SotsiaalhoolekanneTeenused

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord - sisukord
Väljaandja:Kolga-Jaani Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.02.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:12.04.2018
Avaldamismärge:RT IV, 10.02.2017, 10

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord

Vastu võetud 26.01.2017 nr 1

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja § 22 lõike 2 ning sotsiaalhoolekandeseaduse § 14, § 16 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määrusega reguleeritakse Kolga-Jaani vallas sotsiaalhoolekande seadusega kohalikule omavalitsusele pandud ülesannete täitmine ning isikutele sotsiaalkaitse tagamiseks hüvitiste andmine.

  (2) Käesoleva korraga Kolga-Jaani vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) pandud ülesanded võib vallavalitsus delegeerida muudele sotsiaalteenust osutavatele isikutele või asutustele lepingu alusel.

§ 2.   Sotsiaalhoolekandelise abi eesmärk ja mõisted

  (1) Sotsiaalhoolekandeline abi on sotsiaaltoetuste, sotsiaalteenuste, vältimatu abi ja muu abi andmine, mille eesmärk on toetada inimese iseseisvat toimetulekut ja töötamist ning aktiivset osalemist ühiskonnaelus, ennetades sealjuures sotsiaalsete probleemide tekkimist või süvenemist üksikisiku, perekonna ja ühiskonna tasandil.

  (2) Määruses kasutatakse mõisteid käesoleva paragrahvi lõikes 1 märgitud seaduste ja nende alusel antud riiklikes õigusaktides sätestatu tähenduses.

§ 3.   Hindamiskohustus ja otsus abi andmise kohta

  (1) Kolga-Jaani vallavalitsus selgitab välja abi saamiseks pöördunud isiku abivajaduse ja sellele vastava abi.

  (2) Teenuse taotlemisel viiakse läbi isiku abivajaduse hindamine. Hindamise viib läbi sotsiaalnõunik-lastekaitsetöötaja.

  (3) Abivajaduse väljaselgitamisel lähtutakse terviklikust lähenemisest isiku abivajadusele, võttes arvesse tema toimetulekut ja ühiskonnaelus osalemist mõjutavaid asjaolusid, sealhulgas:
  1) isiku personaalse tegevusvõimega seonduvaid asjaolusid;
  2) isiku füüsilise ja sotsiaalse elukeskkonnaga seonduvaid asjaolusid.

  (4) Abi andmise otsustab vallavalitsus Kolga-Jaani Vallavolikogu sotsiaalkomisjon või sotsiaalnõunik-lastekaitsetöötaja ettepanekul 10 tööpäeva jooksul pärast kõigi vajalike dokumentide esitamist.

  (5) Toetus kantakse 30 kalendripäeva jooksul pärast toetuse andmise otsuse tegemist taotleja poolt taotluses näidatud pangakontole või makstakse välja sularahas.

§ 4.   Sotsiaalhoolekandega hõlmatus

  (1) Sotsiaalhoolekandelist abi on õigustaotleda isikul, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri (edaspidi rahvastikuregister) andmetel on Kolga-Jaani vald;

  (2) Isikule, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel ei ole Kolga-Jaani vallas, kuid kes tegelikult viibib või elab alaliselt Kolga-Jaani valla haldusterritooriumil, osutatakse vastavalt sotsiaalhoolekande seadusele vältimatut sotsiaalabi.

2. peatükk SOTSIAALTOETUSED 

1. jagu Üldsätted 

§ 5.   Toetuse liigid

  (1) Kolga-Jaani valla eelarvest makstavad leibkonna sissetulekust mittesõltuvad täiendavad sotsiaaltoetused on:
  1) sünnitoetus;
  2) I klassi õpilase toetus;
  3) kooli lõpetamise toetus;
  4) sõidukulutoetus õpilastele;
  5) muud toetused lastele;
  6) eakate toetus.

  (2) Kolga-Jaani valla eelarvest makstavad leibkonna sissetulekust sõltuvad täiendavad sotsiaaltoetused:
  1) pere- ja lastetoetus
  2) puudega isiku toetus;
  3) ülalpidamiskulude toetus;
  4) ravikindlustuseta isiku toetus.

2. jagu Sissetulekust mittesõltuvad toetused 

§ 6.   Sünnitoetus

  (1) Lapse sünnitoetuse suurus on 500 eurot ja see makstakse lapse sünni puhul ühele avalduse esitanud lapse vanemale või lapsendajale kahes osas:
  1) 200 eurot makstakse pärast lapse sündi kui lapse mõlemad vanemad või lapsendaja või üksinda last kasvatav vanem on rahvastikuregistri andmetel Kolga-Jaani valla elanikud lapse sünniaasta 1. jaanuari seisuga. Lapse sünni registreerimisel kingitakse lapsele raamat.
  2) 300 eurot makstakse lapse 18 kuu vanuseks saamisel tingimusel, et lapse vanemad, lapsendaja või üksinda last kasvatav vanem on rahvastikuregistri andmetel Kolga-Jaani valla elanikud lapse 18 kuu vanuseks saamise aasta 1. jaanuari seisuga.

  (2) Laps peab rahvastikuregistri andmetel olema Kolga-Jaani valla elanik sünnist alates ja elama toetuse taotlejaga ühel aadressil.

  (3) Mitmike sünni korral makstakse toetust iga lapse eest.

  (4) Sünnitoetust ei maksta, kui laps sündis surnult.

  (5) Lapsendajale makstakse sünnitoetust 2 kuu jooksul lapsendamise päevast alates, juhul kui lapsendamine toimub enne lapse 1-aastaseks saamist ning varem ei ole lapse eest valla eelarvest sünnitoetust makstud.

§ 7.   I klassi õpilase toetus

  (1) I klassi õpilase toetust makstakse esmakordselt I klassi astuja lapse ühele vanemale, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Kolga-Jaani vallas, kui laps on vastu võetud Kolga-Jaani valla kooli I klassi. I klassi õpilase toetuse suurus on 100 eurot.

  (2) Toetust makstakse lapse ühele vanemale, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Kolga-Jaani vallas, lapse asumisel mistahes kooli I klassi, kui lapse õpingud väljaspool Kolga-Jaani valda on lapse hariduslikke erivajadusi arvestades põhjendatud.

§ 8.   Kooli lõpetamise toetus

  (1) Ühekordset koolilõputoetust määratakse ja makstakse põhikoolide lõpetajatele ja põhikoolijärgse kutseõppeasutuse lõpetajatele (õppeajaga vähemalt 1 õppeaasta), kelle elukoht vähemalt kuue järjestikuse kuu jooksul enne kooli lõpetamist ja kooli lõpetamise ajal rahvastikuregistri andmetel on Kolga-Jaani vald. Toetuse suurus on 50 eurot.

  (2) Ühekordset koolilõputoetust määratakse ja makstakse gümnaasiumide, kesk-eriõppeasutuste lõpetajatele ja kõrgkoolide bakalaureuse-, diplomi-, rakenduskõrghariduse- ja magistriõppe päevase õppevormi lõpetajatele, kelle elukoht vähemalt kuue järjestikuse kuu jooksul enne kooli lõpetamist ja kooli lõpetamise ajal rahvastikuregistri andmetel on Kolga-Jaani vald. Toetuse suurus on 100 eurot aastas.

  (3) Ühekordset koolilõputoetust määratakse ja makstakse keskhariduse baasil kutseõppeasutuse päevase õppevormi lõpetajatele esimese eriala omandamisel, kelle elukoht vähemalt kuue järjestikuse kuu jooksul enne kooli lõpetamist ja kooli lõpetamise ajal rahvastikuregistri andmetel on Kolga-Jaani vald. Toetuse suurus on 50 eurot.

§ 9.   Sõidukulutoetus gümnaasiumi õpilastele

  Gümnaasiumites (välja arvatud riigigümnaasiumid) õppivatele õpilastele võimaldatakse sõidukulutoetust õppeasutusse ja tagasi alalisse elukohta ühistranspordiga sõiduks üks kord nädalas. Toetuse taotleja esitab vallavalitsusele kirjaliku avalduse koos kuludokumentidega.

§ 10.   Sõidukulutoetus huvialakoolide õpilastele

  Huvialakoolide õpilastele võimaldatakse sõidukulutoetust kuni 20 euro ulatuses kuus sõidupiletite alusel juhul, kui antud huvialaringe vallas ei tegutse. Toetuse taotleja esitab vallavalitsusele kirjaliku avalduse koos kuludokumentidega.

§ 11.   Sõidukulutoetus erivajadusega ja puudega õpilastele

  (1) Puudega õpilasele hüvitatakse sõit õppeasutusse ja tagasi alalisse elukohta bussipileti alusel või kui õpilasel ei ole võimalik kasutada kooli ja tagasi elukohta sõiduks ühistransporti, arvestatakse sõidukompensatsiooni summa lähtudes kehtivast maavanema poolt kinnitatud liiniveo sõidukilomeetri maksumusest ja koolipäevade arvust, kui sõidukulu ei tasuta riigieelarvest. Taotletava sõidukompensatsiooni summa ulatuses esitab lapsevanem iga kuu kirjaliku avalduse vallavalitsusele koos kuludokumentidega.

  (2) Kõneravi või muid arengut toetavaid teenuseid pidevalt vajavale lapsele hüvitatakse teenust pakkuvasse asutusse ja tagasi alalisse elukohta sõiduks bussipileti hind. Kui lapsel ei ole võimalik kasutada teenust pakkuvasse asutusse ja tagasi elukohta sõiduks ühistransporti, arvestatakse sõidukompensatsiooni summa lähtudes kehtivast maavanema poolt kinnitatud liiniveo sõidukilomeetri maksumusest ja teenusel käidud päevade arvust, kui sõitu ei tasuta riigieelarvest. Taotletava sõidukompensatsiooni summa ulatuses esitab lapsevanem iga kuu kirjaliku avalduse vallavalitsusele koos kuludokumentidega. Toetuse esmakordsel taotlemisel lisab lapsevanem arstitõendi teenuse vajaduse kohta.

§ 12.   Muud toetused lastele

  (1) Kolga-Jaani valla poolt tagatakse valla haldusterritooriumil elavate Kolga-Jaani valla koolide õpilastele tasuta lõuna ja pikapäevarühma õpilastele oode. Väljaspool Kolga-Jaani valda põhikoolis õppivatele õpilastele tasuta lõunat ja oodet ei võimaldata.

  (2) Kolga-Jaani valla lasteasutuses käivale lapsele, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Kolga-Jaani vallas, tagatakse tasuta toit ja koht lasteaias.

  (3) Eelkooliealisi ja põhikoolis õppivat last toetatakse jõulukommipakiga.

§ 13.   Eakate toetus

  (1) Eakate toetus on valla poolt vanuritele korraldatud pidu ning ühepäevane huvireis.

  (2) Eakaid, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Kolga-Jaani vallas, õnnitletakse 70., 75., 80. ja alates 81. eluaastast igal aastal kaardi, lillede ja kommikarbiga ning juubilare lisaks meenega

  (3) Kolga-Jaani Hooldekodus hooldusel viibivaid isikuid peetakse jõulude ajal meeles jõulukommipakiga.

3. jagu Sissetulekust sõltuvad toetused 

§ 14.   Pere- ja lastetoetus

  Ühekordset pere- ja lastetoetust määratakse ja makstakse vähekindlustatud isikule ja perele hädavajalike kulutuste osaliseks katmiseks:
  1) kriisitoetus kuni 640 eurot ( tulekahju, loodusõnnetuse korral jne);
  2) ravimite, hooldus- ja abivahendite soetamiseks kuni 64 eurot aastas;
  3) lapsele raviprillide ostmiseks kuni 64 eurot aastas;
  4) toiduainete, riiete, ostmiseks kuni 32 eurot aastas;
  5) kütte ostmiseks kuni 64 eurot aastas;
  6) ajutisest majandusraskusest ülesaamiseks järsult halvenenud majandusliku olukorra puhul (näiteks pikaajaline töövõimetus, toitja või pereliikme kaotus, pereliikme äkiline raske haigus jne) kuni 320 eurot aastas.
  7) muu erakorraline toetus seoses majanduslike raskustega kuni 100 eurot aastas.

§ 15.   Puudega isiku toetus

  Puudega isiku toetus on valla eelarvest makstav rahaline või mitterahaline toetus keskmise, raske või sügava puudega isikule hädavajalike kulude katmiseks sh sotsiaalteenuste, ravimite, transpordi, proteeside maksumuse osaliseks või täielikuks kompenseerimiseks kuludokumentide ja põhjendatud taotluse alusel.

§ 16.   Ülalpidamiskulude vajaduspõhine toetus

  (1) Ülalpidamiskulude toetust määratakse Kolga-Jaani Hooldekodus olevale isikule, kui tal puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad või seadusjärgne ülalpidaja elab ise alla toimetuleku piiri, on töötu või mittetöötav puudega inimene.

  (2) Ülalpidamiskulude toetust võib määrata erandkorras väljaspool Kolga-Jaani valda üldhooldekodus või sotsiaalmajas olevale isikule, kui tal puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad või seadusjärgne ülalpidaja elab ise alla toimetuleku piiri, on töötu või mittetöötav puudega inimene. Toetus tasutakse esitatud arvete alusel üldhooldekodu või sotsiaalmaja haldavale asutusele.

  (3) Hooldekodus või sotsiaalmajas viibiv isik tasub ülalpidamiskuludeks vähemalt 85% oma riiklikust pensionist ja riiklikest või muudest toetustest ning puudujääva summa tasub vallavalitsus, kui isikul puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad või seadusjärgne ülalpidaja elab ise alla toimetuleku piiri, on töötu või mittetöötav puudega inimene. Üldjuhul tasuvad hooldekodus või sotsiaalmajas viibiva isiku ülalpidamiskulude eest, mis ületab riikliku pensioni või toetuste summat, isiku seadusjärgsed ülalpidajad või lähedased.

  (4) Juhul, kui hooldatav asub valla poolt finantseeritavale statsionaarsele hooldusele ja hooldataval ei ole ülalpidamiskohustusega isikut ega kedagi teist, kes osaleb hooldatava ülalpidamiskulude katmisel ja hooldataval on kinnisvara või elamu ja hooned vallasvarana, võib vallavalitsus sõlmida isikuga lepingu olemasoleva vara arvelt ülalpidamiskulude katmiseks. Vallavalitsus võtab sellisel juhul endale kohustuse kanda ülalpidamiskulud kuni hooldatava elu lõpuni.

§ 17.   Ravikindlustuseta isiku toetus

  Ravikindlustuseta isikule määratakse toetust kuni 64 eurot aastas, kui perearst peab vajalikuks isiku suunamist erialaarsti konsultatsioonile ja uuringuteks. Toetuse maksmiseks väljastatakse raviasutustele eelnevalt vallavalitsuse poolt garantiikiri ja hiljem tasutakse raviasutusele vastav osa kuludest arve alusel.

§ 18.   Toetus vältimatuks sotsiaalabiks

  (1) Vältimatu sotsiaalabitoetus määratakse ja makstakse kohe, kui ohus on inimese tervis ja elu või hilisem maksmine toob kaasa täiendavaid kulutusi.

  (2) Vältimatu sotsiaalabitoetuse määrab ja korraldab väljamaksmise sotsiaalnõunik-lastekaitsetöötaja kuni 20 euro ulatuses.

§ 19.   Hooldajatoetus

  (1) Hooldajatoetus on ajutiselt või püsivalt kõrvalabi vajava puudega isiku hooldajale antav rahaline toetus.

  (2) Hooldajatoetust määratakse ja makstakse Kolga-Jaani Vallavolikogu kehtestatud tingimustel ja korras.

§ 20.   Toimetulekutoetus

  (1) Toimetulekupiiriks nimetatakse summat, mis on vajalik minimaalseks igapäevaseks äraelamiseks ühe kuu jooksul.

  (2) Toimetulekupiiri suuruse määrab Vabariigi Valitsus.

  (3) Toimetulekutoetuse määramisel ja maksmisel lähtutakse Sotsiaalhoolekandeseadusega kehtestatud vastavast korrast.

§ 21.   Vajaduspõhine peretoetus

  (1) Vajaduspõhist peretoetust on õigustaotleda isikul, kellele makstakse perekonna liikmete hulka kuuluva lapse või laste eest riiklike peretoetuste seaduse alusel lapsetoetust.

  (2) Vajaduspõhise peretoetuse maksmisel lähtutakse Sotsiaalhoolekandeseadusega sätestatud vastavast korrast.

3. peatükk SOTSIAALTEENUSED 

1. jagu Üldsätted 

§ 22.   Sotsiaalteenuste liigid

  Kolga-Jaani vallas korraldatavad sotsiaalteenused on:
  1) koduteenus;
  2) sotsiaaltransporditeenus;
  3) eluruumi tagamine;
  4) väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus;
  5) täisealise isiku hooldus;
  6) tugiisikuteenus;
  7) isikliku abistaja teenus;
  8) varjupaigateenus;
  9) turvakoduteenus;
  10) võlanõustamisteenus;
  11) muud vajaduspõhised sotsiaalteenused.

§ 23.   Tasu sotsiaalteenuste eest

  Sotsiaalteenuste osutamise eest võib vallavalitsus kui täitevorgan kehtestada tasu, mis sõltub hindamise tulemusena välja selgitatud teenuse mahust ning teenust saava isiku ja tema perekonna majanduslikust olukorrast.

2. jagu Koduteenus 

§ 24.   Koduteenuse eesmärk ja sisu

  Koduteenus on kohaliku omavalitsusüksuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes, säilitades ja parandades tema elukvaliteeti.

§ 25.   Koduteenuse saajad

  (1) Koduteenust saavad taotleda rahvastikuregistri andmetel Kolga-Jaani vallas elav vanaduspensioniealine või puudega inimene, kes vajab kõrvalist abi igapäevase eluga toimetulekul ja
  1) kellel puuduvad seadusejärgsed ülalpidajad;
  2) kellel on seadusjärgsed ülalpidajad, kuid kellel endal ei ole võimalik või kelle materiaalsed võimalused ei ole piisavad isiku iseseisvaks toimetulekuks ja abivajavale vajaliku hoolduse kindlustamiseks;
  3) üksik tööealine isik, kes vajab tervislikust seisundist tingituna või operatsioonijärgsel perioodil ajutist koduteenust.

  (2) Koduteenust ei osutata isikutele, kelle igapäevane elu on harjumuspärases keskkonnas rahuldavalt korraldatud ja täiendavat tugiteenust ei vaja.

  (3) Koduteenust saab taotleda Kolga-Jaani vallas elav, kuid rahvastikuregistri andmetel teise omavalitsusse registreeritud isik, kes vastab § 25 lõigetes 1, 2 ja 3 nimetatud tingimustele. Koduteenuse osutamine toimub kirjaliku kooskõlastuse alusel isiku registrijärgse omavalitsusega.

§ 26.   Koduteenuse osutaja

  (1) Koduteenust osutab Kolga-Jaani Vallavalitsuse avahooldustöötaja.

  (2) Avahooldustöötaja lähtub koduteenuse osutamisel käesolevast korrast, teenuse osutamise lepingust ning hoolduskavast.

§ 27.   Koduteenused

  (1) Koduteenuse käigus osutatavad toimingud:
  1) toiduainete ja esmatarbekaupade toomine;
  2) esmase arstiabi korraldamine;
  3) ravimite ja esmaabivahendite soetamine;
  4) kommunaal- ja muude maksete tasumine;
  5) asjaajamine ametiasutustes pädevuse piires;
  6) küttematerjali eluruumi toomine ja tuha väljaviimine (kaugkütte puudumisel);
  7) vee tuppa toomine ja heitvee väljaviimine (veevärgi puudumisel);
  8) olmejäätmete väljaviimine;
  9) eluruumi koristamine Vabariigi Valitsuse määrusega sätestatud eluruumi sotsiaalselt põhjendatud normi ning teenuse saaja ja osutaja kokkulepitud ulatuses.;
  10) pesupesemise teenuse korraldamine;
  11) saunateenuse või dušši kasutuse korraldamine;
  12) suurpuhastuse ja akende pesu korraldamine;
  13) valmistoidu koju viimine;
  14) abi toetuste ja teenuste taotlemisel;
  15) muud toimingud, mis on vajalikud isiku toimetuleku tagamiseks kodustes tingimustes.

  (2) Koduteenuseid võimaldatakse vastavalt vajadusele, kuid mitte rohkem kui 40 tundi kuus.

§ 28.   Koduteenuse taotlemine ja osutamise otsustamine

  (1) Koduteenuse saamiseks esitab isik või tema lähedane Kolga-Jaani Vallavalitsusele vormikohase avalduse (Lisa 2).

  (2) Teenuse vajaduse, sageduse ja mahu teeb kindlaks sotsiaalnõunik-lastekaitsetöötaja kes kodukülastuse käigus hindab isiku toimetulekuvõimet, kuulab ära kliendi ja tema lähedaste soovid ning arvamuse.

  (3) Koduteenuse vajaduse, sageduse ja mahu väljaselgitamise aluseks on hooldusvajaduse hindamise instrument koos kliendikaardiga. Hoolduskava ja kliendikaardi vormid kinnitab vallavalitsus korraldusega.

  (4) Vallavalitsusel on vajaduse korral õigus nõuda lisaandmeid või -dokumente, mis on vajalikud teenuse vajaduse väljaselgitamiseks, samuti kaasata teenuse soovija olukorra selgitamiseks hooldustöötajaid, teha koostööd kliendi perearstiga.

  (5) Hindamise läbiviinud sotsiaalnõunik-lastekaitsetöötaja teeb hindamistulemuste põhjal ettepaneku vallavolikogu sotsiaalkomisjonile. Komisjon esitab vallavalitsusele ettepaneku koduteenuse osutamise kohta protokollilise otsusena.

  (6) Otsuse koduteenuse osutamise või sellest keeldumise kohta teeb vallavalitsus 10 tööpäeva jooksul avalduse saamisest. Keeldumine tehakse isikule teatavaks kirjalikus vormis viie tööpäeva jooksul, arvates otsuse tegemise päevast.

  (7) Sotsiaalnõunik-lastekaitsetöötaja koostab koostöös kliendiga hoolduskava. Hoolduskavas kajastatakse osutatavate koduteenuste loetelu, maht ja teenuse osutamise aeg ning see allkirjastatakse kliendi ja avahooldustöötaja poolt.

  (8) Hoolduskava vaadatakse üle vastavalt vajadusele, kuid vähemalt üks kord aastas. Ettepaneku hoolduskava muutmiseks võib esitada klient, hooldustöötaja või sotsiaalnõunik-lastekaitsetöötaja.

  (9) Sotsiaalnõunik-lastekaitsetöötaja koostab iga kliendi kohta toimiku, kuhu lisatakse järgmised dokumendid:
  1) avaldus;
  2) hooldusvajaduse hindamise instrument (koos kliendikaardiga);
  3) hoolduskava;
  4) leping;
  5) puudega inimese puhul koopia puude raskusastme ekspertiisi komisjoni otsusest.

§ 29.   Lepingu sõlmimine, peatamine ja lõpetamine

  (1) Koduteenuse osutamise aluseks on kliendi ja vallavalitsuse vahel sõlmitud kahepoolne leping, mille lahutamatuks osaks on hoolduskava.

  (2) Lepingusse märgitakse poolte õigused ja kohustused, teenuse eest tasumise kord, summa, tähtaeg ja muu vajalik.

  (3) Kliendil on õigusteenuse osutamine peatada, teatades sellest kirjalikult avaldusega vallavalitsusele vähemalt 5 tööpäeva ette, lisades ka peatamise ajavahemiku. Peatamine vormistatakse lepingu lisana.

  (4) Leping lõpeb tähtaja möödumisel või kliendi surma korral.

  (5) Vallavalitsusel on õigus leping lõpetada:
  1) teenuse vajaduse lõppemisel või kliendi soovil;
  2) kliendi paigutamisel hoolekandeasutusse;
  3) kui klient ei ole tasunud 3 kuu teenuse eest;
  4) klient asub elama teise omavalitsusse;
  5) muudel põhjustel, mis takistavad teenuse osutamist.

  (6) Vallavalitsus teatab kliendile või tema seaduslikule esindajale lepingu lõpetamisest kirjalikult 5 tööpäeva ette.

§ 30.   Koduteenuste eest võetav tasu

  (1) Koduteenuse osutamine toimub vallavalitsuse korraldusega kinnitatud tunnihinna alusel.

  (2) Tasu määramisel arvestatakse teenuse mahtu.

§ 31.   Järelevalve

  Järelevalvet teenuste osutamise üle ja teenuste vastavust nõuetele teostab sotsiaalnõunik-lastekaitsetöötaja.

3. jagu Sotsiaaltransporditeenus 

§ 32.   Sotsiaaltransporditeenuse eesmärk ja sisu

Sotsiaaltransporditeenust kasutama õigustatud isik on puudega isik, vanadus- ja töövõimetuspensionär ning laps koos saatjaga, kes erivajaduse või sotsiaalse olukorra tõttu ei saa kasutada ühistransporti või ei ole suuteline iseseisvalt sõitma ravi-, meditsiini-, rehabilitatsiooni-, hooldus-, haridusasutusse, töökohta või abivahendit väljastavasse asutusse, samuti asutustesse, milles teostatavate toimingute puhul on isiklik osalemine vajalik.

§ 33.   Sotsiaaltransporditeenuse korraldamine

  (1) Sotsiaaltransporditeenuse saamiseks peab isik esitama vallavalitsusele avalduse, kus on märgitud teenuse soovija isikuandmed, sõidu marsruut ning teenuse taotlemise põhjus.

  (2) Avaldus teenuse kasutamiseks Viljandi maakonnas esitatakse vähemalt kolm tööpäeva enne ja väljaspool Viljandi maakonda teenuse kasutamiseks vähemalt seitse tööpäeva enne teenuse saamist.

  (3) Sotsiaaltransporditeenust osutatakse üldjuhul tööpäevadel ja Eesti Vabariigi territooriumil.

  (4) Sotsiaalnõunik-lastekaitsetöötaja hindab kliendi teenuse vajadust, otsustab teenuse osutamise vajaduse ja korraldab teenuse osutamise võimalikult kliendi erivajadusi arvestades ning vajadusel kaasates teisi teenuse osutajaid.

  (5) Sotsiaaltransporditeenuse hinna kehtestab vallavalitsus kui täitevorgan.

4. jagu Eluruumi tagamine 

§ 34.   Eluruumi tagamine

  (1) Eluruumi tagamise eesmärgiks on eluruumi kasutamise võimaluse kindlustamine isikule, kes ei ole sotsiaalmajanduslikust olukorrast tulenevalt võimeline enda ja oma perekonna vajadustele vastavat eluruumi tagama.

  (2) Eluruumi tagamine on sotsiaaleluruumi teenus, mille osutamiseks üürib vallavalitsus isikule sotsiaaleluruumi;

  (3) sotsiaalkorter või sotsiaalpind (edaspidi sotsiaaleluruum) on sotsiaalteenust vajava isiku kasutusse antav munitsipaaloamdis olev korter või muu eluruumile esitatavatele nõuetele vastav ruum või elamu.

§ 35.   Eluruumi taotleja

  (1) Eluruumi on õigustatud taotlema isik või perekond, kelle elukohaks rahvastikuregistri andmetel on registreeritud Kolga-Jaani vald ja kes ebapiisavate füüsiliste võimete, psüühiliste erivajaduste või materiaalse seisundi tõttu ei ole võimeline tagama endale või oma perekonnale eluruumi kasutamise võimalust.

  (2) Eluruumi on õigus taotleda ka:
  1) lastekodust elluastuja, kes enne lastekodusse suunamist elas alaliselt Kolga-Jaani valla haldusterritooriumil;
  2) kinnipidamiskohast vabanenu, kes enne kinnipidamiskohta paigutamist elas alaliselt Kolga-Jaani valla haldusterritooriumil ja kelle eluruum ei ole säilinud;
  3) isik, kelle eluruum on hävinud või muutunud elamiskõlbmatuks.

§ 36.   Eluruumi taotlemine

  (1) Eluruumi taotleja esitab vallavalitsusele kirjalikult põhjendatud avalduse, mis peab sisaldama otsustamiseks vajalikke andmeid, sealhulgas:
  1) taotleja ja kaastaotlejate isiku- ja kontaktandmeid;
  2) andmeid isiku perekonnaliikmete kohta;
  3) andmeid isiku elukoha ja endiste elukohtade kohta, elukohtade vahetamise põhjuseid;
  4) elamistingimuste halvenemise või eelmise elukoha kaotamise põhjused;
  5) vajadusel taotluse seisukohast olulisi andmeid tervisliku seisundi kohta;
  6) andmed taotleja või tema perekonna majandusliku seisu kohta (kinnisvara, sõidukid, väärtpaberid, arvelduskontol olevad rahalised vahendid jms).

  (2) Asjaolude selgitamiseks on sotsiaalnõunik-lastekaitsetöötajal õigus vajadusel taotlejalt nõuda täiendavaid dokumente ja andmeid.

§ 37.   Avalduse menetlemine

  (1) Esitatud avaldus vaadatakse läbi hiljemalt ühe kuu jooksul vallavolikogu alatise sotsiaalkomisjoni poolt, kes teeb omapoolsed ettepanekud vallavalitsusele.

  (2) Eluruumi üürile andmise või mitteandmise otsustab vallavalitsus korraldusega.

  (3) Eluruumi üürile andmise korralduses märgitakse:
  1) isiku nimi ja isikukood (teised leibkonda kuuluvad ning sama eluruumi kasutavad isikud märgitakse üürilepingus);
  2) eluruumi aadress;
  3) eluruumi suurus;
  4) tasu suurus eluruumi kasutamise eest;
  5) eluruumi üürilepingu tähtaeg.

  (4) Korraldus eluruumi üürile andmise või mitteandmise kohta edastatakse taotlejale kümne tööpäeva jooksul korralduse vastuvõtmisest.

§ 38.   Eluruumi üürile andmine

  (1) Eluruumi kasutamise õiguslikuks aluseks on vallavalitsuse korralduse alusel sõlmitav üürileping. Üürileping tuleb sõlmida hiljemalt kümne tööpäeva jooksul vallavalitsuse korralduse teatavakstegemisest.

  (2) Eluruum antakse üürile tähtajaga kuni üks aasta.

  (3) Üürilepingu tähtaja lõppemisel ja eluruumi vajaduse säilimisel võib üürniku põhjendatud avalduse ja vallavalitsuse korralduse alusel isikule eraldatud eluruumi üürilepingut pikendada.

  (4) Eluruumi üürilepingu pikendamiseks peab üürnik esitama avalduse vallavalitsusele vähemalt üks kuu enne eluruumi üürilepingu lõppemist. Avalduse mitteesitamisel puudub isikul üürilepingu tähtaja möödumisel õiguslik alus eluruumi kasutamiseks.

  (5) Üürilepingut võib pikendada kuni üheks aastaks.

  (6) Üürilepingu pikendamisel lähtutakse:
  1) regulaarsete sotsiaalteenuste vajalikkusest;
  2) senise korteri sobivusest isikule;
  3) isiku panusest oma toimetuleku parandamisel;
  4) eluasemekulude tähtaegse tasumise nõude täitmisest;
  5) õigusaktidest ja üürilepingust tulenevate teiste kohustuste täitmisest.

  (7) Üürilepingu täitmist ja tähtaegadest kinnipidamist kontrollib sotsiaalnõunik-lastekaitsetöötaja.

§ 39.   Üürilepingu lõpetamine

  (1) Eluruumi üürilepingu võib üürnik ennetähtaegselt lõpetada, esitades vastavasisulise kirjaliku avalduse vallavalitsusele vähemalt kaks nädalat enne üürilepingu lõpetamist.

  (2) Vallavalitsus võib eluruumi üürilepingu ennetähtaegselt lõpetada juhul, kui korteri üürnik ja/või temaga kooselavad isikud rikuvad pidevalt üürilepingu tingimusi. Üürilepingu lõpetamisest teatatakse üürnikule kirjalikult ette vähemalt kaks nädalat.

5. jagu Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus 

§ 40.   Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus

  (1) Hooldamist hoolekandeasutuses pakutakse eakatele ja/või puudega isikutele, kes ei ole suutelised iseseisvalt elama ja kelle toimetulekut ei ole võimalik tagada teiste sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega.

  (2) Väljaspool kodu osutatavat üldhooldusteenust osutatakse Kolga-Jaani Vallavolikogu kehtestatud tingimustes ja korras.

6. jagu Täisealise isiku hooldus 

§ 41.   Täisealise isiku hooldus

  (1) Täisealise isiku hooldus on kohaliku omavalitsuse üksuse poolt korraldatav sotsiaalteenus täisealisele isikule, kes vaimse või kehalise puude tõttu vajab abi oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks.

  (2) Erandjuhtudel on lubatud osutada isiku hoolduse teenust alaealise isiku puhul, eelkõige erivajadustega lapse hoolduseks.

  (3) Hooldus määratakse vallavalitsuse korraldusega

  (4) Hooldus seatakse ja hooldaja määratakse hooldatava nõusolekul.

  (5) Hoolduse seadmisel määratakse kindlaks hooldaja ülesanded.

  (6) Täisealise isiku hoolduse seadmise, hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise tingimused ja korra kehtestab Kolga-Jaani Vallavolikogu.

7. jagu Tugiisikuteenus 

§ 42.   Tugiisikuteenuse eesmärk ja sisu

  (1) Tugiisikuteenuse eesmärgiks on iseseisva toimetuleku toetamine olukordades, kus isik vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi. Kõrvalabi seisneb juhendamises, motiveerimises ning isiku suurema iseseisvuse ja omavastutuse võime arendamises.

  (2) Last kasvatavale isikule tugiisikuteenuse osutamisel on täiendav eesmärk lapse hooldamise ning turvalise ja toetava kasvukeskkonna tagamine koostöös last kasvatava isikuga. Tugiisik abistab last arendavates tegevustes, juhendab ja motiveerib igapäevaelus toime tulema, abistab suhtlemisel perekonnaliikmetega või väljaspool kodu.

  (3) Isikule määratakse tugiisikuteenus Kolga-Jaani Vallavolikogu kehtestatud tingimustel ja korras vallavalitsuse korraldusega. Teenuse osutamise kohta sõlmitakse leping, määrates selles muu hulgas kindlaks teenuse vajaduse määr ja toimingud, mis tagavad isiku suurema iseseisvuse ja omavastustuse võime arendamise

  (4) Tugiisikul on õigus keelduda kliendiga suhtlemisest, kui klient on alkoholi-või narkojoobes, samuti kui klient on agressiivne või muul viisil ohtlik.

  (5) Tugiisik esitab vallavalitsusele aruande teenuste osutamise mahu ja tegevuste kohta iga kuu 28-ndaks kuupäevaks.

8. jagu Isikliku abistaja teenus 

§ 43.   Isikliku abistaja teenuse eesmärk ja sisu

  (1) Isikliku abistaja teenuse eesmärk on suurendada Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse
§ 2 lõike 1 tähenduses puude tõttu füüsilist kõrvalabi vajava täisealise isiku iseseisvat toimetulekut ja osalemist kõigis eluvaldkondades, vähendades teenust saava isiku seadusjärgsete hooldajate hoolduskoormust.

  (2) Teenuse osutamisel abistatakse teenuse saajat igapäevaelu tegevustes, mille sooritamiseks vajab isik puude tõttu füüsilist kõrvalabi.

  (3) Isikliku abistaja teenust taotlev isik esitab vallavalitsusele avalduse, milles põhjendab enda soovi kõrvalabi saada. Avaldusele tuleb lisada puude tuvastamise otsus ja isiku poolt valitud isikliku abistaja kirjalik nõusolek. Isiku soovil abistab vallavalitsus teenuse saajat teenust osutava isiku leidmisel.

  (4) Teenust ei tohi vahetult osutada isik:
  1) kelle karistatus tahtlikult toimepandud kuriteo eest võib ohtu seada teenust saama õigustatud isiku elu, tervise ja vara;
  2) kes on teenuse saaja esimese või teise astme üleneja või alaneja sugulane;
  3) kes elab alaliselt või püsivalt samas eluruumis teenuse saajaga.

  (5) Isikliku abistaja teenus määratakse vallavalitsuse korraldusega.

  (6) Isikliku abistaja teenuse eest võetava tasu kinnitab teenuse osutaja.

  (7) Teenuse osutamise kohta sõlmitakse haldusleping, määrates kindlaks kõrvalabi vajaduse määrast tulenevad toimingud ja teenuse saaja üldised juhised.

9. jagu Varjupaigateenus 

§ 44.   Varjupaigateenuse eesmärk ja sisu

  (1) Varjupaigateenus on kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on ajutise ööbimiskoha võimaluse kindlustamine täisealisele isikule, kes ei ole võimeline endale ööbimiskohta leidma. Ajutises ööbimiskohas peab olema tagatud voodikoht, pesemisvõimalus ja turvaline keskkond.

  (2) Vallavalitsus võib halduslepinguga volitada varjupaigateenuse osutamise otsustamise eraõiguslikule juriidilisele või füüsilisele isikule, Kolga-Jaani vallavalitsuse hallatavale asutusele või teise kohaliku omavalitsuse üksuse asutusele.

10. jagu Turvakoduteenus 

§ 45.   Turvakoduteenuse eesmärk ja sisu

  (1) Turvakoduteenus on kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on tagada ajutine eluase, turvaline keskkond ja esmane abi lapsele, kes vajab abi tema hooldamises esinevate puuduste tõttu, mis ohustavad tema elu, tervist või arengut või täisealisele isikule, kes vajab turvalist keskkonda.

  (2) Esmase abi raames tuleb isikule vajaduse korral tagada kriisiabi, mis taastab isiku psüühilise tasakaalu ja tegevusvõime igapäevaelus, ning teavitada isikut teistest abi saamise võimalustest. Tulenevalt isiku east ja vajadusest tagatakse ka tema hooldamine ja arendamine.

  (3) Vallavalitsus võib halduslepinguga volitada turvakoduteenuse osutamise otsustamise eraõiguslikule juriidilisele või füüsilisele isikule, Kolga-Jaani vallavalitsuse hallatavale asutusele või teise kohaliku omavalitsuse üksuse asutusele.

11. jagu Võlanõustamisteenus 

§ 46.   Võlanõustamisteenuse eesmärk ja sisu

  (1) Võlanõustamisteenus on vallavalitsuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on abistada isikut tema varalise olukorra kindlakstegemisel, võlausaldajaga läbirääkimiste pidamisel ja nõuete rahuldamisel, et vältida uute võlgnevuste tekkimist toimetulekuvõime parandamise kaudu ning lahendada muid võlgnevusega seotud probleeme.

  (2) Vallavalitsus võib halduslepinguga volitada võlanõustamisteenuse osutamise eraõiguslikule juriidilisele või füüsilisele isikule, vallavalitsuse hallatavale asutusele või teise kohaliku omavalitsuse üksuse asutusele.

  (3) Võlanõustamisteenust taotlev isik esitab vallavalitsusele avalduse, milles põhjendab oma vajadust teenust saada.

  (4) Võlanõustamisteenus hõlmab isiku nõustamist, juhendamist ja edasiste võlgade tekkimise ennetamist.

  (5) Piiratud teovõimega isiku puhul osutatakse teenust isiku seaduslikule esindajale seadusliku esindaja taotluse alusel.

12. jagu Muud teenused 

§ 47.   Muud vajaduspõhised sotsiaalteenused

  (1) Kolga-Jaani vallavalitsus osutab võimalusel ja lähtuvalt isiku abivajadusest muid toetavaid sotsiaalteenuseid, mis tulenevad seadusest ja isiku tegelikust vajadusest.

  (2) Muudeks vajaduspõhisteks sotsiaalteenusteks on:
  1) sotsiaalnõustamisteenus;
  2) toiduabi;
  3) omasteta surnud isiku matmise korraldamine;
  4) pesupesemise teenus;
  5) saunateenus;
  6) toitlustusteenus;
  7) muud toetavad teenused

  (3) Muude vajaduspõhiste sotsiaalteenuste osutamine toimub eelarveliste vahendite olemasolul. Teenusele suunatakse sotsiaalvaldkonna töötaja ettepanekul või isiku taotluse alusel.

  (4) Muude vajaduspõhiste sotsiaalteenuste osutamise kohta koostatakse haldusakt või haldusleping määrates selles muu hulgas kindlaks teenuse kirjeldus üldised juhised ja finantseerimine.

  (5) Muu vajaduspõhise sotsiaalteenuse tasu kinnitab teenuseosutaja.

4. peatükk Vaidemenetlus 

§ 48.   Vaide esitamine

  Vallavalitsuse eelarvest rahastatava sotsiaaltoetuse, sotsiaalteenuse, vältimatu sotsiaalabi või muu abi ning toimetulekutoetuse ja vajaduspõhise peretoetuse otsusega mittenõustumise korral on taotlejal õigus esitada haldusmenetluse seaduses sätestatud korras vaie vallavalitsusele või vastavalt sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud korras kohaliku omavalitsuse üksuse kaudu maavanemale.

5. peatükk Rakendussätted 

§ 49.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Kolga-Jaani Vallavolikogu 11.12.2014 määrus nr 15 „ Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord Kolga-Jaani vallas„

§ 50.   Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avalikustamist.

Aivar Piir
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json