EttevõtlusReklaam

Teksti suurus:

Rapla valla infolehe “Rapla Teataja” väljaandmise põhimõtted

Väljaandja:Rapla Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.02.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 10.02.2018, 1

Rapla valla infolehe “Rapla Teataja” väljaandmise põhimõtted

Vastu võetud 05.02.2018 nr 3

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Rapla valla infolehe “Rapla Teataja” (edaspidi vallaleht) väljaandmise põhimõtted on valla infolehe koostamise aluseks ning väljaandjale täitmiseks.

  (2) Vallalehe väljaandmise põhimõtted kinnitab Rapla Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

  (3) Vallalehe toimetamiseks, väljaandmiseks ja otsepostituse korraldamiseks sõlmitakse vallavalitsuse ja väljaandja vahel leping.

§ 2.   Vallalehe olemus

  (1) Vallaleht on kohaliku omavalitsuse informatsiooni edastamise vahend.

  (2) Vallalehe väljaandmise korraldaja on vallavalitsus.

  (3) Vallalehte on järjepidevalt pikemate ja lühemate vaheaegadega välja antud alates detsembrist 1933.

§ 3.   Vallalehe eesmärgid

  Vallalehe eesmärgid on:
  1) valla elanike teavitamine toimunud ja eesolevatest sündmustest ning muutustest valla elukorralduses;
  2) aktuaalse informatsiooni edastamine vallavolikogu ja -valitsuse tegemiste, otsuste jms kohta.

§ 4.   Vallalehe sisuline kirjeldus

  (1) Vallaleht:
  1) on autorikaitse objekt;
  2) ilmub üks kord kuus, kui kolleegium ei otsusta teisiti;
  3) on värviline 12-leheküljeline ja A3 formaadis;
  4) on lugejatele tasuta ja toimetatakse otsepostitusena kõikidesse Rapla valla postkastidesse.

  (2) Vallavalitsusel on õigus teha muudatusi lehe mahu osas, kooskõlastades muudatuse kolleegiumiga.

  (3) Lehe küljendus lepitakse kokku vallavalitsuse ja väljaandja vahel.

§ 5.   Vallalehe sisuline kirjeldus

  (1) Vallalehe sisu paneb kokku toimetaja koos vallavalitsuse esindajatega.

  (2) Vallaleht kajastab:
  1) vallavolikogu ja -valitsuse ametlikke teateid;
  2) vallavalitsuse hallatavate asutuste tegevust;
  3) valla esindusürituste tutvustust ja ajakava;
  4) valla tunnustust saavutuste puhul;
  5) vallaelanike sünde, eakate sünnipäevi, lahkunute mälestamist;
  6) mittetulunduslikke kultuuriüritusi ja sotsiaalreklaami.

  (3) Vallaleht ei avalda erakondade poliitilist informatsiooni. Enne kohaliku omavalitsuse volikogu valimisi antakse välja valimiste erinumber, milles kõikidel kandideerivatel erakondadel, valimisliitudel ja üksikkandidaatidel on võimalik esitada oma valimisplatvorm.

§ 6.   Reklaami avaldamine

  (1) Vallaleht ei avaldata kommertsreklaami.

  (2) Tasuta avaldatakse:
  1) vallavolikogu, -valitsuse ja vallavalitsuse hallatavate asutuste teated;
  2) rubriigis “Kuhu minna” teated kultuuriliste, vabahariduslike ja muude avalikkusele huvi-pakkuvate sündmuste kohta.

  (3) Vaieldavad küsimused lahendatakse kolleegiumi määratud korras.

§ 7.   Vallalehe kolleegium

  (1) Vallalehe väljaandmise suunamiseks moodustab vallavalitsus kolleegiumi. Kolleegiumi ülesandeks on jälgida valla infolehe väljaandmist vastavalt sätestatud põhimõtetele.

  (2) Kolleegiumisse kuuluvad vallavolikogu ja piirkondade esindajad ning vallalehe väljaandmisega seotud spetsialistid.

  (3) Vallavalitsus kinnitab kolleegiumi koosseisu vallavolikogu koosseisu volituste perioodiks.

  (4) Kolleegiumil on õigus teha ettepanekuid, anda hinnanguid vallalehe sisulisele ja küljenduslikule poolele. Kolleegium võib vajadusel teha ettepanekuid vallalehe toimetaja sobivuse või sobimatuse kohta.

  (5) Kolleegiumi koosolek toimub vähemalt üks kord aastas, sealhulgas elektroonilise infovahetuse teel.

§ 8.   Rakendussätted

  (1) Kehtetuks tunnistatakse:
  1) Rapla Vallavalitsuse 27. märtsi 2006. a määrus nr 13 “Rapla valla ajalehe “Rapla Teataja” väljaandmise põhimõtted”;
  2) Rapla Vallavalitsuse 20. jaanuari 2014. a määrus nr 3 “Rapla vallalehe “Rapla Teataja” reklaami hinnakiri“.

  (2) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 2018. aasta 1. jaanuarist.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Piret Minn
vallavanem

Ülle Eesik-Pärn
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json