suurendavad töömahtu ja mida talle annab vahetu või ametiasutuse juht või mille täitmine toimub seaduse alusel.

 (5) Lisatasu täiendavate ülesannete eest määratakse ühekordse või tähtaegse lisatasuna. Lisatasu maksmise aluseks olevas käskkirjas näidatakse täiendavate ülesannete sisu ja periood, mille eest lisatasu makstaks, ning lisatasu suurus.

 (6) Ametnikule, teenistujale ja töötajale võib erakordsete teenistus-ja tööalaste saavutuste eest maksta preemiat.

 (7) Muutuvpalka võib kalendriaasta jooksul ametniku põhipalgale juurde maksta kuni 20 protsenti ametniku aastasest põhipalgast.

§ 7.  Eritingimustes töötamise eest makstav lisatasu

 (1) Eritingimustes töötamise eest makstavateks lisatasudeks on:
 1) lisatasu ületunnitöö eest;
 2) lisatasu ööajal töötamise eest, kui nimetatud kohustus ei sisaldu teenistuja ametijuhendis ja seda ei ole arvestatud tema palga määramisel või töötasu kokku leppimisel;
 3) lisatasu riigipühal töötamise eest.

 (2) Eritingimustes töötamise eest makstakse lisatasu vastavalt avaliku teenistuse seadusele ja töölepingu seadusele, kui eritingimustes tehtud tööd ei ole võimalik hüvitada täiendava vaba aja andmisega.

§ 8.  Asendustasu

 (1) Ametnikule puuduva ametniku või teenistuja ülesannete andmisel ja lisatasu maksmisel lähtutakse käesolevast palgajuhendist ja avaliku teenistuse seaduses sätestatust.

 (2) Töötajale puuduva ametniku või teenistuja, töötaja ülesannete andmisel ja lisatasu maksmisel lähtutakse käesolevast palgajuhendist ja töölepingu seaduses sätestatust.

§ 9.  Sotsiaalsed garantiid

  Ametnikele määratud sotsiaalsete garantiide maksmisel lähtutakse avaliku teenistuse seadusest ning arvestatakse Õru valla põhimääruses sotsiaalsete garantiide kohta käivaid sätteid.

§ 10.  Palga ja töötasu määramise kord

 (1) Ametniku palk määratakse vallavanema käskkirjaga, lähtudes vallavolikogu poolt kinnitatud palgaastmestikest ja palgamääradest.

 (2) Töötaja töötasu lepitakse kokku töötaja ja vallavanema vahelises töölepingus või selle lisas. Töötaja tulemuspalk, preemia, lisatasud ja asendustasu määratakse vallavanema käskkirjaga.

 (3) Ettepaneku ametniku palga määramiseks või töötaja töötasu osas, samuti muutuvpalga, lisatasude ja asendustasu määramiseks teeb struktuuriüksuse juht või vallavanem. Ettepaneku tegija peab ettepanekus toodud põhipalga, tulemuspalga, lisatasu või asendustasu määra põhjendama.

 (4) Muutuvpalga, lisatasude ja asendustasu maksmise aluseks olev käskkiri peab olema põhjendatud.

 (5) Ületunnitöö eest, ööajal töötamise eest või riigipühal töötamise eest lisatasu maksmise aluseks on lisaks eelpool toodule tööajaarvestuse tabel.

§ 11.  Palga ja töötasu maksmise aeg ja viis

 (1) Palka ja töötasu makstakse üks kord kuus hiljemalt töötatud kuule järgneva kuu 5. kuupäeval (palgapäev). Ametiasutus kannab palga või töötasu teenistuja määratud pangakontole.

 (2) Kui palgapäev langeb riigi- või rahvuspühale või puhkepäevale, makstakse palk ja töötasu välja sellele eelneval tööpäeval.

 (3) Palga ja töötasu kohta väljastatakse elektrooniliselt teatis arvestatud tasude ja neist tehtud kinnipidamiste kohta.

§ 12.  Puhkusetasu

 (1) Puhkusetasu arvestatakse Vabariigi Valitsuse määrusandlusega kehtestatud korras.

 (2) Puhkusetasu kantakse pangakontole hiljemalt eelviimasel tööpäeval enne puhkuse algust või puhkusele mineja kirjaliku sooviavalduse korral järgmisel palgapäeval.

 (3) Juhul, kui puhkus katkestatakse või katkeb puhkus haiguse tõttu ning puhkusetasu on üle kantud, arvestatakse puhkusetasu ümber ja enammakstud summa peetakse kinni järgneva kuu või järgnevate kuude palgast või töötasust.

§ 13.  Palgatingimuste täitmise kontroll

  Ametiasutusele eraldatud palgafondi otstarbeka ja säästliku kasutamise eest vastutab ametiasutuse juht.

§ 14.  Rakendussätted

 (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

 (2) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2016.

Kalmer Sarv
Volikogu esimees