Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, korrad, palgad, struktuur ja koosseisud

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Vastseliina Noortekeskuse põhimäärus

Väljaandja:Võru Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.02.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:01.04.2023
Avaldamismärge:RT IV, 10.02.2018, 9

Vastseliina Noortekeskuse põhimäärus

Vastu võetud 22.12.2017 nr 5

Määrus kehtestatakse noorsootöö seaduse § 3 punkti 2 ja § 8 punkti 6 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesolev põhimäärus sätestab Vastseliina Noortekeskuse eesmärgid ja ülesanded, juhtimise korralduse, finantseerimise alused ning aruandluse ja kontrolli.

§ 2.   Vastseliina Noortekeskuse asutamine

  (1) Vastseliina Noortekeskus (edaspidi noortekeskus) on Võru Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus.

  (2) Noortekeskuse asukoht on Petseri 6/1, Vastseliina alevik, Võru vald, Võru maakond.

  (3) Noortekeskus võib kasutada oma sümboolikat, mille kujunduse ja kasutamise korra kehtestab noortekeskuse juhataja kooskõlastatult vallavalitsusega.

§ 3.   Õiguslik seisund

  (1) Noortekeskus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

  (2) Noortekeskuse põhimääruse kinnitab ja teeb selles muudatusi vallavalitsus noortekeskuse ettepanekul.

  (3) Noortekeskuse struktuuri, koosseisu ja palgamäära kinnitab vallavalitsus.

  (4) Noortekeskusel on oma eelarve, mille kinnitab vallavolikogu.

§ 4.   Noortekeskuse tegevuse eesmärk ja ülesanded

  (1) Noortekeskus tegutseb avatud noorsootöö põhimõttel, mis tähendab noortekeskus on avatud igale noorele seadmata eeltingimusi tema tõekspidamistele, võimetele, oskustele, teadmistele ja rahalistele võimalustele, kaasab aktiivselt noori tegevuse algatamisse ja arendamisse, võimaldab noortele suhtlemist ja arendavat tegevust neile sobival kodu- ja koolivälisel ajal, seades esikohale noore omaalgatuse arendamise, loob tingimused mitteformaalseks õppimiseks, eelkõige kogemuste omandamiseks läbi tegevuse ja suhtlemise.

  (2) Noortekeskuse põhiülesandeks on avatud noorsootöö meetodil erinevate huvidega laste ja noorte (7-26 aastaste) ühistegevuse ja nende omaalgatuse toetamine vaba aja sisustamisel, noortes vastutuse kasvatamine oma elu, väärtushinnangute ja ühiskonna arengu osas otsuste tegemisel, koostöö arendamine erinevatel tasanditel, noorte õiguste kaitse

  (3) Noortekeskuse ülesanneteks on:
  1) noortele vabaaja tegevuseks soodsate tingimuste loomine;
  2) noorsootegevuse alaste projektide algatamine ja läbiviimine;
  3) noorte vajaduste ja huvide teadvustamine ning noorsootööalaste uuringute läbiviimine;
  4) laste- ja noorteürituste korraldamine ja nende korraldamisele kaasaaitamine;
  5) noorte omaalgatuslike tegevustele kaasa aitamine ja tingimuste loomine laste ja noorte huvigruppide, noorteklubide ja seltside tekkimiseks ja tegevuseks ning noorteorganisatsioonide tegevuse toetamine;
  6) noorte teavitamine ja nõustamine noorsootöö küsimustes ning noortele suunatud informatsiooni vahendamine;
  7) ennetusalaste tegevustes osalemine ja vajadusel mobiilse noorsootöö läbiviimine.

  (4) Põhieesmärgi saavutamiseks ja ülesannete täitmiseks noortekeskus:
  1) korraldab noortele üritusi, enesetäiendamise võimalusi, projekt- ja puhkelaagreid, koolivaheaja programme, suhtlemise ja vaba aja veetmise võimalusi jmt kohaliku noorsootöö arendamise eesmärgil;
  2) toetab noorte omaalgatuslikke projekte ning osaleb ülevallaliste noorteürituste korraldamisel;
  3) vajadusel osaleb õpilasmaleva tegevuses;
  4) kogub ja levitab noortealast informatsiooni;
  5) informeerib avalikkust noortekeskuse tegevusest;
  6) abistab noori osavõtul laste ja noorte puhkuse- ja koolitusprogrammidest ning muudest noorsooüritustest;
  7) osaleb koostöös kohaliku omavalitsusega piirkonna noorsoopoliitika väljatöötamisel ja noorsootöö arendusprojektide koostamises;
  8) korraldab ja loob vaba aja veetmise võimalusi erinevate noorteprojektide ja noorteprogrammide kaudu;
  9) aitab kaasa noortele suunatud riikliku kriminaalpreventsiooni programmi realiseerumisele;
  10) genereerib ideid, organiseerib nende elluviimist ja finantseerimist;
  11) toetab noorte ettevõtlikkust;
  12) võimaldab vabatahtlikkusel põhinevat tegevust noortele;
  13) osaleb noorsoo-, kultuuri-, spordi-, hariduse-, teaduse-, tervishoiu-, sotsiaal-, keskkonnakaitse- ja muudes programmides ning projektides nii Eestis kui ka välismaal;
  14) võimaldab lastel ja noortel kasutada noortekeskuse ruume koosviibimisteks ja õppimiseks;
  15) arendab koostööd vallavalitsuse ja vallavolikoguga, teiste noorsootööga tegelevate organisatsioonidega, ühingutega, teiste omavalitsustega, ettevõtete ja üksikisikutega ja riiklike struktuuridega;
  16) loob ja tihendab rahvusvahelisi sidemeid noorsootöö vallas;
  17) arendab heategevust, teeb aktiivset koostööd heategevuslike organisatsioonidega ja ühendustega.

§ 5.   Noortekeskuse juhtimine ja töökorraldus

  (1) Noortekeskuse igapäevast tegevust juhib noortekeskuse juhataja. Töölepingu noortekeskuse juhatajaga sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab vallavanem. Noortekeskuse juhatajat asendab ametijuhendis või vallavanema käskkirjaga määratud isik.

  (2) Noortekeskuse juhataja oma tegevuses:
  1) tagab noortekeskuse põhimääruses ettenähtud eesmärgi ja ülesannete täitmise, kannab vastutust noortekeskuse üldseisundi, arengu, rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise ning eelarve täitmise eest;
  2) tegutseb noortekeskuse nimel ja esindab seda ilma täiendavate volitusteta kõigis riigi- ja omavalitsusasutustes, suhetes füüsiliste ja juriidiliste isikutega;
  3) teostab tehinguid põhimääruses sätestatud eesmärgi ja ülesannete täitmiseks vallaeelarves selleks ettenähtud vahendite piires õigusaktidega sätestatud korras;
  4) tagab noortekeskuse eelarve projekti koostamise, kooskõlastamise ja esitamise vallavalitsusele vastavalt kehtestatud korrale;
  5) teeb vallavalitsusele ettepanekuid noortekeskuse põhimääruse, arengukava ja eelarve kinnitamise ja muutmise kohta;
  6) kontrollib ja teeb ettepanekuid materiaalse baasi arendamise kohta;
  7) vastutab noorsooprojektide ja -programmide läbiviimise, koolituste ja seminaride korraldamise eest;
  8) kehtestab noortekeskuse töökorralduse reeglid;
  9) kinnitab noortekeskuse kodukorra;
  10) teeb vallavalitsusele ettepanekuid teenuste hindade kehtestamiseks;
  11) teeb ettepanekuid noortekeskuse tegevuse arendamiseks;
  12) teeb vallavalitsusele ettepanekuid personali koosseisu kohta vastavalt kinnitatud eelarvele;
  13) kinnitab töötajate ametijuhendid ning sõlmib, muudab ja lõpetab töötajatega töölepingud;
  14) tagab noortekeskustes toimiva meeskonna;
  15) kehtestab noortekeskuse lahtiolekuajad kooskõlastatult vallavalitsusega;
  16) täidab talle õigusaktidega pandud muid ülesandeid.

§ 6.   Vara ja rahalised vahendid

  (1) Noortekeskuse vara moodustavad talle valla poolt sihtotstarbeliseks kasutamiseks ja valdamiseks antud rajatised, seadmed, inventar ning muu vara. Noortekeskuse vara on Võru valla omand.

  (2) Noortekeskus kasutab tema kasutuses olevat vara heaperemehelikult, lähtudes kehtivatest õigusaktidest, noortekeskuse tegevuse eesmärkidest.

  (3) Noortekeskuse rahalised vahendid moodustavad:
  1) valla eelarves vallavolikogu poolt eraldatud vahendeist;
  2) teenuste müügist laekuvast tulust;
  3) fondidelt ja sihtasutustelt taotletavaist rahalistest vahendeist;
  4) korraldatavatest üritustest saadavast tulust;
  5) annetustest ja sponsorlusest;
  6) muudest laekumistest.

  (4) Noortekeskuse vahendeid kasutatakse sihtotstarbeliselt:
  1) põhimääruses sätestatud ülesannete elluviimiseks;
  2) majandusliku ja organisatsioonilise töö korraldamiseks;
  3) noortekeskuse arendamiseks.

  (5) Noortekeskusel on õigus müüa omavalmistatud esemeid, anda lühiajalisele üürile noortekeskuse ruume, osutada tasulisi teenuseid juriidilistele ja füüsilistele isikutele, korraldada tasulisi üritusi ja kasutada teenuste realiseerimisel saadud vahendeid.

  (6) Tasuliste teenuste hinnad kehtestab vallavalitsus.

  (7) Noortekeskuse raamatupidamist korraldab vallavalitsus.

§ 7.   Aruandlus ja järelevalve

  Teenistuslikku järelevalvet noortekeskuse tegevuse üle teostab vallavalitsus.

§ 8.   Noortekeskuse tegevuse ümberkorraldamine ja lõpetamine

  Noortekeskuse tegevuse reorganiseerimine või lõpetamine toimub vallavolikogu poolt õigusaktidega sätestatud korras.

§ 9.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist.

Kalmer Puusepp
vallavanem

Piret Otsatalu
Vastseliina vallasekretär

Inge Vill
Võru vallasekretär

Ester Valgemäe
Orava vallasekretär

Toomas Lokk
Sõmerpalu vallasekretär

Valeria Litvinenko
Lasva vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json