HaridusLasteasutus

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Puudega lapse hooldajale hooldajatoetuse maksmise kord

Väljaandja:Võru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.02.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 10.02.2018, 21

Puudega lapse hooldajale hooldajatoetuse maksmise kord

Vastu võetud 31.01.2018 nr 20
Rakendatakse alates 01.02.2018.

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, § 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lg 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Puudega lapse hooldajale hooldajatoetuse määramise, maksmise ja lõpetamise kord (edaspidi kord) sätestab Võru valla poolt puudega lapse hooldusvajaduse väljaselgitamise, hooldajatoetuse taotlemise, määramise, maksmise ja hoolduse lõpetamise korra.

  (2) Hooldajatoetus on valla eelarvest makstav igakuine sotsiaaltoetus 3- kuni 18-aastase raske ja sügava puudega lapse (edaspidi puudega laps) hooldamise eest.

  (3) Hooldajatoetust makstakse keskmise puudega lapse hooldamise eest ainult juhul kui puudega lapse hooldaja ei saa töötada puudega lapse hooldamise tõttu.

  (4) Hooldajaks käesoleva korra tähenduses on vanem, võõrasvanem, eestkostja või perehoolduslepingu alusel last hooldav isik.

§ 2.   Hooldajatoetuse taotlemine

  (1) Hooldajatoetuse taotlemiseks esitab hooldaja Võru Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) vormikohase taotluse (Lisa 1), milles märgitakse:
  1) taotluse esitanud isiku nimi, isikukood, elukoht, kontaktandmed ja hooldajatoetuse ülekandmiseks pangakonto number;
  2) hooldust vajava lapse nimi, isikukood, elukoht;
  3) hoolduse seadmise vajaduse põhjendus;
  4) kinnitus töötamise või mittetöötamise kohta;
  5) nõusolek isikuandmete töötlemiseks;
  6) kinnitus esitatud andmete õigsuse kohta.

  (2) Taotlusega esitatakse sotsiaalosakonna ametnikule:
  1) taotleja ja puudega lapse isikut tõendav dokument;
  2) sotsiaalkindlustusameti otsus puude raskusastme määramise kohta;
  3) puudega lapse rehabilitatsiooniplaan (selle olemasolul);
  4) puudega lapse vanema nõusolek toetuse määramiseks võõrasvanemale, kui hooldajatoetust taotleb võõrasvanem;
  5) eestkostja määramise kohtuotsus;
  6) perehooldusleping,

  (3) Sotsiaalosakonna ametnikul on vajadusel õigus nõuda taotlejalt muid täiendavaid andmeid ja/või dokumente.

§ 3.   Hooldusvajaduse väljaselgitamine

  (1) Sotsiaalosakonna ametnik selgitab puudega lapse hooldusvajaduse ja hooldaja võimalused hoolduse tagamiseks vastava hindamismetoodikaga (Lisa 2) või võtab aluseks puudega lapsele koostatud juhtumiplaani või rehabilitatsiooniplaani.

  (2) Sotsiaalosakonna ametnik koostab arvamuse hooldusvajaduse ja puudega lapsele vajalike teenuste ning hooldajatoetuse taotleja võimaluste kohta tagada puudega lapse hooldamine. Arvamuses kirjeldatakse muuhulgas lapse hooldamise tagatust teiste sotsiaal- ja/või haridusteenustega, täiendavate toetuste või muu abi osutamisega.

§ 4.   Hooldajatoetuse määramine

  (1) Sotsiaalosakonna juhataja või tema asendaja teeb sotsiaalosakonna ametniku arvamuse alusel otsuse hooldaja toetuse määramise või sellest keeldumise kohta 30 kalendripäeva jooksul pärast taotluse või nõutud lisadokumendi või -andmete esitamist või esitamise tähtaja möödumist.

  (2) Hooldajatoetuse määramise või sellest keeldumise motiveeritud otsus tehakse taotlejale teatavaks viie (5) tööpäeva jooksul otsuse tegemisest.

  (3) Hooldajatoetus määratakse tähtajaliselt, maksimaalselt jooksva eelarve aasta lõpuni. Lisaks nimetatule, toetuse tähtajaks on:
  1) lapse puude kestuse viimane päev;
  2) puudega lapse täisealiseks saamise päev;
  3) tähtajalise eestkoste või perehoolduslepingu kehtivuse viimane päev.

  (4) Hooldajatoetuse määramise otsuses märgitakse:
  1) hooldatava ja hooldaja isikuandmed;
  2) hooldaja toetuse suurus;
  3) hoolduse tähtaeg;
  4) keelduva otsuse korral keeldumise põhjused.

  (5) Hooldajatoetus määratakse perekonna ühele liikmele:
  1) keskmise puudega 3- kuni 18-aastase lapse hooldamise eest 50 €;
  2) raske puudega 3- kuni 18-aastase lapse hooldamise eest 75 €;
  3) sügava puudega 3- kuni 18-aastase lapse hooldamise eest 100 €.

  (6) Hooldajatoetust ei määrata:
  1) kui lapse hooldamine on püsivalt tagatud teiste sotsiaal- ja/või haridusteenustega, täiendavate toetuste või muu abi osutamisega, mis aitavad vähendada lapse perekonna hoolduskoormust või lapse puudest tulenevaid lisavajadusi;
  2) piiratud teovõimega isikule.

§ 5.   Hooldajatoetuse maksmine

  (1) Hooldajatoetust makstakse hooldajatoetuse määramise otsuse tegemise kalendrikuu esimesest kuupäevast.

  (2) Hooldajatoetus makstakse välja hiljemalt arvestuskuu viimasel kuupäeval.

  (3) Hooldajatoetus kantakse hooldaja arvelduskontole või vajadusel makstakse sularahas vallavalitsuse kassast.

  (4) Hooldajatoetust makstakse vallaeelarvest selleks ettenähtud vahenditest.

§ 6.   Hoolduse lõpetamine

  (1) Hooldus lõpetatakse hooldaja avalduse alusel või hoolduse seadmise aluse äralangemisel.

  (2) Hoolduse seadmise aluse äralangemised on:
  1) puudega lapse elukohaks ei ole rahvastikuregistri andmetel Võru vald;
  2) hoolduse korraldamisel edaspidi muul viisil;
  3) hooldaja ei täida hooldaja määramise otsusega temale pandud kohustusi.

  (3) Hoolduse lõpetamise otsuse teeb sotsiaalosakonna juhataja oma otsusega.

  (4) Otsuses märgitakse hooldatava ja hooldaja isikuandmed ning hoolduse lõpetamise põhjused.

  (5) Hoolduse lõpetamise otsus tehakse hooldajale teatavaks viie tööpäeva jooksul otsuse tegemisest.

  (6) Hooldajatoetuse maksmine lõpetatakse hoolduse lõpetamist tingivate või maksmist välistavate asjaolude tekkimisest alates.

§ 7.   Teavitamiskohustus

  Hooldaja on kohustatud teavitama sotsiaalosakonda 10 tööpäeva jooksul asjaolude tekkimisest, mis toovad kaasa:
  1) hoolduse lõpetamise;
  2) määratud hooldajatoetuse suuruse vähenemise.

§ 8.   Toetuse tagastamine

  Toetust on õigustagasi nõuda, kui toetuse saaja varjas paragrahvis 7 nimetatud andmeid teadvalt või esitas valeandmeid. Kui isik keeldub alusetult saadud toetust tagasi maksmast, võib ametiasutus teha toetuse saajale ettekirjutuse. Ettekirjutuse täitmata jätmise korral võib ametiasutus anda selle sundtäitmisele täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

§ 9.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Sõmerpalu Vallavolikogu 31.03.2016 määrus nr 6 „Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord puudega lapse hooldajale“ ja 25.02.2011 määrus nr 4 „Puudega lapse hooldajale hooldajatoetuse maksmise kord“, Orava Vallavolikogu 22.04.2009 määrus nr 61 „Puudega lapse hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord“, Vastseliina Vallavolikogu 25.02.2009 määrus nr 3 „Puudega lapse hooldajatoetuse maksmise korra kinnitamine“ ja Lasva Vallavolikogu 23.05.2014 määrus nr 4 „Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord puudega lapse hooldajale“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi teatajas avalikustamist.

  (3) Määrust rakendatakse 1. veebruarist 2018. a.

Aare Hollo
volikogu esimees

Lisa Taotluse vorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json