SotsiaalhoolekanneTeenused

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise toetuseks eraldatud rahaliste vahendite kasutamise kord

Väljaandja:Võru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.02.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 10.02.2018, 20

Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise toetuseks eraldatud rahaliste vahendite kasutamise kord

Vastu võetud 31.01.2018 nr 19
Rakendatatakse alates 01.01.2018.

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ja lg 3 p 2, § 22 lg 1 p 5, sotsiaalhoolekande seaduse § 5 lg 1, § 14, § 15, § 451 - 454 ning § 156 lg-te 31 – 33 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Käesolev määrus reguleerib riigieelarve toetusfondist eraldatud rahaliste vahendite kasutamist raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamiseks ja rahastamiseks.

  (2) Raske ja sügava puudega lastele osutatavaid sotsiaalteenuseid rahastatakse riigieelarve toetusfondist Võru vallale selleks eraldatud rahaliste vahendite ulatuses.

  (3) Eelarveaasta lõpuks kasutamata rahaliste vahendite ülejääk kantakse järgmise eelarveaasta valla eelarvesse raske ja sügava puudega laste ja nende peredega seotud sotsiaalteenuste osutamiseks ning arendamiseks.

§ 2.   Rahaliste vahendite kasutamine

  (1) Riigieelarve toetusfondist eraldatavaid vahendeid võib Võru Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) kasutada raske või sügava puudega lapse ja/või tema perega seotud toetavate sotsiaalteenuste osutamiseks ja arendamiseks (edaspidi toetus), mis aitavad vähendada lapse perekonna hoolduskoormust või lapse puudest tulenevaid lisavajadusi.

  (2) Toetavad sotsiaalteenused on:
  1) lapsehoiuteenus;
  2) tugiisikuteenus;
  3) transporditeenus haridus-, ravi- või rehabilitatsiooniasutusse;
  4) lapse ja tema perekonna nõustamisteenus;
  5) psühholoogiteenus, logopeediteenus ja muud teraapiad;
  6) varjupaigateenuse või turvakoduteenus;
  7) rehabilitatsiooniplaani tegevuskavas ette nähtud teenused, eeldusel, et nimetatud teenuseid ei ole rehabilitatsiooniplaani alusel finantseeritud;
  8) muud eelpool nimetamata toetused või teenused, mis parandavad raske või sügava puudega lapse arengut ja tema pere toimetulekut ning aitavad vähendada perekonna hoolduskoormust või puudest tulenevat lisavajadust.

  (3) Toetuse maksmist korraldab ja maksmiseks eraldatud vahendite üle peab arvestust vallavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja.

§ 3.   Toetust saama õigustatud isikud

  (1) Toetust on õigustatud saama kuni 18. aastased lapsed, kellel on õigusaktides sätestatud korras tuvastatud raske või sügav puue (edaspidi puudega laps) ning kelle elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Võru vald.

  (2) Puudega laps on õigustatud toetust saama kuni selle kalendriaasta lõpuni, mil ta saab 18. aastaseks.

§ 4.   Toetuse taotlemine

  (1) Lapse seaduslik esindaja esitab enne toetava sotsiaalteenuse saamist vallavalitsusele taotluse koos järgmiste lisadokumentidega:
  1) taotleja ja puudega lapse isikut tõendavad dokumendid;
  2) puudega lapse kehtiv rehabilitatsiooniplaan või muu lapse hindamist kajastav dokument;
  3) arstliku ekspertiisikomisjoni või sotsiaalkindlustusameti otsus lapsele puude raskusastme määramise kohta;
  4) eestkoste puhul kohtumäärus;
  5) puudega lapse perekonnas hooldamise puhul perekonnas hooldamise leping;
  6) erialaspetsialisti kirjalik ettepanek.

  (2) Vallavalitsuse lastekaitsespetsialistil on õigus nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid või dokumente.

  (3) Puudega lapse huvides võib taotluse vallavalitsusele esitada kolmas isik (ametnik, pedagoog, perearst), kellel on andmeid abi vajava puudega lapse kohta.

§ 5.   Toetuse määramine ja maksmine

  (1) Taotluse koos lisadokumentidega vaatab läbi sotsiaalosakond, kes teeb toetuse määramise või mittemääramise kohta ettepaneku vallavalitsusele.

  (2) Toetuse määramise või mittemääramise otsustab vallavalitsus korraldusega.

  (3) Teenuse eest tasutakse reeglina teenuse osutajale, esitatud arve alusel.

§ 6.   Toetuse mittemääramine

  Toetust ei määrata järgmistel juhtudel:
  1) vallavalitsusele ei ole esitatud kõiki teadaolevaid tõeseid ja täielikke andmeid, dokumente ja muid tõendeid, mis on vajalikud toetuse määramise otsustamisel;
  2) taotluse esitaja on esitanud valeandmeid;
  3) taotleja ei võimalda toetuse vajadust kontrollida;
  4) taotleja ei ole teavitanud vallavalitsust viivitamata toetuse saamise õigust ja toetuse andmist mõjutavatest asjaoludest;
  5) toetuse vajadust on võimalik või otstarbekas katta teiste teenuste või muu abiga;
  6) valla eelarves puuduvad vastavad rahalised vahendid.

§ 7.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Vastseliina Vallavolikogu 03.03.2016 määruse nr 10 „Sotsiaalteenuste osutamise kord“ § 15, Võru Vallavolikogu 10.10.2007 määruse nr 28 „Lapsehoiuteenuse rahastamise kord“ § 12 lõige 3 ja lõige 4, Sõmerpalu Vallavolikogu 16.06.2011 määruse nr 14 „Lapsehoiuteenuse rahastamise kord“ § 12, Orava Vallavolikogu 25.03.2009 määrus nr 58 „Riigieelarvest rahastatava lapsehoiuteenuse määramise ja maksmise ning rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist, rakendatakse 1. jaanuarist 2018.

Aare Hollo
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json