HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Nõva Kooli pedagoogide töötasustamise aluste kinnitamine

Väljaandja:Nõva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.02.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:02.02.2019
Avaldamismärge:RT IV, 10.02.2017, 11

Nõva Kooli pedagoogide töötasustamise aluste kinnitamine

Vastu võetud 15.02.2013 nr 3
RT IV, 26.02.2013, 97
jõustumine 01.03.2013, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2013. aastast

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
07.03.2014RT IV, 20.03.2014, 1523.03.2014, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2014. aastast.
13.03.2015RT IV, 08.04.2015, 2111.04.2015, rakendatakse tagasiulatuvalt 01.01.2015 aastast.
19.02.2016RT IV, 02.03.2016, 1105.03.2016, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2016 aastast.
03.02.2017RT IV, 10.02.2017, 713.02.2017, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2017 aastast.

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 22 lõige 1 punkt 37, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 76, koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 3 ning Vabariigi Valitsuse 03.01.2013.a määruse nr 1 „Põhikooli ja gümnaasiumi õpetajate töötasu alammäärad“ alusel

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse riigieelarvest rahastatava Nõva Kooli (edaspidi kool) pedagoogide töötasustamise alused ja palgamäärad.

§ 2.  Pedagoogide töötasustamise alused ja töötasu alammäärad

 (1) Töötasustamise aluseks on pedagoogide vastavus kvalifikatsiooninõuetele ning atesteerimisel omistatud ametijärgud.

 (2) Pedagoogide töötasu alammäär täistööajaga töötamise korral on alates 1.jaanuarist 2017. a 1000 eurot kuus ja alates 1. septembrist 2017. a 1050 eurot kuus.
[RT IV, 10.02.2017, 7 - jõust. 13.02.2017, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2017 aastast.]

 (3) Palga alammäärasid kohaldatakse pedagoogidele, kellel on pedagoogide kvalifikatsiooninõuetele vastav pedagoogiline kõrg- või keskeriharidus õpetavas aines (ainetes) või ainevaldkonnas või muu kõrg- või keskeriharidus õpetavas aines (ainetes) või ainevaldkonnas ja läbitud 160-tunnine pedagoogikakursus.

 (4) Pedagoogina töötava, kelle kvalifikatsioon ei vasta pedagoogide kvalifikatsiooninõuetele on palga alammäär 15% madalam eeltoodud palga alammäärast.

 (5) Klassijuhataja ülesandeid täitvale pedagoogile makstakse lisatasu vähemalt:
 1) noorempedagoogile 72 eurot;
 2) pedagoogile 72 eurot.

§ 3.  Lisatasu

 (1) Kooli direktoril on õigus määrata kooli aastaeelarves töötasudeks ettenähtud summa piires lisatasusid:
 1) täiendavate tööülesannete täitmise eest;
 2) nõutavast tulemuslikuma töö eest;
 3) ühekordseid erieesmärgilisi lisatasusid.

 (2) Vallavanemal on õigus määrata kooli direktorile kooli aastaeelarves töötasudeks ettenähtud summa piires lisatasusid:
 1) täiendavate tööülesannete täitmise eest;
 2) nõutavast tulemuslikuma töö eest;
 3) ühekordseid erieesmärgilisi lisatasusid.

§ 4.  Tunnitöötasu

 (1) Tunnitöötasu arvestamise aluseks on üldtööaja kuu töötundide arv ja töötaja töötasumäär.

 (2) Tunnitöö alusel tasustatakse asendustunde ja ületunnitööd, mida ei kompenseerita vaba aja andmisega.

§ 5.  Tarifitseerimisnimekiri

 (1) Kool koostab iga õppeaasta alguseks pedagoogide tarifitseerimisnimekirja, mille koostamise aluseks on riiklik õppekava ning kooli aastaeelarves töötasuks määratud summa.

 (2) Kool esitab koondandmed tarifikatsioonist iga aasta 15. septembriks ja 1. veebruariks Nõva Vallavalitsusele.

§ 6.  Rakendussätted

 (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

 (2) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01. jaanuarist 2013. a.

 (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.

/otsingu_soovitused.json