SotsiaalhoolekanneTeenused

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Täisealise isiku hoolduse seadmise, hooldaja määramise ning hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord

Väljaandja:Võru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.02.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 10.02.2018, 23

Täisealise isiku hoolduse seadmise, hooldaja määramise ning hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord

Vastu võetud 31.01.2018 nr 21
Rakendatakse alates 01.02.2018.

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja § 22 lõike 1 punkti 5, sotsiaalhoolekande seaduse § 14 ning § 26 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määruse eesmärk on kehtestada täisealisele hooldusvajadusega isikule hoolduse seadmise, hooldaja määramise, hoolduse lõpetamise ja hooldajale hooldajatoetuse maksmise tingimused ja kord.

  (2) Hooldus seatakse raske või sügava puudega täisealisele isikule, kes vaimse või kehalise puude tõttu vajab abi oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks (edaspidi hooldatav).

  (3) Hooldus seatakse, kui isiku toimetulekut ei ole võimalik tagada muude teenuste, täiendavate toetuste või muu abi osutamisega.

  (4) Hooldatava elukohana peab olema rahvastikuregistrisse kantud Võru vald ja tema tegelik elukoht peab asuma Võru vallas.

§ 2.   Mõisted

  Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) hoolduse seadmine – abivajavale isikule tema taotluse alusel kõrvalabi osutamise korraldamine tuvastades tema abivajaduse sisu, määrates hooldaja ja tema ülesanded;
  2) hooldajatoetus – hooldajale igakuiselt makstav rahaline toetus;
  3) sügav puue - inimese anatoomilise, füsioloogilise või psüühilise struktuuri või funktsiooni kaotus või kõrvalekalle, millest tingituna vajab isik pidevat kõrvalabi, juhendamist või järelevalvet ööpäevaringselt;
  4) raske puue – inimese anatoomilise, füsioloogilise või psüühilise struktuuri või funktsiooni kaotus või kõrvale kalle, millest tingituna isik vajab kõrvalabi, juhendamist või järelevalvet igal ööpäeval;
  5) kõrvalabi – abi osutamine isikule, kes ei tule iseseisvalt toime söömise, hügieenitoimingutega, riietumisega, suhtlemisega või asjaajamisel väljaspool kodu;
  6) järelevalve – ohutuse tagamine isiku suhtes, kes oma tegevuse või tegevusetusega võib tekitada kahju iseenda või teiste inimeste elule, tervisele, varale;
  7) hooldaja – täisealine teovõimeline isik, kes on võimeline hooldust vajavat isikut vajalikul moel hooldama ja vajadusel teostama järelevalvet ning kes ise ei ole raske või sügava puudega;
  8) hooldatav – täisealine raske või sügava puudega abivajav isik, kelle hoolduse vajadus on tuvastatud Sotsiaalkindlustusameti ekspertiisi otsusega;
  9) hooldamine – abivajadus, mille sisu määratakse vallavalitsuse korralduses.

§ 3.   Hoolduse seadmise taotlemine

  (1) Hoolduse seadmiseks esitab abivajav isik Võru Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) kirjaliku taotluse, milles märgitakse:
  1) hooldust vajava isiku nimi, isikukood, elukoht, kontaktandmed;
  2) nõusolek isikuandmete töötlemiseks;
  3) hoolduse seadmise vajaduse põhjendus;
  4) soovitud hooldaja nimi ja andmed (isikukood, elukoht, kontaktandmed);
  5) kinnitus esitatud andmete õigsuse kohta.

  (2) Hoolduse seadmise taotleja esitab koos taotlusega talle puude määramise otsuse.

  (3) Hooldajaks määratav isik peab esitama kirjaliku nõusoleku hooldajaks määramise kohta. Kirjalikus nõusolekus märgitakse hooldaja nimi, isikukood, elukoht, kontaktandmed, tema seos hooldatavaga.

  (4) Hooldajatoetuse määramiseks või hooldajatoetuse suuruse muutmiseks esitab hooldajaks määratav isik vallavalitsusele sellekohase avalduse, milles märgib hooldajatoetuse saamiseks pangakonto numbri, samuti andmed hooldaja toetuselt sotsiaalmaksu tasumise kohustuse kohta.

  (5) Sotsiaaltööspetsialistil on vajaduse korral õigus nõuda taotlejalt lisaandmeid või –dokumente.

§ 4.   Hooldusvajaduse ja hooldaja sobivuse hindamine

  (1) Hoolduse seadmise taotluse lahendamisel külastab sotsiaaltööspetsialist hooldust vajavat isikut tema elukohas, mille käigus selgitatakse välja hooldusvajadus ja hooldaja võimalused puudega isikule kõrvalabi, juhendamist ja järelevalvet pakkuda. Kodukülastusel täidetakse hooldusvajaduse hindamise instrument (Lisa), mille alusel selgitatakse välja hooldusvajadus.

  (2) Hooldusvajaduse väljaselgitamise viib läbi sotsiaaltöö spetsialist, kes:
  1) hindab hooldusvajadust esitatud dokumentide alusel;
  2) teeb kaalutletud ettepaneku sotsiaalosakonna juhatajale hooldaja määramise või mittemääramise kohta.

  (3) Hoolduse seadmise korduval taotlemisel ei ole vaja kontrolli uuesti teostada, kui hooldaja sobivust ja hoolduse vastavust hooldatava vajadustele on kontrollitud vähem kui kolm aastat tagasi.

  (4) Hooldajaks võib määrata isiku, kellel endal ei ole sügavat või rasket puuet.

  (5) Isiku võib määrata hooldajaks kuni kolmele hooldatavale.

§ 5.   Hooldajatoetus ja toetuse määr

  (1) Hooldajatoetus on hooldajale makstav igakuine sotsiaaltoetus.

  (2) Hooldajatoetuse määr on 50 eurot kuus.

  (3) Sügava puudega isiku hooldajale makstakse 70%, 80% või 100% kehtestatud hooldajatoetuse määrast.

  (4) Raske puudega isiku hooldajale makstakse 50% või 60% kehtestatud hooldajatoetuse määrast.

  (5) Kui isik on määratud mitme isiku hooldajaks, on tal õigus saada hooldajatoetust iga hooldatava hooldamise eest.

  (6) Sotsiaalosakonna juhatajal on õigus määrata sügava või raske puudega isikule hoolduse korraldamise toetust.

  (7) Erandkorras võib vallavalitsus põhjendatud juhtudel määrata hooldajatoetuse suuruse kuni Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäära ulatuses.

§ 6.   Hoolduse seadmise ja hooldajatoetuse määramine

  (1) Sotsiaalosakonna juhataja või tema asendaja teeb otsuse hoolduse seadmise ja hooldaja määramise või sellest keeldumise kohta 1 kuu jooksul pärast taotluse või nõutud lisadokumendi või -andmete esitamist või esitamise tähtaja möödumist.

  (2) Hoolduse seadmise ja hooldaja määramise või sellest keeldumise motiveeritud otsus tehakse taotlejale ja hooldust vajavale isikule teatavaks 5 tööpäeva jooksul otsuse tegemisest.

  (3) Hoolduse seadmise ja hooldaja määramise otsuses märgitakse:
  1) hooldatava ja hooldaja isikuandmed;
  2) hoolduse seadmise põhjused;
  3) hooldaja ülesanded;
  4) hooldajatoetuse suurus;
  5) hoolduse tähtaeg;
  6) keelduva otsuse korral keeldumise põhjused.

  (4) Hooldust ei seata ja hooldajat ei määrata:
  1) kui hooldust vajava isiku funktsioonihäiret on võimalik abivahendiga ja/või tugiteenustega kompenseerida;
  2) kui hooldust vajav isik vajab abi ainult majapidamistöödes ja/või toidu- ja tarbekaupade kättesaamisel ning temaga samas majapidamises elab alaliselt isik, kes on võimeline nimetatud abi osutama.

  (5) Hooldajatoetust ei määrata üldjuhul hooldajale, kellel on hooldatava suhtes seadusest tulenev ülalpidamiskohustus, millest teda ei ole kohtumääruse alusel vabastatud või mille suurust ei ole vähendatud.

§ 7.   Hoolduse seadmise ja hooldaja määramise tähtaeg

  (1) Hooldus seatakse tähtajaliselt hooldust vajava isiku puude raskusastme kehtivuse tähtaja lõppemiseni, kui lühema tähtaja määramist ei tingi taotlejast või hooldust vajavast isikust tulenevad asjaolud.

  (2) Hoolduse võib seada kuni kolmeks aastaks, kui hooldust vajava isiku puude raskusaste on määratud tähtajatult.

  (3) Hooldajatoetus määratakse seatud hoolduse ajaks.

§ 8.   Hooldajatoetuse maksmine

  (1) Hooldajatoetust makstakse hooldajatoetuse määramise otsuse tegemise kalendrikuu esimesest kuupäevast.

  (2) Hooldajatoetus makstakse välja hiljemalt arvestuskuu viimasel kuupäeval.

  (3) Hooldajatoetus kantakse hooldaja arvelduskontole.

  (4) Hooldajatoetust makstakse vallaeelarvest selleks ettenähtud vahenditest.

§ 9.   Hoolduse lõpetamine

  (1) Hooldus lõpetatakse hooldatava või hooldaja avalduse alusel või hoolduse seadmise aluse äralangemisel. Hoolduse seadmise aluse äralangemised on:
  1) hooldatava elukoha vahetus teise omavalitsusse;
  2) hooldatava hoolduse korraldamine teiste sotsiaalteenustega;
  3) hooldusvajaduse vähenemine;
  4) hooldajale sügava või raske puude määramine;
  5) hooldatava või hooldaja surm;
  6) hooldaja suutmatus hooldust korraldada;
  7) hooldaja ei täida hooldaja määramise otsusega temale pandud kohustusi.

  (2) Hoolduse lõpetamise otsuse teeb sotsiaalosakonna juhataja või tema asendaja. Otsuses märgitakse hooldatava ja hooldaja isikuandmed ning hoolduse lõpetamise põhjused.

  (3) Hoolduse lõpetamise otsus tehakse hooldajale ja hooldatavale teatavaks 5 tööpäeva jooksul otsuse tegemisest.

  (4) Hooldajatoetuse maksmine lõpetatakse hooldajatoetuse maksmise lõpetamist tingivate või maksmist välistavate asjaolude tekkimisest alates.

  (5) Hooldamise lõpetamise otsust ei tehta, kui hooldus lõpeb hooldaja või hooldatava surma tõttu.

§ 10.   Teavitamiskohustus

  Hooldaja on kohustatud teavitama sotsiaalosakonda 10 päeva jooksul asjaolude tekkimisest, mis toovad kaasa:
  1) hoolduse lõpetamise;
  2) määratud hooldajatoetuse suuruse vähenemise;
  3) hooldaja eest sotsiaalmaksu tasumise kohustuse tekkimise või äralangemise.

§ 11.   Toetuse tagastamine

  Toetust on õigus tagasi nõuda, kui toetuse saaja varjas paragrahvis 9 nimetatud andmeid teadvalt või esitas valeandmeid. Kui isik keeldub alusetult saadud toetust tagasi maksmast, võib ametiasutus teha toetuse saajale ettekirjutuse. Ettekirjutuse täitmata jätmise korral võib ametiasutus anda selle sundtäitmisele täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

§ 12.   Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist.

  (2) Määrust rakendatakse alates 01.02.2018.

  (3) Endiste Võru, Vastseliina, Sõmerpalu, Orava ja Lasva vallavolikogu määruste alustel määratud hooldajatoetused kehtivad kuni määramise tähtaja lõpuni või samas asjas uue otsuse vastuvõtmiseni. Hooldajatoetuste määramised menetletakse sotsiaalosakonna poolt uuesti seitsme (7) kuu jooksul, alates käesoleva korra vastuvõtmisest ning otsused tehakse vastavalt käesolevas korras sätestatule.

  (4) Tunnistada kehtetuks Vastseliina Vallavolikogu 24.11.2010 määrus nr 30 „Hoolduse seadmise ning hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord Vastseliina vallas“, Võru Vallavolikogu 09.03.2016 määrus nr 37 „Võru valla eelarvest toetuste maksmise kord“, Võru Vallavolikogu 09.03.2016 määrus nr 41 „Hoolduse seadmise, hooldaja määramise ja hooldajale hooldajatoetuse maksmise kord“, Orava Vallavolikogu 19.11.2010 määrus nr 14 „Hooldajatoetuse maksmise kord“, Sõmerpalu Vallavolikogu 31.03.2016 määrus nr 10 „Täisealise isiku hoolduse seadmise, hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise kord“.

Aare Hollo
volikogu esimees

Lisa Hindamise vorm

/otsingu_soovitused.json